Szczegóły organizacyjne szkolenia podatkowego Lato z podatkami 2020

Czas trwania szkolenia
3 spotkania po 4,5 godzin zegarowych
w tym pytania uczestników

Darmowe konsultacje
w ciągu 7 dni od szkolenia
z prowadzącym

Materiały szkoleniowe
kluczowe informacje
w wersji elektronicznej

Cena 3-dniowego szkolenia
890 zł brutto
za osobę

Cena 1 dnia szkolenia
330 zł brutto
za osobę

Najbliższe szkolenie Lato z podatkami 2020

Brak zaplanowanego terminu
Zostaw nam informację,
że potrzebujesz tego szkolenia!

Dlaczego to szkolenie podatkowe jest dla Ciebie

Lato to czas wakacji i odpoczynku, ale też podsumowania pierwszego półrocza i przygotowania się na kolejne miesiące. W podatkach to chwila oddechu przed zmianami w przepisach, które wejdą w życie jesienią. Podczas naszego trzydniowego szkolenia podatkowego usystematyzujesz informacje o tym co działo się w podatkach w pierwszej połowie roku. Zdobędziesz też fachową wiedzę na temat zmian podatkowych, które czekają nas po wakacjach, a także o specjalnych regulacjach, związanych ze stanem epidemii (tzw. tarcza antykryzysowa).

Szkolenie „Lato z podatkami 2020” odbędzie się w formie online, która pozwala w bezpiecznych warunkach i pod okiem doświadczonego doradcy podatkowego, nabyć niezbędną wiedzę podatkową o VAT, PIT i CIT w Twojej pracy.
Podczas szkolenia online otrzymasz to, czego potrzebujesz najpilniej, czyli:
– podsumowanie kluczowych zmian z ostatnich miesięcy oraz tych które, wejdą w życie w 2020 roku,
– praktyczne przykłady ułatwiające przyswojenie zagadnień związanych z podatkami VAT, PIT i CIT,
– wskazówki jak rozwiązywać niejasne, problemowe sytuacje dotyczące rozliczeń.

Przygotuj nurtujące Cię pytania – nasz trener rozwieje Twoje wątpliwości.

Lato z podatkami 2020 - program szkolenia online

Dzień 1 – VAT 2020 r. – znaczące zmiany w podatku od towarów i usług dotyczące wszystkich podatników
1. Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M.
2. Brak zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków zapłaconych z naruszenie obowiązkowej podzielonej płatności: 1 stycznia 2020 r., sposoby korekty kosztów i ich „przywrócenia”.
3. Brak zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w przypadku zapłaty na rachunek bankowy nie ujawniony na tzw. białej liście podatników VAT.
4. Nowy status rachunków VAT: poszerzenie zakresu przelewów należności publiczno-prawnych z tego rachunku (PIT, CIT, ZUS).
5. Nowa koncepcja odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe w VAT dostawcy lub usługodawcy:
– zakup towarów z nowego załącznika nr 15 do ustawy o VAT jako przesłanka odpowiedzialności solidarnej nabywcy (usługobiorcy),
– przesłanki wyłączające odpowiedzialność nabywcy (usługodawcy): m.in. zastosowanie split payment.
6. Nowe zasady solidarnej odpowiedzialności z tytułu braku zapłaty na rachunek bankowy ujawniony na tzw. białej liście.
7. Obowiązkowa podzielona płatność:
– uchylenie załącznika nr 11 i 14 do ustawy o VAT, czyli likwidacja odwrotnego obciążenia,
– nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT: towary i usługi objęte obowiązkową podzieloną płatnością,
– co należy napisać na fakturze dokumentującej dostawę towarów (świadczenie usług) objętych obowiązkową podzieloną płatnością?
– kiedy nabywca (usługobiorca) będący podatnikiem musi zastosować obowiązkową podzieloną płatność?
– kiedy nabywcy są zwolnieni z tego obowiązku (np. wartość faktury ponad 15 tys. zł)?
– jakie sankcje grożą za brak zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności (ustawy o VAT i KKS)?
8. Nowe zasady dokumentowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów dla potrzeb zastosowania stawki 0%.
9. Wiążąca Informacja Stawkowa: procedura wnioskowania, znaczenie.
10. Zmiany w załącznikach do Ustawy wynikające ze stosowania nomenklatury CN.
11. Nowelizacja ustawy o VAT implementowana dnia 1 stycznia 2020 r. – zmiany w Dyrektywie 112 dotyczące transakcji łańcuchowych oraz składów konsygnacyjnych.
12. Obowiązki dotyczące instalacji kas online począwszy od 1 stycznia 2020 r.
13. Pozostałe zmiany oraz pytania Uczestników.

Dzień 2 – Podatki dochodowe w działalności gospodarczej – 2020. Rewolucja w przepisach o terminach płatności i nowa obowiązkowa „korekta” kosztów przy nieuregulowanych zobowiązaniach.
1. Najważniejsze zmiany – „ulga na złe długi”, czyli nowa, obowiązkowa „korekta kosztów związanych z nieuregulowanymi zobowiązaniami”:
– kiedy dłużnik będzie musiał doliczyć do podstawy opodatkowania kwoty nieuregulowanego zobowiązania?
– ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych a podatki dochodowe; czy to koniec umownych terminów płatności ponad 60 dni?
– kiedy wierzyciel będzie mógł zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie zostanie uregulowana?
– jakie są nowe obowiązki przedsiębiorcy w zakresie raportowania o stosowanych terminach płatności w transakcjach handlowych?
2. Najważniejsze zmiany – brak kosztów uzyskania przychodów przy niezachowaniu preferowanych przez prawo sposobów i form płatności:
– nowy limit płatności gotówkowych – propozycje rządowe,
– nowa „biała lista podatników VAT” – ograniczenie w kosztach uzyskania przychodów przy zapłacie na rachunek kontrahenta inny niż ujawniony w wykazie szefa KAS.
– jak obronić się przed zapłatą przez nabywców (usługodawców) należności na rachunek VAT dostawcy (usługodawcy) bez ujemnych sutków dla kosztów w podatku dochodowym?
– jakie są skutki w podatku dochodowym zaniechania stosowania obowiązkowej podzielonej płatności VAT? Nowe ograniczenia w kosztach uzyskania przychodu.
3. Nowa ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych a podatki dochodowe:
– kogo dotyczą nowe regulacje w zakresie rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania?
– czy podatnicy podatków dochodowym mają nowe obowiązki związane z regulacjami na temat podwójnego opodatkowania?
4. Zmiany w zakresie podmiotowym CIT:
– nowa prosta spółka akcyjna; jakie będą zasady podatkowania nowego podatnika CIT?
– zmiana definicji małego podatnika – zwiększenie limitu przychodów.
5. Zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych.
6. Podsumowanie problemów z kosztami uzyskania przychodów 2019 r.:
– zasady rozliczania kosztów przy zakupie i eksploatacji samochodów osobowych w 2019 r. (zakup, najem, leasing),
– na jakich zasadach i w jakiej wysokości wyłączone są koszty finansowania (odsetki, opłaty, prowizje, raty leasingowe, koszty zabezpieczenie, itp.)?
– na jakich zasadach i w jakiej wysokości wyłączone są koszty zakupu usług niematerialnych, w tym wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych?
7. Przychody z zysków kapitałowych – art. 7b ustawy CIT, problemy identyfikacyjne:
– w jakich przypadkach występują przychody z zysków kapitałowych i jakie koszty do nich przypisujemy?
– w jakich przypadkach występują przychody z zysków pozostałych i jakie koszty do nich przypisujemy?
– w jakim źródle znajdują się jako przychody lub koszty: odsetki, różnice kursowe i inne?
– czy dywidendy faktycznie ujmowane są w zyskach kapitałowych? – ważne pismo MF,
– bieżące wyjaśnienia i interpretacje dotyczące alokacji kosztów z szczególnym uwzględnieniem kosztów ogólnych.
8. Rewolucyjne zmiany dla płatników „podatku u źródła’ (WHT) 2020 r.:
– wprowadzenia obowiązku dochowania należytej staranności w przypadku stosowania stawek obniżonych lub zwolnień,
– wprowadzenia rewolucyjnych zasad poboru podatku, tj. obowiązku poboru podatku w pełnej wysokości w przypadku, gdy łączna kwota wypłat dla danego kontrahenta w roku przekracza 2 mln zł,
– wprowadzenia nowej definicji rzeczywistego odbiorcy (beneficial owner),
– rozszerzenia odpowiedzialności karnej skarbowej (m.in. w zakresie oświadczeń i wniosków o niepobieranie podatku, czy też procedury zwrotowej).
9. „Podatek” od niektórych nieruchomości komercyjnych.

Dzień 3 – Podatki w czasie epidemii koronawirusa – najważniejsze regulacje w kolejnych wersjach Tarczy Antykryzysowej – zakres i czas obowiązywania. Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – radykalne zmiany 2020 r.
1. Najnowsze zmiany:
– „zerowy” PIT dla młodych od 1 sierpnia 2019 r.: Jakich przychodów (dochodów) dotyczy zmiana? Kto ma prawo do zwolnienia z PIT? Kiedy płatnik ma obowiązek nie pobierać zaliczki na podatek w 2019 r., jakie są nowe obowiązki dokumentacyjne i informacyjne? Jakie nowe procedury powinien wdrożyć płatnik w modelu kadrowym?
– podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników i obniżka PIT z 18 do 17% – od kiedy wejdą w życie nowe przepisy i jakie są nowe obowiązki płatnika związane ze zmianą?
2. Przychody pracowników za 2019 r. – opodatkowanie czy zwolnienie:
– wynagrodzenie pieniężne i niepieniężne – co może nie być opodatkowane, a czym grożą świadczenia nieodpłatne,
– działalność socjalna – finansowana z ZFŚS i z innych środków,
– zapomogi – które są wolne od podatków,
– paczki świąteczne, wczasy pod gruszą – podwyższony limit i ryzyka wynikające z praktyki ZUS,
– uczęszczanie dzieci do żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli,
– dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży,
– świadczenia dla emerytów i rencistów, byłych pracowników – zwolnienie albo 10% podatek zryczałtowany.
3. Praca twórcza i koszty autorskie w umowach o prace oraz umowach cywilnoprawnych:
– jakie są zasady naliczania kosztów 50% z tytułu korzystania z praw autorskich?
– jak należy prawidłowo dokumentować powstanie utworu i przeniesienie praw autorskich do tego utworu cele podatkowe?
– jakie są zasady bezpiecznego naliczania kosztów 50% z tytułu korzystania z praw autorskich w branży IT?
– projekt interpretacji ogólnej w sprawie kosztów autorskich – co z niego wynika?
– omówienie interpretacji indywidualnych wydawanych w ostatnich miesiącach.
4. Przychody inne niż stosunek pracy uzyskiwane od płatnika:
– umowy zlecenia i o dzieło, w tym przychody obcokrajowców,
– członkostwo w zarządach i radach nadzorczych osób prawnych – co nie podlega opodatkowaniu?
– problemy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych z przychodami członków zarządów – czy są to przychody menadżerów i co z tego wynika dla PIT?
– wymiana informacji między organami podatkowymi a ZUS –ryzyka dla płatnika.
5. Co jeszcze może interesować płatnika PIT:
– danina solidarnościowa i składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
– przedsiębiorstwo w spadku a podatki dochodowe.

UWAGA! Przepisy zmieniają się dynamicznie.
Zapewniamy, że w dniu szkolenia przekażemy najbardziej aktualne informacje.

Lato z podatkami 2020 - prowadzący

Dariusz Malinowski  prawnik, doradca podatkowy, prowadzący od 1995 roku własną Kancelarię z pełnym zakresem czynności doradztwa podatkowego. W latach 2002-2007 i ponownie od 2014 Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego w latach 2006-2014. Zajmuje się także dydaktyką – wykładowca Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, współpracuje z regionalnymi oddziałami KIDP oraz z wieloma renomowanymi firmami, min. Datev Symfonia, Infor i wieloma innymi. Posiada w dorobku wiele publikacji branżowych, w tym stałą rubrykę w miesięczniku Przegląd Podatkowy oraz publikacje w Biuletynie KIDP, Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej. Jest współautorem Vademecum Podatkowego wyd. Datev Symfonia.

Najbliższe szkolenie Lato z podatkami 2020

Brak zaplanowanego terminu
Zostaw nam informację,
że potrzebujesz tego szkolenia!