Polski Ład, ZUS i nowe obowiązki płatników - Szkolenie online ze zmian w rozliczaniu PIT od 2022 roku

Cel szkolenia ze zmian w rozliczaniu PIT?

Od 2022 roku wchodzą bardzo istotne zmiany w rozliczaniu podatku dochodowego od wynagrodzeń za pracę oraz w ustalaniu świadczeń chorobowych. Następuje również uporządkowanie przepisów ustawy o ubezpieczeniach społecznych oraz elektronizacja przepływu dokumentów. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nadchodzącymi zmianami i praktycznym ich stosowaniem.

 

Dla kogo jest szkolenie z rozliczeń z ZUS od 2022 roku?

  • pracownicy działów kadrowych i płacowych oraz księgowości
  • właściciele biur rachunkowych i ich pracownicy
  • wszystkie osoby zainteresowane tematyką

 

Prowadząca szkolenie:

Małgorzata Grajewska praktyk i wykładowca studiów podyplomowych Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Od ponad 7 lat funkcjonuje jako trener szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od pięciu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń, w tym e-learning oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeprowadziła ponad 3 000 godzin szkoleniowych.

Opis

Czas trwania: 6 godzin zegarowych, 9:00 – 15:00
Jeśli nie odpowiada Ci termin skontaktuj się z nami w celu otrzymania nagrania. Będzie dla Ciebie dostępne przez 7 dni roboczych. 

Materiały szkoleniowe kluczowe informacje w wersji elektronicznej

Możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zamkniętej w Twojej firmie. Wejdź do zakładki „dofinansowanie” i umów bezpłatną rozmowę.

Program

Szkolenie dotyczy rozliczania wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców ( nie jest skierowane dla osób prowadzących działalność gospodarczą ).

PROGRAM W PDF >> pobierz tutaj


I. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

1. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku i kwoty zmniejszającej podatek oraz nowe zasady jej stosowania
a. wysokość kwoty wolnej od podatku
b. nowe zasady korzystania przez podatnika z kwoty wolnej od podatku w trackie roku podatkowego
c. wysokość rocznej i miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek
d. coroczna weryfikacja wysokości kwoty zmniejszającej podatek

2. Podwyższenie progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku

3. Wprowadzenie ulgi dla klasy średniej
a. na czym polega ulga podatkowa?
b. kogo obejmuje ulga?
c. kiedy ulga dla klasy średniej ma zastosowanie?
d. w jakim przedziale powinny mieścić się przychody objęte ulgą podatkową?
e. zasady stosowania ulgi w rozliczeniu rocznym i miesięcznym przez płatników podatku
f. algorytm stosowany przy ustaleniu ulgi dla klasy średniej – przykłady

4. Zmiany w rozliczeniach składki zdrowotnej
a. likwidacja możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczki na podatek dochodowy
b. ograniczenie składki zdrowotnej
c. włączenie niektórych grup podatników do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego

5. Zmiany wysokości kosztów podatkowych od przychodów otrzymywanych przez osoby pełniące obowiązki społeczne lub obywatelskie

6. Przykłady obliczania podatku przez płatników

7. Nowelizacja katalogu zwolnień przedmiotowych w ustawie PIT
a. odszkodowania lub zadośćuczynienia, których ostateczna wysokość wynika z decyzji administracyjnych
b. stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
c. przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz przychody pracownika w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym
d. nowa ulga podatkowa – tzw. ulga na powrót
– kto może z niej skorzystać
– warunki, jakie muszą spełniać osoby korzystające z tej ulgi
– przez jaki czas obowiązuje
– limit roczny zwolnienia
– rozstrzyganie zbiegu ulgi na powrót, dla młodych do 26 roku życia oraz przychodów wobec których zastosowanie mają 50% koszty uzyskania przychodu
– zasady ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne przy zastosowaniu ulgi na powrót
e. ulga dla dużej rodziny – warunki, jakie muszą spełniać osoby korzystające z tej ulgi
f. dla pracującego emeryta i rencisty podlegającego ubezpieczeniom społecznym -warunki, jakie muszą spełniać osoby korzystające z tej ulgi

8. Zmiana regulacji normujących prawo do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków
a. warunki, jakie muszą spełniać małżonkowie, aby wspólnie opodatkować swoje dochody
b. wyłączenia z preferencyjnego sposobu opodatkowania małżonków
c. zawarcie małżeństwa w danym roku podatkowym a wspólne opodatkowanie
d. zgon współmałżonka w roku zawarcia małżeństwa lub w roku następnym zanim złożono zeznanie podatkowe za ten rok podatkowy a wspólne opodatkowanie małżonków
e. poszerzenie prawa do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków

9. Zmiana regulacji normujących prawo do wspólnego opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci
a. doprecyzowania pojęcia "osoby samotnie wychowującej dzieci”
b. podatnicy, których obejmuje wspólne opodatkowanie z dzieckiem
c. wyłączenia z preferencyjnego sposobu opodatkowania rodzica / opiekuna prawnego z dzieckiem
d. doprecyzowanie przepisów dot. możliwości skorzystania z wspólnego rozliczenia z dzieckiem
e. uwzględnienie w przychodach pełnoletniego dziecka przychodów zwolnionych od podatku z tytułu „ulgi na powrót”
f. kryterium dochodowe
g. poszerzenie prawa do wspólnego opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci

10. Nowe odliczenia od dochodu – składka na związki zawodowe
a. warunki zastosowania odliczenia
b. limit wysokości składki
c. forma odliczenia

11. Nowe konsekwencje dla zatrudniających nielegalnie
a. definicja nielegalnego zatrudnienia i nielegalnej innej pracy zarobkowej
b. uznanie świadczonej pracy jako przychód pracodawcy
c. przerzucenie na pracodawca ciężaru opodatkowania podatkiem dochodowym wynagrodzenia osoby fizycznej

12. Zmiany w zasadach ustalania kwoty ryczałtu z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych13. Nowe zasady określania wzorów formularzy PIT

II. Zmiany w przepisach ustawy zasiłkowej
1. Nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
2. Zmiana długości okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia
3. Ujednolicenie zasad ustalania prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku wyrównawczego
4. Zmiana stopy procentowej podstawy wymiaru zasiłku
5. Ujednolicenie zasad postępowania przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
6. Rozszerzenie uprawnień pracownicy w ciąży w przypadku wygaśnięcia umowy o pracę z powodu śmierci pracodawcy
7. Zmiany w zakresie ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla ubezpieczonych niebędących pracownikami
8. Nowy obowiązek płatników, ubezpieczonych i świadczeniobiorców związanych z przekazywaniem do ZUS danych niezbędnych do ustalania uprawnień i wysokości świadczeń

III. Zmiany w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
1. Uchylenie przyczyny przerwania biegu dobrowolnego ubezpieczenia
2. Ograniczenia w przekazywaniu korekt dokumentów ubezpieczeniowych
3. Wprowadzenia obowiązku założenia profilu informacyjnego PUE ZUS przez wszystkich płatników składek do 30.12.2022 r.
4. Zasady doręczania pism urzędowych przez ZUS poprzez ZUS PUE
5. Elektronizacja składania wniosków o wydanie zaświadczenia A1 – od 01.04.2022 r.
6. Nowe uprawnienia ZUS do potrącania nieopłaconych należności z tytułu składek i odsetek za zwłokę z wypłacanych przez siebie świadczeń

Dofinansowanie

Od ponad 10 lat wspieramy osoby uczestniczące w naszych kursach w drodze do uzyskaniu środków finansowych na rozwój ich kompetencji. Nasi klienci oszczędzają między 50-100% kosztów kursu dzięki dofinansowaniom.

Nasi specjaliści wyjaśnią Ci jak wygląda cały proces ubiegania się o środki na sfinansowanie kursu lub szkoleń zamkniętych oraz pomogą w skompletowaniu potrzebnych dokumentów. Wystarczy, że umówisz rozmowę. Sprawdź swoja szanse na dofinansowanie:

Zarezerwuj miejsce - wybierz ilość uczestników, datę i dodaj do koszyka (cena netto):

299,00 

Wyczyść

Możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zamkniętej, program zostanie dopasowany do potrzeb Twojej firmy!

5/5

Podobne kursy i szkolenia:

Mówią o nas:
5/5

4.8/5 Tak oceniają nas nasi klienci. Zobacz więcej tu.

Przez ponad 10 lat zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji