Kurs Menedżerski, czyli jak zwiększyć efektywność zespołu

Celem Kursu menedżerskiego jest wzmocnienie liderów w świadomym zarządzaniu zespołem. Kluczowe jest rozwijanie umiejętności, spójność i dopasowanie do roli oraz warunków funkcjonowania lidera.

Kurs pomoże rozwinąć także kompetencje w zakresie podejmowania planowych i celowych działań służącym budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku.

Podczas Kursu Menedżerskiego rozwiniesz umiejętność przeprowadzenia expose szefa jako narzędzia do usprawniania pracy i kontraktowania zasad, umiejętność egzekwowania zasad oraz działań od pracowników nie wypełniających obowiązków, umiejętność zastosowania wspierającej i korygującej informacji zwrotnej, umiejętność delegowania zadań, umiejętność rozwiązywania konfliktów, a także:

 • tworzenie profilu wymagań zawodowych na stanowisko pracy,
 • postępowanie w różnych sytuacjach selekcji personalnych,
 • prowadzenie rozmów selekcyjnych,
 • unikanie błędów w ocenie kandydatów,
 • umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia skutecznego spotkania zespołu,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas spotkania zespołu,
 • umiejętność prowadzenia dyskusji w trakcie spotkania zespołu,
 • podniesienie kompetencji menedżerskich i przywódczych zwiększających skuteczność, by pomnażać własne dochody zarówno w sferze zawodowej, jaki osobistej,
 • poznanie narzędzi autoprezentacyjnych i perswazyjnych,
 • wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych podnoszących wiarygodność biznesową i osobistą,
 • umiejętność utrzymania autorytetu wśród współpracowników.

 

Metody/techniki/narzędzia szkoleniowe w kursie menedżerskim:

75% szkolenia stanowią ćwiczenia.

 • Rozwiązywanie realnych sytuacji, konkretnych problemów uczestników szkolenia przez nich samych z pomocą trenera (ćwiczenia te są realizowane indywidualnie, w parach, w grupach).
 • Wymiana doświadczeń uczestników z uwzględnieniem ich specyfiki.
 • Indywidualne prace nad rozwojem kompetencji w określonych obszarach.
 • Feedback trenera (komentarze, oceny, naprowadzanie na optymalne rozwiązania = facylitacja, sugestie rozwiązań).
 • Analiza studiów przypadków (case study’s) oraz dyskusje moderowane.
 • Testy i kwestionariusze.

Opis

Dodatkowe informacje o kursie Menedżerskim dla zarządzających:

Kurs trwa 6 dni – 3 spotkania po 2 dni.
Małe grupy do 12 osób –pozwala na warsztatową realizację zajęć i wpływa pozytywnie na efektywność zajęć. Warsztaty z elementami szkoleniowymi, w formie różnego rodzaju zadań i ćwiczeń, a całość zanurzona w atmosferze dobrej zabawy. Szkolenie zamknięte Możliwość kursu w formie zamkniętej w Twojej firmie. Zajrzyj do zakładki dofinansowanie i umów bezpłatną rozmowę.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania:

 1. Przejdź na te stronę >>
 2. Zostaw kontakt do siebie
 3. Poczekaj na kontakt z naszej strony 1-2 dni.

 

Czego nauczy Cię Kurs Menedżerski dla Zarządzających:


Moduł I – WZMACNIANIE ZESPOŁU I BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ

W tym module rozwiniesz następujące kompetencje:

 • określanie celów i priorytetów
 • inspirowanie i budowanie zaangażowania
 • budowanie relacji ze współpracownikami

Angażowanie

 •  czym jest angażowanie – co to właściwie znaczy
 • kiedy pojawia się motywacja i zaangażowanie
 • kiedy motywacja znika?
 • popularne teorie i zasady motywacji – ich praktyczne wykorzystanie,
 • Moja postawa –  jak moje zachowania wpływają na zaangażowanie pracownika
 • Co motywuje mnie samego?
 • Dlaczego demotywuje innych, podświadomie zakładając ze ich motywuje to co mnie?
 • Które moje zachowania motywują, a które demotywują innych?
 • Jak zbudować Indywidualny Profil Motywacyjny także w oparciu o codzienną obserwację pracowników(bez użycia testów)

Motywacja – czynniki motywacyjne w naszym życiu – Angażowanie czy motywowanie?

 • identyfikacja obszarów motywacji i automotywacji, zaangażowania
 • co robi menedżer angażujący?
 • źródła i akumulatory naszej motywacji i zaangażowania,
 • jak angażowanie wygląda w praktyce?
 • jak identyfikować i wzmacniać obszary pozytywnej motywacji?
 • jak niwelować wpływ czynników odbierających motywację?

Poziomy i głębia naszej motywacji  

 • motywacja zewnętrzna – środowiskowa, systemowa, organizacyjna,
 • motywacja wewnętrzna – angażowanie – postawy, poglądy, wartości,
 • jak pracować nad budowaniem i rozwojem zaangażowania
 • Poziomy logiczne R. DILTSA a zaangażowanie
 • dobre praktyki – jak zobaczyć i wykorzystać siłę motywacji wewnętrznej człowieka?

Zaangażowanie w Organizacji – menedżer jako kluczowe ogniwo

 • Mierniki pracy angażującego menedżera
 • 10 zasad pracy menedżera w budowaniu zaangażowania I motywacji wewnętrznej
 • Menedżer jako źródło energii i zaangażowania pracownika
 • Kiedy menedżer jest toksyczny ?

Zbuduj swój plan działania

 • Co mogę ZACZĄĆ robić?
 • Co mogę PRZESTAĆ robić?
 • Czego mogę WIĘCEJ robić?
 • Czego mogę MNIEJ robić?
 • Co mogę INACZEJ robić?

Charakterystyka zespołu

 •  Role w moim zespole – czy umiem je rozpoznać? Jak je wykorzystuję?
 • Efektywny zespół – cechy, zadania, wartości – zasady
 • Świadomość biznesowa zespołu – jak to sprawdzam?
 • Czym jest świadomość biznesowa moja I zespołu
 • Dlaczego świadomość biznesowa jest ważna w zespole
 • Kryteria/Parametry świadomości biznesowej menedżera I zespołu

 

Moduł II – FEEDBACK MENEDŻERA i KOMUNIKACJA MIEDZYPOKOLENIOWA XYZ – ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

W tym module rozwiniesz następujące kompetencje:

 • efektywna komunikacja
 • skuteczność menedżerska – rozwiązywanie konfliktów
 • podejmowanie decyzji
 • orientacja na cel
 • radzenie sobie ze stresem
 • wywieranie wpływu
 • delegowanie zadań i uprawnień

 

Feedback jako codzienne narzędzie menedżera

 • Feedback – proporcje w komunikacji menedżera – czyli dlaczego wskazana jest przewaga feedbacku wspierającego i doceniającego kompetencje pracowników?
 • Feedback Face to face. Dlaczego nie na forum zespołu?
 • Feedback do zespołu. Sytuacje, w których feedback może i powinien użyty być́ na forum zespołu.

Co możemy feedbackować:


 • Niechęć́ do podejmowania się̨ nowych zadań́
 • Negatywne wypowiadanie się̨ o innych pracownikach
 • Brak zaangażowania w rozwiązywanie problemów
 • Negatywnie emocjonalne podejście do podległych pracowników
 • Niewykonanie zleconych zadań́ w terminie
 • Zbyt długie wykonywanie zadań́
 • Częste rozmowy na tematy prywatne w trakcie prac
 • Spóźnianie się̨ do pracy
 • Częste popełnianie tych samych błędów
 • Nieprzestrzeganie zasad pracy na stanowisku
 • Krytykowanie pomysłów innych na forum
 • Używanie wulgaryzmów w odniesieniu do pracowników
 • Niekorygowanie zachowania po zwróceniu uwagi przez przełożonego
 • Kompetencje
 • Brak wiedzy na temat zmian w firmie
 • Niezgłaszanie problemów lub zgłaszanie problemów w ostatniej chwili
 • Negatywne wypowiadanie się̨ o planach firmy
 • Brak angażowania innych osób w rozwiązywanie problemów
 • Brak szacunku do innych osób
 • Brak aktywności na spotkaniach
 • Niskie wskaźniki jakościowe
 • Nieinformowanie pracowników o ważnych zdarzeniach
 • Krytyka współpracownika na forum
 • Krytyka zmiany na forum
 • Brak podawania rozwiązań przy krytyce
 • Nieprzestrzeganie zasad BHP
 • Brak przestrzegania zasad prowadzenia zebrań́
 • Niechęć́ do pomagania nowym pracownikom
 • Niechęć́ do nowych pracowników
 • Robienie wszystkiego samodzielnie

 

 • Czym jest kultura feedbacku?
 • Korzyści z kultury feedbacku w zespole i organizacji.
 • Zagrożenia jakie mogą̨ wystąpić w trakcie wdrażania kultury feedbacku. Przykłady transformacji w zespołach z rynku – czyli jak to robią̨ najlepsi.
 • Różne sytuacje i modele feedbacku. Przykłady.
 • Stawianie pytań́ w feedbacku.
Feedback. Rozwój czy porażka?

 

Skuteczny feedback – Warunki

 • Miejsce. Wybierz miejsce do komunikacji.
 • Czas. Liczy się̨ szybkość́ udzielenia feedbacku po wystąpieniu zachowania.
Zasada zaufania i otwartości.
 • Zasada asertywnej komunikacji w feedbacku, czyli czego nie wolno mówić́ menedżerowi.
 • Komunikat JA. Komunikat TY.
 • Oparcie na faktach.
 • Zasada stopniowalności siły feedbacku.
 • Komunikacja niewerbalna w feedbacku – jak budować́ siłę̨ oddziaływania feedbacku w mowie ciała.

 

Feedback – modele menedżerskie

 • Feedback – uznanie, doskonalenie i modelowanie nieprawidłowych zachowań
 • Szybka informacja zwrotna. Fakty • Konsekwencje • Ustosunkowanie • Oczekiwania •Uczucia • Zasady • Sankcje
 • Zanim powiesz feedback.
 • 5 WHY.
 • Ocena realizacji zadania.
 • FUO.
 • RTD
 • 8 modeli feedbacku menedżerskiego – praktyka stosowania.
 • Różnice w feedbacku dla młodych i doświadczonych pracowników
 • Zbyt twardy lub zbyt miękki styl rozmowy – konsekwencje dla autorytetu menedżera.
 • Od bardzo proszę do realizacji sankcji.
 • Mocny feedback w sytuacjach trudnych – Ocena, krytyka czy informacja zwrotna?
  Informacja zwrotna nie może być pretensją, oskarżeniem lub groźbą.
 • Jak egzekwować i dyscyplinować, gdy prośby i polecenia nie działają̨?
 • Zapowiedź i realizacja sankcji w przypadku uporczywego łamania zasad.
 • Trudne sytuacje związane z udzielaniem informacji zwrotnych (opór pracownika, zaprzeczanie, usprawiedliwianie się̨, agresja, kłamstwo).

 

Jak rozwijać ludzi poprzez feedback

 • Konstruktywny feedback w dialogu z pracownikiem.
 • Przedstaw plan i cel. Nakreśl obszary rozmowy.
 • Zawsze najpierw wysłuchaj pracownika.
 • Zadawaj pytania i wyjaśniaj nieścisłości.
 • Bierz pod uwagę argumenty pracownika.
 • Pokazuj konsekwencje i formułuj swoje oczekiwania.
 • Wypracuj efektywne rozwiązania.
 • Pamiętaj o podsumowaniu ustaleń

 

Otwartość na różnice międzypokoleniowe

 • Charakterystyka pokoleń X, Y, Z
 • Z czego wynikają różnice (sytuacja społeczna, wychowanie, czas wolny, autorytety, rynek pracy, sytuacja zawodowa)
 • Różne postrzeganie środowiska pracy (oczekiwania, cenione wartości, cechy idealnego pracownika, dostępność ofert pracy)
 • Stereotypy na temat każdego z pokoleń – dużo mówią, generalizują, czy nie kłamią?
 • Jak odróżnić etykietowanie utrudniające wzajemne zrozumienie i dialog vs. przydatny skrót myślowy?

 

Rożne pokolenia i …

 • Różne wartości
 • Różne potrzeby
 • Różne oczekiwania
 • Różne sposoby komunikacji i motywowania…

 

Komunikacja między pokoleniami

 • Najczęstsze przyczyny nieporozumień
 • Czego w komunikacji oczekują ode mnie inne pokolenia?
 • Blokady utrudniające porozumienie na płaszczyźnie myśli i zachowania
 • Jak projektować i dostosować przekaz uwzględnieniem różnic międzypokoleniowych?
 • Informacja zwrotna w praktyce: feedback vs. feedforward
 • Sytuacje trudne– asertywność w komunikacji
 • Budowanie autorytetu poprzez adekwatną komunikację

 

Przyczyny powstawania konfliktów

 • Organizacyjne przyczyny powstawania konfliktów: dominacja jednostki, dominacja koalicji, dominacja większości, koalicje i klany
 • Konflikt między jednostkami a grupami w firmie
 • Ocena ryzyka wstąpienia konfliktów; współzależność działań, niezgodność celów, wspólnota zasobów
 • Bariery komunikacyjne; Komunikat Ty, Ocena, założenie, stereotyp, generalizacja, nieakt. słuchanie, atak psychologiczny – w jaki sposób radzić sobie z tymi wyzwaniami
 • Rodzaje konfliktów wg. Ch. W. Moore’ a
 • Trójkąt satysfakcji
 • Rola sposobu ujawniania emocji w konflikcie
 • Podmiotowe, a przedmiotowe traktowanie drugiej osoby
 •  Nawyki i pętle w komunikacji

 

Anatomia konfliktu

 • Deficyt zasobów
 • Postawa podejrzliwości
 • Niezgodność wartości
 • Niestabilny stan stron
 • Negatywne postrzeganie i wyolbrzymianie różnic
 • Błędne postrzeganie drugiej strony
 • Błędne postrzeganie własnej grupy

 

Rozwiązywanie konfliktu relacji

 • Nieoceniający styl komunikowania się
 • Hierarchizowanie relacji a partnerski styl porozumiewania się
 • Twój styl komunikacyjny i twój antagonista komunikacyjny
 • Jak rozpoznawać poszczególne typy komunikacyjne
 • Jakich używać argumentów dla różnych typów komunikacyjnych
 • Jak budować pozytywną komunikację na różnicach w sposobie porozumiewania się
 • Ujawnianie intencji stojących za stanowiskiem
 • Różnice na poziomie przekonań – budowanie na różnicach

 

Konflikt w zespole  – wykorzystanie konfliktu dla sukcesu

 • Nieformalne role grupowe
 • Potrzeby zespołu i dynamika zmiany potrzeb
 • Fazy rozwoju zespołu i menedżera, pojawianie się oporu zespołu
 • Kiedy zespół zaczyna konstruktywnie działać i co może zrobić menedżer aby go w tym wspierać?

 

Strategia kierowania konfliktem

 • Dominacja jednostki – mocne i słabe strony
 • Dominacja koalicji – mocne i słabe strony
 • Dominacja większości – mocne i słabe strony
 • Nowy przemawiający cel dla większości
 • Systemy hierarchiczne i ich rola w rozwiązywaniu konfliktów
 • Rekonstrukcja systemu; rotacja personelu, przedzielenie buforem, pośrednik, rozdzielenie zadań, scalanie zadań
 • Struktura organizacji macierzowej – nowe spojrzenie na konfrontację
 • Przetargi rozdzielające i integrujące
 • Mediacje

 

Sposoby rozwiązywania sporów

 • Różnice między arbitrażem, mediacją a facylitacją
 • Rola mediatora i cel mediacji
 • Minimalizowanie barier – oddzielaj ludzi od problemów, koncentruj się na motywach i interesach nie na stanowiskach, zwiększaj ilość opcji, stosuj obiektywne kryteria, udrażniaj komunikację i in.,
 • Identyfikacja kwestii spornych
 • Precyzowanie oczekiwań i budowanie dla nich atmosfery zrozumienia,
 • Rozważanie rozwiązań i zawieranie porozumienia
 • Postawy pokonywania konfliktów wg. T. Kilmanna
 • Różnice między kompromisem a integracją
 • Konstruktywne kończenie konfliktu; rozwiązanie, uregulowanie, zawieszenie broni

 

MODUŁ III – PROCES REKRUTACJI – JAK SKUTECZNIE REKRUTOWAĆ PRACOWNIKÓW I PROWADZIĆ EFEKTYWNE SPOTKANIA Z ZESPOŁEM

W tym module rozwiniesz następujące kompetencje:

 • zarządzanie wiedzą
 • zarządzanie relacjami z klientami
 • zarządzanie zmianą
 • pozyskiwanie pracowników
 • ocena pracowników i ich rozwój
 • motywowanie pracowników

 

Selekcja pracowników, czyli jak zweryfikować kwalifikacje i kompetencje kandydata

 • Czym jest selekcja – kluczowe etapy i metody.
 • Analiza dokumentów aplikacyjnych – na co zwracać uwagę.
 • Zasady prowadzenia skutecznych wywiadów behawioralnych – zasady i standard badania kompetencji podczas wywiadu, skuteczne pytania, pytania na które szkoda czasu oraz te, które są niezgodne z prawem
 • Symulacje rozmów kwalifikacyjnych.

 

Najskuteczniejsza ze wszystkich metod selekcji, czyli assement w praktyce

 • Czym jest metoda Assessment Center.
 • Rodzaje ćwiczeń w Assessment Center
 • Zasady prowadzenia sesji oraz sposób oceny kandydatów podczas Assessment Center.

 

Jesteśmy ludźmi, czyli o błędach w procesie oceniania

 • Psychologia oceny kandydatów.
 • Najczęściej popełniane błędy w procesie oceny oraz sposoby ich unikania.

 

Komunikacja z kandydatami, którzy nie zostali zatrudnieni

 • Jak przekazać informację zwrotną o braku zatrudnienia – zasady, forma.

 

Witamy na pokładzie, czyli o wdrażaniu pracownika do pracy

 • Jak wdrożyć do pracy, aby zmotywować, a jednocześnie nie przestraszyć (wypracowanie check-listy z elementami niezbędnymi do profesjonalnego wdrożenia pracownika).
 • Najczęstsze błędy podczas wdrażania oraz sposoby ich unikania.

 

Umiejętności wyznaczania celów spotkania

 • Warunki formułowania celów. Język ustalania celów, wizji i motywowania – jak go używać, aby zaangażować pracowników w cele organizacji.
 • Rodzaje celów uczestników – czyli po co oni tam będą
 • Strategia ustalania priorytetów jako narzędzie organizacji pracy własnej i uczestników zebrań.

 

Przygotowanie spotkania przez menedżera

 • Określenie celów zebrania, ról i obowiązków prowadzącego oraz uczestników
 • Przygotowanie planu zebrania i harmonogramu działań
 • Ustalenie optymalnego czasu trwania zebrania
 • Metody prezentowania, a rodzaj prezentacji
 • Struktura wystąpienia
 • Dynamika prezentacji
 • Organizacja treści prezentacji
 • Posługiwanie się pomocami, materiałami,
 • Jak rozpocząć prezentację, aby wzbudzić zainteresowanie i przykuć uwagę?
 • Jak zakończyć wystąpienie?
 • Metody i style prowadzenia zebrań – aby dzięki nim osiągać założone cele w sposób atrakcyjny dla prowadzącego i uczestników
 • Ustalenie zakresu oczekiwań w stosunku do uczestników zebrania
 • Dobór uczestników i ich roli w zebraniu (ustalenie ważności uczestnictwa ze względu na cele zebrania)
 • Określenie czasu i miejsca zebrania – dlaczego to takie ważne
 • Budowanie zaangażowania i ciekawości – zaproszenie uczestników
 • Przygotowanie materiałów i sprzętu

 

Prowadzenie spotkania przez menedżera

 • Zaczynaj z wizją końca … jak otwierać i zamykać zebrania
 • Sposoby dochodzenia do celu
 • Kierowanie aktywnością uczestników – jak wykorzystać wiedzę, umiejętności i osobowość uczestników
 • Zachowania ludzi uczestniczących w zebraniach a kształtowanie zachowań ludzi w grupie
 • Autorytet formalny i nieformalny
 • Aktywizowanie uczestników i dyscyplinowanie „nadaktywnych”

 

Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami

 • Radzenie sobie z obiekcjami
 • Negatywne postawy uczestników wystąpienia
 • Narzędzia językowe do obrony własnego stanowiska
 • Zbijanie zarzutów
 • Jak radzić sobie z atakiem?
 • Ćwiczenia w radzeniu sobie z utrudnieniami podczas prezentacji

Prowadzący

Cyprian Jędrkowiak

Coach ICC, Trener

Konsultant HARRISON ASSESSMENTS,  MindSonar Metaprofiles, Asesor ACDC

Coach, Teamcoach, trener i menedżer z pasji, wykształcenia i zawodu. Pasjonat tego co robi.  Jego motto ‘zwycięzcy nigdy nie rezygnują, rezygnujący nigdy nie zwyciężają” – liczy się skuteczność . Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.  Teamcoach na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada 13 letnie doświadczenie w sprzedaży, zarządzaniu. Certyfikowany Konsultant Harrison Assessments i Assessor AC/DC.

WYKSZTAŁCENIE

Akademia Ekonomiczna We Wrocławiu specjalizacja Zarządzanie i marketing. Akademia im Leona Koźmińskiego w Warszawie – Teamcoaching. Przygotowanie Pedagogiczne  – studia podyplomowe UZZM Lubin

 

ROZWÓJ ZAWODOWY

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pracownik działu zakupów B2B, w którym występował w roli projektanta produktów oraz specjalisty odpowiedzialnego za zaopatrzenie sieci sprzedaży w meble. Uczestniczył w negocjacjach zakupowych jako reprezentant firmy. Jako Specjalista ds. marketingu i  analiz rynku organizował kampanie reklamowe i promocyjne, wdrożył program lojalnościowy dla klientów firmy. Jako kierownik marketingu tworzył plany marketingowe, współpracował w zakresie otwierania nowych jednostek handlowych, projektował systemy zarządzania sprzedażą, konstruował i realizował media-plany, odpowiadał za kontakt z mediami i politykę PR firmy, współtworzył i wdrożył program szkoleń dla handlowców i kierowników sieci sklepów (branża meblowa, RTV, AGD, FMCG, budowlana); był również współautorem Standardu Obsługi Klienta. 

Występując w roli Doradcy ds. Sprzedaży w branży motoryzacyjnej (dealer Toyota) prowadził negocjacje handlowe, analizował rynek, był odpowiedzialny za nawiązywanie nowych kontaktów handlowych i analizy sprzedażowe. Jako Dyrektor Handlowy w branży budowlanej odpowiadał za pracę 90 osobowego zespołu handlowego, oraz zakupy i sprzedaż pionu handlowego w branży budowlanej. 

Tworzył i nadzorował wykonanie planów kosztowych zakupowych i sprzedażowych, rekrutował i motywował pracowników, budował zespół i kreował politykę zakupową i sprzedażową firmy. Jako trener i Coach swojego zespołu, stworzył Standard Obsługi Klienta oraz współtworzył system identyfikacji wizualnej firmy i programu Mystery Shopping. 

Dodatkowo był odpowiedzialny za stworzenie spójnego systemu komunikacji wewnątrz firmy i spójnego wizerunku firmy w otoczeniu biznesowym.

Jest certyfikowanym Coachem ICC (International Coaching Community) Certyfikowanym Konsultantem HARRISON ASSESSMENT , Konsultantem MindSonar Metaprofiles, Certyfikowanym Assessorem ACDC, Trenerem NLP (In the Art of NLP Chris Hall); specjalizuje się w szkoleniach dla średniej i wyższej kadry kierowniczej. 

 

PROWADZONE PROJEKTY SZKOLENIOWE

Doradztwem, szkoleniami i coachigniem zajmuje się od 17 lat, współpracując z firmami z branż: farmaceutycznej, budowlanej, IT, motoryzacyjnej, FMCG, finansowej, telekomunikacyjnej

Aktualnie jest ekspertem w zwiększaniu osobistej efektywności oraz przy budowaniu skutecznych zespołów pracowników. Jest konsultantem w projektach wypracowania wspólnych standardów, reguł trybu i współpracy w zespołach. 

Wspólnie z TOYOTA MOTOR POLAND Co. Ltd realizuje cykl warsztatów obejmujących opracowanie I wdrożenie standardu obsługi, sprzedaży i współpracy pracowników w sieci dealerskiej na terenie Polski. 

Opracował i wdrożył proces certyfikacji doradców ds. Sprzedaży samochodów używanych dla Toyota Motor Poland, dla dealerów TOYOTA realizuje cykl warsztatów obejmujących zagadnienia:

 • aktywny prospecting dla doradców ds. Sprzedaży flotowej
 • selling in presentation dla doradców ds sprzedazy flotowej
 • negocjacje na rynku flotowym dla doradców ds sprzedaży flotowej I menadżerów

Wspólnie z Miedziową Szkołą Kształcenia Kadr stworzył i zrealizował cykl warsztatów obejmujących radzenie sobie z emocjami/stresem w sytuacji zagrożenia oraz formowanie postaw i efektywnej pracy zespołowej w sytuacji zagrożenia.

Realizuje projekty związane z wystąpieniami publicznymi i prezentacjami biznesowymi.

Na bieżąco uczestniczy i rozwija posiadaną wiedzę i doświadczenie w zakresie doradztwa, coachingu i szkoleń, może poszczycić się przeprowadzeniem ponad 2500 dni szkoleniowych.

Realizuje projekty i warsztaty dla wyższej kadry menedżerskiej, Coaching dla menedżerów, specjalistów, doradców ds. Obsługi klienta, zespołów sprzedażowych. Jest zaangażowany w projekty efektywnej komunikacji wewnątrz organizacji i budowanie motywacji pozafinansowej oraz efektywności osobistej.

Występuje jako twórca i trener w warsztatach z rozwoju kluczowych kompetencji rozwiazywania konfliktów i zarządzania zmianą.

 

METODYKA PRACY 

W pracy z zespołem kreuje zaangażowanie i proaktywność w myśleniu i działaniu.  Kieruje się partnerskim podejściem w pracy z uczestnikami zwracając szczególną uwagę na efektywne wykorzystanie w praktyce narzędzi i metod oraz różnych sposobów myślenia. 

 

ZAWODOWE PASJE

To rozwój, znajdowanie możliwości i podążanie tam, gdzie jest ich wiele. To przekonanie o wielkości potencjału, jaki wnosi każdy uczestnik, pracownik, szef do organizacji. To sposób myślenia i działania. Lubi pracę z menedzerami, pracownikami i całymi zespołami w dążeniu do wspólnych celów.

 

KLIENCI

Branża motoryzacyjna: Mercedes Benz polska, Volvo Polska, Karlik (Honda, Jaguar) Dobrygowski Sp. z o.o. (Toyota), Toyota Motor Poland Co. Ltd, Faurecia, Carolina Car Company (Toyota), Adampol SA, SF Filter, PESA Bydgoszcz, KAIZEN FLEET Sp. K, General Motors.

Branża FMCG: Maspex, Schiver Polska, Auchan, Metro AG, OCEANIC , Grupa Otmuchów, Rossmann, HEBE Polska, 

Branża Finansowa: ING, PKO BP, EOS KSI, Nordea NOC, 

Branża farmaceutyczna: APTEKI DOZ, MEDISOW, PharmaNord, Polski Lek, Profarm, Takeda, Polpharma, 

INNE: Bolix, Asaj, Assa Abloy – BESAM, Deichmann, Ciech SA, APP Automatyka, PSE SA, Digiprint, Sony Polska, Caterpillar, Sanitec Koło, Techko, Zechik, Cerbud, LG Electronics, PolskaPresse, QuadWinkowski, Nowa Era, Poczta Polska, Lotos, Orlen, PKP, BP Polska, STAG, Metal Fach, PGE, Kartel, MPK Toruń, MCKK, WOSEBA, BECK Politzer Sp. z o.o., DEANTE Sp. z o.o., BRONISZE SA, COMPENSA SA, Vienna Insurance Group(Benefia, InterRisk, Compensa, Polisa, VIG Expert), Telegraph Sp. z o.o. KOPEX Group, Grupa Azoty, PWPW SA, MDA Sp. z o.o STROER Polska.

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce - wybierz miejsce z rozwijanej listy (ceny netto), termin ustalimy indywidualnie:

4.900,00 5.490,00 

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz >>

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca