Szczegóły organizacyjne kursu podatkowego

Czas trwania szkolenia
6 spotkań po 6 godzin zegarowych

Darmowe konsultacje
w ciągu 7 dni od szkolenia
z prowadzącym

Materiały szkoleniowe
kluczowe informacje
w wersji elektronicznej

Cena szkolenia
1860 zł netto
za osobę

Najbliższy kurs online

Brak zaplanowanego terminu
Zostaw nam informację,
że potrzebujesz tego szkolenia!

Dlaczego ten kurs podatkowy jest dla Ciebie

W mgnieniu oka nadejdzie końcówka roku, a wraz z nią intensywna praca nad bilansem. Wyzwania, jakie niesie za sobą zamknięcie roku obrotowego czekają wszystkich pracowników księgowości, biura rachunkowe, a także przedsiębiorców.

Jeżeli zależy Ci, by prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe i zeznania podatkowe, to powinieneś przygotowywać się do tego już teraz. Kluczem jest regularna praca, oparta o najnowsze przepisy podatkowe.

Praktyka czyni mistrza

O aktualnych przepisach podatkowych możesz uczyć się na naszym kursie online. Współpracujemy z prelegentami-praktykami, którzy od lat dzielą się z uczestnikami cennymi wskazówkami i interpretacjami. W trakcie tych wirtualnych spotkań przećwiczysz nowe umiejętności, dzięki czemu pewniej wykonasz zlecone Ci rozliczenia.

Ucz się komfortowo, mając tylko te 3 rzeczy

Forma online pozwala szkolić się pod okiem ekspertów w bezpiecznych warunkach – w miejscu pracy lub domu. Do udziału w szkoleniu potrzebny jest tylko komputer, głośniki/słuchawki i dostęp do Internetu.

Program kursu podatkowego online

Temat 1 – Podatek VAT w 2020 r. – zmiany i najnowsze orzecznictwo, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów dot. COVID-19.
1. Zastąpienie deklaracji (VAT-7, VAT-7K i innych) rozszerzonym JPK_VAT od lipca 2020 r.
2. Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r.
3. „Biała lista”.
4. Paragony z NIP jako „faktury uproszczone”.
5. Kasy „online”, kasy fiskalne w postaci programu komputerowego, paragony doręczane wyłącznie w postaci elektronicznej.
6. Zmiany dotyczące WDT i WNT, w tym nowe obowiązki związane z dokumentowaniem prawa do stawki 0%.
7. Podatek VAT w czasie kryzysu – wybrane zagadnienia praktyczne.
8. Pozostałe wybrane zagadnienia wynikające ze zmian przepisów oraz aktualnego orzecznictwa, w tym m.in. darowizny na cele walki z COVID-19 a VAT, uproszczenia w rozliczaniu VAT od importu towarów od 1.07.2020, zmiany zasad rozliczania VAT wynikające z wyroków TSUE dotyczących: momentu wykonania usług budowlanych, odliczania VAT przy nabyciu usług noclegowych lub gastronomicznych.

Temat 2 – Zmiany w podatkach dochodowych PIT i CIT.
1. Wybrane zmiany w przepisach podatkowych wprowadzonych w 2020 r. w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej:
• możliwość wstecznego odliczania straty podatkowej, będącej skutkiem pandemii koronawirusa,
• umożliwienie jednorazowej amortyzacji środków trwałych nabywanych do wytwarzania towarów związanych z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa,
• regulacje dotyczące darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie pandemii,
• wyłączenie obowiązku podatkowego rozliczania przez poszkodowanych przez pandemię dłużników nieuregulowanych świadczeń pieniężnych,
• możliwość korzystania z ulgi B+R na etapie obliczania zaliczek,
• możliwość korzystania z preferencyjnego opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. ip box) na etapie zaliczek na podatek,
• zwolnienie z PIT niektórych świadczeń przyznawanych w związku z pandemią koronawirusa – informacje dla płatnika.
2. Pozostałe zmiany:
• uprawnienia dla małego podatnika i zmiana jego definicji od 1 stycznia 2020 r.,
• orzecznictwo podatkowe dotyczące włączeń z kosztów podatkowych, związanych z przelewem na rachunek bankowy spoza tzw. „białej listy”,
• orzecznictwo dotyczące kosztów podatkowych związanych z obowiązkiem regulowania świadczeń tzw. „mechanizmem podzielonej płatności”,
• ulga na złe długi w podatku dochodowym – omówienie przepisów oraz orzecznictwa z uwzględnieniem zmian powstałych w trakcie 2020 r.
• zastosowanie po raz pierwszy w 2020 r. kosztów podatkowych, wynikających z podwyższenia kapitału zapasowego lub dopłat wniesionych do spółki kapitałowej (CIT),
• pozostałe zmiany.
3. Wybrane zagadnienia dotyczące kosztów podatkowych.
Orzeczenia sądowo-administracyjne odnoszące się do wybranych kosztów podatkowych, w tym min. dotyczące:
• podatkowego ujęcia kosztów pośrednich,
• ujmowania do kosztów wypłaconych kar umownych i odszkodowań,
• wydatków ponoszonych na rzecz pracowników, członków zarządu, członków rad nadzorczych i udziałowców spółek kapitałowych,
• wydatków związanych z samochodem osobowym,
• kosztów nieściągalnych wierzytelności.
4. Odpowiedzi na pytania.

Temat 3 – Podsumowanie roku w zakresie obowiązków płatnika w kontekście Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
1. Umowa o pracę:
• podstawowe informacje związane z obowiązkiem płatnika (obowiązująca stawka podatku, możliwość stosowania kwoty zmniejszającej podatek, stosowanie właściwych kosztów podatkowych, roczne obowiązki informacyjne),
• zdefiniowanie i problematyka dotycząca przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnych świadczeń,
• katalog ustawowych zwolnień z opodatkowania.
2. Rozliczenie dochodów uzyskanych za granicą:
• zdefiniowanie ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego,
• wpływ konwencji MLI na opodatkowanie dochodów osiąganych poza granicami kraju,
• rozliczenie dochodów w zależności od metody unikania podwójnego opodatkowania.
3. Działalność wykonywana osobiście
• zdefiniowanie katalogu przychodów dotyczących niniejszego źródła przychodów,
• zdefiniowanie obowiązków płatnika wypłacającego świadczenia z art. 13 ustawy PIT,
• możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów,
• umowy opodatkowane „ryczałtem” – praktyczne przykłady,
• zatrudnienie nierezydenta na umowę cywilnoprawną.

Temat 4 – Bilans 2019 – rachunkowość.
1. Podstawy prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych.
2. Kiedy mamy do czynienia z jednostką małą i jednostką mikro?
3. Uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych.
4. Odpowiedzialność głównego księgowego, kierownika jednostki i organu nadzorującego za księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe.
5. Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji.
6. Polityka rachunkowości jako podstawowy dokument niezbędny do prowadzenia ksiąg rachunkowych – omówienie modelu, co powinna zawierać polityka rachunkowości, przykłady praktyczne sporządzania tego dokumentu.
7. Zasady sporządzania kompletnej informacji dodatkowej – praktyczne sposoby sporządzania.
8. Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, najczęściej popełniane błędy, przykłady praktyczne, analiza modelu sporządzania tego elementu sprawozdania.
9. Zasady sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym, także w sytuacji korekty błędów i zmian zasad rachunkowości, zgodnie z postanowieniami KSR 7.
10. Zagadnienia szczegółowe:
• środki trwałe – ustalanie wartości początkowej, amortyzacja, modernizacja a remont itp., zgodnie z postanowieniami KSR 11, sposoby dokonywania amortyzacji i weryfikacji okresu ekonomicznej użyteczności, ujmowanie kosztów narzędzi i amortyzacji środków trwałych przy budowie kolejnych środków trwałych,
• leasing – ustalanie wartości początkowej obiektu leasingu oraz zobowiązań z tytułu leasingu, podział opłaty na część kapitałową i odsetkową, ujawnienia w sprawozdaniu finansowym, leasing zwrotny itp., zgodnie z postanowieniami KSR 5,
• rezerwy na świadczenia pracownicze – kto jest zobowiązany do ich ustalania, wycena prezentacja w sprawozdaniu finansowym,
• odroczony podatek dochodowy – zasady ustalania i wyceny aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, prezentacja podatku odroczonego w sprawozdaniu finansowym,
• zdarzenia po dacie bilansu oraz zmiany wartości szacunkowych w świetle KSR 7,
• koszt wytworzenia wyrobów gotowych – zasady ustalania, ewidencja kosztów wg miejsc powstawania, ustalanie niewykorzystanych zdolności produkcyjnych itp., zgodnie z postanowieniami KSR 13,
• rozrachunki z dostawcami – inwentaryzacja, wycena i prezentacja rozrachunków w sprawozdaniu finansowym, zgodnie z postanowieniami stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami,
• rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów – tytuły, zasady rozliczania i prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
11. Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym – jak ich uniknąć, na jakie obszary należy zwrócić szczególną uwagę?
12. Sposób postępowania w sytuacji stwierdzenia popełnienia błędu lub zmiany zasad rachunkowości – retrospektywna korekta sprawozdania finansowego.
13. Forma sprawozdania finansowego, zatwierdzanie sprawozdania finansowego i jego składanie do właściwych organów.
14. Pytania i dyskusja.

Temat 5 – Zamknięcie roku podatkowego – podatek dochodowy (wykład i warsztaty).

Część 1 – wykład – Przedstawienie problematycznych zagadnień związanych z właściwym rozliczeniem podatku dochodowego.
1. Rozliczenie dywidendy i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych:
• rozliczenie dywidendy uzyskanej od spółki polskiej,
• rozliczenie dywidendy uzyskanej z zagranicy.
2. Ograniczenia związane z kosztami finansowania dłużnego – art. 15c ustawy CIT:
• zdefiniowanie podstawowych zagadnień, niezbędnych do wyliczenia limitu kosztów podatkowych,
• praktyczne wyliczenie limitu kosztów podatkowych – ćwiczenie,
• orzecznictwo organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w przedmiotowym zakresie.
3. Ograniczenie zaliczenia do kosztów wybranych usług niematerialnych – art. 15e u Ustawy CIT:
• zakres usług podlegających wyłączeniu,
• praktyczne określenie limitu dającego możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych – ćwiczenie,
• orzecznictwo organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w przedmiotowym zakresie.
4. Omówienie wybranych różnic pomiędzy przychodami i kosztami w kontekście przepisów podatkowych i Ustawy o rachunkowości, w tym m.in.

Część 2 – warsztaty- Praktyczne rozliczenie zeznania rocznego CIT-8, na podstawie przygotowanego ćwiczenia.
Zadanie dotyczy właściwego podziału przychodów (na kapitałowe zyski i inne źródła przychodów) oraz ustalenie, które z przedstawionych propozycji stanowił będzie:
• przychód podatkowy,
• przychód niepodatkowy,
• przychód zwolniony.
W ramach niniejszego zadania rozpatrywane będą pod kątem praktycznego ujęcia (bądź nieujmowania) m.in. przychody z tytułu:
• objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny,
• dywidendy otrzymanej z zagranicy,
• umorzenia lub przedawnienia zobowiązania podatkowego,
• korekty dokonanej, zgodnie z ustawą VAT, powodującą zwiększenie podatku naliczonego do odliczenia (np. przy sprzedaży samochodu w czasie trwania tzw. okresu korekty),
• otrzymania majątku z tytułu wystąpienia lub likwidacji spółki osobowej,
• otrzymania dotacji (z różnych źródeł).
Wskazane zostaną również przychody, których nie należy ujmować w rocznym zeznaniu CIT-8:
• koszty:
dotyczące wyżej wymienionych przychodów,
z podziałem na koszty pośrednie i koszty bezpośrednie,
wybrane koszty amortyzacji wraz z włączeniami ustawowymi,
wybrane koszty wyłączone na podstawie art. 16 ustawy CIT wraz z krótkim omówieniem (np. koszty reprezentacji),
• odliczenia i ulgi podatkowe (wraz z omówieniem), m.in:
odliczenie straty,
odliczenie darowizny,
zastosowanie ulgi badawczo-rozwojowej.
Poza tym, przedstawione zostaną podstawowe obowiązki związane ze sporządzeniem dokumentacji dotyczącej cen transferowych, poprzez:
• zdefiniowanie jednostek powiązanych,
• wskazanie limitów obligujących do sporządzenia dokumentacji,
• przedstawienie wyłączeń obowiązku sporządzenia dokumentacji,
• wskazanie obowiązków właściwego raportowania.

Temat 6 – Zamknięcie roku podatkowego – podatek od towarów i usług (VAT).
1. Zamknięcie roku w podatkach dochodowych a zamknięcie roku w podatku VAT, wpływ rozliczenia podatku VAT na inne podatki.
2. Działalność socjalna, promocyjna, reklamowa i reprezentacyjna związana z zakończeniem roku – skutki w podatku VAT dla wybranych czynności.
3. Zmiany przepisów dotyczące podatku VAT – podsumowanie roku 2020.
4. Najważniejsze wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i orzeczenia polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wydane w roku 2020, mające praktyczne znaczenie dla podatników.

UWAGA! Przepisy zmieniają się dynamicznie.
Zapewniamy, że w dniu szkolenia przekażemy najbardziej aktualne informacje.

Podatki na przełomie - prowadzący

Piotr Passowicz – doradca podatkowy, prawnik. Zdobył wieloletnie doświadczenie pracując w renomowanych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym, m.in. w Spółce Doradztwa Podatkowego „Ernst & Young” Sp. z o.o. (zespół German Desk). Doświadczony wykładowca, współpracownik renomowanych firm szkoleniowych. Prowadził wiele szkoleń na temat prawa podatkowego w Polsce i za granicą (Niemcy, Czechy). Autor publikacji w prasie fachowej. Członek Prezydium Rady Podatkowej PKPP „Lewiatan”, w której od 2009 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Zespołu ds. Monitorowania Orzecznictwa. Ekspert podatkowy Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych. Uczestniczy w pracach komisji Sejmu i Senatu RP dotyczących prawa podatkowego.

Dariusz Zygmuntowski – doradca podatkowy. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego. Prowadził gościnne wykłady dla Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego przy Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor publikacji prasowych z zakresu opodatkowania świadczeń pozapłacowych w miesięczniku dla kadrowych i kadry menadżerskiej “Benefit”. Doświadczenie zdobywał między innymi na stanowisku eksperta w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu. Obecnie prowadzi własną Kancelarię Doradztwa Podatkowego.

Arkadiusz Lenarcik dyrektor Departamentu Audytu, biegły rewident. Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej, gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Najbliższy kurs online

Brak zaplanowanego terminu
Zostaw nam informację,
że potrzebujesz tego szkolenia!