Kurs: Agile HR

Efektywna organizacja XXI wieku

Kurs HR obejmujący trzy obszary kompetencyjne:

Jesteś pracownikiem lub menedżerem HR i dążysz do usprawnienia swoich działań w tym obszarze?

Zależy Ci na umiejętnym zarządzaniu projektami i zdajesz sobie sprawę, że tradycyjne podejście w tej kwestii często okazuje się niewystarczające w dzisiejszym świecie?

A może wiesz, jak ważny jest proces rekrutacji, onboardingu i wspierania rozwoju talentów wśród pracowników organizacji, w związku z czym chcesz nabyć nowe umiejętności?

Efektywna organizacja XXI wieku

Nasz kurs: „Agile HR – efektywna organizacja XXI wieku” jest odpowiedzią właśnie na Twoje potrzeby.  To intensywny program szkoleniowy, który przygotowuje specjalistów HR do wyzwań i możliwości, jakie niesie ze sobą era dynamicznych zmian i ciągłej adaptacji w miejscu pracy.

W dzisiejszym świecie biznesu, gdzie tempo zmian jest szybsze niż kiedykolwiek wcześniej, kluczową rolę odgrywają organizacje, które są zdolne do elastycznej reakcji na nowe sytuacje oraz do szybkiego dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych.

2 moduły - 6 dni szkolenia

W pierwszym MODULE zapoznasz się  z całościowym spojrzeniem na zarządzanie procesami i projektami HR i nie tylko HR w organizacji, zarówno z poziomu osoby odpowiedzialnej za ich realizację, jak i kluczowych członków zespołów w kontekście podjęcia działań dotyczących efektywnej obsługi procesów i projektów oraz wypracowania podstaw do zmian podnoszących efektywność zarządzania procesami i projektami w organizacji.

Program opiera się na najbardziej cenionych międzynarodowych standardach i dobrych praktykach zarządzania procesami i projektami – Lean, ITIL, Traditional Project Management oraz Agile uzupełnionych osobistym doświadczeniem i praktyką biznesową trenera. W cyklu szkoleniowym stosowane są elementy wybranych podejść metodycznych – PRINCE2® oraz PMBoK® Guide, AgilePM®, SCRUM®, Lean.  Integralną częścią programu są aspekty związane z wyzwaniami pracy zdalnej i hybrydowej, które wpływają na efektywność procesów i projektów.

Przykłady, na których będziesz pracował/a powstają na gorąco w trakcie szkolenia i osadzone są w środowisku biznesowym uczestników. Dzięki przejściu w formułę zajęć praktycznych przez główne elementy procesów i projektów związane z definiowaniem jego założeń, planowaniem terminów, zasobów, analizą ryzyka, komunikacją, przygotowaniem i raportowaniem postępu, wreszcie z zamknięciem i rozliczeniem realizacji celów,  będziesz mogła/mógł wypracować własne, dopasowane do specyfiki procesów i projektów prowadzonych w swoich przedsiębiorstwach wnioski i pomysły na efektywne zarządzanie.

Celem drugiego modułu kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania i wdrażania strategii oraz narzędzi rozwoju pracowników, z naciskiem na dostosowanie wprowadzanych rozwiązań do zmian rynkowych, wyzwań organizacyjnych oraz potencjału pracowników.

Dowiesz się, w jaki sposób dostosowywać kompetencje pracowników do nowych wyzwań, przed jakimi może stać organizacja, jak budować oraz wdrażać programy rekrutacji, selekcji  i wprowadzania nowych pracowników.

Podczas szkolenia rozwijane będą kompetencje zgodne z opisem kompetencji „Zrównoważone zarządzanie potencjałem pracowników – zgodnie z nowymi wyzwaniami rynku pracy”.

Na kurs zapraszamy w szczególności:

Moduł I - Zarządzanie projektami i procesami w HR – wdrażanie nowych modeli pracy w organizacji (4 dni)

Moduł ten obejmuje dwa obszary kompetencyjne:

 • Wdrażanie nowych modeli i form organizacji pracy.
 • Zarządzanie pracą zdalną i hybrydową.

Dzięki udziałowi w tym module zyskasz szereg korzyści:

PROGRAM 1 MODUŁU: [kliknij w temat]

 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami.
  • Wprowadzenie do zarządzania projektami – projekt, proces, program, portfel.
  • Modele zarządzania projektami w organizacji.
  • Złoty trójkąt projektu – obszar zarządzania projektem.
  • Podejścia i standardy w zarządzania projektami: „waterfall” – klasyka i „agile” – zwinność.
  • Dopasowanie podejścia do projektu – cykl życia projektu z uwzględnieniem specyfiki projektów prowadzonych przez uczestników.
 •  
 1. Planowanie projektu i portfela projektów w Agile i Waterfall.
  • Karta projektu: cel, rezultat, korzyści – definiowanie zakresu projektu.
  • Produkt projektu / wymagania i kryteria jakości – identyfikacja produktów projektu i kryteriów jakości jako podstawy do dostarczenia wartości biznesowej i rozliczenia projektu.
  • Otoczenie i struktura projektu – wpływ interesariuszy i struktury na efektywną realizację projektu.

 

 1. Harmonogramowanie i monitorowanie projektu w Agile i Waterfall – od produktu projektu do zadania.
  • Podejścia do harmonogramowania i monitorowania projektu – produkt, działania i struktura zasobów.
  • Struktura podziału prac, diagram sieciowy i kamienie milowe – podstawa harmonogramowania i monitorowania w podejściach klasycznych.
  • Iteracje i tablice Kanban – harmonogramowanie i monitorowanie projektu w podejściach Agile.
  • Macierz RACI – przypisywanie zasobów do projektu.

 

 1. Zarządzanie ryzykiem w Agile i Waterfall.
  • Modele zarządzania ryzkiem w projektach.
  • Identyfikacja i ocena ryzyk.
  • Obrazowanie ryzyka i planowanie reakcji na ryzyko.
  • Czy warto się zajmować wszystkim? – efektywne zarządzanie ryzykiem.

 

 1. Zarządzanie komunikacją w Agile i Waterfall.
  • Tworzenie planu komunikacji – co, kiedy i gdzie i jak warto komunikować?
  • Struktura efektywnych komunikatów – komunikacja oparta na faktach.
  • Komunikacja wartości dodanej i projektu w organizacji – kształtowanie postaw pro-projektowych i komunikacja z klientem.

 

 1. Zarządzanie zmianą w Agile i Waterfall.
  • Co może się zmienić w projekcie? – obszary zarządzania zmianą w projekcie.
  • Definiowanie tolerancji na zmiany w projekcie, rejestrowanie zmian.
  • Zarządzanie zmianą jakości i wartości biznesowej – rejestry i wskaźniki.
  • Nastawienie na zmiany jako podstawa postawy pro-projektowej.

 

 1. Zarządzanie zespołem w Agile i Waterfall.
  • Struktura i transformacja zespołu projektowego – etapy rozwoju zespołu i efektywna współpraca.
  • Jak zarządzać? – modele przywództwa w zarządzaniu zespołami projektowymi.
  • Style komunikacji, motywacja i delegowanie zadań.
  • Narzędzia i techniki efektywnej współpracy w zespole.

 

 1. Start/ Stop/ Kontynuujemy – podsumowanie zajęć praktycznych.

 

 1. Procesy i zarządzanie procesami:
  • strategia, modele organizacji i procesy,
  • procesy – struktura, podejścia i standardy definiowania procesów.

 

 1. Identyfikacja procesów biznesowych w oparciu o Agile i lean thinking jako postawa Agile:
  • Voice of customer i Critical to Quality – konsensus pomiędzy potrzebami Klientów, procesami i możliwościami organizacji w procesach,
  • identyfikacja procesów strategicznych i wspierających – mapa procesów HR,
  • rodzaje procesów i projektowanie przebiegu procesów HR,
  • definiowanie celów biznesowych i miar efektywności procesów – KPI,
  • odpowiedzialności w procesie – właściciel, lider i uczestnik procesu – RACI,
  • wzorzec procesu dla organizacji.
 •  
 1. Procesy i wsparcie informatyczne – digitalizacja i automatyzacja procesu – planowanie wsparcia informatycznego procesów.

 

 1. Plan wdrożenia i doskonalenia procesów.

 

 1. Procesy biznesowe – zajęcia praktyczne.
  • Voice of customer – potrzeby interesariuszy w procesach HR,
  • Critical to Quality – cele, wymagania, możliwości i standardy organizacji,
  • Value stream – projektowanie procesów HR w oparciu o wartość dodaną,
  • Doskonalenie procesów – Lean thinking – Mura, mudi, muda – identyfikacja potencjalnych strat.

 

 1. Start/ Stop/ Kontynuujemy – podsumowanie zajęć praktycznych.

 

1. Praca zdalna i hybrydowa.

 • Modele organizacji zdalnej i hybrydowej – wprowadzenie.
 • Kluczowe czynniki efektywnej organizacji zdalnej/ hybrydowej.

 

2. Techniki zarządzania czasem własnym w pracy zdalnej i hybrydowej – przykłady technik.

 

3. Skuteczne zarządzanie czasem w zespole zdalnym i hybrydowym.

 • Założenia i dobre praktyki.
 • Błędy w zarządzaniu czasem.
 • Agile – podejście pro aktywne, a reaktywne.

 

4. Aspekty weell -being i identyfikacji z organizacją w modelu zdalnym.

 • Plany zapobieganiu ryzyk.

 

5. Główne zasady planowania i organizacji pracy – zarządzanie zdalne i hybrydowe – wyznaczanie celów i tworzenie przestrzeni do realizacji – podejście SMART, OKR, MBO.

 

6. Skuteczna organizacja zarządzania czasem w zespole:

 • planowanie,
 • priorytetyzacja,
 • delegowanie:
  • znaczenie delegowania zadań dla efektywnego, gospodarowania czasem,
  • identyfikacja zadań, które warto delegować,
  • podział obowiązków i ich przekazywanie,
  • monitorowanie i rozliczanie.

 

7. Wdrażanie modeli zdalnych i hybrydowych – pułapki i dobre plany.

 

8. Start/ Stop/ Kontynuujemy – podsumowanie zajęć praktycznych.

 

Moduł II – Rekrutacja, onboarding i rozwijanie potencjału pracowników. (2 dni)

Moduł ten obejmuje dwa obszary kompetencyjne:

 • zrównoważone zarządzanie potencjałem pracowników – zgodnie z nowymi wyzwaniami rynku pracy.

Dzięki udziałowi w tym module zyskasz szereg korzyści:

Narzędzia weryfikacji kompetencji w ramach tego modułu:

Weryfikacja umiejętności praktycznych:

 1. test kompetencyjny zawierający minimum pięć pytań sytuacyjnych odnoszących się do opisanych w kompetencji efektów uczenia,
 2. test wiedzy obejmujący wszystkie zagadnienia omawiane podczas szkolenia,
 3. zadanie praktyczne – projektowanie wywiadu kompetencyjnego / scenariusza rozmowy rekrutacyjnej pod kątem wybranych kompetencji strategicznych.
 1. Rozwój potencjału pracowników – podejście strategiczne.
  • Tworzenie strategii rozwoju pracowników.
  • Identyfikacja kompetencji strategicznych dla organizacji.

 

 1. Modele kompetencyjne w
  • Rola modelu kompetencyjnego.
  • Rodzaje i opisy kompetencji w modelu kompetencyjnym.

 

 1. Reskilling i upskilling w organizacjach.
  • Reskilling i upskilling w kontekście zmian rynkowych.
  • Znaczenie reskillingu i upskillingu menedżerów.

 

 1. Rozwój pracowników w podejściu talentowym.
  • Znaczenie podejścia talentowego.
  • Diagnoza talentów.

 

 1. Zarządzanie różnorodnością w zespole.
  • Kategorie różnorodności i paradoks różnorodności.
  • Wykorzystanie potencjału różnorodności w zespołach.

 

 1. Narzędzia oceny potencjału pracowników.
  • Czym jest potencjał i jak go mierzyć?
  • Portfolio personalne.

 

 1. Rekrutacja i onboarding ukierunkowane na kompetencje strategiczne.
  • Określanie kompetencji strategicznych na stanowisku.
  • Projektowanie procesów rekrutacji oraz adaptacji pod kątem kompetencji strategicznych.

 

 1. Projektowanie programów rozwojowych dla pracowników.
  • Czym jest i jak powinien być skonstruowany program rozwojowy?
  • Dobre praktyki w zakresie projektowania i wdrażania programów rozwojowych.
Prowadzące szkolenie:

MODUŁ 1
Katarzyna Kaganiec
– Trener, konsultant. Certyfikowany trener, konsultant, Agile Coach, wykładowca i praktyk z doświadczeniem w wielu branżach w Polsce i poza granicami.

Specjalizuje się w:

 • Modelowaniu systemów zarządzania i procesów – projektowanie, wdrażanie i doskonalenie modeli zarządzania organizacją i optymalizacji procesów z uwzględnieniem wsparcia informatycznego systemów.
 • Product management – projektowanie i wdrażanie strategii produktowo-usługowych od identyfikacji potrzeb klienta i rynku do uzyskania zwrotu z inwestycji.
 • Project management – projektowanie i wdrażanie modeli zarządzania projektami w oparciu o podejścia Waterfall i Agile

 

Doświadczenie ze współpracy z wieloma branżami:

 • IT, przemysł lekki i ciężki, finanse, automotive, farmacja i branża medyczna, handel i usługi, FMCG, teleinformatyka

 

Współpracowała między innymi z:

Onet.pl, Matrix.pl, Sage Symfonia sp z o.o., Sage Group PLC, United Nation Development Programme, ABB, Altkom Akademia SA.

Posiada certyfikacje w zakresie: Agile, Scrum, ITIL, Lean IT, Professional Scrum Master, Agile Project Management Approved Trainer- APMG International, Agile Coach. Prince 2 oraz Prince2Agile–Peoplecert.

MODUŁ 2
Monika Kantowicz-Gdańska – ekspert w dziedzinie komunikacji wewnętrznej i employer branding.

Ekspert employer branding i strategicznego HR – konsultant, trener, projektant i realizator badań opinii pracowników (w tym wizerunku pracodawcy). Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania ludźmi, jest jedną z pionierek employer brandingu w Polsce (pierwszą strategię EB wdrażała już w 2006 roku, od kilkunastu lat szkoli i doradza w tym obszarze). Realizuje projekty doradcze dla firm z różnych branż (m.in. badanie i doskonalenie wizerunku pracodawcy / strategie EB, rozwój procesów HR).  

Projektuje i realizuje programy rozwojowe (zarządy, menedżerowie, zespoły projektowe i eksperckie). Bada opinie pracowników i doradza w zakresie doskonalenia organizacji. Koncentruje się na kluczowych wyzwaniach, buduje na pozytywach. Jako niezależny konsultant i trener pracuje od 2006 roku. W pracy wykorzystuje metody coachingu grupowego i indywidualnego, techniki pracy z obrazem, metodologię Action Learning oraz inne wysoce angażujące narzędzia.

Z jej ekspertyzy korzystali członkowie zarządów, menedżerowie i pracownicy wielu organizacji, a wśród nich: Toyota Motor Manufacturing Poland, Eaton Automotive Sp. z o.o., Valeo Electric and Electronic Systems Sp. z o.o., Alfa Laval Kraków Sp. z o.o., Enersys Sp. z o.o., Polkomtel S.A. (Plus), EXATEL S.A., IBM, Metro Group (Makro), Tesco Polska Sp. z o.o., TNT, Allianz, QXL Poland Sp. z o.o. (Allegro), Raiffeisen Bank Polska S.A., ING Bank Śląski, PKO BP, Volkswagen Bank Polska S.A., TP S.A., P4 Sp. z o.o. (Play), JTI Polska Sp. z o.o., Sanofi-Aventis Sp. z o.o., Volkswagen Poznań, Scott Wilson, Passus Sp. z o.o., Idea Bank, Spółdzielcza Mleczarnia „Spomlek”, Imago Public Relations, Craftware Sp. z o.o., Computaris Polska Sp. z o.o., IT Card i in.

Jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego i Podyplomowego Studium Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim (Złota Odznaka Studium za szczególne osiągnięcia) oraz stypendystką Copenhagen Business School (studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i konsultacji). Ukończyła studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu oraz Polskiego Stowarzyszenia Public Relations (w latach 2007-2009 członek zarządu oddziału śląskiego).

Rezerwuj miejsce

4590 zł netto

Osoby zainteresowane możliwością starania się o dofinansowanie szkolenia zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu otrzymania indywidualnej wyceny.

Wystarczy uzupełnić formularz lub skontaktować się z naszym doradcą, a przedstawimy Państwu najlepsze rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb.
alek

Aleksy Kotala

17 283 10 23

Województwa:
Dolnośląskie
Zachodniopomorskie
Podlaskie
Warmińsko-Mazurskie
Podkarpackie
Lubuskie

unnamed

Ksenia Domin

17 283 10 47

Województwa:
Opolski
Pomorskie
Łódzkie
Świętokrzyskie
Śląskie
Małopolskie

lidzia

Lidia Jawniak

17 865 25 21

Województwa:
Wielkopolskie
Mazowieckie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca