Zmiana wysokości diety z tytułu krajowej podróży służbowej

Kurs Kadry i Płace od podstaw

Jedyny taki kurs w Polsce, prowadzony przez byłego Inspektora Pracy Daniela Pałygę oraz Iwonę Hendel

Bardzo nam miło, że nadal jesteś z nami. Tym razem bierzemy bieżmy pod lupę wysokość diety z tytułu krajowej podróży służbowej. Czy wiesz, że wraz z końcem lipca uległa ona zmianie? Jeśli jeszcze o tym nie słyszałeś/aś lub już coś wiesz, a chcesz dowiedzieć się więcej, gorąco zachęcamy do lektury! Z dzisiejszej prasówki dowiesz się, ile aktualnie wynosi dieta krajowa za dobę podróży służbowej oraz jakie dodatkowe zmiany pociąga za sobą jej podniesienie. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 1481), dieta krajowa wynosi 38 zł za dobę podróży. 

Wysokość i warunki ustalania należności za podróże służbowe dla pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu  w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167). Obecnie dieta przysługująca pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju wynosi 38 zł. Poprzednia wysokości 30 zł obowiązywała od dnia 1 marca 2013 r. do 27 lipca 2022 r.

Regulacje określone rozporządzeniem dotyczą zwrotu należności za podróże służbowe nie tylko pracowników sfery budżetowej (państwowej i samorządowej), ale również żołnierzy, funkcjonariuszy oraz pracowników zatrudnionych u innych pracodawców.

Pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą ustalać we własnym zakresie warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami w drodze postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę (art. 775 § 3 Kodeksu pracy). Obowiązujące u danego pracodawcy regulacje mogą przewidywać inne warunki zwrotu należności za podróże służbowe, niż wynikające z ww. przepisów mających zastosowanie do wypłacania należności za podróże służbowe pracowników sfery budżetowej, z tym jednakże, że nie mogą one ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza jego granicami w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika sfery budżetowej, od 28 lipca 2022 roku 38 zł, za dobę podróży służbowej (art. 775 § 4 Kodeksu pracy). Jeżeli układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa nie zawiera innych postanowień, pracownikowi przysługują, zgodnie z art. 775 § 5 Kodeksu pracy, należności na pokrycie kosztów podróży służbowej według przepisów ww. rozporządzenia.

Zmiana wysokości diety z tytułu podróży służbowej a Podatek i składki ZUS

Zmiana wysokości diety z tytułu podróży służbowej wiążą się także ze zwolnieniami podatkowymi, gdyż zarówno diety jak i inne należności za czas podróży służbowej pracownika są wolne od podatku dochodowego oraz nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości określonej w rozporządzeniu lub w odrębnych ustawach (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).

Koszty uzyskania przychodów stanowią wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra (art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Przy obliczeniu wysokości diety uwzględniono średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w latach 2013–2021, a także prognozowaną inflację na 2022 r. 

Przy nowej wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (38 zł), 20% ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wynosi 7,60 zł (poprzednio 6 zł), a ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety – 57 zł (poprzednio 45 zł). Natomiast zwrot udokumentowanych kosztów noclegu następuje w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 760 zł (poprzednio 600 zł).

Należności z tytuły krajowej podróży służbowej

Od 1 marca 2013 r. do 27 lipca 2022 r.

Od 28 lipca 2022 r.

DIETA

Jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

a) mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje,

brak

brak

b) od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,

15 zł

19 zł

c) ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości;

30 zł

38 zł

Jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

a) do 8 godzin – przysługuje 50% diety,

15 zł

19 zł

b) ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

30 zł

38 zł

Kwoty zmniejszenia diety o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia:

1) śniadanie – 25% diety

7,50 zł

9,50 zł

2) obiad – 50% diety

15 zł

19 zł

3) kolacja – 25% diety

7,50 zł

9,50 zł

NOCLEG

Zwrot kosztów za nocleg w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie w wysokości stwierdzonej rachunkiem, dwudziestokrotność stawki diety

600 zł (20 x 30 zł)

760 zł (20 x 38 zł)

Ryczałt za nocleg, dla pracownika któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku, w wysokości 150% diety

45 zł (30 zł x 150%)

57 zł (38 zł x 150%)

DOJAZDÓW ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSCOWEJ

Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety, za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży krajowej

6 zł (30 zł x 20%)

7,60 zł (38 zł x 20%)

Specjalnie dla Ciebie jesteśmy na bieżąco z wszelkimi zmianami dotyczącymi podatków oraz prawa pracy. Śledź nas na bieżąco i nie przegap najnowszych zmian w rozporządzeniach i nowelizacji ustaw. Dzięki subskrypcji Newslettera nic Cię nie ominie i jako pierwszy dowiesz o nowościach! 

Dziękujemy, że Jesteś z nami i życzymy miłego dnia!

Iwona Hendel

Certyfikowany trener, zajmuje się prowadzeniem szkoleń od 2012 roku. Jest wykładowcą z zakresu ustalania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów. Posiada 15 letnią praktykę w działach kadr i płac, począwszy od biura rachunkowego po stanowisko decyzyjne w dziale personalnym firmy. Obecnie również trener wewnętrzny – ekspert w międzynarodowej korporacji z zakresu zagadnień prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń. Specjalista d/s audytów i doradztwa w/w zakresie. Pokazuje drogi rozwiązywania problemów poprzez posługiwanie się przepisami prawa, ale również nie stroni od przykładów z życia wziętych, które pozwalają zrozumieć trudne zagadnienia kadrowo-płacowe. Współpraca ze szkołami wyższymi i placówkami szkoleniowymi. Wykłady i ćwiczenia dla studentów studiów podyplomowych. Szkolenia i seminaria dla uczestników kursów doskonalących. Szkolenia grupowe i indywidualne dla pracowników działów personalnych i menedżerów.

Sygnaliści coraz bliżej? Rząd przyjął projekt Ustawy o ochronie sygnalistów z 27 marca 2024 r.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – nowe odpisy w 2024?
Zgubione świadectwo pracy? Pracodawca nie wystawi duplikatu