Ulga podatkowa dla młodych 2021 r

Kurs Kadry i Płace od podstaw

Jedyny taki kurs w Polsce, prowadzony przez byłego Inspektora Pracy Daniela Pałygę oraz Iwonę Hendel

Ulga dla młodych od 1 stycznia 2021 r. będzie obejmowała szerszą listę korzyści, które podlegają zwolnieniu. W związku z tym, zerowym PIT objęte zostaną także przychody odnoszące się do umów stażowych oraz umów o praktyki absolwenckie. Co warto wiedzieć o uldze dla młodych?

Co to jest ulga dla młodych?

Ulga podatkowa dla młodych  wdrożona została ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1394). Ulga obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r. i ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia.

Obecnie obowiązujące przepisy  zakładają, że ulga dla młodych polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (tj. przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT) oraz z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia (tj. umowa zlecenia wymieniona w art. 13 pkt 8 ustawy PIT ), otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

W wyniku modernizacji, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r., zakres przychodów upoważniający do korzystania z ulgi dla młodych zostanie zwiększony. W efekcie zmian ulgą zostaną objęte również przychody osiągane z tytułu praktyki absolwenckiej (o której mowa w przepisach ustawy o praktykach absolwenckich) oraz z tytułu odbywania stażu uczniowskiego (o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).

Zobacz nasze: Szkolenia dla kadrowych 

Zmiany w Uldze dla młodych

Zmiany w uldze dla młodych wprowadza ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

W związku ze zmianą, art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymuje brzmienie, tj. zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają przychody:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
  • z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,
  • z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244),
  •  z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
  •  otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Ustawodawca wprowadza zmiany z początkiem 2021 r., w związku z tym, młodzi płatnicy, czyli stażyści i praktykanci skorzystają z ulgi podatkowej już od 2021 roku. Nowe rozwiązanie mają bowiem zastosowanie do przychodów realizowanych od 1 stycznia 2021 r.

Ulga dla młodych do którego roku życia?

Jeżeli chodzi o szczegóły odnoszące się do zasad korzystania z ulgi dla młodych, bardzo istotny jest m.in. warunek wieku, który wprowadził ustawodawca. W efekcie z ulgi mogą korzystać jedynie osoby, które nie ukończyły 26. roku życia. Co to oznacza w praktyce?

Otóż, warunek wieku musi być spełniony na moment uzyskania przychodów.

Jednocześnie, jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, mając na uwadze, że w zakresie ustalania wieku art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT nie odsyła do Kodeksu cywilnego, to przy interpretacji zawartego w tym przepisie wyrażenia  „do ukończenia 26. roku życia” należy stosować ogólne przepisy prawa podatkowego, czyli art. 12 § 4 Ordynacji podatkowej. Norma ta stanowi, że terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było – w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień.

Powyższe oznacza, że prawo do ulgi dla młodych, przy spełnieniu pozostałych warunków, przysługuje podatnikowi włącznie z dniem 26. urodzin. Ważnym aspektem jest to, że do tego terminu nie ma zastosowania art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej. W sytuacji zatem, gdy dzień 26. urodzin przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy nie następuje „przesunięcie” daty urodzin na następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Dzieje się tak dlatego, że ukończenie 26. roku życia nie stanowi terminu w znaczeniu dokonania przez podatnika danej czynności w określonym przedziale czasu (ukończenie 26. roku nie wiąże się z żadną aktywnością ze strony podatnika). Do dnia ukończenia 26. roku życia podatnik ma jedynie otrzymać przychód.W związku z tym, przychody uzyskane po dniu 26. urodzin nie korzystają z ulgi dla młodych, chociażby dotyczyły należności przysługujących na podstawie umów zawartych przed tym dniem lub z tytułu pracy wykonanej przed tym dniem.

Zobacz nasze: Szkolenia dla kadrowych 

Jak obliczyć ulgę dla młodych?

Ulga dla młodych ma zastosowanie wyłącznie do przychodów, do których stosuje się zasady opodatkowania określone w art. 27 ustawy PIT, tj. z uwzględnieniem skali podatkowej.

W konsekwencji ulgą dla młodych nie są objęte np. przychody z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia:

– uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę podlegającą w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu opodatkowane 20% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy PIT),

– nieprzekraczające 200 zł opodatkowane 17% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy PIT).

Zastosowanie ulgi dla młodych wpływa również istotnie na koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami, a także z innych tytułów, do których stosuje się koszty uzyskania przychodów według normy 50%, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT.

Na podstawie tych przepisów koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu przede wszystkim określa się:

1) z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego,

2) z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną,

3) z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy PIT, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Zobacz nasze: Szkolenia dla kadrowo-płacowe 

Jak rozliczyć ulgę dla młodych?

Rozliczając rok 2020, należy mieć na uwadze, że od 1 stycznia 2020 r., roczny limit ulgi dla młodych wynosi 85 528 zł.
Limit w tej wysokości przysługuje podatnikowi. W związku z tym, w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (samodzielnie albo wspólnie ), limit w wysokości 85 528 zł przysługuje osobno podatnikowi oraz małżonkowi.
Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.),
– ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1394),
– ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2123).

O tej i innych zmianach podatkowych w roku 2021 r możesz dowiedzieć się więcej na naszych szkoleniach z podatków, które realizujemy online oraz stacjonarnie. Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu zadzwoń, napisz do nas lub:

[popup_trigger id=”10254″ tag=”button” do_default]Umów bezpłatna rozmowę o dofinansowaniu Twojego Kursu![/popup_trigger]

 

 

 

 

 

Urlop wypoczynkowy - czy pracodawca może zmusić pracownika do 14 dni urlopu?
Mobbing w miejscu pracy - obowiązki pracodawcy
Sygnaliści coraz bliżej? Rząd przyjął projekt Ustawy o ochronie sygnalistów z 27 marca 2024 r.