Rozliczenie wynagrodzenia obywatela Ukrainy zatrudnionego przez polską firmę i pracującego zdalnie na Ukrainie

Kurs Kadry i Płace od podstaw

Jedyny taki kurs w Polsce, prowadzony przez byłego Inspektora Pracy Daniela Pałygę oraz Iwonę Hendel

Najnowsze wydanie newslettera wyposaży Cię w niezbędne informacje dotyczące rozliczania wynagrodzenia obywatela Ukrainy, który jest zatrudniony przez polską firmę i pracuje zdalnie na Ukrainie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ocenił skutki podatkowe, które uwzględniają następujący stan faktyczny, dotyczący przedmiotowej sprawy:

Miejscem zamieszkania rezydenta jest Ukraina i pracownik nie przebywa aktualnie w Polsce. Praca (tzw. praca zdalna) wykonywana jest wyłącznie z terytorium Ukrainy. Podatnik zgodnie ze złożonymi oświadczeniami nie posiada i nie będzie w okresie zatrudnienia posiadał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) oraz nie przebywa i nie będzie przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.


W interpretacji, która pochodzi z 24.03.2022 r. 0112-KDIL2-1.4011.3.2022.2.KF Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wywnioskował, że miejsce opodatkowania dochodów z pracy, uwzględniając umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zależy nie do końca od podmiotu, który wypłaca wynagrodzenie, ale też od miejsca wykonywania pracy. Zasadnicze znaczenie w rozstrzyganiu kwestii uzyskiwania wynagrodzenia w zamian za świadczoną pracę stanowi określenie miejsca, w którym jest ona wykonywana. Miejsce wykonywania pracy określa się jako to, w którym osoba fizyczna przebywa, kiedy wykonuje pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie. Pierwszeństwo w opodatkowaniu dochodów z pracy najemnej ma zawsze państwo stanowiące miejsce wykonywania pracy. 

Powołując się na 15 ust. 1 ww. Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 12 stycznia 1993 r. (Dz. U. 1994 r. Nr 63 poz. 269) oraz biorąc pod uwagę postanowienia artykułów 16, 18, 19 i 20 kwestia płac, uposażenia i innych podobnych wynagrodzeń, które dana osoba mieszkająca w umawiającym się państwie osiąga z pracy najemnej, podlega opodatkowaniu tylko i wyłącznie w tym państwie. Wyjątek stanowi wykonywanie pracy w drugim umawiającym się kraju. W takim przypadku osiągane za pracę wynagrodzenie może podlegać opodatkowaniu. 

Z powyższej analizy wynika, iż wypłata pracownicza nie będzie opodatkowana w sytuacji, gdy:

  • pracownik mieszka na terenie Ukrainy,
  • wykonuje na obszarze Ukrainy tzw. „pracę zdalną”.


Polscy pracodawcy nie będą musieli obliczać, pobierać i odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy. Ponadto nie podlegają obowiązkowi sporządzania i przekazywania informacji, które dotyczą dochodów i pobranych zaliczek na podatek dochodowy PIT-11 z racji wypłaty wynagrodzenia. 

Z kolei Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy zinterpretował podobną kwestię z 28 kwietnia 2016 r., nr ITPB2/4511-229/16/IB. Dotyczyła ona zatrudnienia przez pracodawcę (spółkę) z siedzibą w Polsce na podstawie umowy o pracę nierezydenta, tj. osoby, która nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, lecz na Ukrainie. Doszedł on do wniosku, że „wynagrodzenia (…) podlegają opodatkowaniu tylko na Ukrainie, chyba że są to wynagrodzenia osiągane z tytułu pracy najemnej wykonywanej na terytorium Polski. (…) Wynagrodzenia z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Ukrainy wypłacane pracownikowi nieposiadającemu w Polsce miejsca zamieszkania nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. W konsekwencji, od ww. dochodów spółka nie ma obowiązku obliczania, pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy”.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.).
  2. Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 12 stycznia 1993 r. (Dz. U. 1994 r. Nr 63 poz. 269).

Krzysztof Stucke – Ekspert z dziedziny prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz ochrony danych osobowych. Prawnik. Absolwent wydziału prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Od ponad 20 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym obszarem prawa pracy ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych oraz mediacji sądowych. Prowadzi własną kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną. Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków. Posiada przygotowanie (uprawnienia) pedagogiczne. 2021- Laureat nagrody w akcji „Poprawmy prawo” organizowanej przez Prawo.pl/Lex. Od 11/2019 mediator sądowy wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej.

Od 12/2019 biegły sądowy z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej. Jest ekspertem Infor S.A., autorem artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Szkolił m.in. dla firm: Lufthansa Global Business Services, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Szpital Uniwersyteckiego w Krakowie, Boryszew HR Service, ZUS Opole, TVP O/Kraków, Politechnika Warszawska, Urząd Pracy we Wrocławiu, Volkswagen Poznań, Hotele Marriott., Browar Żywiec, Instytut Pamięci Narodowej, Departament Administracyjny Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwo Finansów, Urząd Miasta Kraków , Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie, Alior Bank Centrala, Muzeum Śląskie w Katowicach. Wykładowca: Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Wyższej Szkoły „Humanitas” w Sosnowcu.

Aktualnie realizuje szkolenia z obszaru prawa pracy, ochrony danych osobowych (RODO), prawa administracyjnego i cywilnego, ubezpieczeń społecznych, mediacji sądowych oraz obsługi programów: Płatnik, Symfonia Kadry i Płace. Przeprowadza audyty z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). Pełni funkcję IODO w kilku podmiotach gospodarczych.

Urlop wypoczynkowy - czy pracodawca może zmusić pracownika do 14 dni urlopu?
Mobbing w miejscu pracy - obowiązki pracodawcy
Sygnaliści coraz bliżej? Rząd przyjął projekt Ustawy o ochronie sygnalistów z 27 marca 2024 r.