Co odnajdziemy w nowym Świadectwie Pracy? – Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy

Kurs Kadry i Płace od podstaw

Jedyny taki kurs w Polsce, prowadzony przez byłego Inspektora Pracy Daniela Pałygę oraz Iwonę Hendel

Jak wiesz, zmiany w Kodeksie pracy, jakie miały miejsce w związku z ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw oraz ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, wpłynęły na nowy kształt informacji zawieranych przez pracodawcę w świadectwie pracy.

W dniu 15 maja zostało ogłoszono nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.  

Nowe przepisy rozporządzenia wprowadzają zmiany w treści świadectwa pracy. 

Co się zmienia?

W związku z ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały dwie nowe instytucje:

 Zwolnienie z powodu siły wyższej

Pracownik nabył prawo w ciągu roku kalendarzowego do skorzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie, które jest zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i któremu nie można było zapobiec. Możemy przyjąć, że są to okoliczności nagłe związane z pilnymi sprawami rodzinnymi, spowodowane chorobą lub wypadkiem jak
i również inne nagłe sytuacje, gdzie jest niezbędna obecność pracownika.

Urlop opiekuńczy 

Urlop w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym umożliwia pracownikowi zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych krewnemu lub osobie zamieszkującej z pracownikiem w tym samym gospodarstwie domowym. W tym miejscu należy wyjaśnić jeszcze definicję krewnego, która budzi dość spore wątpliwości. „Krewny” oznacza syna, córkę, matkę, ojca, małżonka (małżonkę) lub partnera (partnerkę) w związku partnerskim, w przypadku, gdy prawo krajowe uznaje takie związki partnerskie. Prawo do urlopu opiekuńczego umożliwia zatem także wsparcie osobie, która nie będzie członkiem naszej rodziny, ale zamieszkuje z nami w tym samym gospodarstwie domowym. 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 11 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy w nowym świadectwie pracy pracodawca zamieszcza informacje dotyczące wykorzystania przez pracownika:

– zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 1481 Kodeksu pracy, wykorzystanego
w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy oraz

– urlopu opiekuńczego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.  

Jak wiesz takie informacje są niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy przez kolejnego pracodawcę, jeżeli będzie zatrudniał pracownika w tym samym roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy u poprzedniego pracodawcy.

Praca zdalna okazjonalna

W związku z ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, od dnia 7 kwietnia 2023 wprowadzono do Kodeksu pracy możliwość wykonywania pracy w formie pracy zdalnej. W przypadku pracy zdalnej okazjonalnej przysługującej w wymiarze do 24 dni w roku kalendarzowym przyznanej na wniosek pracownika niezbędne jest, aby pracodawca zamieszczał w świadectwie pracy informację
o liczbie dni wykonywania takiej pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. 

Podsumowując nowe świadectwo pracy zawiera:


– liczbę dni/godzin zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 1481 § 1 Kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;

– liczbę dni urlopu opiekuńczego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;

– liczbę dni pracy zdalnej, przewidzianej w art. 6733 § 1 Kodeksu pracy, wykonywanej w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.


Nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy wchodzi w życie po upływie 7 dni – czyli od 23 maja 2023roku. 

Urlop wypoczynkowy dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy - zasady nabycia i udzielania
Umowy cywilnoprawne – planowane zmiany w obszarze oskładkowania.
Nowe regulacje dotyczące stażu pracy: wpływ zaliczania umów cywilnoprawnych i działalności gospodarczej na uprawnienia pracowników i koszty pracodawców