Zasiłek macierzyński na listach płac od 01.07.2022 oraz inne nowości.

W najnowszym newsletterze zwiększysz swoją wiedzę z zakresu zmian w zasiłku macierzyńskim od 01.07.2022 r. Poznasz także inne nowości o niepobieraniu zaliczek PIT od 01.01.2023 r. i świadczeniach socjalnych wypłacanych z ZFŚS w  kontekście egzekucji komorniczej.  

  • Zasiłek macierzyński na listach płac od 01.07.2022 r.

Począwszy od wypłat za okres od 1 lipca 2022 r. należy pamiętać, że ustawodawca wprowadził nowe rozwiązanie, polegające na nienaliczaniu  zaliczek podatkowych od zasiłku macierzyńskiego w przypadku osób korzystających  z  tzw. „zerowego PIT”. Pod tym pojęciem kryją się osoby uprawnione do: ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ lub ulgi dla pracujących seniorów. Rozwiązanie to dotyczy tylko w/w osób.

Jest to o tyle istotne, że w pozostałych przypadkach taka wypłata nadal stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Pozostałe świadczenia, jak m.in.: zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek wypadkowy, których płatnikiem jest organ rentowy lub pracodawca również nie podlegają przedmiotowemu zwolnieniu.

Pracownicy, którzy spełniają warunki do stosowania ulgi, nie powinni mieć naliczanego i   pobieranego podatku od każdego zasiłku otrzymanego po 1 lipca 2022 roku, nawet jeżeli wypłata tego świadczenia dotyczy czerwca 2022 r. lub miesięcy wcześniejszych.

Objęcie zasiłku macierzyńskiego zerowym PIT przewidziano z tzw. „mocą wsteczną”, tj. od 1 stycznia 2022 r. W praktyce oznacza to, że jeżeli w pierwszej połowie 2022 r. pobierano od tego świadczenia zaliczki na podatek dochodowy, zostaną one zwrócone podatnikom w ramach rozliczenia rocznego za 2022 r.

 

  • Wniosek pracownika o niepobieranie zaliczek na PIT od 01.01.2023 r.

Począwszy od 01.01.2023 r. również osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę będzie mogła złożyć płatnikowi podatku (pracodawca) wniosek o niepobieranie zaliczek na PIT do kwoty wolnej od podatku, tj. 30 tys. zł (kwota wolna od podatku).

Wniosek można złożyć pisemnie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika. Może to być wykorzystanie obiegu dokumentacji w systemach kadrowo-płacowych, drogą mailową lub w inny sposób przewidziany przepisami wewnętrznymi danego pracodawcy. 

Warte uwagi jest to, iż nowe przepisy nie dotyczą tylko osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Co do zasady każdy podatnik będzie mógł zwolnić płatnika z poboru zaliczek na PIT.

Ministerstwo Finansów  wyjaśnia, iż „Wniosek dotyczy danego roku podatkowego. Zatem nie ma zastosowania w kolejnych latach podatkowych. Jeżeli w następnym roku występują przesłanki do niepobierania zaliczki podatkowej, należy złożyć odrębny wniosek”

Zasada ta w praktyce oznacza niepobieranie zaliczek do kwoty do 30 tys. zł. Wpłynie to bezpośrednio na wysokość wynagrodzenia netto.

„Wynika to z tego, że podatnik, który nie będzie płacił zaliczek na PIT do 30 tys. zł, wykorzysta już swoją z kwotę wolną od podatku” – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

 

 

  • Świadczenia socjalne wypłacane z ZFŚS a egzekucja komornicza.

Od wielu lat wśród praktyków istniej spór, czy środki pomocowe wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą korzystać z wyłączenia z egzekucji komorniczej. Problemu nie rozwiązują rozbieżne stanowiska Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Rady Komorniczej. Nie bez znaczenia jest również tutaj stanowisko Sądu Najwyższego.

Środki pomocowe to np. zapomogi finansowe dotyczące trudnej sytuacji życiowej, mieszkaniowej. To także paczki dla dzieci.

W związku z interpelacją nr 33168 Pana Posła Jarosława Sachajki Ministerstwo Rodziny i  Polityki Społecznej kolejny raz podtrzymuje pogląd o zasadności wyłączenia świadczeń socjalnych przyznawanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z egzekucji ze względu na ich pozapłacowy i wyłącznie pomocowy charakter (stanowisko z 21.06.2011 oraz z 18.05.2022). „Pomoc socjalna ma bowiem charakter uznaniowy ze względu na obowiązek stosowania przy jej przyznawaniu poza wynagrodzeniowych, wyłącznie socjalnych kryteriów, zawartych w art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS”.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje pogląd, iż z uwagi na okoliczność,  w skład wynagrodzenia za pracę nie wchodzą świadczenia z ZFŚS, nie korzystają one z ochrony wynagrodzenia za pracę przewidzianej w Kodeksie Pracy. Podlegają one zatem egzekucji w całości (zob. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2013 r., sygn. akt II PZP 4/12).

W stanowisku Krajowej Rady Komorniczej z dnia 12 września 2011 r., sygn. Akt KRK/IV/2439/11. czytamy: „Nie ma podstaw do zwolnienia świadczeń z Funduszu spod egzekucji komorniczej. Art. 829 k.p.c. i art. 831 k.p.c. nie wymieniają bowiem tych świadczeń wśród środków wyłączonych spod egzekucji. Zasadnym wydaje się przyjęcie, że egzekucja ze środków należnych pracownikowi z Funduszu jest możliwa. Środki te nie zostały bowiem wyłączone spod egzekucji w katalogach wskazanych w art. 829 k.p.c. i art. 831 k.p.c. Jednak, co szczególnie istotne i wymaga podkreślenia, wierzytelności przysługujące pracownikowi z Funduszu, nie powinny podlegać egzekucji z wynagrodzenia za pracę, która jest przewidziana w art. 880 i następnych k.p.c.”

Zapraszamy do e-mailowego newslettera z cyklu „Wiedza i Praktyka w prawie pracy” – comiesięczne zmiany w postaci treści bezpośrednio na Twoją skrzynkę mailową! Zapisz się tutaj >>> 

POLECANY:  kadrowym, księgowym, biurom rachunkowym, właścicielom firm.

Masz pytania?

Inne wpisy:

Zmiana wysokości diety z tytułu krajowej podróży służbowej
Zasiłek macierzyński na listach płac od 01.07.2022 oraz inne nowości.
Praca zdalna - planowane zmiany
Zmiany w zawieraniu umów o pracę na czas określony
Rozliczenie wynagrodzenia obywatela Ukrainy zatrudnionego przez polską firmę i pracującego zdalnie na Ukrainie
Skip to content