Szkolenia dofinansowane z KFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest programem adresowanym do pracodawców, którzy chcą być o krok przed konkurencją i będą inwestować w rozwój własnych kompetencji i kompetencji swoich pracowników. Powstał właśnie po to, aby ułatwić im to zadanie.

 • określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,

Krajowy Fundusz Szkoleniowy otwiera przed pracodawcami nowe możliwości kształtowania rynku pracy. Inwestycja w rozwój osób pracujących przekłada się na wyższą jakość pracy, którą wykonują, większą świadomość swoich możliwości zawodowych i pewność działania.

Dysponentami pieniędzy Krajowego Funduszu Szkoleniowego są Powiatowe Urzędy Pracy. Droga pozyskiwania środków jest prosta – zwłaszcza, że chętnie pomożemy Państwu ją przebyć. Mogą Państwo starać się o środki KFS, jeśli posiadają status pracodawcy, tzn. zatrudniają na umowie 
o pracę co najmniej jedną osobę. Środki są dostępne zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników. Będąc mikroprzedsiębiorcą możesz uzyskać dofinansowanie 100% kosztów poniesionych na kształcenie ustawiczne. Mali, średni i pozostali przedsiębiorcy mogą uzyskać 80% środków z KFS, wnosząc jedynie 20% wkładu własnego. Dofinansowanie skierowane jest w pierwszej kolejności do osób spełniających priorytety wskazane na dany rok przez Ministra (limit podstawowy) i Radę Rynku Pracy (rezerwa).

Rok 2019

Priorytety tzw. „puli ministra” tj. (80%)

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego bądź w spółdzielniach socjalnych;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS (20%)

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

Deficyty zawodów można sprawdzić m.in. na barometrzawodow.pl, a także na stronach Państwa Urzędu Pracy. Każdy PUP ma możliwość kreowania szczegółowych zasad przyznawania dofinansowania w oparciu o potrzeby lokalnego rynku pracy. W regulaminach, które ogłasza precyzuje, czym będzie się kierował oceniając wniosek o dofinansowanie. Warto sprawdzić te zasady i upewnić się o spełnianiu kryteriów.