Uprawnienia rodzicielskie w prawie pracy po zmianach w 2023 roku

11 sierpień – Słupsk

Szukasz praktycznych informacji na temat zmian z 26.04.2023r. w przepisach odnośnie uprawnień rodzicielskich? Wiesz jakie uprawnienia przysługują rodzicom dzieci do lat 4, do lat 8 oraz do lat 14? Jak w praktyce wygląda zastosowanie elastycznej organizacji pracy dla rodziców? Te i inne pokrewne zagadnienia poruszymy na naszym szkoleniu. 

Tematyka będzie szczególnie interesująca dla:

 • dyrektorów personalnych i finansowych,
 • głównych księgowych, 
 • kierowników działów kadr i płac, 
 • pracowników działów księgowości, 
 • pracujących rodziców,
 • polityków mający wpływ na kształt wchodzących przepisów prawa oraz kształtowanie polityki prorodzinnej.

 

Zastanawiasz się, czy warto zainwestować swój czas na dokształcenie w tym temacie?

Zapoznaj się z programem szkolenia!

Zaprasza na szkolenie online:

Małgorzata Grajewska – Przez wiele lad zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadzący działy personalne w firmach o róźnym profilu. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Od 7 lat funkcjonuje jako trener tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od 2015 roku wykładowca na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace w Praktyce. Współuczestniczyła w realizacji projektu “Profesjonalny pracownik działu kadr i płac” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, mający na celu przeszkolenie ponad 200 osób z województwa kujawsko-pomorskiego oraz w innych projektach unijnych z tematyki kadrowo-płacowej.

Opis

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Uprawnienia kobiet w ciąży:
   • badania lekarskie w czasie pracy – sposób ustalania wynagrodzenia za czas tych badań,
   •  wykonywania pewnych prac,
   • zakaz zatrudniania w niektórych systemach czasu pracy oraz powyżej normy czasu pracy – sposób ustalania wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru czasu pracy,
   • zakaz nakładania wybranych obowiązków na pracownicę w ciąży,
   • obligatoryjne przedłużenie umowy do dnia porodu (z pewnymi wyjątkami),
   • przeniesienie do innej pracy lub zwolnienie ze świadczenia pracy w sytuacjach  szczególnych – zasady ustalania wynagrodzenia za ten okres,
   • ochrona przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę – zmiana przepisów w tym zakresie.
 • Uprawnienia kobiet karmiących piersią:
   • zwolnienie z części dnia pracy w związku z karmieniem – zasady ustalania wynagrodzenia za ten okres,
   • przeniesienie do innej pracy lub zwolnienie ze świadczenia pracy w sytuacjach  szczególnych – zasady ustalania wynagrodzenia za ten okres.
 • Zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem od 26.04.2023 r.
   • Urlop macierzyński i urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego:
    • wymiar urlopu dla rodziców biologicznych, przyjmujących na wychowanie oraz dzieci specjalnej troski,
    • urlop macierzyński przed porodem,
    • możliwość rezygnacji z urlop macierzyńskiego przez matkę dziecka,
    • możliwość i warunki korzystania z urlopu macierzyńskiego przez ojca dziecka,
    • urlop macierzyński w przypadku śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka, umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej lub do odpowiedniej placówki,
    • pobyt matki w szpitalu w okresie pierwszych 8 tygodni po porodzie i w okresie późniejszym a uprawnienia ojca dziecka lub innego członka rodziny,
    • urlop macierzyński dla ojca dziecka w przypadku podjęcia przez matkę zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
    • urodzenie martwego dziecka lub zgon dziecka przed upływem i po upływie 8 tygodni życia dziecka,
    • urodzenie dziecka wymagającego opieki szpitalnej a prawa matki.
   • Urlop rodzicielski:
    • wymiar urlopu i wysokość zasiłku macierzyńskiego, w tym dla rodziców adopcyjnych oraz rodziców dziecka posiadających zaświadczenie „za życiem”,
    • część urlopu rodzicielskiego tylko dla jednego rodzica,
    • zmiany w zasadach korzystania z urlopu rodzicielskiego – czy nadal udzielamy urlopu w wymiarze tygodniowym,
    • zasady rezygnacji z urlopu rodzicielskiego,
    • uniezależnienia prawa do urlopu rodzicielskiego od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu – nowe zasady od 26.04.2023 r.,
    • zasady wydłużenia wymiaru urlopu rodzicielskiego w przypadku łączenie tego urlopu z pracą na część etatu,
    • zasady ustalania zasiłku macierzyńskiego w przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą,
    • przepisy przejściowe – m.in. prawo do zwiększonego wymiaru urlopu rodzicielskiego rodziców mających prawo do tego urlopu w dniu 02.08.2022r.,
    • stanowisko MRiPS z 11.04.2023 r. w sprawie zwrotu wniosku o urlop rodzicielski,
    • stanowisko MRiPS z 11.04.2023 r. w sprawie wypłaty zasiłku macierzyńskiego w okresie przejściowym.
   • Urlop ojcowski:
    • zmiana w długości okresu, w którym urlop może zostać wykorzystany,
    • wymiar urlopu,
    • zasady korzystania z urlopu.
   • Urlop wychowawczy:
    • nabycie prawa do urlopu wychowawczego,
    • wnioskowanie o urlop wychowawczy lub wycofanie wniosku,
    • wymiar ogólny i wymiar dla każdego z rodziców oraz wyjątki przy wykorzystaniu pełnego wymiaru urlopu,
    • okres do którego przysługuje urlop wychowawczy,
    • zasady korzystania z urlopu wychowawczego,
    • rezygnacja z urlopu wychowawczego i zasady powrotu do pracy,
    • obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie prawa do urlopu wychowawczego – nowe zasady od 26.04.2023 r.,
    • skutki  zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
    • okres zatrudnienia a urlop wychowawczy.
   • Podniesienie kryterium wieku dziecka, umożliwiające skorzystanie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego – od 01.02.2023r.
   • Dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego rodziców dzieci posiadających zaświadczenie „za życiem”.
   • Zmiana zasad wypłaty wyrównania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego do 100% podstawy wymiaru zasiłku.
   • Zmiany formularzy wniosków o zasiłek macierzyński.
    • Zmiany zasad wnioskowania o urlop macierzyński i rodzicielski – Stanowisko MPIPS z 26.04.2023 r. w sprawie wypłaty zasiłku macierzyńskiego:
     • czy pracownica może jednocześnie wnioskować o wypłacenie jej zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego?
     • co stanie się, jeżeli nie wykorzysta całego urlopu rodzicielskiego po złożeniu wniosku łącznego o zasiłek macierzyński?
    • Prawo do urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończeniu urlopów związanych z rodzicielstwem. 
    • Urlop wypoczynkowy po urlopach związanych z rodzicielstwem a konieczność kierowania pracowników na badania – orzeczenia i wyjaśnienia.
    • Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego.
    • Ochrona przysługująca w okresie od złożenia wniosku poprzez okres korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem oraz po powrocie do pracy z tych urlopów – uściślenie przepisów.
 • Uchylenie niektórych przepisów związanych z ochroną rodzicielską.
 • Rozkłady czasu pracy, w których nie można zatrudniać pracowników będących rodzicami dzieci w określonym wieku.
 • Uprawnienia rodziców do lat 4:
   • zakaz zatrudniania w niektórych systemach czasu pracy oraz powyżej normy czasu pracy,
   • sposób ustalania wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z powyższych powodów wymiaru czasu pracy.
 • Uprawnienia rodziców dzieci do lat 8 – od 26.04.2023 r.:
   • zakres uprawnień,
   • zasady korzystania z uprawnień – stałe i incydentalne.
 • 2 dni wolne na dziecko do lat 14 – zmiany od 26.04.2023 r.:
   • zasady udzielania zwolnienia od pracy oraz ustalania wynagrodzenia za ten czas,
   • wymiar wolnego w dniach i godzinach – komu i na jakich zasadach przysługuje,
   • pytania dodatkowe:
    • czy pracodawca może odmówić pracownikowi udzielenia dnia wolnego z art. 188 kodeksu pracy? 
    • do kiedy pracownik może najpóźniej złożyć wniosek o udzielenie dnia wolnego z art. 188 kodeksu pracy?
    • czy oboje rodzice mogą korzystać z dwóch dni wolnych?
 • Niezdolność do pracy z powodu opieki na dzieckiem i zasiłek opiekuńczy:
   • przypadki, w których zasiłek opiekuńczy przysługuje,
   • długość okresu za który przysługuje zasiłek opiekuńczy,
 • nabycie prawa do zasiłku opiekuńczego oraz jego wysokość,
 • brak prawa do zasiłku opiekuńczego,
   • zasady wypłacania zasiłku opiekuńczego,
   • ochrona stosunku pracy.
 • 2 dni wolne z powodu działania siły wyższej od 26.04.2023 r.:
   • zasady udzielania dni wolnych,
   • warunki korzystania,
   • wysokość przysługującego wynagrodzenie i zasady jego ustalania.
 • Urlop opiekuńczy od 26.04.2023 r.:
   • zasady udzielania,
   • warunki korzystania,
   • ochrona stosunku pracy,
   • ustalenie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca,
   • przyjmowanie do podstawy zasiłkowej miesięcy, w których wystąpił urlop opiekuńczy,
   • stanowisko GIP z dnia 25.04.2023 r. w sprawie wykroczeń dot. urlopu opiekuńczego.
 • Elastyczna organizacja pracy dla rodziców – od 26.04.2023 r.:
   • wiek dziecka, do którego przysługuje korzystanie z elastycznej organizacji pracy,
   • formy elastycznej organizacji pracy,
   • wniosek o elastyczną organizację pracy,
   • uprawnienia pracodawcy i pracownika w zakresie elastycznej organizacji pracy,
   • powrót z elastycznej organizacji pracy,
   • ochrona pracownika wnioskującego o elastyczną organizację pracy,
   • stanowisko GIP z 25.04.2023 r. w sprawie wykroczenia o naruszanie przepisów o elastycznej organizacji pracy.
 • Składki opłacane z budżetu państwa za osoby przebywające na urlopach związanych z rodzicielstwem:
  • składki za osoby pobierające zasiłek macierzyński,
  • składki za osoby przebywające na urlopach wychowawczych,
  • opłacanie składek a dodatkowe zatrudnienie w okresie tych urlopów.
 • Rozszerzenie zakresu dokumentów dot. ewidencjonowania czasu pracy w związku z wprowadzonymi zmianami.
 • Uprawnienia związane z rodzicielstwem w świadectwie pracy – nowe zasady wypełniania świadectwa pracy.
 • Nowe wykroczenia w zakresie uprawnień rodzicielskich:
  • wykroczenia za które przysługują sankcje karne,
  • stanowisko GIP w zakresie tych wykroczeń.

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej. Aby porozmawiać na temat szkoleń w Twojej firmie, skontaktuj się z naszym doradc lub umów rozmowę:

Aleksy Kotala
tel: 17 283 10 23
a.kotala@wektorwiedzy.pl

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz >>

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca