Dotacje z PARP dla Firm

Fundusze Unijne dostępne na terenie całej Polski

Specjaliści z Wektora Wiedzy pomagają w pozyskiwaniu funduszy unijnych na terenie całej Polski. Firmy, które chcą pozyskać dotacje na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, prace B+R, usługi doradcze, budowę/ rozbudowę mogą skorzystać z konkursów, które są dostępne na terenie całej Polski. Operatorem tych środków w większości konkursów jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jednak nie tylko. Środkami dysponuje także Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które prowadzi wielomilionowe konkursy dotyczące prac B+R, czy Bank Gospodarstwa Krajowego, który prowadzi konkurs Kredyt na Innowacje Technologiczne.

Dotacje z PARP dla Firm – co można kupić?

Najważniejszym kryterium jest pomysł na innowacyjny produkt lub usługę (nowy/nowa lub znacząco ulepszony/-na) W zależności od konkursu mamy do czynienia z innowacyjnością na tle firmy, branży, regionu, województwa, Polski lub nawet świata. Pomoc skierowana jest przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jednak jest kilka konkursów dedykowanych tylko dużym przedsiębiorstwom. Warto podkreślić, że jest to refundacja, czyli najpierw przedsiębiorstwo opłaca faktury ze swoich środków, a następnie na ich podstawie jest zwrot w odpowiednim procencie. Środki są zarezerwowane dla przedsiębiorstwa po otrzymaniu pozytywnej decyzji, co potwierdza zawarta umowa z operatorem. Po podpisaniu umowy, gdy Wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu (zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, prac B+R, usług doradczych, budowa) powinien pamiętać o terminowych rozliczaniu wydatków. Jest to istotna kwestia, ponieważ na tej zasadzie następuje zwrot środków.

Ważne jest, aby nowe produkty/ usługi, procesy nie miały szkodliwego oddziaływania na środowisko, nie prowadziły do dyskryminacji i nierównego traktowania.

Czym różnią się od siebie konkursy? Konkursy różnią się środkami kwalifikowalnymi, czyli tym na co można pozyskać dotacje. Dofinansowanie stanowi regionalną pomoc inwestycyjną, a w niektórych przypadkach jednak zdecydowanie w mniejszym stopniu pomoc de minimis. Jest to bardzo ważne, ponieważ regionalna pomoc inwestycyjna udzielana jest na podstawie tzw. mapy dotacji, która określa poziom dofinansowania w zależności od regionu i wielkości przedsiębiorstwa.

Pomoc de minimis

Pomoc de minimis jest pomocą publiczną, którą przedsiębiorstwo może wykorzystać na różne formy wsparcia, nie tylko dotacje na innowacje. Jednak w tym przypadku firma ma limity o których powinno się pamiętać, tzn. może wykorzystać 200 000 euro w ciągu trzech lat licząc od dnia składania wniosku wstecz. Niekiedy pomoc de minimis gwarantuje wyższy poziom dofinansowanie, jednak nie jest to regułą. Ze względu na limity preferowaną formą jest regionalna pomoc inwestycyjna.

Dzięki środkom unijnym przedsiębiorstwa stają się innowacyjne, zwiększają swoje szanse na wzrost konkurencyjności i obrotów. Jest to szansa na rozwój, który bez dotacji byłby o wiele trudniejszy lub nawet niemożliwy. Na rynku dostępne są w tym momencie następujące projekty dotacyjne:

  • Sieć otwartych innowacji,
  • Design dla przedsiębiorców,
  • Bony na innowacje,
  • Badania na rynek,
  • Kredyt na innowacje.