Bony na cyfryzacje to projekt ogólnopolski skierowany do sektora MŚP, którego organizatorem jest PARP. Celem konkursu jest wprowadzenie przez firmy, które ucierpiały z powodu pandemii COVID-19, nowego lub znacząco ulepszonego procesu z wykorzystaniem technologii cyfrowych (innowacja procesowa). Łączna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie 110 mln zł.

TERMINY:

Nabór rozpocznie się 20 września a zakończy 20 października 2021 r.

DLA KOGO?

Konkurs przewidziany jest dla mikro, małych i średnich firm z całej Polski. W konkursie mogą wziąć udział tylko firmy, których branże ucierpiały z powodu pandemii COVID-19.

Zostaw Twoje dane kontaktowe, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe!

Na co?

Zakup usług programistycznych 
lub/i zakupu oprogramowania gotowego
, w tym w formie licencji w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;

Zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

Usługi i zakupy powinny być niezbędne do opracowania, wprowadzenia lub wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego w firmie. Przykładowa mapa kosztów kwalifikowanych:

– systemy do zarządzania zasobami,
– automatyzacja i robotyzacja procesów,
– oprogramowanie do zarządzania produkcją,
– technologie mobilne i aplikacje,
– e-commerce,
– cyberbezpieczeństwo,
– sztuczna inteligencja,
– nowoczesny marketing,
– oprogramowania do projektowania.

KOSZTEM KWALIFIKOWANYM NIE BĘDZIE OPROGRAMOWANIE BIUROWE LUB KSIĘGOWE.

 

Ile można zyskać?

Poziom dofinansowania: 85%

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 60 000 PLN (minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych, jak i minimalna wartość dofinansowania tj.  51 000 zł dotyczy wydatków w ramach komponentu obligatoryjnego projektu).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 300 000 PLN (maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w ramach zakupu środków trwałych, w tym  maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem  danych, środków niskocennych, i/lub usług doradczych, w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych i/lub szkoleniowych wynosi 150 000 zł).

Powyższe dofinansowanie przypada z POMOCY DE MINIMIS, której limit wynosi 200 000 EURO na przestrzeni trzech lat.

Dodatkowe informacje

 1. Wnioskodawca prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru / 1 punkt.
 2. Przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy finansowej / 1 punkt.
 3. Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi UE:
 4. a) promowanie równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji.
 5. b) zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju wsparcie nie może być udzielone na projekty prowadzące do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego / 1 punkt.
 6. W ramach oceny kryterium badane jest czy projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a założone do realizacji cele są uzasadnione
  i racjonalne / 1 punkt.
 7. Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być uzasadnione i racjonalne w stosunku
  do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla działania / 1 punkt.
 8. Ocenie podlega, czy cele realizacji projektu są wyrażone poprzez zadeklarowane i uzasadnione we wniosku o dofinansowanie wskaźniki produktu i rezultatu / 1 punkt.
 9. Ocenie podlega, czy projekt dotyczy działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19
  / 1 punkt.

Uproszczone rozliczenie wydatków

Wsparcie przyznawane 
w formie ryczałtu, skalkulowanego przez przedsiębiorcę na podstawie szacunku wydatków do poniesienia w ramach projektu. Rozliczenie projektu nastąpi w formie ryczałtu, bez konieczności weryfikacji dokumentów potwierdzających postęp finansowy projektu, tj. wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających zrealizowanie przez przedsiębiorcę postępu rzeczowego projektu, w tym osiągnięcie zakładanego celu projektu i jego wskaźników. Przewidywane stosowanie systemu zaliczek.

Zostaw Twoje dane kontaktowe, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe!