Temat: „Zmiany w prawie pracy w 2017 i 2018 roku”

Cena: 350 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

Podczas szkolenia zostaną przedstawione praktyczne aspekty stosowania przepisów wchodzących w życie od 2017 roku i zasygnalizowanie zmian, które wejdą w życie w 2018 roku:

 

1.zmiany w zasadach wystawiania i treści świadectwa pracy w 2017 roku 

2.ochrona przedemerytalna od 1 października 2017 r.

3.zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych–noweo bowiązki pracodawcy użytkownika od 01.06.2017 r.

4.zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w 2017 roku i od 2018 roku 

5.obowiązki zleceniodawcy w związku z nowymi uregulowaniami prawnymi w zakresie minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorcy 

6.najciekawsze orzeczenia sądów, interpretacje i wyjaśnienia organów administracji rządowej z 2016 r. i 2017 r. 

 

7.zasygnalizowanie planowanych zmian  

I. Nowe zasady wydawania świadectwa pracy 2017 r.

1.    termin wydania świadectwa pracy

2.    wydawanie świadectwa pracy na wniosek pracownika

3.    nowa treść świadectwa pracy od 01.01.2017 r. i od 01.06.2017 r.

4.    sposób i tryb wydania, prostowania i uzupełniania od 01.01.2017 r. i 01.06.2017 r.

5.    przepisyprzejściowe

 

II. Ochrona przedemerytalna od 1 październik 2017 r.

 

1.    ochrona przed emerytalna pracowników i osób, które nie są pracownikami, która rozpoczęła się do 30.09.2017 r.

1.    ochrona przed emerytalna pracowników i osób, które nie są pracownikami, która rozpoczęła się po 01.01.2017 r.

 

III. Nowe obowiązki pracodawcy użytkownika korzystającego z pracy pracowników tymczasowych od 01.06.2017 r.

1.    Zmianawograniczeniachstosowaniapracytymczasowej–limityzatrudnienia okresowego, w tym dla osób zatrudnianych przez APT na umowy prawa cywilnego

 

2.    Zmiany w zakazie powierzania niektórych prac zatrudnionym do prac tymczasowych na umowę o pracę i umowy prawa cywilnego - w tym przepisy przejściowe

3.    Wprowadzenie zasady przedłużania umów do dnia porodu dla pracownicy tymczasowej – wyjaśnienia MRPiPS

4.    Nowe obowiązki informacyjne i ewidencyjne pracodawcy użytkownika

5.    Ustalanieokresuwykonywaniapracytymczasowejnapodstawieumowyopracęi

6.    umów prawa cywilnego - przepisy przejściowe

7.    Rozszerzenie uprawnień kontrolnych PIP

8.    Wprowadzenie sankcji karnych dla pracodawcy użytkownika

 

IV.         Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

1.     Zatrudnianie obywateli Ukrainy po wprowadzeniu ruchu bezwizowego pomiędzy państwami obszaru Schengen a Ukrainą – od 11.06.2017 r.

2.     Przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju (niebędącego w UE) – nowe zasady dla cudzoziemców

3.     Uszczelnienie procedury związanej z wykonywaniem pracy krótkoterminowej- zmiany w rejestracji oświadczeń

4.     Nowe rozwiązania ułatwiające kontynuację pracy przez cudzoziemca oraz zachęcające do zatrudniania na umowę o pracę

5.     Nowezezwolenianapracęsezonowąod01.01.2018r.(preferencje dl aobywateli 6 państw, nowy typ zezwolenia, okres pracy sezonowej, itd.)

6.     Wzrost odpowiedzialności podmiotów zatrudniających cudzoziemców, przepisy przejściowe

 

V.         Zmiany w umowach zlecenia od 01.01.2017 r.

1.    Zawarcie umowy zlecenia

2.    Ochrona wynagrodzenia zleceniobiorcy

3.    Realizacja umowy przez więcej niż jedną osobę lub powierzenie jej realizacji osobie trzeciej

4.    Sposoby i termin potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług

5.    Zasady corocznej waloryzacji

 

6.    Przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy zlecenia

7.    Rozszerzenie uprawnień PIP w zakresie dokonywania kontroli

8.    Sankcje za niezgodne z prawem naliczanie wynagrodzenia dla zleceniobiorcy

 

VI.   Najciekawsze orzeczenia SN z 2016 roku i 2017 r.

VII. Przedstawienie zapowiedzi kolejnych zmian w prawie pracy, podatku dochodowym od osób fizycznych oraz systemie ubezpieczeń społecznych

VIII.  Panel dyskusyjny.

 

 

Praktyk i wykładowca studiów podyplomowych Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Od ponad 7 lat funkcjonuje jako trener  szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od pięciu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń, w tym e-learning oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeprowadziła ponad 3.000 godzin szkoleniowych.

Hotel Staromiejski
ul. Jedności Narodowej 4-5
76-200 Słupsk

Wektor Wiedzy

 

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów
tel.: +48 17 283 10 45
Faks: 17 779 61 95
E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl
Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Szkolenie odbędzie się 18 stycznia 2018 roku.

Godziny szkolenia: 09:00 - 15:00.

 


CENA SZKOLENIA:

Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 11 stycznia 2018 roku – 320 zł/os + VAT*
Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 12 stycznia 2018 roku – 350 zł/os + VAT*

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie 
podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

 

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl