Temat: Zmiany w prawie pracy 2017 i 2018 roku

Cena: 350 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

Podczas szkolenia zostaną przedstawione praktyczne aspekty stosowania przepisów które weszły w życie w 2017 roku i zasygnalizowanie zmian, które wejdą w życie w 2018 roku:

 1. zmiany w zasadach wystawiania i treści świadectwa pracy w 2017 roku
 2. ochrona przedemerytalna od 01 października 2017 r.
 3. zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych – nowe obowiązki pracodawcy użytkownika od 01.06.2017 r.
 4. nowe uprawnienia pracownicze – żołnierzy Obrony Terytorialnej
 5. zmiany w przepisach ZUS w 2018 r.
 6. obowiązki zleceniodawcy w związku z nowymi uregulowaniami prawnymi w zakresie minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorcy
 7. najciekawsze orzeczenia sądów, interpretacje i wyjaśnienia organów administracji rządowej z 2016 r. i 2017 r.
 8. zasygnalizowanie planowanych zmian

Nowe zasady wydawania świadectwa pracy w 2017 r.

 1. Termin wydania świadectwa pracy
 2. Wydawanie świadectwa pracy na wniosek pracownika
 3. Nowa treść świadectwa pracy od 01.01.2017 r. i od 01.06.2017 r.
 4. Sposób i tryb wydania, prostowania i uzupełniania od 01.01.2017 r. i 01.06.2017 r.
 5. Przepisy przejściowe

Ochrona przedemerytalna od 01 października 2017 r.

 1. Ochrona przedemerytalna pracowników i osób, które nie są pracownikami, która rozpoczęła się do 30.09.2017 r.
 2. Ochrona przedemerytalna pracowników i osób, które nie są pracownikami, która rozpoczęła się po 01.01.2017 r.

Nowe obowiązki pracodawcy użytkownika korzystającego z pracy pracowników tymczasowych od 01.06.2017 r.

 1. Zmiana w ograniczeniach stosowania pracy tymczasowej – limity zatrudnienia okresowego, w tym dla osób zatrudnianych przez APT na umowy prawa cywilnego
 2. Zmiany w zakazie powierzania niektórych prac zatrudnionym do prac tymczasowych na umowę o pracę i umowy prawa cywilnego - w tym przepisy przejściowe
 3. Wprowadzenie zasady przedłużania umów do dnia porodu dla pracownicy tymczasowej – wyjaśnienia MRPiPS
 4. Nowe obowiązki informacyjne i ewidencyjne pracodawcy użytkownika
 5. Ustalanie okresu wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę i umów prawa cywilnego - przepisy przejściowe
 6. Rozszerzenie uprawnień kontrolnych PIP
 7. Wprowadzenie sankcji karnych dla pracodawcy użytkownika

Nowe uprawnienia pracownicze – żołnierzy Obrony Terytorialnej

 1. Terytorialna służba wojskowa
 2. Szczególna ochrona stosunku pracy
 3. Urlop bezpłatny
 4. Zwolnienie od pracy a wymiar urlopu wypoczynkowego
 5. Wliczanie służby do stażu pracy
 6. Odprawa
 7. Uprawnienia i obowiązki pracodawcy w tym zakresie

Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych od 2018 r.

 1. Rachunek składkowy
 2. E-zwolnienia – termin obowiązywania wyłącznie e-zwolnień
 3. Likwidacja górnego limitu składek ZUS prawdopodobnie od 1 stycznia 2019 r.

Zmiany w umowach zlecenia od 01.01.2017 r.

 1. Zawarcie umowy zlecenia
 2. osoby podlegające minimalnej stawce godzinowej
 3. wyłączenia ze stosowania minimalnej stawki godzinowej
 4. jakie elementy warto zawrzeć w umowie zlecenia po zmianie przepisów
 5. Ochrona wynagrodzenia zleceniobiorcy
  1. szczególna ochrona minimalnej stawki godzinowej
  2. forma wypłaty wynagrodzenia
  3. częstotliwość wypłaty wynagrodzenia przy umowach zawartych na okres dłuższy niż miesiąc
  4. zrzeczenie się wynagrodzenia lub przeniesienie jej na inną osobę
 6. Realizacja umowy przez więcej niż jedną osobę lub powierzenie jej realizacji osobie trzeciej
 7. Sposoby i termin potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług
  1. sposoby potwierdzania liczby przepracowanych godzin
  2. terminy przekazywania potwierdzenia
  3. stosowanie nowej formy dokumentowej w celu potwierdzania liczby godzin realizacji zlecenia

 

Ekspert- praktyk i wykładowca studiów podyplomowych Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Od ponad 7 lat funkcjonuje jako trener  szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od pięciu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń, w tym e-learning oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeprowadziła ponad 3.000 godzin szkoleniowych.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

zkolenie odbędzie się 26 lutego 2018 roku.

Godziny szkolenia: 09:00 - 15:00.

 
CENA SZKOLENIA:

Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 19 lutego 2018 roku – 320 zł/os + VAT*
Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 20 lutego 2018 roku – 350 zł/os + VAT*

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie 
podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

 

Wektor Wiedzy

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów
tel.: +48 17 283 10 45
Faks: 17 779 61 95
E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl
Strona: www.wektorwiedzy.pl

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl