Temat: "VAT split payment (mechanizm podzielonej płatności) oraz praktyczne bieżące problemy w rozliczeniach podatku VAT"

Cena: 320 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom kluczowych problemów oraz planowanych zmian  w zakresie podatku VAT, a w szczególności mechanizmu „splitpayment” (podzielonej płatności), z uwzględnieniem bieżących istotnych problemów w sprawach dotyczących opodatkowania podatkiem VAT jednostek prowadzących rozliczenia w tym zakresie.

I. Podzielona płatność – kolejna metoda uszczelnienia systemu VAT

1. Projekt zmian w ustawie o VAT - mechanizm „splitpayment”

• podzielona płatność – nowela VAT oraz Prawa Bankowego od roku 2018

• dobrowolna czy obowiązkowa – czy „splitpayment” będzie dotyczył każdego podatnika VAT?

• jak się przygotować do „splitpayment” oraz jaki wpływ na firmę będzie miał „splitpayment”?

• korzyści zastosowania „splitpayment”

2. Rachunek VAT – nowa usługa w systemie bankowym

• kto będzie musiał otworzyć rachunek VAT i jak to się robi?

• „dedykowany komunikat przelewu” – przelew zdefiniowany w ustawie o VAT - w jaki sposób kontrahent opłacać będzie należności faktury?

• czy dostawca ma wybór metody płatności od kupującego?

• czy  wszystkie banki będą obsługiwać rachunek VAT?

• czy inne instytucje niż banki będą prowadzić rachunek VAT?

• jak rozliczyć transakcję przy zastosowaniu „splitpayment”?

• do kogo należą środki zgromadzone na rachunku VAT – do podatnika, czy do skarbu państwa?

• na co czy można przeznaczyć środki zgromadzone na rachunku VAT?

• egzekucja z rachunku VAT – czy środki na rachunku VAT są bezpieczne?

• jak zasilać i obciążać rachunek VAT?

3. Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie „splitpayment”

4. Częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „splitpayment”?

• częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „splitpayment”?

• podatnicy VAT zwolnieni a „splitpayment”?

• podatnicy stosujący „odwrotne obciążenie” a „splitpayment”

• fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej a „splitpayment”

• formy płatności  transakcji handlowych a „splitpayment”

5. Zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu „splitpayment”

• prawo do odliczenia VAT a „splitpayment”

• termin zwrotu VAT a „splitpayment”

• transakcje międzynarodowe a „splitpayment”

 

II. Bieżące problemy w zakresie podatku VAT – dotykają niemal każdego….

1. Podatek należny:

• Czy każda wpłata otrzymana przed dostawą towarów / wykonaniem usługi jest objęta obowiązkiem podatkowym?

• Za jaki okres rozliczeniowy nabywca powinien wykazać podatek należny z tytułu odwrotnego obciążenia w sytuacji nieotrzymania faktury od sprzedawcy?

• Czy w usługach budowlanych na moment powstania obowiązku podatkowego ma wpływ podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, czy też faktyczne zakończenie prac budowlanych?

• Czy nabywając usługi budowlane w celu remontu siedziby, magazynów, itp. podatnik obowiązany jest rozliczyć VAT z tytułu odwrotnego obciążenia?

• Czy przy Re fakturze za świadczone usługi obowiązek Podatkowy powstaje z chwilą wystawienia tej re faktury, czy z momentem rzeczywistego (pierwotnego) wykonania usług?

• W jakich sytuacjach usługi/dostawy można uznać za ciągłe i jak powstaje obowiązek Podatkowy w takich dostawach?

2. Podatek naliczony:

• Czy można odliczyć VAT z faktur za energię elektryczną otrzymanych przed terminem płatności?

• Czy przy imporcie usług, odwrotnym obciążeniu (np. nabycie stali, elektroniki), nabyciach wewnątrzwspólnotowych brak faktury uprawnia do odliczenia podatku naliczonego?

• W jakim terminie należy wykazać podatek należny z tytułu odwrotnego obciążenia w celu realizacji prawa do odliczenia VAT w momencie powstania obowiązku podatkowego?

• Czy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego na podstawie paragonu fiskalnego?

• Czy nabywając samochód i odliczając 50% kwoty podatku naliczonego, przy sprzedaży należy opodatkować całą wartość samochodu? Czy można odzyskać „utracony” przy odliczeniu podatek?

3. Stawki, zwolnienia, podstawa opodatkowania:

• Jakie warunki należy spełnić, aby było można refakturować media przy usługach najmu?

• Czy używanie samochodu na cele prywatne musi zostać opodatkowane VAT?

• Czy można ustalić dla pracownika cenę w symbolicznej wysokości np. 1 zł?

• Czy błędnie wykazany na fakturze podatek VAT przez sprzedawcę przy odwrotnym obciążeniu, imporcie usług, nabyciu wewnątrz wspólnotowym powiększa podstawę opodatkowania u nabywcy/usługobiorcy?

• Jak opodatkować refakturowanie usług hotelowych wykonanych poza terytorium kraju?

• Jakie usługi przestają korzystać ze zwolnienia z VAT od 1 lipca 2017 r.?

• Czy samochód nabyty „bez podatku” musi być opodatkowany przy dostawie?

4. Faktury:

• Kiedy i w jaki sposób można anulować wystawioną fakturę?

• Jakie skutki powoduje faktura wystawiona wcześniej niż 30 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego?

• Czy konieczne jest wystawienie faktury zaliczkowej jeżeli za kilka dni dojdzie do dostawy towaru / wykonania usługi, czy też wystarczy wystawienie faktury finalnej?

• Czy konieczne jest wystawienie paragonu fiskalnego przy sprzedaży na rzecz własnego pracownika?

• W jakim terminie należy wystawić fakturę przy refakturowaniu usług?

• W jaki sposób powinny zostać udokumentowane nabycia towarów i usług w ramach odwrotnego obciążenia?

5. Transakcje wewnątrz wspólnotowe (WDT i WNT):

• Czy obowiązek Podatkowy przy WNT jest bezpośrednio związany z otrzymaniem faktury?

• Czy otrzymanie faktury od zagranicznego podatnika w związku z WNT przed otrzymaniem towarów powoduje powstanie obowiązku podatkowego?

• Za jakie okresy należy skorygować kwotę podatku, gdy dokumenty potwierdzające WDT zostaną uzyskane po kilku miesiącach od transakcji?

6. Deklaracje, ewidencje i informacje podsumowujące:

• Czy konieczne jest składanie zerowych informacji podsumowujących w obrocie krajowym, czy też nie można składać zerowych informacji podsumowujących?

• W jakich sytuacjach można dokonywać w rejestrze VAT zapisów zbiorczych?

• Czy w rejestrze sprzedaży należy wykazywać faktury wystawione dla innych podatników w przypadku, gdy sprzedaż została zaewidencjonowania w kasie fiskalnej?

• Czy w związku z obowiązkiem sporządzania JPK nabywca powinien wprowadzać do rejestrów VAT otrzymane noty korygujące?

• Jakie transakcje „eksportu” usług wykazujemy w informacjach podsumowujących?

 

Ekspert - praktyk, trener, posiada doświadczenie z zakresu przeprowadzonych szkoleń między innymi: z podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, kontroli podatkowej i skarbowej, a także rachunkowości i finansów. Od 2006r. prowadzi szkolenia m.in. w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce -Oddział w Koszalinie, na Politechnice Koszalińskiej w Środkowopomorskim Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej w Koszalinie oraz w szkołach policealnych. Absolwentka Politechniki Koszalińskiej Wydział Ekonomii i Zarządzania o kierunku: Rachunkowość i finanse. Od 2003r. zajmuje się praktycznym stosowaniem przepisów prawa podatkowego wykonując pracę w urzędach skarbowych. W latach 2003-2008 zajmowała stanowisko inspektora w Dziale podatków pośrednich (VAT) w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Koszalinie. W latach 2008-2014 zajmowała stanowisko komisarza skarbowego w Dziale Kontroli podatkowej w Drugim Urzędzie Skarbowym w Koszalinie i pełniła funkcję zastępcy kierownika działu.  Obecnie od 2015r. prowadzi własne Biuro Rachunkowe.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Szkolenie odbędzie się 22 marca 2018 roku w Szczecinku.

Godziny szkolenia: 9:00 - 15:00.

Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 15 marca 2018 roku – 320 zł/os + VAT*
Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 16 marca 2018 roku – 350 zł/os + VAT*

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie 
podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl