Temat: VAT 2017/2018. Zmiany przepisów. Aktualne interpretacje.

Cena: 320 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zmian przepisów dotyczących VAT, które mają wejść w życie w trakcie roku 2018.

Ponadto w trakcie wykładu zostaną omówione wybrane zagadnienia wnikające z aktualnych interpretacji i orzeczeń dotyczących VAT, w szczególności w obszarach budzących istotne wątpliwości interpretacyjne oraz ryzyka dla podatników.

Metodyka szkolenia obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów dla omawianych zagadnień, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie przez wykładowcę odpowiedzi na zgłaszane pytania.

 1. Podzielona płatność (split payment).

Nowy sposób dokonywania zapłaty pomiędzy podatnikami VAT – „podzielona płatność”. Zasady i skutki dokonywania zapłaty wg metody podzielonej płatności od lipca 2018. Dopuszczalne sposoby dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku VAT. Wady i zalety korzystania z metody podzielonej płatności.

 

 1. Obowiązek zapłaty na rachunek wymieniony w wykazie podatników VAT czynnych.

Utworzenie rejestru podatników VAT czynnych (projekt rządowy). Sytuacje, w których zapłata na rachunek bankowy wymieniony w rejestrze będzie obowiązkowa. Skutki zapłaty na rachunek bankowy kontrahenta inny niż rachunek wymieniony w rejestrze podatników VAT czynnych.

 

 1. Opodatkowanie VAT świadczeń na rzecz pracowników

 

Zakup przez pracodawcę usług gastronomicznych / cateringowych. Opodatkowanie VAT niektórych świadczeń z ZFŚS – wyjątek od reguły. Towary i usługi sprzedawane pracownikom za symboliczną cenę. Wykorzystania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych. Świadczenia dla pracowników – kiedy obowiązek stosowania kasy fiskalnej.

 

 1. VAT w obrocie międzynarodowym – ważne interpretacje, najczęstsze błędy

Aktualne interpelacje organów podatkowych dotyczące WDT, WNT, importu usług oraz świadczenia usług na rzecz zagranicznych usługobiorców. Praktyczne przykłady sytuacji, w których błędy podatników mogą doprowadzić do zakwestionowania ich rozliczeń przez organy podatkowe.

 

 1. „Odwrotne obciążenie” – najnowsze interpretacje

Aktualne interpretacje dotyczące „odwrotnego obciążenia” (np. zakres stosowania „odwrotnego obciążenia” w przypadku usług betoniarskich). Korekta związana z nieterminowym rozliczeniem „odwrotnego obciążenia” w obrocie krajowym i międzynarodowym – kontrowersje wynikające z aktualnego orzecznictwa.

 

 1. Kasy fiskalne – nowe przepisy

Nowe rozporządzenie regulujące od 1.01.2018 zakres zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych (m. in. nowe rodzaje usług podlegające zawsze obowiązkowemu rejestrowaniu). Przekazywanie prezentów a obowiązek stosowania kasy. Numer NIP jako obowiązkowy element treści paragonu. Terminy objęcia poszczególnych branż obowiązkiem stosowania kas podłączonych do Centralnego Repozytorium Kas.

 

 1. JPK – nowe obowiązki od 1.01.2018 i 1.07.2018; wykorzystanie JPK w praktyce do kwestionowania rozliczeń podatników

Zmiana struktur JPK od 2018. Objęcie kolejnych grup podatników nowymi obowiązkami w zakresie JPK od 1.01.2018 i 1.07.2018 (m. in. faktury w formacie JPK). Aktualne zagadnienia dotyczące sposobu wykorzystania JPK przez organy podatkowe do kwestionowania rozliczeń podatników (m. in. kontrowersje co do skutków ujęcia w JPK_VAT faktury wystawionej przez podatnika wykreślonego z rejestru).

 

 1. Skutki odliczenia podatku naliczonego z faktury otrzymanej od nieuczciwego kontrahenta/podatnika niezarejestrowanego

Faktura od nieuczciwego kontrahenta (firmy - „słupa”) a faktura od podatnika niezarejestrowanego (sytuacje, gdy nie jest obowiązkowa korekta odliczonego podatku). Sankcja VAT oraz odpowiedzialność karna skarbowa. Dochowanie „należytej staranności” – wnioski z analizy aktualnego orzecznictwa, lista przykładowych działań, których podjęcie ograniczy ryzyko podatkowe i karne.

 

 1. Korekta VAT w związku z zaległościami płatniczymi – nowe przepisy, aktualne interpretacje

Zmiana od 2018 przepisów regulujących zasady stosowania „ulgi na złe długi” – korekta podatku należnego VAT oraz podatku naliczonego VAT w przypadku zaległości płatniczych (projekt rządowy). Aktualne interpretacje dotyczące „ulgi na złe długi”. „Ulga na złe długi w VAT” a nowe, analogiczne przepisy w ustawach o podatkach dochodowych.

 

 1. „Klauzula nadużycia prawa” – kwestionowanie rozliczeń podatników w przypadku „optymalizacji podatkowej”

„Klauzula nadużycia prawa” oraz jej skutki dla podatników - aktualne orzecznictwo i ostrzeżenie wydane przez MF (m. in. promocyjne ceny, sprzedaż w zestawie, sprzedaż za symboliczną kwotę, sztuczne dzielenie transakcji).

 

 1. Pozostałe zagadnienia

Omówienie zagadnień kontrowersyjnych w podatku VAT wynikających z najnowszych interpretacji organów podatkowych i orzecznictwa (m. in. przełomowy wyrok TSUE w sprawie „pierwszego zasiedlenia” – zmiana zasad opodatkowania VAT transakcji nieruchomościowych).

Ekspert - doradca podatkowy. Prawnik. Zdobył wieloletnie doświadczenie pracując w renomowanych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym, m.in. w Spółce Doradztwa Podatkowego "Ernst & Young" Sp. z o.o. (zespół German Desk). Doświadczony wykładowca, współpracownik renomowanych firm szkoleniowych. Prowadził wiele szkoleń na temat prawa podatkowego w Polsce i zagranicą (Niemcy, Czechy). Autor publikacji w prasie fachowej. Członek Prezydium Rady Podatkowej PKPP "Lewiatan", w której od 2009 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Zespołu ds. Monitorowania Orzecznictwa. Ekspert podatkowy Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych. Uczestniczy w pracach komisji Sejmu i Senatu RP dotyczących prawa podatkowego.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Szkolenie odbędzię sie w dniu 2 marca 2018 roku w Ostrowie Wielkopolskim.

GODZINY SZKOLENIA: 9:00 – 15:00

 

Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 23 lutego 2018 roku – 320 zł/os + VAT*

Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 24 lutego 2018 roku – 350 zł/os + VAT*

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl