Temat: "Świadczenie z ubezpieczenia społecznego i FUS oraz związane z tym obowiązki pracodawcy w 2018 i od 01.01.2019"

Cena: 349 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

I Świadczenie z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego w 2018 roku

1. Ustalanie prawa do świadczeń:

• prawo do świadczeń od pierwszego dnia zatrudnienia,

• brak prawa do świadczeń,

• szczególne przypadki uprawnień do świadczeń związanych z rodzicielstwem.

2. Rodzaje i wysokość świadczeń:

• zasiłek chorobowy,

- okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego,

- okresy niezdolności do pracy za który nie przysługuje zasiłek chorobowy,

- prawo do zasiłku chorobowego a okres zasiłkowy,

• zasiłek opiekuńczy,

- na dziecko do lat 8 i 14 lub innego członka rodziny (definicja członka rodziny),

- dodatkowy zasiłek opiekuńczy,

• zasiłek macierzyński,

- za okres urlopu macierzyńskiego,

- zasady podwyższania zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego,

- za okres urlopu rodzicielskiego,

- za okres urlopu ojcowskiego,

• świadczenie rehabilitacyjne,

• zasiłek wyrównawczy,

• zasiłek wypadkowy.

3. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku:

• niezdolność do pracy w pierwszym lub drugim miesiącu zatrudnienia,

• składniki uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku,

• w przypadku zmiany wymiaru etatu,

• w przypadku zamiany zasad wynagradzania (zaprzestania wypłacania składników, zmiany wysokości, 

• uwzględnianie w podstawie wymiaru składników za okresy kwartalne i roczne,

• w przypadku wykonywania umowy o dzieło lub zlecenia zawartej z własnym pracodawcą lub wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy,

• ustalanie podstawy wymiaru świadczenia po przejęciu zakładu pracy,

• ustalanie podstawy wymiaru zasiłku w orzeczeniach sądowych.

4. Zasady uzupełniania wynagrodzenia:

• stałe i zmienne składniki wynagrodzenia,

• obecność usprawiedliwiona i nieusprawiedliwiona,

• składniki wynagrodzenia nie podlegające uzupełnieniu,

• szczególne zasady dokonywania uzupełnienia.

5. Zasady ustalania świadczeń dla zleceniobiorca:

• podstawa wymiaru świadczeń (zasiłku chorobowego, zasiłku wypadkowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego),

• niezdolność do pracy powstała,

- po upływie pełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia chorobowego, 

- przed upływem 12 kalendarzowych miesięcy nieprzerwanego ubezpieczenia.

6. Dokumentacja związana z przyznaniem prawa i wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego:

• dokumentowanie prawa do zasiłku chorobowego,

• dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego za okres 60 dni w roku oraz dodatkowego urlopu opiekuńczego,

• dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego,

• dokumentowania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego po okresie pobierania zasiłku chorobowego lub zasiłku wypadkowego,

• dokumentowanie prawa do zasiłku wyrównawczego wypłacanego z ubezpieczenia chorobowego lub ubezpieczenia wypadkowego.

7. Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków .

8. Płatnicy świadczeń z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego.

 

II Podstawy wymiaru składek niektórych grup ubezpieczonych w 2018 roku

1. Osób przebywających na urlopach macierzyńskich:

• zasady podlegania ubezpieczeniom,

• podstawa wymiaru składek,

• wypełnianie dokumentacji do ZUS.

2. Osób przebywających na urlopach wychowawczych:

• zasady podlegania ubezpieczeniom,

• zasady ustalania podstawy wymiaru składek,

• planowane zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru składek,

• wypełnianie dokumentacji do ZUS.

 

III Zmiany w wieku emerytalnym i dokumentacji od 01.10.2017 i od 01.01.2019 roku

1. Ochrona przedemerytalna po zmianach:

• nowy wiek emerytalny,

• nowe zasady ochrony przedemerytalnej od 01.10.2017 roku,

• okoliczności wyłączające zakaz wypowiadania umowy.

2. Obowiązki płatnika składek w związku z przejściem ubezpieczonego na świadczenie emerytalne lub rentowe

• dokumenty potwierdzające staż ubezpieczeniowy,

• potwierdzenie pracy w szczególnych warunkach według nowych i starych wykazów,

• dokumenty (zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7, informacja o okresach składkowych i nieskładkowych ZUS Rp-6),

• zasady sporządzania wniosku o przyznanie świadczenia,

• przekazanie dokumentacji do ZUS.

3. Nowy zakres informacji przekazywanych do ZUS niezbędny do ustalenia podstawy wymiaru emerytury i renty – zmiany od 01.01.2019 roku:

• raport informacyjny i jego zakres,

• dowody potwierdzające wykonywanie pracy w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze,

• nowe zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych,

• przekazanie kopii raportu ubezpieczonemu.

4. Okresy oraz zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 roku:

• dopuszczalna forma papierowa lub elektroniczna,

• zasady digitalizacji dokumentacji pracowniczej,

• zasady prowadzenia akt osobowych w przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy,

• zasady przechowywania dokumentacji stanowiącej dowód w postępowaniu,

• okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej,

• zasady liczenia okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej,

• zasady wydawania dokumentacji pracownikowi,

• niszczenie dokumentacji pracowniczej,

• pozostałe procedury związane ze zmianą formy przechowywania dokumentacji pracowniczej.

 

Ekspert – praktyk i wykładowca studiów podyplomowych Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Od ponad 7 lat funkcjonuje jako trener  szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od pięciu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń, w tym e-learning oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeprowadziła ponad 3.000 godzin szkoleniowych.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Szkolenie odbędzie się w dniu 22 maja 2018 roku w Chojnicach.

Godziny szkolenia: 9:00 - 15:00.

Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 15 maja 2018 roku – 349 zł/os + VAT*.
Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 16 maja 2018 roku – 379 zł/os + VAT*.

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl