Temat: "Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wycena, ujecie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym"

Cena: 320 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

I Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

1.      Podstawowe definicje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ustawie  o rachunkowości i w ustawach podatkowych.

2.      Postać wartości niematerialnych i prawnych.

3.      Warunki, których spełnienie jest konieczne aby uznać składnik majątku za środek trwały.

4.      Postać środka trwałego.

5.      Okres ekonomicznej użyteczności

6.      Kompletność.

7.      Przeznaczenie na własne potrzeby jednostki.

 

II Klasyfikacja środków trwałych (KŚT) jako usystematyzowany zbiór obiektów służący ewidencji, wycenie (amortyzacja) i sprawozdawczości.

1.      Klasyfikacja środków trwałych 2016- podstawowe zmiany

2.      Klucz powiązań KŚT 2010- 2016.

 

III Ustalenie wartości początkowej- podstawowe definicje:

1.      Cena nabycia lub jej odpowiednik.

2.      Koszt wytworzenia.

3.      Wartość godziwa.

4.      Działalność badawcza.

5.      Działalność rozwojowa.

6.      Wartość istotna.

 

IV Zasady i metody amortyzacji.

1.      Pojecie amortyzacji.

2.      Wartość podlegająca amortyzacji.

3.      Metody amortyzacji.

4.      Stawki amortyzacji.

5.      Sezonowość.

6.      Amortyzacja uwzględniająca różny okres użytkowania części składowych, dodatkowych lub peryferyjnych.

7.      Jednorazowy odpis wartości początkowej.

8.      Termin rozpoczęcia i zakończenia odpisów amortyzacyjnych.

9.      Wznowienie odpisów amortyzacyjnych.

10.  Weryfikacja okresów i stawek amortyzacji.

 

V Zasady ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

1.      Zasady tworzenie obiektów inwentarzowych.

2.      Wprowadzenie składnika majątku trwałego do ewidencji.

3.      Zmiana miejsca użytkowania.

4.      Zaprzestanie ujmowania w ewidencji

 

VI Nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego

1.      Zwiększenie wartości początkowej ( ulepszenie, modernizacja, rekonstrukcja)

2.      Koszty okresu bieżącego( konserwacje i remonty)

 

VII Wycena bilansowa

1.      Środków trwałych działalności statutowej.

2.      Inwestycji w środkach trwałych.

 

VIII Trwała utrata wartości.

 

IX Inwentaryzacja i ujęcie różnic inwentaryzacyjnych.

 

X Leasing, najem, dzierżawa.

1.      Podstawowe pojęcia związane z leasingiem.

2.      Leasing kapitałowy ( finansowy).

3.      Leasing operacyjny.

4.      Leasing - przekwalifikowanie (konieczność zastosowania art. 3 ust 4 ustawy o rachunkowości).

5.      Leasing nieruchomości.

6.      Odroczony podatek dochodowy.

 

XI Środki trwałe w budowie.

1.      Ogólne zasady ustalania kosztu wytworzenia środka trwałego budowanego własnymi siłami.

2.      Prawidłowa dokumentacja i ewidencja kosztów dla celu wiarygodnego ustalenia kosztu wytworzenia

3.      Moment rozpoczęcia budowy.

4.      Właściwe udokumentowanie kosztów bezpośrednich i pośrednich.

5.      Rozliczenie kosztów pośrednich budowy.

6.      Koszt utrzymania aktywów trwałych jednostki wykorzystywanych na potrzeby budowy.

7.      Koszty prób i testów

8.      Likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu.

9.      Zaniechanie budowy środka trwałego.

10.  Koszty finansowania zewnętrznego.

Ekspert - Biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych, długoletni wykładowca z dziedziny rachunkowości finansowej. W latach 1998 – 2004 główny księgowy w firmach z branży motoryzacyjnej, budowlanej, IT, ochrony zdrowia. Od 2004 roku prowadzi własną kancelarię, w ramach której bada sprawozdania finansowe oraz świadczy usługi jako osoba nadzorująca prace działów księgowych w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Jest autorem artykułów w publikacjach naukowych oraz zbiorów zadań z zakresu rachunkowości. Od 2005 roku pracuje na programie Comarch Optima i wspiera firmy w trakcie jego wdrażania z zakresu księgowości.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniu od 29 stycznia 2018 roku.

 

GODZINY KURSU: 09:00 – 15:00

 

Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 19 stycznia 2018 roku – 320 zł/os + VAT*

Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 20 stycznia 2018 roku – 350 zł/os + VAT*

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie

podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl