Temat: Rewolucyjne zmiany w systemie Ochrony Danych Osobowych, stosowanie RODO i nowych przepisów krajowych

Cena: 390 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 16:00

Podczas szkolenia przedstawione zostaną przepisy ustawy o ochronie danych osobowych obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. wraz z nowelizacją z dnia 1 kwietnia 2016 r. Omówione zostaną także prognozowane zmiany wynikające z ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO). 

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów bezpieczeństwa Informacji, osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w firmie, specjalistów ds. kadrowych, szkoleniowych, wszystkich zajmujących się w ramach obowiązków pracowniczych ochroną lub przetwarzaniem danych osobowych.

 

1. Podstawowe regulacje systemu ochrony danych osobowych.

• Zakres obowiązywania regulacji prawnych z obszaru ochrony danych osobowych - RODO, nowa ustawa o ochronie danych osobowych, przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych – umiejętność właściwej interpretacji przepisów oraz ich wzajemnego powiązania.

• Wytyczne GIODO oraz Grupy Roboczej art. 29 ds. Ochrony Danych Osobowych – kontekst związany z pojęciem podstawowej działalności administratora danych oraz przetwarzania danych na dużą skalę.

• Nowe podstawy legalnego przetwarzania danych osobowych – art. 6 i art. 9 RODO – jakie zmiany wprowadza rozporządzenie unijne.

• Zasady przetwarzania danych osobowych zgodne z RODO.

 

2. Przygotowanie administratora danych oraz podmiotu przetwarzającego do wprowadzenia niezbędnych modyfikacji dotychczasowych procedur ochrony danych osobowych:

• Nowe definicje wynikające z rozporządzenia unijnego – dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące stanu zdrowia.

• Nowelizacja przepisów krajowych dotyczących danych osób rekrutowych oraz pracowników, które może przetwarzać pracodawca.

• Monitoring wewnętrzny pracowników oraz osób przebywających na terenie administratora danych.

• Wprowadzone warunki formalne i elementy dla wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

• Rozszerzenie obowiązku informacyjnego pierwotnego i wtórnego – wskazanie niezbędnych zapisów oraz terminu wykonania.

• Udostępnianie danych osobowych jako szczególna forma przetwarzania danych – newralgiczne przypadki, kryteria oceny, niezbędny tryb wewnętrzny. 

• Powierzenie przetwarzania danych – jak odróżnić od udostępnienia danych, umiejętność zgodnego z przepisami redagowania umów powierzenia.

• Polityki ochrony danych osobowych – co pozostanie z dotychczasowych procedur.

 

3. Prawa osób, których dane dotyczą oraz obowiązki administratora danych i podmiotu przetwarzającego:

• Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – komu przysługuje i kiedy administrator może odmówić wykonania takiego żądania.

• Prawo do ograniczenia przetwarzania – podstawowe przesłanki.

• Prawo do przenoszenia danych – jak właściwie należy przygotować się do jego wykonywania.

• Anonimizacja, pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych jako metody zabezpieczania danych osobowych.

• Nowe obowiązki administratora danych oraz podmiotu przetwarzającego.

• Wprowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych – czego dotyczyć ma rejestr i kto jest zwolniony z jego prowadzenia.

• Obowiązek zgłoszenia i zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych – elementy zgłoszenia i termin wykonania.

• Działania administratora danych niezbędne do wykonania oceny skutków operacji przetwarzania dla ochrony danych.

• Certyfikacja i akredytacja – kto może wykonywać działania certyfikacyjne i audyty.

• Nowe uprawnienia Prezesa Urzędu i ich konkretyzacja w przepisach krajowych, w tym nakładanie administracyjnych kar pieniężnych max. 4% rocznego obrotu lub 20 mln EUR.

 

4. Inspektor Ochrony Danych – pozycja, zadania i obowiązki osób uprzednio sprawujących funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji:

• Wymagania w zakresie wyznaczenia IOD – administrator danych oraz podmiot przetwarzający.

• Kwalifikacje zawodowe IOD wymagane do pełnienia funkcji.

• Ustawowe kompetencje i zadania przypisane IOD.

• Warunki obligatoryjnego wyznaczenia IOD w organizacji.

• Pozycja IOD w strukturze organizacyjnej – kiedy można wyznaczyć jednego Inspektora dla kilku przedsiębiorstw lub organów; outsourcing IOD.

• Zawiadomienie Prezesa Urzędu o powołaniu IOD – okres przejściowy oraz forma zgłoszenia, zmiany i odwołania.

 

5. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie RODO oraz przepisów krajowych:

• Odpowiedzialność administracyjna – postępowanie kontrolne oraz postępowanie związane z naruszeniem ochrony danych osobowych.

• Sankcje w postaci administracyjnych kar pieniężnych – podstawy oraz warunki ich nakładania w zależności od charakteru i pozycji danego administratora danych.

• Modyfikacja odpowiedzialności karnej na podstawie przepisów nowej ustawy o ochronie danych osobowych.

• Odpowiedzialność cywilna – zasada solidarnej odpowiedzialności wszystkich podmiotów biorących udział w przetwarzaniu danych osobowych.

• Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników administratora i podmiotu przetwarzającego.

 

Ekspert - członek Izby Adwokackiej w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Administrator Bezpieczeństwa Informacji w spółkach kapitałowych, były sekretarz Zespołów Ekspertów w Ministerstwie Sprawiedliwości, trener prawa.

Świadczy stałą obsługę prawną spółek kapitałowych działających na rynku polskim i niemieckim w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, karnego oraz karno – skarbowego związaną także z odpowiedzialnością cywilną i karną członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych; reprezentuje podmioty gospodarcze przed sądami cywilnymi oraz administracyjnymi, a także organami administracji, w zakresie prawa budowlanego, geodezyjnego i kartograficznego, ochrony środowiska. Pełni funkcję likwidatora spółek, a także zajmuje się stałą obsługą prawną w kontekście powierzonych zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Przeprowadza kompleksowe działania audytowe i wdrożeniowe związane z procedurami i narzędziami ochrony danych osobowych w spółkach oraz grupach kapitałowych. Doradza przy planowaniu optymalizacji podatkowych oraz inwestycyjnych.

Prowadzi kursy przygotowujące do egzaminów na aplikacje prawnicze oraz korporacyjne egzaminy zawodowe. 

Współpracuje z licznymi wydawnictwami i firmami szkoleniowymi, w ramach szkoleń i konsultacji adresowanych do korpusu służby cywilnej, urzędów, banków i instytucji finansowych oraz spółek kapitałowych, specjalizując się w gałęziach prawa gospodarczego i karnego, prawa spółek jak również ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej, a także wdrażania procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. 

 

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Szkolenie odbędzię sie w dniu 5 kwietnia 2018 roku w Krakowie.

Godziny szkolenia: 9:00 – 16:00

 

Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 29 marca 2018 roku – 390 zł/os + VAT*

Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 30 marca 2018 roku – 450 zł/os + VAT*

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl