Temat: "Przewidywane zmiany w podatkach dochodowych (PIT i CIT) w 2018 roku – niezbędna wiedza, która pomoże we właściwym rozliczeniu zobowiązania podatkowego"

Cena: 320 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

Analizując opublikowane projekty zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy wnioskować, że ustawodawca planuje wprowadzić szeroki zakres aktualizacji dotyczący podatku dochodowego. Nowe regulacje dotyczą zarówno osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz (niestety w szerszym zakresie) tych, którzy działalność prowadzą. Radykalne zmiany planowane są również w stosunku do podatników, którzy rozliczają się na podstawie ustawy o CIT. Poniżej przedstawiamy katalog zagadnień, które są przedmiotem wspomnianych zmian, do których zapoznania się, zapraszamy Państwa w ramach organizowanych przez nas szkoleń. Jednocześnie pragniemy poinformować, że zakres tematyczny szkolenia może ulec zmianie w związku z pojawianiem się ewentualnych kolejnych projektów nowelizujących ustawy PIT i CIT.

I. Zmiany dotyczące osób fizycznych, niezwiązane z działalnością gospodarczą:

1. Rozszerzenie katalogu zwolnień z opodatkowania dla osób fizycznych.

 

2. Zmiany związane z odliczeniami od dochodu osób fizycznych.

3. Niekorzystne zmiany dotyczące programów motywacyjnych dla pracowników (członków zarządu, osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne itp.) związanych z realizacją praw z pochodnych instrumentów finansowych oraz uregulowanie zasad ich opodatkowania.

 

II. Rewolucyjne zmiany dotyczące podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT):

1. Podział źródeł przychodów u podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Niezwykle istotna zmiana mająca wpływ na właściwe rozliczenia podatku CIT!!!

2. Wprowadzenie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych odrębnej kategorii przychodów – zysków kapitałowych.

3. Sposób rozliczania przychodów z zysków kapitałowych.

4. Rozliczenie przez osobę prawną zysków z tytułu bycia wspólnikiem spółki osobowej – zmiana zasad rozliczania.

5. Ograniczenie kosztów podatkowych przy nabywaniu usług niematerialnych !!!

6. Nowe regulacje dotyczące wyłączania z kosztów podatkowych kosztów zewnętrznego finansowania (np. odsetki i prowizje)

7. Wyłączenie wypłat z zysku z kosztów podatkowych

8. Szacowanie ceny przez organy podatkowe – zmiana przepisu. 

9. Korzystna nowelizacja dla jednostek z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w kontekście dokumentacji transakcji podmiotów powiązanych.

10. Zmiany przepisów regulujących funkcjonowanie Podatkowych Grup Kapitałowych.

 

III. Zmiany dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (PIT) i osób prawnych (CIT):

1. Nowy (minimalny) podatek dochodowy nałożony na podatników posiadających nieruchomości komercyjne.

2. Doprecyzowanie kategorii dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium kraju.

3. Zmienione brzmienie przepisów regulujących ustalenie daty poniesienia kosztu podatkowego.

4. Nowe wyłączenie z kosztów podatkowych dotyczące umów ubezpieczenia, gwarancji i poręczeń dotyczących wierzytelności przedsiębiorcy.

5. Wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od składników.

6. Doprecyzowanie przepisu warunkującego amortyzację wartości niematerialnych i prawnych.

6. Zwiększenie kwoty granicznej, powodującej konieczność dokonywania amortyzacji środków trwałych.

8. Doprecyzowanie przepisów regulujących zaliczanie do kosztów podatkowych wierzytelności odpisanych jako nieściągalne.

9. Nowe regulacje określające sposób rozliczenia dochodu ze zbycia wierzytelności.

10. Umorzenie wierzytelności - doprecyzowanie sposobu zaliczania do kosztów podatkowych.

11. Wniesienie wierzytelności do spółki w drodze aportu – nowe regulacje.

12. Aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części – nie zawsze wyłączony z opodatkowania.

13. Wprowadzenie definicji wartości emisyjnej udziałów (akcji) i skutki podatkowe z tym związane.

14. Doprecyzowanie przepisów dotyczących kosztów podatkowych w związku ze zbyciem udziałów lub ich umorzeniem.

15. Rozszerzenie katalogu dochodów, traktowanych jako udział w zyskach osób prawnych.

16. Połączenie lub podział spółek – zmiany związane z klasyfikacją kosztów podatkowych.

17. Wymiana udziałów – wprowadzenie ograniczeń.

18. Istotne zmiany dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych.

 

 

IV. Dyskusja – pytania uczestników szkolenia.

Ekspert - Doradca podatkowy. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego. Prowadził gościnne wykłady dla Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego przy Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor publikacji prasowych z zakresu opodatkowania świadczeń pozapłacowych w miesięczniku dla kadrowych i kadry menadżerskiej "Benefit". Doświadczenie zdobywał między innymi na stanowisku eksperta w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu. Obecnie prowadzi własną Kancelarię Doradztwa Podatkowego.

 

Hotel RAD
ul. Chełmińska 144
86-300 Grudziądz

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Szkolenie odbędzię sie w dniu od 2 lutego 2018 roku.

 

Godziny szkolenia: 09:00 – 15:00.

 

Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 24 stycznia 2018 roku – 320 zł/os + VAT*

Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 25 stycznia 2018 roku – 350 zł/os + VAT*

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie

podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl