Temat: "Zmiany w VAT, podatkach dochodowych i ryczałcie"

Cena: 390 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

Szkolenie adresowane jest do pracowników pionów finansowo–księgowych oraz pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, a także dyrektorów finansowych.

Szkolenie składa się z dwóch paneli. Podczas pierwszego panelu omówione zostaną nadchodzące zmiany w podatku VAT, w szczególności dotyczące wystawiania faktur na żądanie, nowych zasad fakturowania w zamówieniach publicznych, nowych zasad opodatkowania bonów, wykreślania podatników, rolników ryczałtowych, dostaw nieruchomości, rozliczania importu.

Drugi panel dotyczy zmian w podatkach dochodowych i ryczałcie. Zmiany te wynikają łącznie z sześciu ustaw/projektów ustaw. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na usystematyzowanie wiedzy w tym zakresie. W tym panelu omówione zostaną zmiany o charakterze uproszczeniowym oraz uszczelniającym, w podziale na poszczególne ustawy/projekty ustaw.

W trakcie szkolenia zostaną omówione w sposób kompleksowy zmiany wynikające z dziewięciu ustaw/projektów ustaw. Uczestnictwo w szkoleniu przyniesie wszystkim uczestnikom korzyści w postaci kompleksowego omówienia zmian w podatku VAT, podatkach dochodowych i ryczałcie, co jest szczególnie istotne, w przypadku, gdy wynikają one z kilku aktów prawnych. Uzyskanie wiedzy zwiększy także bezpieczeństwo prawnopodatkowe przedsiębiorstw.

Szkolenie ma wymiar praktyczny i interaktywny charakter – uczestnicy mają możliwość zadawania pytań podczas omawiania poszczególnych zagadnień, a także w przerwie i po szkoleniu.

Z uwagi na ograniczony czas szkolenia w programie szkolenia symbolem * zaznaczono zagadnienia, które zostaną omówione fakultatywnie, tj. jeżeli do wykorzystania zostanie czas dedykowany temu szkoleniu. Jednocześnie w przypadku, gdy czas szkolenia nie pozwoli na omówienie tych zagadnień uczestnicy będą mieli możliwość zadania w tym przedmiocie pytań trenerowi po zakończeniu szkolenia.

I. Zmiany w podatku od towarów i usług

1. Nowe zasady opodatkowania bonów towarowych od dnia 1 stycznia 2019 r.:

• usystematyzowanie wiedzy – obecny stan prawny,

• wprowadzenie do zmian,

• bon jednego przeznaczenia oraz bon różnego przeznaczenia,

• podstawa opodatkowania bonów,

• bony niezrealizowane – jak je opodatkować,

• wystawianie faktur "bonowych",

• nabycie bonu a prawo do odliczenia,

• bony a akcje marketingowe,

• wejście w życie.

2. Nowe zasady fakturowania w zamówieniach publicznych:

• wymiana faktur pomiędzy zamawiającym a wykonawcą – nowe zasady,

• platforma fakturowania – co to takiego?

• ustrukturyzowana faktura elektroniczna,

• wejście w życie.

3. Pozostałe zmiany w VAT:

• nowe zasady stosowania zwolnienia w odniesieniu do dostaw nieruchomości,

• nowe zasady dotyczące rozliczania importu towarów,

• zmiany dotyczące składania deklaracji drogą elektroniczną,

• nowelizacja dotycząca przedłużenia terminu do zwrotu VAT,

• nowy system korekt przy ponownym przechodzeniu na zwolnienie z VAT,

• modyfikacja przesłanek wykreślenia podatników,

• ograniczenia dotyczące kaucji gwarancyjnej,

• obniżenie dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15%,

• wyłączenie zwolnienia podmiotowego (200 tys. zł. obrotu rocznego) dla niektórych grup podatników,

• zmiany dotyczące rolników ryczałtowych.

II. Zmiany w podatkach dochodowych i ryczałcie

1. Ustawa „uproszczeniowa” – zmiany w CIT, PIT i ryczałcie:

• likwidacja obowiązków, które bezpośrednio nie wpływają na rozliczenia podatkowe i dotyczą okoliczności, których ustalenie możliwe jest w oparciu o inne dokumenty posiadane przez podatnika,

• wydłużenie terminów na dokonanie wyboru sposobu i formy opodatkowania,

• podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika",

• zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka podatnika,

• nowe zasady dotyczące jednorazowego rozliczenia straty,

• zwolnienie od podatku odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku,

• zwolnienie dla alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI),

• zniesienie obowiązku prowadzenia karty przychodów, ewidencji wyposażenia, ewidencji zatrudnienia.

2. Ustawa „3P – przejrzysty, prosty i przyjazny” – czy aby na pewno? 

• obniżona stawka CIT 9%,

• finansowanie własne w kosztach podatkowych – czy warto?

• samochód w firmie – nowe zasady opodatkowania,

• zmiany dotyczące rozliczania dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci,

• nabycie nieruchomości w spadku i jej sprzedaż – nowe zasady liczenia 5-letniego okresu,

• zmiany dotyczące ulgi mieszkaniowej,

• nowe zasady dotyczące opodatkowania ryczałtem przychodów z najmu, podnajmu itp.,

• zmiany dotyczące konwersji długu na kapitał,

• PGK – uchylenie obowiązku publikacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

• składki na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców (nieobowiązkowej) – nowe limity w kosztach uzyskania przychodów,

• zmiany w zwolnieniu dotyczących sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,

• posługiwanie się kopiami certyfikatów rezydencji.

3. Ustawa „uszczelniająca” z dnia 23 października 2018 r.:

• nowe zasady opodatkowania:

- dochody z praw własności intelektualnej (IP BOX, Innovation Box),

- nabywanie pakietów wierzytelności,

- emisja obligacji,

- *bitcoin i waluty wirtualne,

- *Exit tax – podstawowe założenia i zasady opodatkowania,

• obowiązek przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych (MDR),

• *zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych,

• zmiany w zakresie zwolnień od podatku,

• *zmiany dotyczące ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania – implemetnacja Dyrektywy ATAD, w tym:

- definicja korzyści podatkowej,

- zmiany w zakresie interpretacji indywidualnych,

- zagadnienia związane z winą podatnika i płatnika,

- zmiany dotyczące zabezpieczeń,

- dodatkowe zobowiązanie podatkowe,

- odsetki za zwłokę,

- dodatkowe zobowiązanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania,

- klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania stosowana wobec płatników,

- zmiany dotyczące zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego,

- korekta deklaracji w toku postępowania podatkowego związanego z unikaniem opodatkowania,

- zmiany dotyczące nadania rygoru natychmiastowej wykonalności,

- nowe uprawnienia Szefa KAS w zw. z tajemnicą bankową.

4. Podatek „solidarnościowy”:

• podstawa opodatkowania,

• stawka podatku,

• podatek solidarnościowy a koszty uzyskania przychodów,

• nowy podatek i nowa deklaracja.

5. „Rozliczenie” podatku dochodowego od osób fizycznych przez KAS – podstawowe zasady.

6. Ulga na termomodernizację:

• wydatki objęte ulgą,

• kto może skorzystać,

• obowiązki formalne związane ze skorzystaniem z ulgi.

Ekspert – doradca podatkowy od lipca 2015 roku, posiada blisko 4-letnie doświadczenie w obsłudze średnich i dużych przedsiębiorców m.in. z branży elektronicznej, motoryzacyjnej oraz spożywczej, w szczególności w zakresie prawa podatkowego i gospodarczego. W latach 2014-2017 zdobywał doświadczenie w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy oraz Sendero Tax & Legal. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje także udział w projektach z zakresu CIT oraz VAT. Prowadzi szkolenia o tematyce podatkowej, a także jest autorem komentarzy publikowanych w Rzeczypospolitej. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących cen transferowych oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Szkolenie odbędzie się 16 stycznia 2019 roku w Zielonej Górze.

Godziny szkolenia: 09:00-15:00.

 

Cena szkolenia – 390 zł/os + VAT*.

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

 

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl