Temat: "Akademia VAT dla średniozaawansowanych"

Cena: 1500 zł

Data rozpoczecia: 2019-01-14 09:00:00
Data zakończenia: 2019-02-26 15:00:00

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, dyrektorów finansowych oraz pracowników działów finansowych i księgowości a także prowadzących i pracowników biur rachunkowych. Jest to wiedza niezbędna również dla przedsiębiorców prowadzących samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą. Kurs zawiera również kompendium wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług – VAT, kontroli skarbowej i przepisów KKS z zakresu VAT oraz podatków dochodowych niezbędne dla osób przygotowujących się do zawodu doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta. Na zajęciach omówione zostanie orzecznictwo ETS, sądów administracyjnych oraz interpretacje Generalnego Dyrektora Informacji Skarbowej dotyczące VAT.

Metodyka prowadzenia zajęć obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie odpowiedzi na zgłaszane przez nich pytania.

Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie sankcji 30, 20 i 100% oraz rygorystycznych przepisów w ustawie VAT, a także zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS i KK. Bardzo istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi parametrów technicznych kas fiskalnych i terminów ich wprowadzenia do użytkowania  oraz uwarunkowań wynikających z wprowadzanej zasady podzielonej płatności (split payment), a także zasad rozliczania obrotu wspólnotowego. Istotną kwestię stanowi dodatkowo zachowanie należytej staranności przy analizie prawa odliczenia podatku naliczonego czy stawki zerowej przy WDT.

DZIEŃ 1 – 14.01.2019

Temat: Podatek od towarów i usług – zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania. Powstawanie obowiązku podatkowego. Podstawa opodatkowania. Odwrotne obciążenie. Faktury i kasy rejestrujące.

 

1. Istota, zakres i zasady opodatkowania VAT.

• czynności podlegające opodatkowaniu VAT a czynności wyłączone

• generalne zasady i istota podatku VAT 

• zasada neutralności podatku w świetle przepisów unijnych i krajowych 

• podatnik, płatnik, przedstawiciel podatkowy, pełnomocnik

• zwolnienia podmiotowe z VAT

• rozpoczęcie i likwidacja działalności gospodarczej a VAT

2. Ramy prawne systemu podatku VAT w Polsce.

• źródła prawa: dyrektywy, rozporządzenia unijne a regulacje krajowe

• bezpośrednie stosowania prawa unijnego

• sądownictwo krajowe w sprawach podatkowych 

• orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE a orzeczenia polskich sądów administracyjnych

• interpretacja Dyrektora Informacji Skarbowej, interpretacje indywidualne a ogólne

3. Moment powstania obowiązku podatkowego.

• zasad ogólna: dokonanie dostawy, wykonanie, częściowe wykonanie usługi

- zastosowanie zasad Incoterms 2010

• obowiązek podatkowy u „małych podatników” stosujących „Metodę kasową”

• szczególne terminy powstania obowiązku podatkowego: otrzymanie zapłaty,

• wystawienie faktury

• obowiązek podatkowy w transakcjach wspólnotowych, imporcie – eksporcie towarów i usług

4. Podstawa opodatkowania.

• rodzaj transakcji a ustalanie podstawy opodatkowania

• koszty, wydatki wyłączone z podstawy opodatkowania a te które zwiększają podstawy

• opodatkowania

• opakowania zwrotne, kaucjonowane

• korekta podstawy opodatkowania zmniejszające podstawę opodatkowania

5. „Odwrotne obciążenie” – szczególna zasada rozliczania podatku należnego.

• istota odwrotnego obciążenia i podstawowa zasada zastosowania

• wykaz towarów objętych zasadą odwrotnego obciążenia (zał. 11) 

• roboty budowlane a odwrotne obciążenie (zał. 14), wątpliwości interpretacyjne

• negatywne skutki błędnego / braku zastosowania odwrotnego obciążenia dla nabywcy i dostawcy

• wykazywanie odwrotnego obciążenia w wystawianych fakturach

• ujęcie rozliczanie „odwrotnego obciążenia” w deklaracjach VAT

6. Faktury.

• zasady i obowiązek wystawiana faktur

• zakres informacyjny faktur

• rodzaje faktur (faktura, korekta, nota korygujące, duplikaty, dok.  zrównane z fakturami,  refaktury)

• faktury zbiorcze, „uproszczone”

• terminy i zasady wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji 

• faktury „puste” i wystawione przez podmiot „nieistniejący” - konsekwencje

7. Kasy rejestrujące („kasy fiskalne”).

• kto i kiedy musi stosować kasę fiskalną

• zwolnienie podmiotowe z stosowania kas fiskalnych

• wyłączenia przedmiotowe ze zwolnienia

• nowe warunki techniczne kas fiskalnych,

• kasy fiskalne a branże wrażliwe, terminy wprowadzania

 

DZIEŃ 2 – 21.01.2019

Temat: Stawki podatku. Zwolnienia przedmiotowe. Solidarna odpowiedzialność nabywcy. Ulga na złe długi. Usługi w obrocie międzynarodowym.

 

1. Stawki podatku VAT.

• stawka podstawowa a stawki obniżone

• stawki obniżone a klasyfikacja PKWiU 

• prawo stosowania stawki obniżonej dla usług budowlanych i remontowych dotyczących tzw. „budownictwa społecznego” 

• stawka VAT 0% w WDT i eksporcie towarów oraz dostawach krajowych (art. 83 ustawy)

• zastosowanie wadliwej stawki – skutki dla dostawcy i nabywcy

2. Zwolnienia przedmiotowe z VAT.

• czynności zwolnione z VAT ujęte „opisowo” w art. 43 ustawy

• najważniejsze zwolnienia przedmiotowe

- wynajem lokali mieszkalnych

- usługi edukacyjne

- usługi medyczne

- dostawa towarów używanych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych

• zwolnienia o charakterze przedmiotowo - podmiotowym

3. Solidarna odpowiedzialność nabywcy za zaległości podatkowe dostawcy.

• odpowiedzialność solidarna nabywcy,  

• przesłanki niezbędne dla zaistnienia odpowiedzialności solidarnej

- poszerzony załącznik 13 do ustawy

• możliwości zabezpieczenia się przed odpowiedzialnością solidarną

• zasady złożenia  i wysokość kaucji gwarancyjnej

4. „Ulga na złe długi” w podatku VAT.

• wierzytelność nieściągalna w rozumieniu VAT a prawo do korekty podatku należnego

• warunki niezbędne do skorzystania z „ulgi na złe długu”

• zasady dokonania korekty VAT należnego

5. Nabywanie i świadczenie usług w obrocie międzynarodowym.

• podstawowe zasady ustalenia miejsca świadczenia usług B2B i C2C

• wyjątki od zasady podstawowej

• miejsce świadczenia a zasady wykazywania podatku należnego i naliczonego

• obowiązek podatkowy w imporcie usług – moment powstania

• prawo do odliczenia podatku naliczonego

• obowiązki dokumentacyjne i ewidencyjne

 

DZIEŃ 3  28.01.2019

Temat: Odliczanie podatku naliczonego. Sankcja  VAT.

 

1. Zasady odliczania podatku naliczonego.

• zasada neutralności podatku i prawo podatnika do zwrotu (VI Dyrektywa),

• zasady odliczania podatku naliczonego,    

• zasady i terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego, 

• uzależnienie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego od weryfikacja zasadności zwrotu,

- sprawdzenie rozliczeń podatnika oraz innych podmiotów biorących udział w    transakcji (dodany ust. 2B i 2c art. 87)

- zaostrzone warunki zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni (znowelizowany ust. 6 art. 87);

• odliczanie częściowe podatku i korekta podatku naliczonego,

• „prewspółczynnik” - ograniczenie odliczania podatku naliczonego

- wpływ czynności spoza zakresu VAT na prawo odliczania VAT od 01.01.2016 r.

- mechanizm stosowania „prewspółczynnika” 

- kto jest zobowiązany do stosowania „prewspółczynnika” 

- problem braku precyzyjnych kryteriów wyliczania tego wskaźnika

- „wyjaśnienia” ministerstwa finansów

2. Odliczenia VAT w związku z zakupami inwestycyjnymi.

• przeznaczenie majątku a zakres odliczenia VAT

• korekta VAT przy zbyciu majątku 

• korekta VAT w związku ze zmianą przeznaczenia majątku

• okresowe  wykorzystywanie inwestycji, a prawo do odliczenia VAT

3. Szczególne zasady odliczania VAT w użytkowaniu pojazdów.

• nowelizacja przepisów dotycząca zasady odliczenia VAT naliczonego od nabycia

• importu, wytworzenia  pojazdów   samochodowych  i ciężarowych – wyłączenia

• prawo do odliczeń 50% podatku naliczonego

• używanie pojazdu na cele mieszane a prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków eksploatacyjnych pojazdu samochodowego

• obowiązek informowania urzędu skarbowego o zmianie przeznaczenia pojazdów

• korekta podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia samochodów. (prawo i obowiązek)

• deklaracja VAT-26 - terminy i zasady wypełnienia

• obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu, - zakres informacyjny ewidencji

• zagadnienia konfliktowe, interpretacje, orzecznictwo

4. Ryzyko zakwestionowana prawa do odliczenia w zw. z zakupem od nieuczciwego dostawcy, zasada zachowania należytej staranności.

• poszerzone informacje w rejestrze podatników VAT czynnych, obowiązek weryfikacji kontrahenta

• kwestionowanie przez organy skarbowe prawa odliczenia VAT przy nabyciach od nieuczciwych kontrahentów

• minimalizacja ryzyka podatkowego, weryfikacja kontrahentów

5. Sankcja 30%, 20% i 100% - kara za wadliwe rozliczenie VAT.

• powszechność zastosowania,

• warunki odstąpienia od zastosowania sankcji,

• sankcja 100% wynikająca z faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący lub

• dokumentujących czynność pozorną;

• split payment a stosowane sankcje

6. Mechanizm podzielonej płatności (split payment).

• prawo do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności

• dodatkowy rachunek bankowy

• prawo do dysponowania środkami zgromadzonymi na tym rachunku

• ograniczenia i zalety stosowania zasady podzielonej płatności.

 

DZIEŃ 4 – 11.02.2019

Temat: Rozliczanie VAT w międzynarodowym obrocie towarowym. Wewnątrzwspólnotowe nabycia i dostawy towarów. Eksport i import towarów

 

1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji w obrocie międzynarodowym.

• zasady ustalania „miejsca świadczenia, dostawy towarów” dla transakcji ruchomych, nieruchomych oraz dostawy połączonej z montażem, uruchomieniem

• rozróżnienie dostaw z tytułu których podatek należny rozlicza dostawca lub nabywca

2. Transakcje łańcuchowe w obrocie międzynarodowym.

• definicje w dostawach / transakcjach łańcuchowych,

• zasady ustalania miejsca dostawy towarów  i obowiązki dokumentacyjne uczestników transakcji trójstronnej,

• możliwości stosowania procedury uproszczonej – warunki i obowiązki uczestników transakcji.

• organizator dostawy a prawo do stosowania stawki 0%

3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).

• ustawowa definicja  WDT,

• przemieszczenia towarów, które nie stanowią WDT,

• przemieszczenie towarów własnych jako WDT,

• transakcje nieodpłatne jako WDT,

• obowiązek podatkowy,

• zaliczki w WDT,

• podstawa opodatkowania w WDT,

• warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów administracyjnych,

• magazyn konsygnacyjny.

4. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).

• definicja WNT,

• towary transportowane z krajów trzecich a obowiązek rozliczenia WNT,

• przemieszczenie towarów własnych jako WNT,

• obowiązek podatkowy,

• zwolnienie podmiotowe / przedmiotowe a WNT (transakcje > 50.000 PLN)

• moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,

• obowiązek korekty podatku naliczonego z tytułu WNT - brak faktury od kontrahenta

• podstawa opodatkowania w WNT,

• magazyn konsygnacyjny.

5. Eksport towarów.

• pojęcie eksportu towarów,

• eksport bezpośredni i pośredni,

• warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,

• dowody dokonania eksportu towarów 

• obowiązek podatkowy,

• zaliczki w eksporcie

• Incoterms 2010 a określenie momentu dokonania dostawy

6. Import towarów.

• definicja  importu towarów

• określenie momentu powstania obowiązku podatkowego,

• podatnik zobowiązany do rozliczenia VAT należnego w imporcie towarów,

• procedura uproszczona w przypadku importu towarów (odprawa uproszczona, upoważniony podmiot gospodarczy (art. 33a)

• zasady ustalania podstawy opodatkowania.

7. Rejestracja  podatnika VAT UE,  wykreślenie z ewidencji podatników „unijnych”,   informacje podsumowujące.

• obowiązek rejestracji podatnika „VAT UE”

• zasady posługiwania się prefiksem literowym przy numerze identyfikacji podatkowej

• informacje podsumowujące VAT UE (informacje wykazywane, terminy i zasady przekazywania do US)

 

<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; bord

Ekspert – doradca podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie – jako wicedyrektor poznańskiego biura – odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Obecnie prowadzi własną kancelarię w Poznaniu.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 14.01, 21.01, 28.01, 11.02, 26.02.2019 roku w Zielonej Górze.

 

Godziny kursu: 09:00-15:00.

 

Cena szkolenia: 1500 zł/os + VAT*.

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl