Temat: "Podatki dla praktyków"

Cena: 1800 zł

Data rozpoczecia: 2018-10-02 09:00:00
Data zakończenia: 2018-12-17 15:00:00

Głównych księgowych, dyrektorów finansowych oraz pracowników działów finansowych i księgowości a także prowadzących i pracowników biur rachunkowych. Jest to wiedza niezbędna również dla przedsiębiorców prowadzących samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą. Kurs zawiera również kompendium wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług – VAT, kontroli skarbowej i przepisów KKS z zakresu VAT oraz podatków dochodowych niezbędne dla osób przygotowujących się do zawodu doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta. Na zajęciach omówione zostanie orzecznictwo ETS, sądów administracyjnych oraz interpretacje Generalnego Dyrektora Informacji Skarbowej dotyczące VAT.

Metodyka prowadzenia zajęć obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie odpowiedzi na zgłaszane przez nich pytania.

DZIEŃ 1 – 2.10.2018

Temat: Rejestrowanie i wyrejestrowanie podatnika VAT. Obowiązki ewidencyjne. Klauzula nadużycia prawa. Postępowania kontrolne. VAT a inne podatki. Planowane zmiany.

1.         Rejestracja, deklaracje i rozliczenia podatku.
2.         „Klauzula nadużycia prawa”.
3.         Kontrola podatkowa, a kontrola celno-skarbowa.
4.         Kontrola podatkowa, a czynności sprawdzające.
5.         Zasady prowadzenia kontroli podatkowej.
6.         Postępowanie podatkowe i decyzja podatkowa.
7.         Zasady prowadzenia kontroli celno-skarbowej.
8.         Powiązanie VAT z innymi podatkami.

DZIEŃ 2 – 6.11.2018

Temat: Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2018

A. Podatek dochodowy od osób fizycznych – zasady ogólne

1.         Podmiot i przedmiot opodatkowania.
2.         Źródła przychodów ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej.
3.         Zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21).
4.         Koszty uzyskania przychodów.
5.         Zdarzenia szczególne.
6.         Wydatki nie uznawane za koszty uzyskania przychodu (art. 23).
7.         Szczególne zasady ustalania dochodu i podstawy opodatkowania.
8.         Dochód a podstawa obliczenia podatku, wyliczenie podatku.
9.         Zaliczki i roczne rozliczenie podatku.

B. ZRYCZŁTOWANE FORMY OPODATKOWANIA

1.         Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
2.         Karta podatkowa.

DZIEŃ 3 – 13.11.2018

Temat: Prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług (VAT) w 2018 a wpływ na CIT

1.         Podatek VAT jako koszt podatkowy
2.         Zakres i zasady opodatkowania (podatek naliczony i należny)
3.         Obowiązek podatkowy.
4.         Miejsce świadczenia.

5.         Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.
6.         Rozdwojona płatność – zasady obowiązujące od 1 lipca 2018
7.         Odliczenia i zwrot podatku.
8.         Fakturowanie
9.         Rejestracja, deklaracje i informacje podsumowujące.
10.     Przywrócenie sankcji 30% lub 20% zawyżenia podatku naliczonego lub zaniżenia podatku należnego (art. 110a i 110b)
11.     Dokumentacja

DZIEŃ 4 – 26.11.2018

Temat: Rachunkowość – akcja bilans 2018

1.         Majątek trwały
2.         Inwestycje – wycena bieżąca.
3.         Wycena zapasów
4.         Należności a zasada ostrożności.
5.         Wycena aktywów i zobowiązań finansowych w skorygowanej cenie nabycia
6.         Kapitały własne
7.         Rezerwy na zobowiązania.
8.         Odroczony podatek dochodowy.
9.         Bierne i czynne rozliczenia m/o kosztów.
10.     Kontrakty długoterminowe.
11.     Rachunek zysków i strat metoda porównawcza a metoda kalkulacyjna.
12.     Poprawa błędów.


DZIEŃ 5 – 3.12.2018

Temat: Podatki dochodowe przedsiębiorstwa

1.         Rodzaj i moment powstania przychodu podatkowego
2.         Przychody z zysków kapitałowych – wyodrębnione źródło przychodów
3.         Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów
4.         Sposoby rozliczania podatkowych różnic kursowych
5.         Nowe przepisy dotyczące cen transferowych od 01.01.2017
6.         Obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika i podatnika
7.         Składanie informacji o zawartych umowach i wypłaconych wynagrodzeniach w stosunku do nierezydentów powiązanych podatkowo:

DZIEŃ 6 – 17.12.2108

Temat: Przedsiębiorca jako płatnik podatku od wynagrodzeń, podatek od towarów i usług (VAT).

1.         Szczególne przypadki dokonywania świadczeń na rzecz pracowników
2.         Obowiązki roczne związane z obrotem i rozliczeniem podatku VAT
3.         Struktura sprzedaży i korekty podatku.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach od 2.10, 6.11, 13.11, 26.11, 3.12, 17.12.2018 roku w Żarach.

 

Godziny kursu: 09:00-15:00.

 

Cena szkolenia – 1800 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl