Temat: „Kurs podatkowy dla samodzielnych księgowych”

Cena: 3690 zł

Data rozpoczecia: 2018-12-11 09:00:00
Data zakończenia: 2019-04-16 15:00:00

Jest to wiedza niezbędna również dla przedsiębiorców prowadzących samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą. Kurs zawiera również kompendium wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług – VAT, kontroli skarbowej i przepisów KKS z zakresu VAT oraz podatków dochodowych niezbędne dla osób przygotowujących się do zawodu doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta. Na zajęciach omówione zostanie orzecznictwo ETS, sądów administracyjnych oraz interpretacje Generalnego Dyrektora Informacji Skarbowej dotyczące VAT.

Metodyka prowadzenia zajęć obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie odpowiedzi na zgłaszane przez nich pytania.

MODUŁ I
Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku obrotowego. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych.
Podczas szkolenia nasi eksperci przedstawią najważniejsze zagadnienia związane z zamknięciem roku obrotowego pod względem rachunkowym (bilansowym) i podatkowym z uwzględnieniem dodatkowych obowiązków sprawozdawczych dotyczących wypłaconych dywidend, podatku u źródła czy obowiązków wynikających z transakcji z podmiotami powiązanymi. Będą omawiane w/w kwestie wynikające ze specyfiki przedsiębiorstwa z uwzględnieniem obowiązujących wewnętrznych uregulowań. Cały zakres szkolenia prowadzony jest przez praktyków na co dzień zajmujących się tematyką podatkową i rachunkową.

DZIEŃ 1 - 11.12.2018
Temat: Rachunkowość – akcja bilans 2018

1. Majątek trwały
• Wartości niematerialne i prawne
• Środki trwałe
- cechy
- wycena w wartości godziwej
- leasing najem dzierżawa
• Środki trwałe w budowie
- zasady ujmowania w księgach
- rozliczenie kosztów wspólnych przedsięwzięć wielozadaniowych.
2. Inwestycje – wycena bieżąca.
3. Wycena zapasów
• cena zakupu
• cena nabycia
• koszt wytworzenia
• cena sprzedaży netto.
4. Należności a zasada ostrożności.
5. Wycena aktywów i zobowiązań finansowych w skorygowanej cenie nabycia
6. Kapitały własne
• ujęcie w księgach i prezentacja w bilansie
• wynik lat ubiegłych
• prezentacja wyniku spółek osobowych
7. Rezerwy na zobowiązania.
8. Odroczony podatek dochodowy.
9. Bierne i czynne rozliczenia m/o kosztów.
10. Kontrakty długoterminowe.
11. Rachunek zysków i strat metoda porównawcza a metoda kalkulacyjna.
12. Poprawa błędów.

DZIEŃ 2 - 11.01.2019
Temat: Podatki dochodowe przedsiębiorstwa

1. Rodzaj i moment powstania przychodu podatkowego
• zasady podatkowe powstania przychodu
• wystawienie faktury (dokumentu), otrzymanie zapłaty w aspekcie powstania przychodu
• korekta przychodu – zwrot towarów, reklamacja, rabat a oczywista pomyłka
• świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne – otrzymane prezenty, usługi
• umorzone i przedawnione zobowiązania
• otrzymane premie pieniężne, odszkodowania, kary i kaucje
• sprzedaż promocyjna, sponsoring a przychód podatkowy
• przychody nie stanowiące przychodów podatkowych i przychody zwolnione
• nieodpłatne pełnienie funkcji przez członków zarządu i rad nadzorczych
• Podatkowa Grupa Kapitałowa – rzeczywista działalność czy metoda optymalizacji podatkowej
• wyłączenia z przychodów.
2. Przychody z zysków kapitałowych – wyodrębnione źródło przychodów
• przychody z udziału w zyskach osób prawnych
• przychody z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego
• przychody ze zbycia ogółu praw i obowiązków
• przychody ze zbycia wierzytelności
• przychody z praw majątkowych.
3. Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów
• definicja kosztów uzyskania przychodów
• koszty bezpośrednie i pośrednie – ujęcie jednorazowe lub w czasie;
• odpisy amortyzacyjne a zmiana stawek amortyzacji;
• sposoby dokumentowania wydatków;
• moment dokonania korekty kosztów – zwrot towarów, reklamacja, rabat a „oczywista pomyłka”
• wydatki związane z zatrudnianiem i pełnieniem funkcji – nagrody, delegacje, świadczenia nieodpłatne;
• koszty związane z promocją, reklamą i reprezentacją;
• wierzytelności nieściągalne i przedawnione;
• szczególne przypadki – zapłata odszkodowania, wydatki związane z leasingiem
• nowe zasady rozliczania kosztów „finansowania dłużnego”
• dodatkowe ograniczenie zaliczenia w koszty uzyskania kosztów usług niematerialnych i prawnych
• koszty wyłączone z kosztów uzyskania.
4. Sposoby rozliczania podatkowych różnic kursowych 
• wybór metody rozliczania różnic kursowych,
• pojęcie „kurs faktycznie zastosowany”,
• kontrowersje w zaliczaniu tzw. ekonomicznych różnic kursowych do różnic podatkowych.
5. Nowe przepisy dotyczące cen transferowych od 01-01-2017
• jakie podmioty są objęte obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej (limit obrotów / kosztów)
• rodzaje transakcji i umów objętych obowiązkiem dokumentacji podatkowej
• kryterium istotnego wpływu transakcji na wysokość obrotu / straty podatnika
• zmiana definicji powiązań kapitałowych
• nowy zakres informacyjny dokumentacji
• sankcje (stawka podatku 50%) oraz obowiązki informacyjne i sprawozdawcze
- CIT-TP
- ORD-U
6. Obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika i podatnika
• przejście z wyniku bilansowego na wynik podatkowy – zeznanie roczne
• dokumentacja podatkowa podmiotów powiązanych
• zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu
• pobór podatku od przychodów wypłacanych nierezydentom – „podatek u źródła”
• znaczenie certyfikatu rezydencji w „podatku u źródła” – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
• zasady opodatkowania wypłaconych i otrzymanych dywidend
- CIT-6R
- PIT-8AR
- IFT-2/IFT-2R
• składanie informacji o zawartych umowach i wypłaconych wynagrodzeniach w stosunku do nierezydentów powiązanych podatkowo
- CIT-10Z
- IFT-2R

DZIEŃ 3 - 22.01.2019
Temat: Przedsiębiorca jako płatnik podatku od wynagrodzeń, podatek od towarów i usług (VAT).

1. Szczególne przypadki dokonywania świadczeń na rzecz pracowników 
• kontrowersje wokół wydatków związanych z podróżą służbową
• pokrycie kosztów wynajmu mieszkania (noclegu)
• używanie przez pracowników, osób pełniących funkcje, firmowego samochodu do celów prywatnych
• rozliczanie samochodów prywatnych na cele pracodawcy – czy przychód podatkowy?
• odszkodowania wypłacane pracownikom oraz byłym pracownikom
• świadczenia o charakterze socjalnym- koszty „socjalne” - nowe limity
• pobór podatku od przychodów pracowniczych oraz składanie informacji podatkowych
- PIT-4R
- PIT-8AR
- PIT-11
2. Obowiązki roczne związane z obrotem i rozliczeniem podatku VAT
• wyjaśnienie różnic przychód PD/obrót VAT
• limity roczne – obrót zwolnienia, mały podatnik
• tzw. ulga na złe długi
• JPK w zakresie VAT oraz pozostałych ewidencji, plików.
3. Struktura sprzedaży i korekty podatku.
• struktura sprzedaży działalności opodatkowanej i zwolnionej - zasady obliczania proporcji i dokonywania korekt rocznych;
• struktura działalności opodatkowanej i nieopodatkowanej – zasady obliczania tzw. prewspółczynnika i dokonywania korekt rocznych;
• korekty związane ze zmianą przeznaczenia towarów – z działalności opodatkowanej na działalność zwolnioną bądź nieopodatkowaną i odwrotnie.

MODUŁ II
Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie sankcji 30, 20 i 100% oraz rygorystycznych przepisów w ustawie VAT, a także zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS i KK. Bardzo istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi parametrów technicznych kas fiskalnych i terminów ich wprowadzenia do użytkowania oraz uwarunkowań wynikających z wprowadzanej zasady podzielonej płatności (split payment), a także zasad rozliczania obrotu wspólnotowego. Istotną kwestię stanowi dodatkowo zachowanie należytej staranności przy analizie prawa odliczenia podatku naliczonego czy stawki zerowej przy WDT.

DZIEŃ 1 - 28.01.2019
Temat: Podatek od towarów i usług – zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania. Powstawanie obowiązku podatkowego. Podstawa opodatkowania. Odwrotne obciążenie. Faktury i kasy rejestrujące.

1. Istota, zakres i zasady opodatkowania VAT.
• czynności podlegające opodatkowaniu VAT a czynności wyłączone
• generalne zasady i istota podatku VAT 
• zasada neutralności podatku w świetle przepisów unijnych i krajowych 
• podatnik, płatnik, przedstawiciel podatkowy, pełnomocnik
• zwolnienia podmiotowe z VAT
• rozpoczęcie i likwidacja działalności gospodarczej a VAT
2. Ramy prawne systemu podatku VAT w Polsce.
• źródła prawa: dyrektywy, rozporządzenia unijne a regulacje krajowe
• bezpośrednie stosowania prawa unijnego
• sądownictwo krajowe w sprawach podatkowych 
• orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE a orzeczenia polskich sądów administracyjnych
• interpretacja Dyrektora Informacji Skarbowej, interpretacje indywidualne a ogólne
3. Moment powstania obowiązku podatkowego.
• zasad ogólna: dokonanie dostawy, wykonanie, częściowe wykonanie usługi
- zastosowanie zasad Incoterms 2010
• obowiązek podatkowy u „małych podatników” stosujących „Metodę kasową”
• szczególne terminy powstania obowiązku podatkowego: otrzymanie zapłaty,
• wystawienie faktury
• obowiązek podatkowy w transakcjach wspólnotowych, imporcie – eksporcie towarów i usług
4. Podstawa opodatkowania.
• rodzaj transakcji a ustalanie podstawy opodatkowania
• koszty, wydatki wyłączone z podstawy opodatkowania a te które zwiększają podstawy
• opodatkowania
• opakowania zwrotne, kaucjonowane
• korekta podstawy opodatkowania zmniejszające podstawę opodatkowania
5. „Odwrotne obciążenie” – szczególna zasada rozliczania podatku należnego.
• istota odwrotnego obciążenia i podstawowa zasada zastosowania
• wykaz towarów objętych zasadą odwrotnego obciążenia (zał. 11) 
• roboty budowlane a odwrotne obciążenie (zał. 14), wątpliwości interpretacyjne
• negatywne skutki błędnego / braku zastosowania odwrotnego obciążenia dla nabywcy i dostawcy
• wykazywanie odwrotnego obciążenia w wystawianych fakturach
• ujęcie rozliczanie „odwrotnego obciążenia” w deklaracjach VAT
6. Faktury.
• zasady i obowiązek wystawiana faktur
• zakres informacyjny faktur
• rodzaje faktur (faktura, korekta, nota korygujące, duplikaty, dok. zrównane z fakturami, refaktury)
• faktury zbiorcze, „uproszczone”
• terminy i zasady wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji 
• faktury „puste” i wystawione przez podmiot „nieistniejący” - konsekwencje
7. Kasy rejestrujące („kasy fiskalne”).
• kto i kiedy musi stosować kasę fiskalną
• zwolnienie podmiotowe z stosowania kas fiskalnych
• wyłączenia przedmiotowe ze zwolnienia
• nowe warunki techniczne kas fiskalnych,
• kasy fiskalne a branże wrażliwe, terminy wprowadzania

DZIEŃ 2 - 8.02.2019
Temat: Stawki podatku. Zwolnienia przedmiotowe. Solidarna odpowiedzialność nabywcy. Ulga na złe długi. Usługi w obrocie międzynarodowym.

1. Stawki podatku VAT.
• stawka podstawowa a stawki obniżone
• stawki obniżone a klasyfikacja PKWiU 
• prawo stosowania stawki obniżonej dla usług budowlanych i remontowych dotyczących tzw. „budownictwa społecznego” 
• stawka VAT 0% w WDT i eksporcie towarów oraz dostawach krajowych (art. 83 ustawy)
• zastosowanie wadliwej stawki – skutki dla dostawcy i nabywcy
2. Zwolnienia przedmiotowe z VAT.
• czynności zwolnione z VAT ujęte „opisowo” w art. 43 ustawy
• najważniejsze zwolnienia przedmiotowe
- wynajem lokali mieszkalnych
- usługi edukacyjne
- usługi medyczne
- dostawa towarów używanych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych
• zwolnienia o charakterze przedmiotowo - podmiotowym
3. Solidarna odpowiedzialność nabywcy za zaległości podatkowe dostawcy.
• odpowiedzialność solidarna nabywcy, 
• przesłanki niezbędne dla zaistnienia odpowiedzialności solidarnej
- poszerzony załącznik 13 do ustawy
• możliwości zabezpieczenia się przed odpowiedzialnością solidarną
• zasady złożenia i wysokość kaucji gwarancyjnej
4. „Ulga na złe długi” w podatku VAT.
• wierzytelność nieściągalna w rozumieniu VAT a prawo do korekty podatku należnego
• warunki niezbędne do skorzystania z „ulgi na złe długu”
• zasady dokonania korekty VAT należnego
5. Nabywanie i świadczenie usług w obrocie międzynarodowym.
• podstawowe zasady ustalenia miejsca świadczenia usług B2B i C2C
• wyjątki od zasady podstawowej
• miejsce świadczenia a zasady wykazywania podatku należnego i naliczonego
• obowiązek podatkowy w imporcie usług – moment powstania
• prawo do odliczenia podatku naliczonego
• obowiązki dokumentacyjne i ewidencyjne

DZIEŃ 3 - 15.02.2019
Temat: Odliczanie podatku naliczonego. Sankcja VAT.

1. Zasady odliczania podatku naliczonego.
• zasada neutralności podatku i prawo podatnika do zwrotu (VI Dyrektywa),
• zasady odliczania podatku naliczonego, 
• zasady i terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego, 
• uzależnienie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego od weryfikacja zasadności zwrotu,
- sprawdzenie rozliczeń podatnika oraz innych podmiotów biorących udział w transakcji (dodany ust. 2B i 2c art. 87)
- zaostrzone warunki zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni (znowelizowany ust. 6 art. 87);
• odliczanie częściowe podatku i korekta podatku naliczonego,
• „prewspółczynnik” - ograniczenie odliczania podatku naliczonego
- wpływ czynności spoza zakresu VAT na prawo odliczania VAT od 01.01.2016 r.
- mechanizm stosowania „prewspółczynnika” 
- kto jest zobowiązany do stosowania „prewspółczynnika” 
- problem braku precyzyjnych kryteriów wyliczania tego wskaźnika
- „wyjaśnienia” ministerstwa finansów
2. Odliczenia VAT w związku z zakupami inwestycyjnymi.
• przeznaczenie majątku a zakres odliczenia VAT
• korekta VAT przy zbyciu majątku 
• korekta VAT w związku ze zmianą przeznaczenia majątku
• okresowe wykorzystywanie inwestycji, a prawo do odliczenia VAT
3. Szczególne zasady odliczania VAT w użytkowaniu pojazdów.
• nowelizacja przepisów dotycząca zasady odliczenia VAT naliczonego od nabycia
• importu, wytworzenia pojazdów samochodowych i ciężarowych – wyłączenia
• prawo do odliczeń 50% podatku naliczonego
• używanie pojazdu na cele mieszane a prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków eksploatacyjnych pojazdu samochodowego
• obowiązek informowania urzędu skarbowego o zmianie przeznaczenia pojazdów
• korekta podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia samochodów. (prawo i obowiązek)
• deklaracja VAT-26 - terminy i zasady wypełnienia
• obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu, - zakres informacyjny ewidencji
• zagadnienia konfliktowe, interpretacje, orzecznictwo
4. Ryzyko zakwestionowana prawa do odliczenia w zw. z zakupem od nieuczciwego dostawcy, zasada zachowania należytej staranności.
• poszerzone informacje w rejestrze podatników VAT czynnych, obowiązek weryfikacji kontrahenta
• kwestionowanie przez organy skarbowe prawa odliczenia VAT przy nabyciach od nieuczciwych kontrahentów
• minimalizacja ryzyka podatkowego, weryfikacja kontrahentów
5. Sankcja 30%, 20% i 100% - kara za wadliwe rozliczenie VAT.
• powszechność zastosowania,
• warunki odstąpienia od zastosowania sankcji,
• sankcja 100% wynikająca z faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący lub
• dokumentujących czynność pozorną;
• split payment a stosowane sankcje
6. Mechanizm podzielonej płatności (split payment).
• prawo do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności
• dodatkowy rachunek bankowy
• prawo do dysponowania środkami zgromadzonymi na tym rachunku
• ograniczenia i zalety stosowania zasady podzielonej płatności.

DZIEŃ 4 - 27.02.2019
Temat: Rozliczanie VAT w międzynarodowym obrocie towarowym. Wewnątrzwspólnotowe nabycia i dostawy towarów. Eksport i import towarów.

1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji w obrocie międzynarodowym.
• zasady ustalania „miejsca świadczenia, dostawy towarów” dla transakcji ruchomych, nieruchomych oraz dostawy połączonej z montażem, uruchomieniem
• rozróżnienie dostaw z tytułu których podatek należny rozlicza dostawca lub nabywca
2. Transakcje łańcuchowe w obrocie międzynarodowym.
• definicje w dostawach / transakcjach łańcuchowych,
• zasady ustalania miejsca dostawy towarów i obowiązki dokumentacyjne uczestników transakcji trójstronnej,
• możliwości stosowania procedury uproszczonej – warunki i obowiązki uczestników transakcji.
• organizator dostawy a prawo do stosowania stawki 0%
3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).
• ustawowa definicja WDT,
• przemieszczenia towarów, które nie stanowią WDT,
• przemieszczenie towarów własnych jako WDT,
• transakcje nieodpłatne jako WDT,
• obowiązek podatkowy,
• zaliczki w WDT,
• podstawa opodatkowania w WDT,
• warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów administracyjnych,
• magazyn konsygnacyjny.
4. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).
• definicja WNT,
• towary transportowane z krajów trzecich a obowiązek rozliczenia WNT,
• przemieszczenie towarów własnych jako WNT,
• obowiązek podatkowy,
• zwolnienie podmiotowe / przedmiotowe a WNT (transakcje > 50.000 PLN)
• moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
• obowiązek korekty podatku naliczonego z tytułu WNT - brak faktury od kontrahenta
• podstawa opodatkowania w WNT,
• magazyn konsygnacyjny.
5. Eksport towarów.
• pojęcie eksportu towarów,
• eksport bezpośredni i pośredni,
• warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
• dowody dokonania eksportu towarów 
• obowiązek podatkowy,
• zaliczki w eksporcie
• Incoterms 2010 a określenie momentu dokonania dostawy
6. Import towarów.
• definicja importu towarów
• określenie momentu powstania obowiązku podatkowego,
• podatnik zobowiązany do rozliczenia VAT należnego w imporcie towarów,
• procedura uproszczona w przypadku importu towarów (odprawa uproszczona, upoważniony podmiot gospodarczy (art. 33a)
• zasady ustalania podstawy opodatkowania.
7. Rejestracja podatnika VAT UE, wykreślenie z ewidencji podatników „unijnych”, informacje podsumowujące.
• obowiązek rejestracji podatnika „VAT UE”
• zasady posługiwania się prefiksem literowym przy numerze identyfikacji podatkowej
• informacje podsumowujące VAT UE (informacje wykazywane, terminy i zasady przekazywania do US)

DZIEŃ 5 - 5.03.2019
Temat: Rejestrowanie i wyrejestrowanie podatnika VAT. Obowiązki ewidencyjne. Klauzula nadużycia prawa. Postępowania kontrolne. VAT a inne podatki. Planowane zmiany.

1. Rejestracja, deklaracje i rozliczenia podatku.
• rejestracja i wyrejestrowanie podatnika w rejestrze podatników VAT czynnych
• odmowa rejestracji podatnika jako „VAT czynnego”
• sytuacje dające organom skarbowym możliwość wykreślenia podatnika 
- z rejestru podatników VAT czynnych (art. 96 ust 9),
- warunki przywrócenia do rejestru,
- z rejestru podatników VAT UE;
• odpowiedzialność pełnomocnika dokonującego rejestracji;
• deklaracje składane przez czynnych podatników VAT
• deklaracje miesięczne (wyłączenie deklaracji kwartalnych dużych podatników)
• JPK – Jednolity Plik Kontrolny
- pliki przekazywane obligatoryjne co miesiąc
- pliki przekazywane na żądanie
2. „Klauzula nadużycia prawa”.
• przepis dający organom skarbowym możliwość kwestionowania skutków podatkowych czynności dokonanych jedynie, w rozumieniu organów skarbowych, w celu zaniżenia zobowiązań podatkowych
• stosowanie „klauzuli nadużycia prawa” przez organy skarbowe i sądy administracyjne
• „klauzula nadużycia prawa” a „klauzula przeciwko unikania opodatkowania”
3. Kontrola podatkowa, a kontrola celno-skarbowa.
• podstawa prawna kontroli podatkowej
• podstawa prawna kontroli celno-skarbowej
• zakres kontroli podatkowej i celno-skarbowej.
4. Kontrola podatkowa, a czynności sprawdzające.
• istota i cel czynności sprawdzających
• zakres czynności sprawdzających
• znaczenie czynności sprawdzających dla zobowiązania podatkowego
• konsekwencje dla podatnika wynikające z czynności sprawdzających i kontroli podatkowej.
5. Zasady prowadzenia kontroli podatkowej.
• instytucja przedsiębiorcy w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i jej znaczenie
• zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli i jego znaczenie
• upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
• kontrola „na legitymację służbową”
• czas trwania kontroli podatkowej
• zakres kontroli podatkowej – czy może ulec zmianie
• prawa i obowiązki kontrolowanego
• uczestnictwo czynne i bierne podatnika
• miejsce prowadzenia kontroli
• udostępnienie dokumentów do kontroli.
• protokół kontroli zakończeniem postępowania kontrolnego
• termin i możliwość wniesienia zastrzeżeń do protokołu kontroli, złożenie deklaracji korygującej
6. Postępowanie podatkowe i decyzja podatkowa.
• zasady wszczęcia postępowania podatkowego
• zasady prowadzenia postępowania podatkowego
• decyzja kończy postępowanie podatkowe
• co zawiera decyzja podatkowa 
• wykonalność decyzji
• postępowanie odwoławcze od decyzji podatkowej
7. Zasady prowadzenia kontroli celno-skarbowej.
• upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
• kontrola „na legitymację służbową”
• czas trwania kontroli celno-skarbowej
• zakres, przedmiot kontroli oraz podmioty podlegające kontroli celno-skarbowej
• prawa i obowiązki kontrolowanego
• zakończenie kontroli celno-skarbowej
• termin i możliwość wniesienia zastrzeżeń do protokołu kontroli, złożenie deklaracji korygującej
8. Powiązanie VAT z innymi podatkami.
• VAT czy PCC – jakich transakcji i podatników dotyczy
• VAT a PIT i CIT – kiedy podatek od towarów i usług jest kosztem uzyskania
• przychodów
• VAT jako element planowania i dopuszczalnej optymalizacji podatkowej.

MODUŁ III
Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie klauzuli o unikaniu opodatkowania w ustawie Ordynacja Podatkowa oraz zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS. Bardzo istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi podmiotów powiązanych, cen transakcyjnych w celu uniknięcia sankcyjnej stawki podatkowej 50%.

DZIEŃ 1 - 12.03.2019
Temat: Podatek dochodowy od osób prawnych z uwzględnieniem zmian w 2018 roku.

1. Podmiot i przedmiot opodatkowania
• Podmioty opodatkowania PDOP
• Definicje
• Podatkowa grupa kapitałowa
- Nowe regulacja wprowadzone w 2018 r warunkujące powstanie podatkowej grupy kapitałowej
- zawiązanie i rozwiązanie podatkowej grupy kapitałowej
- rola jednostki dominującej w podatkowej grupie kapitałowej
- zasady zawierania transakcji z powiązanymi podmiotami spoza grupy
• Wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe
• ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
• podatek u źródła (art. 21 ustawy o PDOP)
- rozszerzone pojęcie dochodów osiąganych na terytorium kraju 
- podatek u źródła od biletów lotniczych w roku 2017 i 2018
- dochody z nieruchomości, udziałów spółki w której aktywa zawierają minimum 50% nieruchomość
- rozszerzony zakres opodatkowania i stawki podatkowe
- definicja „beneficial owner"
- naliczenie i zapłata podatku u źródła a koszt uzyskania
- obowiązek sprawozdawczy
• certyfikat rezydencji i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
2. Przedmiot opodatkowania i podział na źródła przychodów od 1 stycznia 2018 r
• Rozliczanie strat z lat ubiegłych - przepisy przejściowe dotyczące strat przed 1 stycznia 2018
• Przychody z zysków kapitałowych i przypisane im koszty
• Pozostałe przychody (inne niż przychody z zysków kapitałowych)
• Rozliczanie strat ze źródła przychodów od 1stycznia 2018
3. Rok podatkowy (obrotowy)
4. Ewidencje rachunkowe (podatkowe)
• działalność badawczo rozwojowa
- koszty kwalifikowane rozszerzone od 1 stycznia 2018
- status centrum badawczo-rozwojowego - definicja i uprawnienia
- odliczanie kosztów kwalifikowanych od innego źródła przychodów niż przychody z zysków kapitałowych 
• nierzetelność ksiąg a szacowanie przychodu (dochodu)szacowanie dochodu
5. Podmioty powiązane
• rodzaje powiązań
• podmioty zobowiązane do prowadzenia dokumentacji podatkowej
• zawartość dokumentacji podatkowej
• metody kalkulacji ceny
• umowy spółek osobowych i wspólne przedsięwzięcia 
• sankcyjna stawka podatkowa 50%
6. Różnice kursowe
• na podstawie przepisów podatkowych (różnice zrealizowane)
• na podstawie przepisów o rachunkowości - zasady i konsekwencje
• kurs faktycznie zastosowany - podejście organów skarbowych
• różnice kursowe wynikające z rachunków walutowych
7. Przychody z udziału w zyskach kapitałowych (art. 7b u.p.d.o.p.)
• przychody z udziału w zyskach osób prawnych
• przychody z wniesienia aportu innego niż zorganizowana część przedsiębiorstwa
• przychody z obrotu wierzytelnościami
• przychody z obrotu papierami wartościowymi
• przychody z praw majątkowych o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4–7
• (autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, licencje, prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)), z wyłączeniem przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych)
8. Pozostałe przychody podatkowe (w istocie przychody z działalności gospodarczej):
• co jest przychodem podatkowym
• moment powstania przychodu podatkowego
• faktury korygujące przychody - okres korekty
• wyłączenia z przychodów podatkowych
• nieodpłatne świadczenia - ustalenie wartości
• przychody z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych,
• zobowiązanie uregulowane świadczeniem niepieniężnym
• przychody zwolnione.

DZIEŃ 2 - 26.03.2019
Temat: CIT – koszty uzyskania, ustalenie dochodu, zeznania roczne.

1. Koszty uzyskania przychodów
• definicja 
• koszty uzyskania przy zbyciu udziałów, akcji
• utworzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola
• koszty uzyskania przychodu opodatkowane i zwolnionego
• koszty prac badawczo - rozwojowych
• koszty pośrednie i bezpośrednie - zasady rozliczania (moment podatkowego zaliczenia w koszty)
• koszty zaniechanych inwestycji
• wynagrodzenia i składki ZUS w części finansowane przez płatnika
• korekta kosztów na podstawie otrzymanej faktury korygującej
• odsetki od pożyczek udzielonych spółce przez wspólnika (cienka kapitalizacja)
• transakcje przekraczające 15.000,- zł forma zapłaty a a koszty uzyskania
• Koszty nie stanowiące kosztów podatkowych (art. 16 ustawy)
- koszty przy zbyciu, umorzeniu wierzytelności od 1 stycznia 2018
- koszty wypłat nagród i premii z czystego zysku po 1 stycznia 2018
- koszty amortyzacji znaków towarowych
- koszty dzierżawy znaków towarowych
- pozostałe koszty NKUP
• Nowe obowiązujące od 1 stycznia 2018 r ograniczenia kosztów finansowania dłużnego (art. 15c u.p.d.o.p.)
• Ograniczenia kosztów niematerialnych o których mowa w art.15e u.p.d.o.p. (przepis obowiązuje od 1 stycznia 2018)
2. Rozliczanie amortyzacji podatkowe
• środki trwale a wartości niematerialne i prawne
• amortyzacja ŚT i WNP o wartości nie przekraczającej 10.000 zł (od 1 stycznia 2018)
• rodzaje amortyzacji
- liniowa wg tabeli (podwyższanie i obniżanie stawek)
- liniowa wg stawki indywidualnej (warunki amortyzacji, rodzaje stawek)
- degresywna (dla jakich środków może być stosowana)
• jednorazowe umorzenie
- 50.00 euro (pomoc de minimis)
- zakup fabrycznie nowych maszyn i urządzeń do kwoty 100.000,- PLN
- równoległe stosowanie obu wariantów - ograniczenia
• podstawa odpisów amortyzacyjnych - zasady ustalania wartości początkowej
• modernizacja a remont
• przypadki szczególne
• zasady amortyzacji wartości niematerialnych
3. Opodatkowanie stron umowy leasingu
• pojęcia i definicje
- normatywny okres amortyzacji a okres umowy
- księgowa i hipotetyczna wartość netto, zasady wyliczenia
- przedmiot leasingu
• leasing „operacyjny - odpisów umorzeniowych dokonuje finansujący
- przychód finansującego
- koszt uzyskania korzystającego
• leasing „finansowy" - odpisów umorzeniowych dokonuje korzystający
- zasady rozliczania
• przeniesienie własności przedmiotu leasingu
• czynsz inicjalny a koszt uzyskania
• umowa leasingowa a optymalizacja podatkowa
4. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
• sprawozdanie finansowe a dochód podatkowy
• odliczenia od dochodu do ustalenia podstawy opodatkowania
- koszty prac badawczo - rozwojowych a koszty kwalifikowane (działalność innowacyjna)
- szczególne zasady dla centrów naukowo-badawczych
- przekazane darowizny
• stawka podatku 19%
• Obniżona 15% stawka CIT - zasady i warunki zastosowania
• opodatkowanie dywidend
- dywidendy wypłacane przez spółki z Unii Europejskiej, EOG i Konfederacji Szwajcarskie - zasady zwolnienia z podatku lub opodatkowanie zryczałtowane
- dywidendy wypłacane przez spółki z krajów „trzecich" a zasada odliczenia proporcjonalnego
• opodatkowanie dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC)
• minimalny- obowiązujący od 1 stycznia 2018 podatek dochodowy od niektórych nieruchomości (art. 24b 8.p.d.o.p.)
• rachunek zysków i strat - podstawą do sporządzenia zeznania CIT-8
- korekta o różnice trwałe i przejściowe
- obowiązek tworzenia rezerw lub aktywów na odroczony podatek dochodowy
- wyróżnienie przychodów w postaci zysków kapitałowych i pozostałych przychodów
• zaliczki na podatek dochodowy a rozliczenie roczne CIT-8
- uproszczona metoda zapłaty zaliczek
- zaliczki kwartalne.

DZIEŃ 3 - 9.04.2019
Temat: Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2018.

A. Podatek dochodowy od osób fizycznych– zasady ogólne
1. Podmiot i przedmiot opodatkowania.
• definicje,
• nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy,
- dochody osiągane na terytorium kraju
- obowiązki związane z wykazaniem podatku u źródła
- certyfikat rezydencji
- wyłączenia,
- zasady opodatkowania i przedmiot opodatkowania,
- wspólne rozliczenie małżonków, osób samotnie wychowujących dzieci,
- przychody z udziału w spółkach osobowych.
2. Źródła przychodów ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej.
• klasyfikacja źródeł przychodów,
• moment zaliczenia przychodu podatkowego, zmiany dokonane na 2018 (zapomogi, gry hazardowe, świadczenia z ZFŚS, sprzedaż premiowa, dopłaty do wypoczynku dzieci i inne)
• korzystanie ze żłobka / przedszkola zakładowego lub sfinansowania od 1 stycznia 2018
• podnoszenie kwalifikacji,
• pakiety medyczne,
• spotkania integracyjne,
• samochody prywatne w działalności,
• ograniczenie zwolnień z dotacji.
• opodatkowanie przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych 2018,
• przychody z papierów wartościowych wydawanych pracownikom od 1 stycznia 2018
3. Zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21).
• zmiany dokonane na 2018 (zapomogi, gry hazardowe, świadczenia z ZFŚS, sprzedaż premiowa, dopłaty do wypoczynku dzieci i inne)
• korzystanie ze żłobka / przedszkola zakładowego lub sfinansowania od 1 stycznia 2018
• podnoszenie kwalifikacji,
• pakiety medyczne,
• spotkania integracyjne,
• samochody prywatne w działalności,
• ograniczenie zwolnień z dotacji.
4. Koszty uzyskania przychodów.
• definicja kosztów - elementy składowe,
• koszty „inne" zaliczane do kosztów uzyskania przychodów,
• koszty u podatników prowadzących księgi rachunkowe a podatkową książkę przychodów i rozchodów,
• nowy obowiązujący od 1 stycznia 2018 próg kosztów %0% dla praw autorskich
• wykaz zawodów uprawniający do stosowania 50% kosztów z praw autorskich (obowiązuje od 1 stycznia 2018 r)
5. Zdarzenia szczególne.
• rozliczanie amortyzacji,
• reklama i reprezentacja,
• ujmowanie i rozliczanie leasingu
6. Wydatki nie uznawane za koszty uzyskania przychodu (art. 23).
• amortyzacja ŚT otrzymanych w spadku lub darowiźnie od 1 stycznia 2018 r
• wydatki gastronomiczne a koszty uzyskania / reprezentacja,
• zobowiązania uregulowane gotówkowo a koszty uzyskania (15.000,- zł),
• rozliczanie faktur korygujących.
7. Szczególne zasady ustalania dochodu i podstawy opodatkowania.
• nietypowe przypadki źródeł przychodu,
• dochody z udziału w zyskach osób prawnych; 
&

Ekspert – dyrektor Departamentu Audytu, Biegły rewident. Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy.

Ekspert – doradca podatkowy. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego. Prowadził gościnne wykłady dla Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego przy Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor publikacji prasowych z zakresu opodatkowania świadczeń pozapłacowych w miesięczniku dla kadrowych i kadry menadżerskiej “Benefit”. Doświadczenie zdobywał między innymi na stanowisku eksperta w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu. Obecnie prowadzi własną Kancelarię Doradztwa Podatkowego.

Ekspert – członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doświadczenie zawodowe zdobywała od 1989 r. najpierw pracując jako księgowa, a następnie od 1994 r. prowadząc własną działalność gospodarczą w formie biura rachunkowego przekształconego w kancelarię doradztwa podatkowego Od 2000 r. prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu podatków i rachunkowości dla wielu instytucji szkoleniowych i na zlecenia firm. Pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz prezesa zarządu Kancelarii Doradztwa Podatkowego.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Kurs odbędzię sie w dniach 11.12.2018, 11.01, 22.01, 28.01, 8.02, 15.02, 27.02, 5.03, 12.03, 26.03, 9.04, 16.04.2019 w Zamość.

 

Godziny kursu: 9:00-15:00.

 

Cena szkolenia – 3690 zł/os + VAT*.

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl