Temat: "Akademia podatku dochodowego dla średniozaawansowanych"

Cena: 1200 zł

Data rozpoczecia: 2019-01-22 09:00:00
Data zakończenia: 2019-02-14 15:00:00

Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie klauzuli o unikaniu opodatkowania w ustawie Ordynacja Podatkowa oraz zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS. Bardzo istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi podmiotów powiązanych, cen transakcyjnych w celu uniknięcia sankcyjnej stawki podatkowej 50%.

DZIEŃ 1

Temat: Podatek dochodowy od osób prawnych uwzględnieniem zmian w 2018 roku

 

 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania
 • Podmioty opodatkowania PDOP
 • Definicje
 • Podatkowa grupa kapitałowa

- Nowe regulacja wprowadzone w 2018 r  warunkujące powstanie podatkowej grupy kapitałowej

- zawiązanie i rozwiązanie podatkowej grupy kapitałowej

- rola jednostki dominującej w podatkowej grupie kapitałowej

- zasady zawierania transakcji z powiązanymi podmiotami spoza grupy

 • Wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe
 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 • podatek u źródła (art. 21 ustawy o PDOP)

-  rozszerzone pojęcie dochodów osiąganych na terytorium kraju

- podatek u źródła od biletów lotniczych w roku 2017 i 2018

- dochody z nieruchomości, udziałów spółki w której aktywa zawierają minimum 50% nieruchomość

- rozszerzony zakres opodatkowania i stawki podatkowe

- definicja „beneficial owner"

- naliczenie i zapłata podatku u źródła a koszt uzyskania

- obowiązek sprawozdawczy

 • certyfikat rezydencji i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 1. Przedmiot opodatkowania i podział na źródła przychodów od 1 stycznia 2018 r
 • Rozliczanie strat z lat ubiegłych - przepisy przejściowe dotyczące strat przed 1 stycznia 2018
 • Przychody z zysków kapitałowych i przypisane im koszty
 • Pozostałe przychody (inne niż przychody z zysków kapitałowych)
 • Rozliczanie strat ze źródła przychodów od 1stycznia 2018
 1. Rok podatkowy (obrotowy)
 2. Ewidencje rachunkowe (podatkowe)
 • działalność badawczo rozwojowa

-  koszty kwalifikowane rozszerzone od 1 stycznia 2018

-  status centrum badawczo-rozwojowego - definicja i uprawnienia

-  odliczanie kosztów kwalifikowanych od innego źródła przychodów niż przychody z zysków kapitałowych

 • nierzetelność ksiąg a szacowanie przychodu (dochodu)szacowanie dochodu
 1. Podmioty powiązane
 • rodzaje powiązań
 • podmioty zobowiązane do prowadzenia dokumentacji podatkowej
 • zawartość dokumentacji podatkowej
 • metody kalkulacji ceny
 • umowy spółek osobowych i wspólne przedsięwzięcia
 • sankcyjna stawka podatkowa 50%
 1. Różnice kursowe
 • na podstawie przepisów podatkowych (różnice zrealizowane)
 • na podstawie przepisów o rachunkowości - zasady i konsekwencje
 • kurs faktycznie zastosowany - podejście organów skarbowych
 • różnice kursowe wynikające z rachunków walutowych
 1. Przychody z udziału w zyskach kapitałowych (art. 7b u.p.d.o.p.)
 • przychody z udziału w zyskach osób prawnych
 • przychody z wniesienia aportu innego niż zorganizowana część przedsiębiorstwa
 • przychody z obrotu wierzytelnościami
 • przychody z obrotu papierami wartościowymi
 • przychody z praw majątkowych o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4–7
 • (autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, licencje, prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)), z wyłączeniem przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych)
 1. Pozostałe przychody podatkowe (w istocie przychody z działalności gospodarczej):
 • co jest przychodem podatkowym
 • moment powstania przychodu podatkowego
 • faktury korygujące przychody - okres korekty
 • wyłączenia z przychodów podatkowych
 • nieodpłatne świadczenia - ustalenie wartości
 • przychody z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych,
 • zobowiązanie uregulowane świadczeniem niepieniężnym
 • przychody zwolnione.

 

DZIEŃ 2

Temat: CIT – koszty uzyskania, ustalenie dochodu, zeznania roczne

 

 1. Koszty uzyskania przychodów
 • definicja
 • koszty uzyskania przy zbyciu udziałów, akcji
 • utworzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola
 • koszty uzyskania przychodu opodatkowane i zwolnionego
 • koszty prac badawczo - rozwojowych
 • koszty pośrednie i bezpośrednie - zasady rozliczania (moment podatkowego zaliczenia w koszty)
 • koszty zaniechanych inwestycji
 • wynagrodzenia i składki ZUS w części finansowane przez płatnika
 • korekta kosztów na podstawie otrzymanej faktury korygującej
 • odsetki od pożyczek udzielonych spółce przez wspólnika (cienka kapitalizacja)
 • transakcje przekraczające 15.000,- zł forma zapłaty a a koszty uzyskania
 • Koszty nie stanowiące kosztów podatkowych (art. 16 ustawy)

- koszty przy zbyciu, umorzeniu wierzytelności od 1 stycznia  2018

- koszty wypłat nagród i premii   z czystego zysku po 1 stycznia 2018

- koszty amortyzacji znaków towarowych

- koszty dzierżawy znaków towarowych

- pozostałe koszty NKUP

 • Nowe obowiązujące od 1 stycznia 2018 r ograniczenia kosztów finansowania dłużnego (art. 15c u.p.d.o.p.)
 • Ograniczenia kosztów niematerialnych o których mowa w art.15e u.p.d.o.p. (przepis obowiązuje od 1 stycznia 2018)
 1. Rozliczanie amortyzacji podatkowe
 • środki trwale a wartości niematerialne i prawne
 • amortyzacja ŚT i WNP o wartości nie przekraczającej 10.000 zł (od 1 stycznia 2018)
 • rodzaje amortyzacji

- liniowa wg tabeli (podwyższanie i obniżanie stawek)

- liniowa wg stawki indywidualnej (warunki amortyzacji, rodzaje stawek)

- degresywna (dla jakich środków może być stosowana)

 • jednorazowe umorzenie

- 50.00 euro (pomoc de minimis)

- zakup fabrycznie nowych  maszyn i urządzeń do kwoty 100.000,- PLN

- równoległe stosowanie obu wariantów - ograniczenia

 • podstawa odpisów amortyzacyjnych - zasady ustalania wartości początkowej
 • modernizacja a remont
 • przypadki szczególne
 • zasady amortyzacji wartości niematerialnych
 1. Opodatkowanie stron umowy leasingu
 • pojęcia i definicje

- normatywny okres amortyzacji a okres umowy

- księgowa i hipotetyczna wartość netto, zasady wyliczenia

- przedmiot leasingu

 • leasing „operacyjny - odpisów umorzeniowych dokonuje finansujący

- przychód finansującego

- koszt uzyskania korzystającego

 • leasing „finansowy" - odpisów umorzeniowych dokonuje korzystający

- zasady rozliczania

 • przeniesienie własności przedmiotu leasingu
 • czynsz inicjalny a koszt uzyskania
 • umowa leasingowa a optymalizacja podatkowa
 1. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
 • sprawozdanie finansowe a dochód podatkowy
 • odliczenia od dochodu do ustalenia podstawy opodatkowania

- koszty prac badawczo - rozwojowych a koszty kwalifikowane (działalność innowacyjna)

- szczególne zasady dla centrów naukowo-badawczych

- przekazane darowizny

 • stawka podatku 19%
 • Obniżona 15% stawka CIT - zasady i warunki zastosowania
 • opodatkowanie dywidend

- dywidendy wypłacane przez spółki z Unii Europejskiej, EOG i Konfederacji Szwajcarskie - zasady zwolnienia z podatku lub opodatkowanie zryczałtowane

- dywidendy wypłacane przez spółki z krajów „trzecich" a zasada odliczenia proporcjonalnego

 • opodatkowanie dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC)
 • minimalny- obowiązujący od 1 stycznia 2018 podatek dochodowy od niektórych nieruchomości (art. 24b 8.p.d.o.p.)
 • rachunek zysków i strat - podstawą do sporządzenia zeznania CIT-8

- korekta o różnice trwałe i przejściowe

- obowiązek tworzenia rezerw lub aktywów na odroczony podatek dochodowy

- wyróżnienie  przychodów  w postaci zysków kapitałowych i pozostałych przychodów

 • zaliczki na podatek dochodowy a rozliczenie roczne CIT-8

- uproszczona metoda zapłaty zaliczek

- zaliczki kwartalne.

 

DZIEŃ 3

Temat: Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2018

 

 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych– zasady ogólne
 2. Podmiot i przedmiot opodatkowania.
 • definicje,
 • nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy,

- dochody osiągane na terytorium kraju

- obowiązki związane z wykazaniem podatku u źródła

- certyfikat rezydencji

- wyłączenia,

- zasady opodatkowania i przedmiot opodatkowania,

- wspólne rozliczenie małżonków, osób samotnie wychowujących dzieci,

- przychody z udziału w spółkach osobowych.

 1. Źródła przychodów ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej.
 • klasyfikacja źródeł przychodów,
 • moment zaliczenia przychodu podatkowego, zmiany dokonane na 2018 (zapomogi, gry hazardowe, świadczenia z ZFŚS, sprzedaż premiowa, dopłaty do wypoczynku dzieci i inne)
 • korzystanie ze żłobka / przedszkola zakładowego lub sfinansowania od 1 stycznia 2018
 • podnoszenie kwalifikacji,
 • pakiety medyczne,
 • spotkania integracyjne,
 • samochody prywatne w działalności,
 • ograniczenie zwolnień z dotacji.
 • opodatkowanie przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych 2018,
 • przychody z papierów wartościowych wydawanych pracownikom od 1 stycznia 2018
 1. Zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21).
 • zmiany dokonane na 2018 (zapomogi, gry hazardowe, świadczenia z ZFŚS, sprzedaż premiowa, dopłaty do wypoczynku dzieci i inne)
 • korzystanie ze żłobka / przedszkola zakładowego lub sfinansowania od 1 stycznia 2018
 • podnoszenie kwalifikacji,
 • pakiety medyczne,
 • spotkania integracyjne,
 • samochody prywatne w działalności,
 • ograniczenie zwolnień z dotacji.
 1. Koszty uzyskania przychodów.
 • definicja kosztów - elementy składowe,
 • koszty „inne" zaliczane do kosztów uzyskania przychodów,
 • koszty u podatników prowadzących księgi rachunkowe a podatkową książkę przychodów i rozchodów,
 • nowy obowiązujący od 1 stycznia 2018 próg kosztów %0% dla praw autorskich
 • wykaz zawodów uprawniający do stosowania 50% kosztów z praw autorskich (obowiązuje od 1 stycznia 2018 r)
 1. Zdarzenia szczególne.
 • rozliczanie amortyzacji,
 • reklama i reprezentacja,
 • ujmowanie i rozliczanie leasingu
 1. Wydatki nie uznawane za koszty uzyskania przychodu (art. 23).
 • amortyzacja ŚT otrzymanych w spadku lub darowiźnie od 1 stycznia 2018 r
 • wydatki gastronomiczne a koszty uzyskania / reprezentacja,
 • zobowiązania uregulowane gotówkowo a koszty uzyskania (15.000,- zł),
 • rozliczanie faktur korygujących.
 1. Szczególne zasady ustalania dochodu i podstawy opodatkowania.
 • nietypowe przypadki źródeł przychodu,
 • dochody z udziału w zyskach osób prawnych;
 • obowiązek prowadzenia PKPiR,
 • dochód w drodze oszacowania,
 • różnice kursowe.
 • podmioty powiązane i dokumentacja podatkowa (ceny transferowe).
 1. Dochód a podstawa obliczenia podatku, wyliczenie podatku.
 • odliczenia od dochodu,
 • nowe zasady odliczeń dla osób niepełnosprawnych od 1 stycznia 2018 r
 • odliczenia od podstawy opodatkowania,
 • nowe odliczenie - wydatki kwalifikowane prac badawczo-rozwojowych; nowe limity w 20178roku
 • - skala podatkowa i wysokość podatku,

- kwota wolna uzależniona od wysokości dochodu w 2018  roku

 • odliczenia od podatku,
 • opodatkowanie zryczałtowane,
 • podatek liniowy - wyłączenia,
 • zeznania roczne (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39),
 • terminy rozliczeń, wpłaty zaliczek i zapłaty podatku
 1. Zaliczki i roczne rozliczenie podatku.
 • uproszczone formy płacenia zaliczek,
 • możliwość braku wpłaty zaliczki nie przekraczającej 1.000 zł od 1 stycznia 2018
 • nowy minimalny podatek dochodowy obowiązujący od 1 stycznia 2018 r (art. 30g)
 • obowiązki płatników,

 

 1. ZRYCZŁTOWANE FORMY OPODATKOWANIA
 2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
 • limit uprawniającego do ryczałtu,
 • definicja wolnego zawodu,
 • zasady ogólne stosowania opodatkowania zryczałtowanego,
 • wyłączenia ustawowe w tym nowe obowiązujące od 1 stycznia 2018
 • stawki ryczałtowe i nowa progresywna stawka dla wynajmujących prywatnie
 • obowiązkowe ewidencje,
 • zaliczki,
 • rozliczenia roczne.
 1. Karta podatkowa.
 • kto może płacić podatek w formie karty podatkowej,
 • zasady ubiegania się o „kartę podatkową",
 • ustalanie stawek podatkowych,
 • utrata karty podatkowej.

 

DZIEŃ 4

Temat: Prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług (VAT) w 2018 a wpływ na CIT

 

 1. Podatek VAT jako koszt podatkowy
 • podatek VAT naliczony bez prawa do odliczenia
 • podatek VAT należny
 • korekty wieloletnie podatku VAT
 1. Zakres i zasady opodatkowania (podatek naliczony i należny)
 • pojęcia i definicje, przedmiot opodatkowania a działalność gospodarcza
 • pojęcie „podatnika"
 • dostawa towarów i świadczenie usług,
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
 • eksport - import towarów i usług,
 • likwidacja działalności.
 1. Obowiązek podatkowy.
 • zasady ogólne,
 • szczególny moment powstania obowiązku podatkowego:
 • wystawienie faktury
 • otrzymanie zapłaty
 • obowiązek podatkowy w transakcjach wspólnotowych,
 • obowiązek podatkowy u małych podatników.
 • otrzymanie zaliczki
 • import towarów
 • „eksport / import" usług
 1. Miejsce świadczenia.
 • przy dostawie towarów,
 • w transakcjach wspólnotowych,
 • przy świadczeniu usług.
 1. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.
 • rodzaj działalności a podstawa opodatkowania,
 • zasada odwrotnego obciążenia,

- poszerzony załącznik 11

- usługi budowlane - załącznik 14

 • odpowiedzialność solidarna nabywcy,

- poszerzony załącznik 14

- zmienione warunki kaucji gwarancyjnej

 • zasady wymiaru i poboru podatku,
 • stawki podatkowe,
 • zwolnienia,
 • szczególne przypadki stosowania stawki 0%
 1. Rozdwojona płatność - zasady obowiązujące od 1 lipca 2018
 • zasady rozliczania przelewów rozliczoną płatnością - komunikat przelewu
 • rachunek bankowy VAT i ograniczona możliwość dysponowania (w obrocie pojawią się złotówki "kwadratowe" i "okrągłe")
 • superprzyspieszony zwrot nadwyżki VAT na rachunek VAT
 • wniosek do US na wydanie zgody przelania pieniędzy z rachunku VAT na rachunek zwykły
 • wpływy i wypływy środków pieniężnych na rachunku VAT
 • zapłata z rachunku VAT zobowiązania z tego podatku przed terminem i uprawnienia podatnika
 • ograniczenia w zastawianiu, egzekucji z rachunku VAT
 1. Odliczenia i zwrot podatku.
 • zasada neutralności podatku i prawo podatnika do zwrotu (VI Dyrektywa),
 • zasady odliczania podatku naliczonego,
 • zasady i terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego,
 • uzależnienie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego od weryfikacja zasadności zwrotu,
 • sprawdzenie rozliczeń podatnika oraz innych podmiotów biorących udział w transakcji (
 • zaostrzone warunki zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni odliczanie
 • częściowe odliczanie podatku i korekta podatku naliczonego.
 1. Fakturowanie
 • zasady wystawiana faktur
 • rodzaje faktur (faktura, korekta, nota korygujące, duplikaty, dok. zrównane z fakturami, refaktury),
 • faktury zbiorcze, „uproszczone",
 • terminy i zasady wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji,
 • faktury krajowe,
 • faktury zaliczkowe,
 • faktury dotyczące transakcji międzynarodowych.
 1. Rejestracja, deklaracje i informacje podsumowujące.
 • rejestracja,
 • deklaracje VAT,
 • informacje podsumowujące krajowe i unijne
 • zapłata podatku
 • obowiązek przekazywania deklaracji drogą elektroniczną
 • nowe możliwości organów skarbowych dotyczących rejestracji podatnika jako podatnika VAT czynnego (art.96 ust. 4; 4a; 4b i 4c),

- odpowiedzialność pełnomocnika dokonującego rejestracji;

 • restrykcyjne zasady wykreślenia podatnika

- z rejestru podatników VAT czynnych (art. 96 ust 9),

- warunki przywrócenia do rejestru,

- z rejestru podatników VAT UE.

 1. Przywrócenie sankcji 30% lub 20% zawyżenia podatku naliczonego lub zaniżenia podatku należnego (art. 110a i 110b)
  • powszechność zastosowania,
  • warunki odstąpienia od zastosowania sankcji,
  • sankcja 30% wynikająca z faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący lub dokumentujących czynność pozorną.
 2. Dokumentacja
 • ewidencje,
 • przechowywanie dokumentów.
 • Jednolity plik kontrolny a VAT, kategorie - terminy obowiązywania

 

- rejestry VAT

- plik FAKTURY

 • centralny rejestr faktur, paragony fiskalne elektroniczne, nowe warunki techniczne dotyczące kas fiskalnych.

Ekspert – doradca podatkowy. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego. Prowadził gościnne wykłady dla Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego przy Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor publikacji prasowych z zakresu opodatkowania świadczeń pozapłacowych w miesięczniku dla kadrowych i kadry menadżerskiej “Benefit”. Doświadczenie zdobywał między innymi na stanowisku eksperta w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu. Obecnie prowadzi własną Kancelarię Doradztwa Podatkowego.

 

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 22.01, 31.01, 7.02, 14.02.2019 w Toruniu.

 

GODZINY KURSU: 09:00-15:00.

 

Cena szkolenia – 1200 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie

podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

 

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl