Temat: "Akademia VAT dla średniozaawansowanych"

Cena: 1500 zł

Data rozpoczecia: 2018-11-26 09:00:00
Data zakończenia: 2019-02-12 15:00:00

Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie sankcji 30, 20 i 100% oraz rygorystycznych przepisów w ustawie VAT, a także zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS i KK. Bardzo istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi parametrów technicznych kas fiskalnych i terminów ich wprowadzenia do użytkowania  oraz uwarunkowań wynikających z wprowadzanej zasady podzielonej płatności (split payment), a także zasad rozliczania obrotu wspólnotowego. Istotną kwestię stanowi dodatkowo zachowanie należytej staranności przy analizie prawa odliczenia podatku naliczonego czy stawki zerowej przy WDT.

DZIEŃ 1

Temat: Podatek od towarów i usług – zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania. Powstawanie obowiązku podatkowego. Podstawa opodatkowania. Odwrotne obciążenie. Faktury i kasy rejestrujące.

 

 1. Istota, zakres i zasady opodatkowania VAT.
 • czynności podlegające opodatkowaniu VAT a czynności wyłączone
 • generalne zasady i istota podatku VAT
 • zasada neutralności podatku w świetle przepisów unijnych i krajowych
 • podatnik, płatnik, przedstawiciel podatkowy, pełnomocnik
 • zwolnienia podmiotowe z VAT
 • rozpoczęcie i likwidacja działalności gospodarczej a VAT
 1. Ramy prawne systemu podatku VAT w Polsce.
 • źródła prawa: dyrektywy, rozporządzenia unijne a regulacje krajowe
 • bezpośrednie stosowania prawa unijnego
 • sądownictwo krajowe w sprawach podatkowych
 • orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE a orzeczenia polskich sądów administracyjnych
 • interpretacja Dyrektora Informacji Skarbowej, interpretacje indywidualne a ogólne
 1. Moment powstania obowiązku podatkowego.
 • zasad ogólna: dokonanie dostawy, wykonanie, częściowe wykonanie usługi

- zastosowanie zasad Incoterms 2010

 • obowiązek podatkowy u „małych podatników” stosujących „Metodę kasową”
 • szczególne terminy powstania obowiązku podatkowego: otrzymanie zapłaty,
 • wystawienie faktury
 • obowiązek podatkowy w transakcjach wspólnotowych, imporcie – eksporcie towarów i usług
 1. Podstawa opodatkowania.
 • rodzaj transakcji a ustalanie podstawy opodatkowania
 • koszty, wydatki wyłączone z podstawy opodatkowania a te które zwiększają podstawy
 • opodatkowania
 • opakowania zwrotne, kaucjonowane
 • korekta podstawy opodatkowania zmniejszające podstawę opodatkowania
 1. „Odwrotne obciążenie” – szczególna zasada rozliczania podatku należnego.
 • istota odwrotnego obciążenia i podstawowa zasada zastosowania
 • wykaz towarów objętych zasadą odwrotnego obciążenia (zał. 11)
 • roboty budowlane a odwrotne obciążenie (zał. 14), wątpliwości interpretacyjne
 • negatywne skutki błędnego / braku zastosowania odwrotnego obciążenia dla nabywcy i dostawcy
 • wykazywanie odwrotnego obciążenia w wystawianych fakturach
 • ujęcie rozliczanie „odwrotnego obciążenia” w deklaracjach VAT
 • zasady i obowiązek wystawiana faktur
 • zakres informacyjny faktur
 • rodzaje faktur (faktura, korekta, nota korygujące, duplikaty, dok. zrównane z fakturami,  refaktury)
 • faktury zbiorcze, „uproszczone”
 • terminy i zasady wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji
 • faktury „puste” i wystawione przez podmiot „nieistniejący” - konsekwencje
 1. Kasy rejestrujące („kasy fiskalne”).
 • kto i kiedy musi stosować kasę fiskalną
 • zwolnienie podmiotowe z stosowania kas fiskalnych
 • wyłączenia przedmiotowe ze zwolnienia
 • nowe warunki techniczne kas fiskalnych,
 • kasy fiskalne a branże wrażliwe, terminy wprowadzania

 

DZIEŃ 2

Temat: Stawki podatku. Zwolnienia przedmiotowe. Solidarna odpowiedzialność nabywcy. Ulga na złe długi. Usługi w obrocie międzynarodowym.

 

 1. Stawki podatku VAT.
 • stawka podstawowa a stawki obniżone
 • stawki obniżone a klasyfikacja PKWiU
 • prawo stosowania stawki obniżonej dla usług budowlanych i remontowych dotyczących tzw. „budownictwa społecznego”
 • stawka VAT 0% w WDT i eksporcie towarów oraz dostawach krajowych (art. 83 ustawy)
 • zastosowanie wadliwej stawki – skutki dla dostawcy i nabywcy
 1. Zwolnienia przedmiotowe z VAT.
 • czynności zwolnione z VAT ujęte „opisowo” w art. 43 ustawy
 • najważniejsze zwolnienia przedmiotowe

- wynajem lokali mieszkalnych

- usługi edukacyjne

- usługi medyczne

- dostawa towarów używanych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych

 • zwolnienia o charakterze przedmiotowo - podmiotowym
 1. Solidarna odpowiedzialność nabywcy za zaległości podatkowe dostawcy.
 • odpowiedzialność solidarna nabywcy,
 • przesłanki niezbędne dla zaistnienia odpowiedzialności solidarnej

- poszerzony załącznik 13 do ustawy

 • możliwości zabezpieczenia się przed odpowiedzialnością solidarną
 • zasady złożenia i wysokość kaucji gwarancyjnej
 1. „Ulga na złe długi” w podatku VAT.
 • wierzytelność nieściągalna w rozumieniu VAT a prawo do korekty podatku należnego
 • warunki niezbędne do skorzystania z „ulgi na złe długu”
 • zasady dokonania korekty VAT należnego
 1. Nabywanie i świadczenie usług w obrocie międzynarodowym.
 • podstawowe zasady ustalenia miejsca świadczenia usług B2B i C2C
 • wyjątki od zasady podstawowej
 • miejsce świadczenia a zasady wykazywania podatku należnego i naliczonego
 • obowiązek podatkowy w imporcie usług – moment powstania
 • prawo do odliczenia podatku naliczonego
 • obowiązki dokumentacyjne i ewidencyjne

 

DZIEŃ 3

Temat: Odliczanie podatku naliczonego. Sankcja  VAT.

 

 1. Zasady odliczania podatku naliczonego.
 • zasada neutralności podatku i prawo podatnika do zwrotu (VI Dyrektywa),
 • zasady odliczania podatku naliczonego,
 • zasady i terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego,
 • uzależnienie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego od weryfikacja zasadności zwrotu,

- sprawdzenie rozliczeń podatnika oraz innych podmiotów biorących udział w    transakcji (dodany ust. 2B i 2c art. 87)

- zaostrzone warunki zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni (znowelizowany ust. 6 art. 87);

 • odliczanie częściowe podatku i korekta podatku naliczonego,
 • „prewspółczynnik” - ograniczenie odliczania podatku naliczonego

- wpływ czynności spoza zakresu VAT na prawo odliczania VAT od 01.01.2016 r.

- mechanizm stosowania „prewspółczynnika”

- kto jest zobowiązany do stosowania „prewspółczynnika”

- problem braku precyzyjnych kryteriów wyliczania tego wskaźnika

- „wyjaśnienia” ministerstwa finansów

 1. Odliczenia VAT w związku z zakupami inwestycyjnymi.
 • przeznaczenie majątku a zakres odliczenia VAT
 • korekta VAT przy zbyciu majątku
 • korekta VAT w związku ze zmianą przeznaczenia majątku
 • okresowe wykorzystywanie inwestycji, a prawo do odliczenia VAT
 1. Szczególne zasady odliczania VAT w użytkowaniu pojazdów.
 • nowelizacja przepisów dotycząca zasady odliczenia VAT naliczonego od nabycia
 • importu, wytworzenia pojazdów   samochodowych  i ciężarowych – wyłączenia
 • prawo do odliczeń 50% podatku naliczonego
 • używanie pojazdu na cele mieszane a prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków eksploatacyjnych pojazdu samochodowego
 • obowiązek informowania urzędu skarbowego o zmianie przeznaczenia pojazdów
 • korekta podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia samochodów. (prawo i obowiązek)
 • deklaracja VAT-26 - terminy i zasady wypełnienia
 • obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu, - zakres informacyjny ewidencji
 • zagadnienia konfliktowe, interpretacje, orzecznictwo
 1. Ryzyko zakwestionowana prawa do odliczenia w zw. z zakupem od nieuczciwego dostawcy, zasada zachowania należytej staranności.
 • poszerzone informacje w rejestrze podatników VAT czynnych, obowiązek weryfikacji kontrahenta
 • kwestionowanie przez organy skarbowe prawa odliczenia VAT przy nabyciach od nieuczciwych kontrahentów
 • minimalizacja ryzyka podatkowego, weryfikacja kontrahentów
 1. Sankcja 30%, 20% i 100% - kara za wadliwe rozliczenie VAT.
 • powszechność zastosowania,
 • warunki odstąpienia od zastosowania sankcji,
 • sankcja 100% wynikająca z faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący lub
 • dokumentujących czynność pozorną;
 • split payment a stosowane sankcje
 1. Mechanizm podzielonej płatności (split payment).
 • prawo do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności
 • dodatkowy rachunek bankowy
 • prawo do dysponowania środkami zgromadzonymi na tym rachunku
 • ograniczenia i zalety stosowania zasady podzielonej płatności.

 

DZIEŃ 4

Temat: Rozliczanie VAT w międzynarodowym obrocie towarowym. Wewnątrzwspólnotowe nabycia i dostawy towarów. Eksport i import towarów

 

 1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji w obrocie międzynarodowym.
 • zasady ustalania „miejsca świadczenia, dostawy towarów” dla transakcji ruchomych, nieruchomych oraz dostawy połączonej z montażem, uruchomieniem
 • rozróżnienie dostaw z tytułu których podatek należny rozlicza dostawca lub nabywca
 1. Transakcje łańcuchowe w obrocie międzynarodowym.
 • definicje w dostawach / transakcjach łańcuchowych,
 • zasady ustalania miejsca dostawy towarów i obowiązki dokumentacyjne uczestników transakcji trójstronnej,
 • możliwości stosowania procedury uproszczonej – warunki i obowiązki uczestników transakcji.
 • organizator dostawy a prawo do stosowania stawki 0%
 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).
 • ustawowa definicja WDT,
 • przemieszczenia towarów, które nie stanowią WDT,
 • przemieszczenie towarów własnych jako WDT,
 • transakcje nieodpłatne jako WDT,
 • obowiązek podatkowy,
 • zaliczki w WDT,
 • podstawa opodatkowania w WDT,
 • warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów administracyjnych,
 • magazyn konsygnacyjny.
 1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).
 • definicja WNT,
 • towary transportowane z krajów trzecich a obowiązek rozliczenia WNT,
 • przemieszczenie towarów własnych jako WNT,
 • obowiązek podatkowy,
 • zwolnienie podmiotowe / przedmiotowe a WNT (transakcje > 50.000 PLN)
 • moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
 • obowiązek korekty podatku naliczonego z tytułu WNT - brak faktury od kontrahenta
 • podstawa opodatkowania w WNT,
 • magazyn konsygnacyjny.
 1. Eksport towarów.
 • pojęcie eksportu towarów,
 • eksport bezpośredni i pośredni,
 • warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
 • dowody dokonania eksportu towarów
 • obowiązek podatkowy,
 • zaliczki w eksporcie
 • Incoterms 2010 a określenie momentu dokonania dostawy
 1. Import towarów.
 • definicja importu towarów
 • określenie momentu powstania obowiązku podatkowego,
 • podatnik zobowiązany do rozliczenia VAT należnego w imporcie towarów,
 • procedura uproszczona w przypadku importu towarów (odprawa uproszczona, upoważniony podmiot gospodarczy (art. 33a)
 • zasady ustalania podstawy opodatkowania.
 1. Rejestracja podatnika VAT UE,  wykreślenie z ewidencji podatników „unijnych”,   informacje podsumowujące.
 • obowiązek rejestracji podatnika „VAT UE”
 • zasady posługiwania się prefiksem literowym przy numerze identyfikacji podatkowej
 • informacje podsumowujące VAT UE (informacje wykazywane, terminy i zasady przekazywania do US)

 

DZIEŃ 5

Temat: Rejestrowanie i wyrejestrowanie podatnika VAT. Obowiązki ewidencyjne. Klauzula nadużycia prawa. Postępowania kontrolne. VAT a inne podatki. Planowane zmiany.

 

 1. Rejestracja, deklaracje i rozliczenia podatku.
 • rejestracja i wyrejestrowanie podatnika w rejestrze podatników VAT czynnych
 • odmowa rejestracji podatnika jako „VAT czynnego”
 • sytuacje dające organom skarbowym możliwość wykreślenia podatnika

- z rejestru podatników VAT czynnych (art. 96 ust 9),

- warunki przywrócenia do rejestru,

- z rejestru podatników VAT UE;

 • odpowiedzialność pełnomocnika dokonującego rejestracji;
 • deklaracje składane przez czynnych podatników VAT
 • deklaracje miesięczne (wyłączenie deklaracji kwartalnych dużych podatników)
 • JPK – Jednolity Plik Kontrolny

- pliki przekazywane obligatoryjne co miesiąc

- pliki przekazywane na żądanie

 1. „Klauzula nadużycia prawa”.
 • przepis dający organom skarbowym możliwość kwestionowania skutków podatkowych czynności dokonanych jedynie, w rozumieniu organów skarbowych, w celu zaniżenia zobowiązań podatkowych
 • stosowanie „klauzuli nadużycia prawa” przez organy skarbowe i sądy administracyjne
 • „klauzula nadużycia prawa” a „klauzula przeciwko unikania opodatkowania”
 1. Kontrola podatkowa, a kontrola celno-skarbowa.
 • podstawa prawna kontroli podatkowej
 • podstawa prawna kontroli celno-skarbowej
 • zakres kontroli podatkowej i celno-skarbowej.
 1. Kontrola podatkowa, a czynności sprawdzające.
 • istota i cel czynności sprawdzających
 • zakres czynności sprawdzających
 • znaczenie czynności sprawdzających dla zobowiązania podatkowego
 • konsekwencje dla podatnika wynikające z czynności sprawdzających i kontroli podatkowej.
 1. Zasady prowadzenia kontroli podatkowej.
 • instytucja przedsiębiorcy w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i jej znaczenie
 • zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli i jego znaczenie
 • upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
 • kontrola „na legitymację służbową”
 • czas trwania kontroli podatkowej
 • zakres kontroli podatkowej – czy może ulec zmianie
 • prawa i obowiązki kontrolowanego
 • uczestnictwo czynne i bierne podatnika
 • miejsce prowadzenia kontroli
 • udostępnienie dokumentów do kontroli.
 • protokół kontroli zakończeniem postępowania kontrolnego
 • termin i możliwość wniesienia zastrzeżeń do protokołu kontroli, złożenie deklaracji korygującej
 1. Postępowanie podatkowe i decyzja podatkowa.
 • zasady wszczęcia postępowania podatkowego
 • zasady prowadzenia postępowania podatkowego
 • decyzja kończy postępowanie podatkowe
 • co zawiera decyzja podatkowa
 • wykonalność decyzji
 • postępowanie odwoławcze od decyzji podatkowej
 1. Zasady prowadzenia kontroli celno-skarbowej.
 • upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
 • kontrola „na legitymację służbową”
 • czas trwania kontroli celno-skarbowej
 • zakres, przedmiot kontroli oraz podmioty podlegające kontroli celno-skarbowej
 • prawa i obowiązki kontrolowanego
 • zakończenie kontroli celno-skarbowej
 • termin i możliwość wniesienia zastrzeżeń do protokołu kontroli, złożenie deklaracji korygującej
 1. Powiązanie VAT z innymi podatkami.
 • VAT czy PCC – jakich transakcji i podatników dotyczy
 • VAT a PIT i CIT – kiedy podatek od towarów i usług jest kosztem uzyskania
 • przychodów
 • VAT jako element planowania i dopuszczalnej optymalizacji podatkowej.

Ekspert – doradca podatkowy, wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku VAT, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Dyrektora IS w Warszawie. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, autor licznych publikacji, współpracował z Portalem Finansowo-Księgowym. Obecnie doradca podatkowy współpracujący z renomowaną Spółką Doradztwa Podatkowego.

Ekspert – doradca podatkowy. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego. Prowadził gościnne wykłady dla Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego przy Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor publikacji prasowych z zakresu opodatkowania świadczeń pozapłacowych w miesięczniku dla kadrowych i kadry menadżerskiej “Benefit”. Doświadczenie zdobywał między innymi na stanowisku eksperta w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu. Obecnie prowadzi własną Kancelarię Doradztwa Podatkowego.

Ekspert – prawnik, doradca podatkowy, wieloletni pracownik organów podatkowych, specjalizujący się w zakresie podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, procedur podatkowych oraz procedur w zakresie postępowania przed sądami administracyjnymi, a także spraw karno-skarbowych. Wykładowca na licznych kursach i szkoleniach w zakresie szeroko pojętej tematyki podatkowej w tym w szczególności podatku od towarów i usług.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 26.11, 11.12.2018, 7.01, 23.01, 12.02.2019 w Toruniu.

 

GODZINY KURSU: 09:00-15:00.

 

Cena szkolenia – 1500 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie

podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl