Temat: "Zmiany w zakresie podatku VAT planowane od 1 stycznia 2019 r. oraz pierwsze doświadczenia w wykorzystaniu przez podatników mechanizmu podzielonej płatności"

Cena: 390 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

Szkolenie adresowane jest do pracowników pionów finansowo-księgowych oraz pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe.

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom kluczowych problemów oraz zmian obowiązujących od stycznia i lipca 2018 i planowanych dalszych zmian w 2018 w zakresie podatku VAT, z uwzględnieniem bieżących istotnych problemów w sprawach dotyczących opodatkowania podatkiem VAT jednostek prowadzących rozliczenia w tym zakresie.

1. Zmiany planowane od 1 stycznia 2019 r.:

• modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części, poprzez likwidację warunku, że ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu – zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection Sp. z o.o.,

• zmiana w zakresie procedury likwidacji spółki cywilnej lub spółki prawa handlowego nieposiadającej osobowości prawnej:

- nowelizacja przepisów w zakresie spisu z natury,

- nowe zasady zwrotu podatku byłym wspólnikom.

• dostosowanie przepisów dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi do zmian wcześniejszych zmian przepisów w podatkach dochodowych:

- kiedy powiązania między podmiotami mogą mieć wpływ na kwestionowanie przez organy podatkowe podstawy opodatkowania?

- zmiana limitu udziałów w przypadku powiązań kapitałowych między podmiotami – wpływ na określenie podstawy opodatkowania,

• modyfikacja zasad wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE:

- doprecyzowanie zasad wykreślenia podatnika VAT czynnego i VAT-UE w przypadku składania deklaracji „zerowych”,

- nowe zasady przywracania statusu podatnika VAT czynnego i VAT-UE w przypadku wykreślenia z powodu nieskładania deklaracji lub składania deklaracji „zerowych”,

• doprecyzowanie warunków uzyskania zwrotu podatku VAT w trybie „25 dni” – bezwzględna konieczność złożenia określonych dokumentów w celu uzyskania zwrotu podatku VAT w terminie 25 dni,

• odmowa zwrotu w przypadku gdy kwota do przeniesienia skutkowałaby nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika – kwota do przeniesienia skutkująca nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika w przypadku przerzucenia ciężaru podatku na nabywcę towaru lub usługi lub na osobę trzecią,

• nowa wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego – obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej,

• wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (200 tys. zł rocznego obrotu) przez kolejne grupy podatników – jakie rodzaje działalności zostaną objęte wyłączeniem.

2. Kasy rejestrujące oraz faktury:

• planowane zmiany w zakresie kas fiskalnych 2019 (kas online):

- od kiedy konieczne będzie stosowanie kas online, a do kiedy używać można „starych” kas fiskalnych?

- omówienie nowych zasad stosowania kas wynikających z ustawy o VAT,

- zmiany w zakresie warunków technicznych i zasad użytkowania kas – omówienie najistotniejszych dla podatników kwestii wynikających z:

- projekt rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących,

- projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące,

- w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

• nowe zasady wystawiania faktur do paragonów:

- wystawienie dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej – nowe wymogi,

- skutki dla nabywcy, w przypadku uzyskania faktury niezgodnie z nowymi zasadami,

- czy zmienią się zasady w przypadku wystawiania faktur do paragonów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?

- terminy wprowadzenia „nowych” kas rejestrujących w poszczególnych branżach w latach 2019 – 2020,

- obowiązek wystawiania faktury w formacie JPK_FA – podstawa tworzenia centralnego rejestru faktur.

3. Bieżące doświadczenia związane z nowym mechanizmem wprowadzonym na potrzeby podatku VAT – Mechanizm podzielonej płatności (VAT Split Payment; dalej MPP):

• czy możemy zakazać kontrahentowi płatności przy użyciu MPP?

• faktoring a MPP,

• faktury zaliczkowe i faktury proforma a MPP,

• zapłata kontrahentowi na konto zagraniczne lub konto prowadzone w walucie obcej,

• kompensowanie faktur a zapłata przy użyciu MPP,

• błędne wypełnienie przelewu – skutki,

• oraz wiele innych problemów.

 

Ekspert – uznany szkoleniowiec, który tematyką podatku VAT, głównie w formie pracy zawodowej, wykładów, zajmuje się od 25 lat, czyli od samego początku wprowadzenia w Polsce podatku VAT (od 5 lipca 1993r.). Posiada bogate doświadczenie zawodowe, m. in. 25-letnia praca w organach skarbowych, wykładowca prawa podatkowego na wyższych uczelniach, zdany egzamin państwowy na doradcę podatkowego, posiada licencję doradcy podatkowego Ministerstwa Finansów.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Szkolenie odbędzię się 29 stycznia 2019 roku w Tarnobrzegu.

Godziny szkolenia: 9:00-15:00.

 

Cena szkolenia: 390 zł/os + VAT*.

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

 

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl