Temat: "Akcja Bilans"

Cena: 990 zł

Data rozpoczecia: 2019-01-17 09:00:00
Data zakończenia: 2019-02-21 15:00:00

Szkolenie skierowanie jest do głównych księgowych, dyrektorów finansowych oraz pracowników działów finansowych i księgowości a także prowadzących i pracowników biur rachunkowych. Jest to wiedza niezbędna również dla przedsiębiorców prowadzących samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą.

Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku obrotowego. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych.

Podczas szkolenia nasi eksperci przedstawią najważniejsze zagadnienia związane z  zamknięciem roku obrotowego pod względem rachunkowym (bilansowym) i podatkowym z uwzględnieniem dodatkowych obowiązków sprawozdawczych dotyczących wypłaconych dywidend, podatku u źródła czy obowiązków wynikających z transakcji z podmiotami powiązanymi. Będą omawiane w/w kwestie wynikające ze specyfiki przedsiębiorstwa z uwzględnieniem obowiązujących wewnętrznych uregulowań. Cały zakres szkolenia prowadzony jest przez praktyków na co dzień zajmujących się tematyką podatkową i rachunkową.

DZIEŃ 1 – 17.01.2019

Temat: Rachunkowość – akcja bilans 2018

1. Majątek trwały

• Wartości niematerialne i prawne

• Środki trwałe

- cechy

- wycena w wartości godziwej

- leasing najem dzierżawa

• Środki trwałe w budowie

- zasady ujmowania w księgach

- rozliczenie kosztów wspólnych przedsięwzięć wielozadaniowych.

2. Inwestycje -  wycena bieżąca.

3. Wycena zapasów

• cena zakupu

• cena nabycia

• koszt wytworzenia

• cena sprzedaży netto.

4. Należności a zasada ostrożności.

5. Wycena aktywów i zobowiązań finansowych w skorygowanej cenie nabycia

6. Kapitały własne

• ujęcie w księgach i prezentacja w bilansie

• wynik lat ubiegłych

• prezentacja wyniku spółek osobowych

7. Rezerwy na zobowiązania.

8. Odroczony podatek dochodowy.

9. Bierne i czynne rozliczenia m/o kosztów.

10. Kontrakty długoterminowe.

11. Rachunek zysków i strat metoda porównawcza a metoda kalkulacyjna.

12. Poprawa błędów. 

 

DZIEŃ 2 – 28.01.2019

Temat: Podatki dochodowe przedsiębiorstwa

1. Rodzaj i moment powstania przychodu podatkowego

• zasady podatkowe powstania przychodu

• wystawienie faktury (dokumentu), otrzymanie zapłaty w aspekcie powstania przychodu

• korekta przychodu – zwrot towarów, reklamacja, rabat a oczywista pomyłka

• świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne – otrzymane prezenty, usługi

• umorzone i przedawnione zobowiązania

• otrzymane premie pieniężne, odszkodowania, kary i kaucje

• sprzedaż promocyjna, sponsoring  a przychód podatkowy

• przychody nie stanowiące przychodów podatkowych i przychody zwolnione

• nieodpłatne pełnienie funkcji przez członków zarządu i rad nadzorczych

• Podatkowa Grupa Kapitałowa – rzeczywista działalność czy metoda optymalizacji podatkowej

• wyłączenia z przychodów.

2. Przychody z zysków kapitałowych – wyodrębnione źródło przychodów

• przychody z udziału w zyskach osób prawnych

• przychody z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego

• przychody ze zbycia ogółu praw i obowiązków

• przychody ze zbycia wierzytelności

• przychody z praw majątkowych.

3. Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów

• definicja kosztów uzyskania przychodów

• koszty bezpośrednie i pośrednie – ujęcie jednorazowe lub w czasie;

• odpisy amortyzacyjne a zmiana stawek amortyzacji;

• sposoby dokumentowania wydatków;

• moment dokonania korekty kosztów – zwrot towarów, reklamacja, rabat a „oczywista pomyłka”

• wydatki związane z zatrudnianiem i pełnieniem funkcji – nagrody, delegacje, świadczenia nieodpłatne;

• koszty związane z promocją, reklamą i reprezentacją;

• wierzytelności nieściągalne i przedawnione;

• szczególne przypadki – zapłata odszkodowania, wydatki związane z leasingiem

• nowe zasady rozliczania kosztów „finansowania dłużnego”

• dodatkowe ograniczenie zaliczenia w koszty uzyskania kosztów usług niematerialnych i prawnych

• koszty wyłączone z kosztów uzyskania.

4. Sposoby rozliczania podatkowych różnic kursowych 

• wybór metody rozliczania różnic kursowych,

• pojęcie „kurs faktycznie zastosowany”,

• kontrowersje w zaliczaniu tzw. ekonomicznych różnic kursowych do różnic podatkowych.

5. Nowe  przepisy dotyczące cen transferowych  od 01-01-2017

• jakie podmioty są objęte  obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej (limit obrotów / kosztów)

• rodzaje transakcji i umów objętych obowiązkiem dokumentacji podatkowej

• kryterium istotnego wpływu transakcji na wysokość obrotu  / straty podatnika

• zmiana definicji powiązań kapitałowych

• nowy zakres informacyjny dokumentacji

• sankcje (stawka podatku 50%) oraz obowiązki informacyjne i sprawozdawcze

- CIT-TP

- ORD-U

6.  Obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika i podatnika

• przejście z wyniku bilansowego na wynik podatkowy – zeznanie roczne

• dokumentacja podatkowa podmiotów powiązanych

• zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu

• pobór podatku od przychodów wypłacanych  nierezydentom – „podatek u źródła”

• znaczenie certyfikatu rezydencji w „podatku u źródła” – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

• zasady opodatkowania wypłaconych i otrzymanych dywidend:

- CIT-6R

- PIT-8AR

- IFT-2/IFT-2R

• składanie informacji o zawartych umowach i wypłaconych wynagrodzeniach w stosunku do nierezydentów powiązanych podatkowo

- CIT-10Z

- IFT-2R

 

DZIEŃ 3 – 21.02.2019

Temat: Przedsiębiorca jako płatnik podatku od wynagrodzeń, podatek od towarów i usług (VAT).

1.  Szczególne przypadki dokonywania świadczeń na rzecz pracowników 

• kontrowersje wokół wydatków związanych z podróżą służbową

• pokrycie kosztów wynajmu mieszkania (noclegu)

• używanie przez pracowników, osób pełniących funkcje, firmowego samochodu do celów prywatnych

• rozliczanie samochodów prywatnych na cele pracodawcy – czy przychód podatkowy?

• odszkodowania wypłacane pracownikom oraz byłym pracownikom

• świadczenia o charakterze socjalnym- koszty „socjalne” - nowe limity

• pobór podatku od przychodów pracowniczych oraz składanie informacji podatkowych

- PIT-4R

- PIT-8AR

- PIT-11

2.  Obowiązki roczne związane z obrotem i rozliczeniem podatku VAT

• wyjaśnienie różnic przychód PD/obrót VAT

• limity roczne – obrót zwolnienia, mały podatnik

• tzw. ulga na złe długi

• JPK w zakresie VAT oraz pozostałych ewidencji, plików.

3.  Struktura sprzedaży i korekty podatku.

• struktura sprzedaży działalności opodatkowanej i zwolnionej - zasady obliczania proporcji i dokonywania korekt rocznych;

• struktura działalności opodatkowanej i nieopodatkowanej – zasady obliczania tzw. prewspółczynnika i dokonywania korekt rocznych;

• korekty związane ze zmianą przeznaczenia towarów – z działalności opodatkowanej na działalność zwolnioną bądź nieopodatkowaną i odwrotnie.

Ekspert – wysokiej klasy specjalista, trener. Posiada 25-letni staż pracy na stanowiskach głównego księgowego, dyrektora finansowego, prezesa zarządu oraz kontrolera finansowego w dużych i średnich przedsiębiorstwach. Od wielu lat zajmuje się szkoleniami  w obszarach m.in. rachunkowości, finansów, zarządzania. Podczas szkoleń i treningów szczególny nacisk kładzie na przekazanie wiedzy popartej licznymi przykładami umiejętne wykorzystanie poznanej wiedzy oraz nabytych umiejętności w pracy codziennej uczestników szkoleń.

 

Ekspert – doradca podatkowy. Były nauczyciel akademicki z 24 letnim stażem. Prawem podatkowym zajmuje się od 1995 r. działając w ramach własnej kancelarii.  Jest autorem kilkunastu książek z zakresu prawa podatkowego. Publikuje regularnie artykuły lub wypowiedzi eksperckie w dziale prawnym gazet Rzeczpospolita oraz Gazeta Prawna. Od 2001 roku do 2007 r.  był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów przeprowadzającej egzaminy na doradców podatkowych. Od 2010 r. jest ponownie członkiem tej Komisji.

Ekspert – doradca podatkowy. Prawnik. Zdobył wieloletnie doświadczenie pracując w renomowanych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym, m.in. w Spółce Doradztwa Podatkowego "Ernst & Young" Sp. z o.o. (zespół German Desk). Doświadczony wykładowca, współpracownik renomowanych firm szkoleniowych. Prowadził wiele szkoleń na temat prawa podatkowego w Polsce i zagranicą (Niemcy, Czechy). Autor publikacji w prasie fachowej. Członek Prezydium Rady Podatkowej PKPP "Lewiatan", w której od 2009 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Zespołu ds. Monitorowania Orzecznictwa. Ekspert podatkowy Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych. Uczestniczy w pracach komisji Sejmu i Senatu RP dotyczących prawa podatkowego.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 17.01, 28.01, 21.02.2019 roku w Szczecinie.

 

Godziny kursu: 9:00-15:00.

 

Cena szkolenia: 990 zł/os + VAT*.

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl