Temat: "Kurs podatkowy dla zaawansowanych – wybrane aspekty"

Cena: 2100 zł

Data rozpoczecia: 2018-10-10 09:00:00
Data zakończenia: 2018-12-10 15:00:00

Kurs skierowany jest do głównych księgowych, dyrektorów finansowych oraz pracowników działów finansowych i księgowości a także prowadzących i pracowników biur rachunkowych. Jest to wiedza niezbędna również dla przedsiębiorców prowadzących samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą. Kurs zawiera również kompendium wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług – VAT, kontroli skarbowej i przepisów KKS z zakresu VAT niezbędne dla osób przygotowujących się do zawodu doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta. Na zajęciach omówione zostanie orzecznictwo ETS, sądów administracyjnych oraz interpretacje Generalnego Dyrektora Informacji Skarbowej dotyczące VAT.

Cześć szkolenia będzie poświęcona zagadnieniom związanym z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku obrotowego. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych.

Przybliżona zostanie również kompleksowa wiedza z zakresu obowiązków zakładu pracy jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w podatku dochodowym jakie miały miejsce w 2018 i planowane są do wprowadzenia od 2019. 

Metodyka prowadzenia zajęć obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie odpowiedzi na zgłaszane przez nich pytania.

DZIEŃ 1 – 10.10.2018

Temat: Odliczanie podatku naliczonego. Sankcja VAT.

1. Zasady odliczania podatku naliczonego.

 

2. Odliczenia VAT w związku z zakupami inwestycyjnymi.

3. Szczególne zasady odliczania VAT w użytkowaniu pojazdów.

 

4. Ryzyko zakwestionowana prawa do odliczenia w zw. z zakupem od nieuczciwego dostawcy, zasada zachowania należytej staranności.

 

5. Sankcja 30%, 20% i 100% - kara za wadliwe rozliczenie VAT.

 

6. Mechanizm podzielonej płatności (split payment).

 

 

DZIEŃ 2 – 17.10.2018

Temat: Rozliczanie VAT w międzynarodowym obrocie towarowym. Wewnątrzwspólnotowe nabycia i dostawy towarów. Eksport i import towarów

1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji w obrocie międzynarodowym.

 

2. Transakcje łańcuchowe w obrocie międzynarodowym.

 

3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).

 

 

4. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).

 

 

5. Eksport towarów.

6. Import towarów.

 

7. Rejestracja podatnika VAT UE, wykreślenie z ewidencji podatników „unijnych”,  informacje podsumowujące.

 

 

DZIEŃ 3 – 26.10.2018

Temat: Rejestrowanie i wyrejestrowanie podatnika VAT. Obowiązki ewidencyjne. Klauzula nadużycia prawa. Postępowania kontrolne. VAT a inne podatki. Planowane zmiany.

1. Rejestracja, deklaracje i rozliczenia podatku.

 

 

2. „Klauzula nadużycia prawa”.

 

3. Kontrola podatkowa, a kontrola celno-skarbowa.

 

4. Kontrola podatkowa, a czynności sprawdzające.

 

 

5. Zasady prowadzenia kontroli podatkowej.

 

 

6. Postępowanie podatkowe i decyzja podatkowa.

 

7. Zasady prowadzenia kontroli celno-skarbowej.

8. Powiązanie VAT z innymi podatkami.

 

 

DZIEŃ 4 – 26.11.2018

Temat: Rachunkowość – akcja bilans 2018

1. Majątek trwały

• Wartości niematerialne i prawne

• Środki trwałe

• Środki trwałe w budowie

 

2. Inwestycje – wycena bieżąca.

3. Wycena zapasów

• cena zakupu

• cena nabycia

• koszt wytworzenia

• cena sprzedaży netto.

4. Należności a zasada ostrożności.

5. Wycena aktywów i zobowiązań finansowych w skorygowanej cenie nabycia

6. Kapitały własne

• ujęcie w księgach i prezentacja w bilansie

• wynik lat ubiegłych

• prezentacja wyniku spółek osobowych

7. Rezerwy na zobowiązania.

8. Odroczony podatek dochodowy.

9. Bierne i czynne rozliczenia m/o kosztów.

10. Kontrakty długoterminowe.

11. Rachunek zysków i strat metoda porównawcza a metoda kalkulacyjna.

12. Poprawa błędów. 

 

DZIEŃ 5 – 4.12.2018

Temat: Podatki dochodowe przedsiębiorstwa

1. Rodzaj i moment powstania przychodu podatkowego

• zasady podatkowe powstania przychodu

• wystawienie faktury (dokumentu), otrzymanie zapłaty w aspekcie powstania przychodu

• korekta przychodu – zwrot towarów, reklamacja, rabat a oczywista pomyłka

• świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne – otrzymane prezenty, usługi

• umorzone i przedawnione zobowiązania

• otrzymane premie pieniężne, odszkodowania, kary i kaucje

• sprzedaż promocyjna, sponsoring a przychód podatkowy

• przychody nie stanowiące przychodów podatkowych i przychody zwolnione

• nieodpłatne pełnienie funkcji przez członków zarządu i rad nadzorczych

• Podatkowa Grupa Kapitałowa – rzeczywista działalność czy metoda optymalizacji podatkowej

• wyłączenia z przychodów.

2. Przychody z zysków kapitałowych – wyodrębnione źródło przychodów

• przychody z udziału w zyskach osób prawnych

• przychody z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego

• przychody ze zbycia ogółu praw i obowiązków

• przychody ze zbycia wierzytelności

• przychody z praw majątkowych.

3. Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów

• definicja kosztów uzyskania przychodów

• koszty bezpośrednie i pośrednie – ujęcie jednorazowe lub w czasie;

• odpisy amortyzacyjne a zmiana stawek amortyzacji;

• sposoby dokumentowania wydatków;

• moment dokonania korekty kosztów – zwrot towarów, reklamacja, rabat a „oczywista pomyłka”

• wydatki związane z zatrudnianiem i pełnieniem funkcji – nagrody, delegacje, świadczenia nieodpłatne;

• koszty związane z promocją, reklamą i reprezentacją;

• wierzytelności nieściągalne i przedawnione;

• szczególne przypadki – zapłata odszkodowania, wydatki związane z leasingiem

• nowe zasady rozliczania kosztów „finansowania dłużnego”

• dodatkowe ograniczenie zaliczenia w koszty uzyskania kosztów usług niematerialnych i prawnych

• koszty wyłączone z kosztów uzyskania.

4. Sposoby rozliczania podatkowych różnic kursowych 

• wybór metody rozliczania różnic kursowych,

• pojęcie „kurs faktycznie zastosowany”,

• kontrowersje w zaliczaniu tzw. ekonomicznych różnic kursowych do różnic podatkowych.

5. Nowe przepisy dotyczące cen transferowych od 01-01-2017

• jakie podmioty są objęte obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej (limit obrotów / kosztów)

• rodzaje transakcji i umów objętych obowiązkiem dokumentacji podatkowej

• kryterium istotnego wpływu transakcji na wysokość obrotu / straty podatnika

• zmiana definicji powiązań kapitałowych

• nowy zakres informacyjny dokumentacji

• sankcje (stawka podatku 50%) oraz obowiązki informacyjne i sprawozdawcze

 

6. Obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika i podatnika

• przejście z wyniku bilansowego na wynik podatkowy – zeznanie roczne

• dokumentacja podatkowa podmiotów powiązanych

• zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu

• pobór podatku od przychodów wypłacanych nierezydentom – „podatek u źródła”

• znaczenie certyfikatu rezydencji w „podatku u źródła” – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

• zasady opodatkowania wypłaconych i otrzymanych dywidend

 

• składanie informacji o zawartych umowach i wypłaconych wynagrodzeniach w stosunku do nierezydentów powiązanych podatkowo

 

 

DZIEŃ 6 – 18.12.2018

Temat: Przedsiębiorca jako płatnik podatku od wynagrodzeń, podatek od towarów i usług (VAT).

1. Szczególne przypadki dokonywania świadczeń na rzecz pracowników 

• kontrowersje wokół wydatków związanych z podróżą służbową

• pokrycie kosztów wynajmu mieszkania (noclegu)

• używanie przez pracowników, osób pełniących funkcje, firmowego samochodu do celów prywatnych

• rozliczanie samochodów prywatnych na cele pracodawcy – czy przychód podatkowy?

• odszkodowania wypłacane pracownikom oraz byłym pracownikom

• świadczenia o charakterze socjalnym- koszty „socjalne” - nowe limity

• pobór podatku od przychodów pracowniczych oraz składanie informacji podatkowych

 

2. Obowiązki roczne związane z obrotem i rozliczeniem podatku VAT

• wyjaśnienie różnic przychód PD/obrót VAT

• limity roczne – obrót zwolnienia, mały podatnik

• tzw. ulga na złe długi

• JPK w zakresie VAT oraz pozostałych ewidencji, plików.

3. Struktura sprzedaży i korekty podatku.

• struktura sprzedaży działalności opodatkowanej i zwolnionej - zasady obliczania proporcji i dokonywania korekt rocznych;

• struktura działalności opodatkowanej i nieopodatkowanej – zasady obliczania tzw. prewspółczynnika i dokonywania korekt rocznych;

• korekty związane ze zmianą przeznaczenia towarów – z działalności opodatkowanej na działalność zwolnioną bądź nieopodatkowaną i odwrotnie.

 

DZIEŃ 7 – 10.12.2018

Temat: Omówienie obowiązków Płatnika na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Kodeks karny skarbowy z uwzględnieniem zmian 

1. Obowiązki i odpowiedzialność płatnika wynikające z obowiązujących przepisów.

2. Omówienie zasad opodatkowania dochodów osiąganych poza granicami kraju – graniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy. Certyfikat rezydencji.

3. Obowiązki płatnika w związku z umowami zlecenia/umowami o dzieło zawartymi z obcokrajowcami – obowiązek poboru podatku u źródła(m.in. podmioty będące płatnikami podatku u źródła, nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy, pojęcie miejsca zamieszkania -wyjaśnienie pojęć „centrum interesów życiowych”, „centrum interesów gospodarczych”, obliczanie okresu 183 dni pobytu w Polsce, kiedy należy przeprowadzić tzw. test rezydencji podatkowej, należności wypłacane na rzecz cudzoziemca z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło m.in. umowy zawierane z rezydentami z krajów UE i z poza UE –ogólne zasady opodatkowania wynagrodzenia zleceniobiorcy, który nie jest polskim rezydentem, postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, obowiązki płatnika, gdy zleceniobiorca przedstawił certyfikat rezydencji lub nie przedstawił certyfikatu rezydencji, rozliczenie cudzoziemca, który w trakcie roku stał się polskim rezydentem);

4. Źródła przychodów.

 

5. Przychody z działalności wykonywanej osobiście:

 

6. Przychody z praw autorskich i praw majątkowych.

7. Przychody z innych źródeł, w tym: prezenty dla pracowników (najnowsze stanowisko organów podatkowych w tym zakresie), umorzone pożyczki, nienależnie pobrane świadczenia, podnoszenie kwalifikacji osób nie będących pracownikami, świadczenia wypłacane z PKZP, wynagrodzenia po zmarłym pracowniku.

8. Przychody zwolnione z opodatkowania m.in.: (świadczenia związane z BHP (okulary i szkła kontaktowe dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży), diety i inne należności za czas podróży służbowych – zasady podatkowego traktowania kosztów wyjazdu przekraczających limity z rozporządzenia – najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych), zasady opodatkowania podróży osób niebędących pracownikami – diety, zwrot kosztów – stanowiska organów podatkowych i sądów, kilometrówka a koszty parkingów i autostrad, odszkodowania wypłacane na podstawie ugód sądowych a zwolnienie od opodatkowania, świadczenia z funduszy związków zawodowych, kryterium socjalne a zwolnienie od opodatkowania, ekwiwalenty za używane przez pracowników narzędzia, materiały, sprzęt stanowiące ich własność (komputery, telefony) – podejście organów i sądów do ustalania wysokości ekwiwalentu.

9. Koszty uzyskania przychodów.

 

10. Planowane zmiany w zakresie rozliczeń rocznych

11. Odpowiedzi na pytania.

 

Ekspert – wpisana na listę biegłych rewidentów. Wykładowca na studiach podyplomowych w Poznaniu i Koszalinie. Swoje doświadczenie zdobywała na stanowiskach dyrektora i głównego księgowego w Spółce Akcyjnej. Ceniona przez uczestników szkoleń za praktyczne przekazywanie wiedzy.

Ekspert – wybitna specjalistka z zakresu Podatku VAT, PIT i CIT. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Izbie Skarbowej oraz jako pracownik działu kontroli w Urzędzie Skarbowym. Aktualnie wykładowca na studiach podyplomowych. Współpracuje między innymi z Krajową Izbą Doradców Podatkowych w Szczecinie.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 10.10, 17.10, 26.10, 26.11, 4.12, 10.12, 18.12.2018 w Starogardzie Gdańskim.

 

Godziny kursu: 09:00-15:00.

 

Cena szkolenia – 2100 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl