Temat: "Kompendium wiedzy z zakresu podatków, czyli jak poradzić sobie z ciągle zmieniającymi się przepisami?"

Cena: 1800 zł

Data rozpoczecia: 2018-11-07 09:00:00
Data zakończenia: 2019-02-13 15:00:00

Szkolenie adresowane jest do pracowników pionów finansowo-księgowych oraz pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, osób odpowiedzialnych za obliczanie zaliczek na podatek dochodowy jak również do wszystkich zainteresowanych.

W trakcie szkolenia omówione zostaną prawa i obowiązki płatnika wynikające z przepisów Ordynacji podatkowej, ustawy PIT oraz innych obowiązujących przepisów. Szczególny nacisk kładziemy na zmianę przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mające wpływ na prawidłowość dokonanych odliczeń.

Przybliżone zostaną zmiany w zakresie podatku VAT, które zgodnie z założeniami ustawodawcy obowiązywać mają od dnia 1 stycznia 2019 r., ze wskazaniem ich praktycznego znaczenia dla codziennego funkcjonowania podatników, a także zasygnalizowane pierwsze praktyczne problemy związane ze stosowaniem w praktyce gospodarczej mechanizmu podzielonej płatności wraz z sugestiami rozwiązania wskazanych kwestii.

Uczestnictwo w szkoleniu przyniesie wszystkim uczestnikom korzyści w postaci znajomości bieżących zmian w podatku VAT, a także możliwości ich wpływu na codziennej funkcjonowanie jednostki, w której uczestnik prowadzi rozliczenia podatku VAT.

W trakcie kursu będą prezentowane i omawiane zagadnienia związane z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku obrotowego oraz praktyczne zagadnienia związane ze sporządzaniem i zatwierdzaniem sprawozdań finansowych. Cały zakres szkolenia prowadzony jest przez praktyków na co dzień zajmujących się tematyką bilansową i podatkową.

Dzień 1 – Zmiany w podatku CIT oraz PIT na przełomie roku 2018/2019. – 7.11.2018

1. Zmiany wprowadzone ustawą z 15.06.2018 r., o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

• zwolnienie podatkowe dla wygranych w grach,

• zwolnienie podatkowe dla świadczeń z tytułu pomocy przyznanej na podstawie art.14 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1197) oraz udzielonej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. z 2015 r. poz. 21), a także inne świadczenia o podobnym charakterze otrzymane w związku z ujawnieniem wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacji dotyczących osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotnych okoliczności jego popełnienia,

• katalog przychodów, których uzyskiwanie uprawnia podatników do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów,

• odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny,

• podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, 

• doprecyzowanie przepisu dotyczącego opodatkowania przychodów ze zbycia akcji w ramach programów motywacyjnych,

• wzory oświadczeń oraz zawiadomień – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

• opodatkowanie wkładów niepieniężnych – doprecyzowanie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Zmiany planowane w podatkach dochodowych od 01.01.2019 r.:

• likwidację obowiązków, które bezpośrednio nie wpływają na rozliczenia podatkowe i dotyczą okoliczności, których ustalenie możliwe jest w oparciu o inne dokumenty posiadane przez podatnika, w tym obowiązków,

• podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika”,

• wprowadzenie ulgi na złe długi,

• wprowadzenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka podatnika, współpracującego z tym małżonkiem – przedsiębiorcą,

• wprowadzenie możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł,

• wprowadzenie zwolnienia z podatku dochodowego kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku,

• zmian w podatkach dochodowych w zakresie wykorzystywania samochodów osobowych, w tym w ramach umowy leasingu (m.in. ograniczenie w zaliczaniu opłat z tytułu umów leasingu, najmu i dzierżawy do kosztów podatkowych do kwoty 150.000 zł, wydatki związane z korzystaniem z samochodu osobowego służącego podatnikowi także do innych celów niż działalność gospodarcza zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w wysokości 75% tych wydatków),

• pozostałe zapowiadane zmiany w podatkach dochodowych.

 

Dzień 2 – Zmiany w zakresie podatku VAT planowane od 1 stycznia 2019 r. oraz pierwsze doświadczenia w wykorzystaniu przez podatników mechanizmu podzielonej płatności – 21.11.2018

I Zmiany planowane od 1 stycznia 2019 r.:

1. Modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części, poprzez likwidację warunku, że ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu – zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection Sp. z o.o.

2. Zmiana w zakresie procedury likwidacji spółki cywilnej lub spółki prawa handlowego nieposiadającej osobowości prawnej:

• nowelizacja przepisów w zakresie spisu z natury,

• nowe zasady zwrotu podatku byłym wspólnikom.

3. Dostosowanie przepisów dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi do zmian wcześniejszych zmian przepisów w podatkach dochodowych:

• kiedy powiązania między podmiotami mogą mieć wpływ na kwestionowanie przez organy podatkowe podstawy opodatkowania?

• zmiana limitu udziałów w przypadku powiązań kapitałowych między podmiotami – wpływ na określenie podstawy opodatkowania.

4. Modyfikacja zasad wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE:

• doprecyzowanie zasad wykreślenia podatnika VAT czynnego i VAT-UE w przypadku składania deklaracji „zerowych”,

• nowe zasady przywracania statusu podatnika VAT czynnego i VAT-UE w przypadku wykreślenia z powodu nieskładania deklaracji lub składania deklaracji „zerowych”.

5. Doprecyzowanie warunków uzyskania zwrotu podatku VAT w trybie „25 dni” – bezwzględna konieczność złożenia określonych dokumentów w celu uzyskania zwrotu podatku VAT w terminie 25 dni.

6. Odmowa zwrotu w przypadku gdy kwota do przeniesienia skutkowałaby nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika – kwota do przeniesienia skutkująca nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika w przypadku przerzucenia ciężaru podatku na nabywcę towaru lub usługi lub na osobę trzecią.

7. Nowa wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego – obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej.

8. Wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (200 tys. zł rocznego obrotu) przez kolejne grupy podatników – jakie rodzaje działalności zostaną objęte wyłączeniem.

II Kasy rejestrujące oraz faktury:

1. Planowane zmiany w zakresie kas fiskalnych 2019 (kas online):

• od kiedy konieczne będzie stosowanie kas online, a do kiedy używać można „starych” kas fiskalnych?

• omówienie nowych zasad stosowania kas wynikających z ustawy o VAT,

• zmiany w zakresie warunków technicznych i zasad użytkowania kas – omówienie najistotniejszych dla podatników kwestii.

2. Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów:

• wystawienie dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej – nowe wymogi,

• skutki dla nabywcy, w przypadku uzyskania faktury niezgodnie z nowymi zasadami,

• czy zmienią się zasady w przypadku wystawiania faktur do paragonów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?

• terminy wprowadzenia „nowych” kas rejestrujących w poszczególnych branżach w latach 2019 – 2020,

• obowiązek wystawiania faktury w formacie JPK_FA – podstawa tworzenia centralnego rejestru faktur.

III Bieżące doświadczenia związane z nowym mechanizmem wprowadzonym na potrzeby podatku VAT – Mechanizm podzielonej płatności (VAT Split Payment; dalej MPP):

• czy możemy zakazać kontrahentowi płatności przy użyciu MPP?

• faktoring a MPP,

• faktury zaliczkowe i faktury proforma a MPP,

• zapłata kontrahentowi na konto zagraniczne lub konto prowadzone w walucie obcej,

• kompensowanie faktur a zapłata przy użyciu MPP,

• błędne wypełnienie przelewu – skutki,

• oraz wiele innych problemów.

  

Dzień 3 – Rachunkowość – akcja bilans 2018 – 3.12.2018

1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych:

• dowody księgowe,

• zamknięcie ksiąg,

• zestawienie obrotów i sald,

• elementy sprawozdania finansowego,

• uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg i sporządzaniu sprawozdania finansowego.

2. Odpowiedzialność głównego księgowego, kierownika jednostki i organu nadzorującego za księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe. 

3. Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji:

• spis z natury,

• potwierdzenie sald,

• w drodze weryfikacji,

• rozliczenie i ujęcie w księgach różnic inwentaryzacyjnych,

• elementy podatkowe.

4. Zasady ustalania wyniku finansowego:

• metoda porównawcza,

• obroty wewnętrzne,

• metoda kalkulacyjna.

5. Rachunek przepływów pieniężnych.

6. Informacja dodatkowa – wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

7. Sprawozdanie z działalności – podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9.

8. Zagadnienia szczegółowe:

• środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

• leasing.

• odroczony podatek dochodowy.

• zdarzenia po dacie bilansu w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7,

• zmiany zasad polityki rachunkowości oraz wartości szacunkowych w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7,

• rozrachunki z dostawcami.

• rozliczenia międzyokresowe.

• zdarzenia na przełomie roku.

9. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego i jego składanie.

10. Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym.

11. Pytania i dyskusja. 

 

Dzień 4 – Omówienie obowiązków Płatnika na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Kodeks karny skarbowy z uwzględnieniem zmian na rok 2018 – 9.01.2019

1. Obowiązki i odpowiedzialność płatnika wynikające z obowiązujących przepisów.

2. Omówienie zasad opodatkowania dochodów osiąganych poza granicami kraju – graniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy. Certyfikat rezydencji.

3. Obowiązki płatnika w związku z umowami zlecenia/umowami o dzieło zawartymi z obcokrajowcami – obowiązek poboru podatku u źródła(m.in. podmioty będące płatnikami podatku u źródła, nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy, pojęcie miejsca zamieszkania – wyjaśnienie pojęć „centrum interesów życiowych”, „centrum interesów gospodarczych”, obliczanie okresu 183 dni pobytu w Polsce, kiedy należy przeprowadzić tzw. test rezydencji podatkowej, należności wypłacane na rzecz cudzoziemca z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło m.in. umowy zawierane z rezydentami z krajów UE i z poza UE – ogólne zasady opodatkowania wynagrodzenia zleceniobiorcy, który nie jest polskim rezydentem, postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, obowiązki płatnika, gdy zleceniobiorca przedstawił certyfikat rezydencji lub nie przedstawił certyfikatu rezydencji, rozliczenie cudzoziemca, który w trakcie roku stał się polskim rezydentem).

4. Źródła przychodów:

• przychody ze stosunku pracy:

5. Przychody z działalności wykonywanej osobiście:

• umowy do 200 złotych – zasady opodatkowania według organów podatkowych,

• koszty w wysokości 50% – stanowiska organów podatkowych,

• wpływ orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego umów o dzieło,

• przychody członków zarządów, rad nadzorczych i innych organów stanowiących osób prawnych (szkolenia, ubezpieczenia OC, samochody).

6. Przychody z praw autorskich i praw majątkowych.

7. Przychody z innych źródeł, w tym: prezenty dla pracowników (najnowsze stanowisko organów podatkowych w tym zakresie), umorzone pożyczki, nienależnie pobrane świadczenia, podnoszenie kwalifikacji osób nie będących pracownikami, świadczenia wypłacane z PKZP, wynagrodzenia po zmarłym pracowniku.

8. Przychody zwolnione z opodatkowania m.in.: (świadczenia związane z BHP (okulary i szkła kontaktowe dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży), diety i inne należności za czas podróży służbowych – zasady podatkowego traktowania kosztów wyjazdu przekraczających limity z rozporządzenia – najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych), zasady opodatkowania podróży osób niebędących pracownikami – diety, zwrot kosztów – stanowiska organów podatkowych i sądów, kilometrówka a koszty parkingów i autostrad, odszkodowania wypłacane na podstawie ugód sądowych a zwolnienie od opodatkowania, świadczenia z funduszy związków zawodowych, kryterium socjalne a zwolnienie od opodatkowania, ekwiwalenty za używane przez pracowników narzędzia, materiały, sprzęt stanowiące ich własność (komputery, telefony) – podejście organów i sądów do ustalania wysokości ekwiwalentu.

9. Koszty uzyskania przychodów:

• koszty uzyskania przychodu dla pracowników, w tym wysokość i zasady naliczania 50% kosztów dla pracowników (z uwzględnieniem zmian od 2018 r),

• koszty uzyskania dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,

• koszty uzyskania przy prawach autorskich i prawach majątkowych po wprowadzeniu limitu (z uwzględnieniem zmian),

• zastosowanie faktycznie poniesionych kosztów uzyskania przychodów w ramach umów o pracę oraz innych umów.

10. Planowane zmiany w zakresie rozliczeń rocznych

11. Odpowiedzi na pytania.

 

Dzień 5 – Przedsiębiorca jako płatnik podatku od wynagrodzeń, podatek od towarów i usług (VAT). – 17.01.2019

1. Szczególne przypadki dokonywania świadczeń na rzecz pracowników:

• kontrowersje wokół wydatków związanych z podróżą służbową,

• pokrycie kosztów wynajmu mieszkania (noclegu),

• używanie przez pracowników, osób pełniących funkcje, firmowego samochodu do celów prywatnych,

• rozliczanie samochodów prywatnych na cele pracodawcy – czy przychód podatkowy?

• odszkodowania wypłacane pracownikom oraz byłym pracownikom,

• świadczenia o charakterze socjalnym– koszty „socjalne” – nowe limity,

• pobór podatku od przychodów pracowniczych oraz składanie informacji podatkowych.

2. Obowiązki roczne związane z obrotem i rozliczeniem podatku VAT:

• wyjaśnienie różnic przychód PD/obrót VAT,

• limity roczne – obrót zwolnienia, mały podatnik,

• tzw. ulga na złe długi,

• JPK w zakresie VAT oraz pozostałych ewidencji, plików.

3. Struktura sprzedaży i korekty podatku:

• struktura sprzedaży działalności opodatkowanej i zwolnionej – zasady obliczania proporcji i dokonywania korekt rocznych,

• struktura działalności opodatkowanej i nieopodatkowanej – zasady obliczania tzw. prewspółczynnika i dokonywania korekt rocznych,

• korekty związane ze zmianą przeznaczenia towarów – z działalności opodatkowanej na działalność zwolnioną bądź nieopodatkowaną i odwrotnie.

 

Dzień 6 – Podatki dochodowe przedsiębiorstwa – 13.02.2019

1. Rodzaj i moment powstania przychodu podatkowego:

• zasady podatkowe powstania przychodu,

• wystawienie faktury (dokumentu), otrzymanie zapłaty w aspekcie powstania przychodu,

• korekta przychodu – zwrot towarów, reklamacja, rabat a oczywista pomyłka,

• świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne – otrzymane prezenty, usługi,

• umorzone i przedawnione zobowiązania,

• otrzymane premie pieniężne, odszkodowania, kary i kaucje,

• sprzedaż promocyjna, sponsoring a przychód podatkowy,

• przychody nie stanowiące przychodów podatkowych i przychody zwolnione,

• nieodpłatne pełnienie funkcji przez członków zarządu i rad nadzorczych,

• Podatkowa Grupa Kapitałowa – rzeczywista działalność czy metoda optymalizacji podatkowej,

• wyłączenia z przychodów.

2. Przychody z zysków kapitałowych – wyodrębnione źródło przychodów:

• przychody z udziału w zyskach osób prawnych,

• przychody z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego,

• przychody ze zbycia ogółu praw i obowiązków,

• przychody ze zbycia wierzytelności,

• przychody z praw majątkowych.

3. Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów:

• definicja kosztów uzyskania przychodów,

• koszty bezpośrednie i pośrednie – ujęcie jednorazowe lub w czasie,

• odpisy amortyzacyjne a zmiana stawek amortyzacji,

• sposoby dokumentowania wydatków,

• moment dokonania korekty kosztów – zwrot towarów, reklamacja, rabat a „oczywista pomyłka”,

• wydatki związane z zatrudnianiem i pełnieniem funkcji – nagrody, delegacje, świadczenia nieodpłatne,

• koszty związane z promocją, reklamą i reprezentacją,

• wierzytelności nieściągalne i przedawnione,

• szczególne przypadki – zapłata odszkodowania, wydatki związane z leasingiem,

• nowe zasady rozliczania kosztów „finansowania dłużnego”,

• dodatkowe ograniczenie zaliczenia w koszty uzyskania kosztów usług niematerialnych i prawnych,

• koszty wyłączone z kosztów uzyskania.

4. Sposoby rozliczania podatkowych różnic kursowych :

• wybór metody rozliczania różnic kursowych,

• pojęcie „kurs faktycznie zastosowany”,

• kontrowersje w zaliczaniu tzw. ekonomicznych różnic kursowych do różnic podatkowych.

5. Nowe przepisy dotyczące cen transferowych od 01.01.2017:

• jakie podmioty są objęte obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej (limit obrotów/kosztów),

• rodzaje transakcji i umów objętych obowiązkiem dokumentacji podatkowej,

• kryterium istotnego wpływu transakcji na wysokość obrotu/straty podatnika,

• zmiana definicji powiązań kapitałowych,

• nowy zakres informacyjny dokumentacji,

• sankcje (stawka podatku 50%) oraz obowiązki informacyjne i sprawozdawcze.

6. Obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika i podatnika:

• przejście z wyniku bilansowego na wynik podatkowy – zeznanie roczne,

• dokumentacja podatkowa podmiotów powiązanych,

• zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu,

• pobór podatku od przychodów wypłacanych nierezydentom – „podatek u źródła”,

• znaczenie certyfikatu rezydencji w „podatku u źródła” – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,

• zasady opodatkowania wypłaconych i otrzymanych dywidend.

• składanie informacji o zawartych umowach i wypłaconych wynagrodzeniach w stosunku do nierezydentów powiązanych podatkowo.

Ekspert – prawnik, doradca podatkowy, prowadzący od 1995 roku własną Kancelarię z pełnym zakresem czynności doradztwa podatkowego. W latach 2002-2007 i ponownie od 2014 Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego w latach 2006-2014. Zajmuje się także dydaktyką – wykładowca Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, współpracuje z regionalnymi oddziałami KIDP oraz z wieloma renomowanymi firmami, min. Datev Symfonia, Infor i wieloma innymi. Posiada w dorobku wiele publikacji branżowych, w tym stałą rubrykę w miesięczniku Przegląd Podatkowy oraz publikacje w Biuletynie KIDP, Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej. Jest współautorem Vademecum Podatkowego wyd. Datev Symfonia.

 

Ekspert – uznany szkoleniowiec, który tematyką podatku VAT, głównie w formie pracy zawodowej, wykładów, zajmuje się od 25 lat, czyli od samego początku wprowadzenia w Polsce podatku VAT (od 5 lipca 1993r.). Posiada bogate doświadczenie zawodowe, m. in. 25-letnia praca w organach skarbowych, wykładowca prawa podatkowego na wyższych uczelniach, zdany egzamin państwowy na doradcę podatkowego, posiada licencję doradcy podatkowego Ministerstwa Finansów.

Ekspert – biegły rewident, praktyk, właściciel biura Doradztwa ekonomiczno-finansowego - EUROFIN Sp. z o.o., autor kompleksowego opracowania „przykładowej dokumentacji z badania sprawozdania finansowego dla biegłych rewidentów”, wieloletni wykładowca, specjalista ds. rachunkowości.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 7.11, 21.11, 3.12.2018 oraz 9.01, 17.01, 13.02.2019 w Stalowej Woli.

 

Godziny kursi: 09:00-15:00.

 

Cena szkolenia – 1800 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl