Temat: "Podatek dochodowy od osób prawnych uwzględnieniem zmian w 2018 roku"

Cena: 347 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, dyrektorów finansowych oraz pracowników działów finansowych i księgowości a także prowadzących i pracowników biur rachunkowych. Jest to wiedza niezbędna również dla przedsiębiorców prowadzących samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą. Metodyka prowadzenia zajęć obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie odpowiedzi na zgłaszane przez nich pytania.

 

1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

• Podmioty opodatkowania PDOP

• Definicje

• Podatkowa grupa kapitałowa

- Nowe regulacja wprowadzone w 2018 r  warunkujące powstanie podatkowej grupy kapitałowej

- zawiązanie i rozwiązanie podatkowej grupy kapitałowej

- rola jednostki dominującej w podatkowej grupie kapitałowej

- zasady zawierania transakcji z powiązanymi podmiotami spoza grupy

• Wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe

• ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy

• podatek u źródła (art. 21 ustawy o PDOP)

-  rozszerzone pojęcie dochodów osiąganych na terytorium kraju 

- podatek u źródła od biletów lotniczych w roku 2017 i 2018

- dochody z nieruchomości, udziałów spółki w której aktywa zawierają minimum 50% nieruchomość

- rozszerzony zakres opodatkowania i stawki podatkowe

- definicja „beneficial owner"

- naliczenie i zapłata podatku u źródła a koszt uzyskania

- obowiązek sprawozdawczy

• certyfikat rezydencji i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

2. Przedmiot opodatkowania  i podział na źródła przychodów od 1 stycznia 2018 r

• Rozliczanie strat z lat ubiegłych  - przepisy przejściowe dotyczące strat przed 1 stycznia 2018

• Przychody  z zysków kapitałowych i przypisane im koszty

• Pozostałe przychody (inne niż przychody z zysków kapitałowych)

• Rozliczanie strat ze źródła przychodów od 1stycznia 2018

3. Rok podatkowy (obrotowy)

4. Ewidencje rachunkowe (podatkowe)

• działalność badawczo rozwojowa

- koszty kwalifikowane rozszerzone od 1 stycznia 2018

- status centrum badawczo-rozwojowego - definicja i uprawnienia

- odliczanie kosztów kwalifikowanych od innego źródła przychodów niż przychody z zysków kapitałowych 

• nierzetelność ksiąg a szacowanie przychodu (dochodu)szacowanie dochodu

5. Podmioty powiązane

• rodzaje powiązań

• podmioty zobowiązane do prowadzenia dokumentacji podatkowej

• zawartość dokumentacji podatkowej

• metody kalkulacji ceny

• umowy spółek osobowych i wspólne przedsięwzięcia 

• sankcyjna stawka podatkowa 50%

6. Różnice kursowe

• na podstawie przepisów podatkowych (różnice zrealizowane)

• na podstawie przepisów o rachunkowości - zasady i konsekwencje

• kurs faktycznie zastosowany - podejście organów skarbowych

• różnice kursowe wynikające z rachunków walutowych

7. Przychody z udziału w zyskach kapitałowych (art. 7b u.p.d.o.p.)

• przychody z udziału w zyskach osób prawnych

• przychody z wniesienia aportu innego niż zorganizowana część przedsiębiorstwa

• przychody z obrotu wierzytelnościami

• przychody z obrotu papierami wartościowymi

• przychody z praw majątkowych  o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4–7

• (autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, licencje, prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)),  z wyłączeniem przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych)

8. Pozostałe przychody podatkowe (w istocie przychody z działalności gospodarczej)

• co jest przychodem podatkowym

• moment powstania przychodu podatkowego

• faktury korygujące przychody - okres korekty

• wyłączenia z przychodów podatkowych

• nieodpłatne świadczenia - ustalenie wartości

• przychody z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych,

• zobowiązanie uregulowane świadczeniem niepieniężnym

• przychody zwolnione.

Ekspert – doradca podatkowy. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego. Prowadził gościnne wykłady dla Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego przy Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor publikacji prasowych z zakresu opodatkowania świadczeń pozapłacowych w miesięczniku dla kadrowych i kadry menadżerskiej “Benefit”. Doświadczenie zdobywał między innymi na stanowisku eksperta w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu. Obecnie prowadzi własną Kancelarię Doradztwa Podatkowego.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Szkolenie odbędzie się w dniach 28 listopada 2018 Słupsku.

Godziny szkolenia: 9:00-15:00.

 

Przy zgłoszeniu do 21 listopada 2018 roku obowiązuje promocyjna cena:

• 347 zł/os + VAT* – w przypadku zgłoszenia do za pomocą formularza zapisu na naszej stronie (w zakładce formularz),

• 357 zł/os + VAT* – w przypadku przesłania karty zgłoszeniowej na mail lub fax.

Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 22 listopada 2018 roku – 377 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl