Temat: "CIT – koszty uzyskania, ustalenie dochodu, zeznania roczne"

Cena: 347 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, dyrektorów finansowych oraz pracowników działów finansowych i księgowości a także prowadzących i pracowników biur rachunkowych. Jest to wiedza niezbędna również dla przedsiębiorców prowadzących samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą. Metodyka prowadzenia zajęć obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie odpowiedzi na zgłaszane przez nich pytania.

1. Koszty uzyskania przychodów

• definicja 

• koszty uzyskania przy zbyciu udziałów, akcji

• utworzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola

• koszty uzyskania przychodu opodatkowane i zwolnionego

• koszty prac badawczo - rozwojowych

• koszty pośrednie i bezpośrednie - zasady rozliczania (moment podatkowego zaliczenia w koszty)

• koszty zaniechanych inwestycji

• wynagrodzenia i składki ZUS w części finansowane przez płatnika

• korekta kosztów na podstawie otrzymanej faktury korygującej

• odsetki od pożyczek udzielonych spółce przez wspólnika (cienka kapitalizacja)

• transakcje przekraczające 15.000,- zł forma zapłaty a a koszty uzyskania

• Koszty nie stanowiące kosztów podatkowych (art. 16 ustawy)

- koszty przy zbyciu, umorzeniu wierzytelności od 1 stycznia  2018

- koszty wypłat nagród i premii   z czystego zysku po 1 stycznia 2018

- koszty amortyzacji znaków towarowych

- koszty dzierżawy znaków towarowych

- pozostałe koszty NKUP

• Nowe obowiązujące od 1 stycznia 2018 r ograniczenia kosztów finansowania dłużnego (art. 15c u.p.d.o.p.)

• Ograniczenia kosztów  niematerialnych o których mowa w art.15e u.p.d.o.p. (przepis obowiązuje od 1 stycznia 2018)

2. Rozliczanie amortyzacji podatkowe

• środki trwale a wartości niematerialne i prawne

• amortyzacja ŚT i WNP o wartości nie przekraczającej 10.000 zł (od 1 stycznia 2018)

• rodzaje amortyzacji

- liniowa wg tabeli (podwyższanie i obniżanie stawek)

- liniowa wg stawki indywidualnej (warunki amortyzacji, rodzaje stawek)

- degresywna (dla jakich środków może być stosowana)

• jednorazowe umorzenie

- 50.00 euro (pomoc de minimis)

- zakup fabrycznie nowych  maszyn i urządzeń do kwoty 100.000,- PLN

- równoległe stosowanie obu wariantów - ograniczenia

• podstawa odpisów amortyzacyjnych - zasady ustalania wartości początkowej

• modernizacja a remont

• przypadki szczególne

• zasady amortyzacji wartości niematerialnych

3. Opodatkowanie stron umowy leasingu

• pojęcia i definicje

- normatywny okres amortyzacji a okres umowy

- księgowa i hipotetyczna wartość netto, zasady wyliczenia

- przedmiot leasingu

• leasing „operacyjny - odpisów umorzeniowych dokonuje finansujący

- przychód finansującego

- koszt uzyskania korzystającego

• leasing „finansowy" - odpisów umorzeniowych dokonuje korzystający

- zasady rozliczania

• przeniesienie własności przedmiotu leasingu

• czynsz inicjalny a koszt uzyskania

• umowa leasingowa a optymalizacja podatkowa

4. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

• sprawozdanie finansowe a dochód podatkowy

• odliczenia od dochodu do ustalenia podstawy opodatkowania

- koszty prac badawczo - rozwojowych a koszty kwalifikowane (działalność innowacyjna)

- szczególne zasady dla centrów naukowo-badawczych

- przekazane darowizny

• stawka podatku 19%

• Obniżona 15% stawka CIT - zasady i warunki zastosowania

• opodatkowanie dywidend

- dywidendy wypłacane przez spółki z Unii Europejskiej, EOG i Konfederacji Szwajcarskie - zasady zwolnienia z podatku lub opodatkowanie zryczałtowane

- dywidendy wypłacane przez spółki z krajów „trzecich" a zasada odliczenia proporcjonalnego

• opodatkowanie dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC)

• minimalny- obowiązujący od 1 stycznia 2018  podatek dochodowy od niektórych nieruchomości (art. 24b 8.p.d.o.p.)

• rachunek zysków i strat - podstawą do sporządzenia zeznania CIT-8

- korekta o różnice trwałe i przejściowe

- obowiązek tworzenia rezerw lub aktywów na odroczony podatek dochodowy

- wyróżnienie  przychodów  w postaci zysków kapitałowych i pozostałych przychodów

• zaliczki na podatek dochodowy a rozliczenie roczne CIT-8

- uproszczona metoda zapłaty zaliczek

- zaliczki kwartalne.

 

Ekspert – doradca podatkowy. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego. Prowadził gościnne wykłady dla Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego przy Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor publikacji prasowych z zakresu opodatkowania świadczeń pozapłacowych w miesięczniku dla kadrowych i kadry menadżerskiej “Benefit”. Doświadczenie zdobywał między innymi na stanowisku eksperta w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu. Obecnie prowadzi własną Kancelarię Doradztwa Podatkowego.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Szkolenie odbędzie się 11 lutego 2019 roku w Słupsku.

Godziny szkolenia: 9:00-15:00.

 

Przy zgłoszeniu do 29 stycznia 2019 roku obowiązuje promocyjna cena:

• 347 zł/os + VAT* – w przypadku zgłoszenia do za pomocą formularza zapisu na naszej stronie (w zakładce formularz),

• 357 zł/os + VAT* – w przypadku przesłania karty zgłoszeniowej na mail lub fax.

Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 30 stycznia 2019 roku – 377 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl