Temat: "Akcja Bilans"

Cena: 990 zł

Data rozpoczecia: 2019-01-11 09:00:00
Data zakończenia: 2019-02-05 15:00:00

Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku obrotowego. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych.

Podczas szkolenia nasi eksperci przedstawią najważniejsze zagadnienia związane z  zamknięciem roku obrotowego pod względem rachunkowym (bilansowym) i podatkowym z uwzględnieniem dodatkowych obowiązków sprawozdawczych dotyczących wypłaconych dywidend, podatku u źródła czy obowiązków wynikających z transakcji z podmiotami powiązanymi. Będą omawiane w/w kwestie wynikające ze specyfiki przedsiębiorstwa z uwzględnieniem obowiązujących wewnętrznych uregulowań. Cały zakres szkolenia prowadzony jest przez praktyków na co dzień zajmujących się tematyką podatkową i rachunkową.

Dzień 1 – 11.01.2019

Podatki dochodowe przedsiębiorstwa

1. Rodzaj i moment powstania przychodu podatkowego:

• zasady podatkowe powstania przychodu,

• wystawienie faktury (dokumentu), otrzymanie zapłaty w aspekcie powstania przychodu,

• korekta przychodu – zwrot towarów, reklamacja, rabat a oczywista pomyłka,

• świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne – otrzymane prezenty, usługi,

• umorzone i przedawnione zobowiązania,

• otrzymane premie pieniężne, odszkodowania, kary i kaucje,

• sprzedaż promocyjna, sponsoring a przychód podatkowy,

• przychody nie stanowiące przychodów podatkowych i przychody zwolnione,

• nieodpłatne pełnienie funkcji przez członków zarządu i rad nadzorczych,

• Podatkowa Grupa Kapitałowa – rzeczywista działalność czy metoda optymalizacji podatkowej,

• wyłączenia z przychodów.

2. Przychody z zysków kapitałowych – wyodrębnione źródło przychodów:

• przychody z udziału w zyskach osób prawnych,

• przychody z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego,

• przychody ze zbycia ogółu praw i obowiązków,

• przychody ze zbycia wierzytelności,

• przychody z praw majątkowych.

3. Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów:

• definicja kosztów uzyskania przychodów,

• koszty bezpośrednie i pośrednie – ujęcie jednorazowe lub w czasie,

• odpisy amortyzacyjne a zmiana stawek amortyzacji,

• sposoby dokumentowania wydatków,

• moment dokonania korekty kosztów – zwrot towarów, reklamacja, rabat a „oczywista pomyłka”,

• wydatki związane z zatrudnianiem i pełnieniem funkcji – nagrody, delegacje, świadczenia nieodpłatne,

• koszty związane z promocją, reklamą i reprezentacją,

• wierzytelności nieściągalne i przedawnione,

• szczególne przypadki – zapłata odszkodowania, wydatki związane z leasingiem,

• nowe zasady rozliczania kosztów „finansowania dłużnego”,

• dodatkowe ograniczenie zaliczenia w koszty uzyskania kosztów usług niematerialnych i prawnych,

• koszty wyłączone z kosztów uzyskania.

4. Sposoby rozliczania podatkowych różnic kursowych :

• wybór metody rozliczania różnic kursowych,

• pojęcie „kurs faktycznie zastosowany”,

• kontrowersje w zaliczaniu tzw. ekonomicznych różnic kursowych do różnic podatkowych.

5. Nowe przepisy dotyczące cen transferowych od 01.01.2017:

• jakie podmioty są objęte obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej (limit obrotów/kosztów),

• rodzaje transakcji i umów objętych obowiązkiem dokumentacji podatkowej,

• kryterium istotnego wpływu transakcji na wysokość obrotu/straty podatnika,

• zmiana definicji powiązań kapitałowych,

• nowy zakres informacyjny dokumentacji,

• sankcje (stawka podatku 50%) oraz obowiązki informacyjne i sprawozdawcze,

- CIT-TP,

- ORD-U.

6. Obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika i podatnika:

• przejście z wyniku bilansowego na wynik podatkowy – zeznanie roczne,

• dokumentacja podatkowa podmiotów powiązanych,

• zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu,

• pobór podatku od przychodów wypłacanych nierezydentom – „podatek u źródła”,

• znaczenie certyfikatu rezydencji w „podatku u źródła” – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,

• zasady opodatkowania wypłaconych i otrzymanych dywidend:

- CIT-6R,

- PIT-8AR,

- IFT-2/IFT-2R,

• składanie informacji o zawartych umowach i wypłaconych wynagrodzeniach w stosunku do nierezydentów powiązanych podatkowo:

- CIT-10Z,

- IFT-2R.

 

Dzień 2 – 28.01.2019

Przedsiębiorca jako płatnik podatku od wynagrodzeń, podatek od towarów i usług (VAT).

1. Szczególne przypadki dokonywania świadczeń na rzecz pracowników:

• kontrowersje wokół wydatków związanych z podróżą służbową,

• pokrycie kosztów wynajmu mieszkania (noclegu),

• używanie przez pracowników, osób pełniących funkcje, firmowego samochodu do celów prywatnych,

• rozliczanie samochodów prywatnych na cele pracodawcy – czy przychód podatkowy?

• odszkodowania wypłacane pracownikom oraz byłym pracownikom,

• świadczenia o charakterze socjalnym– koszty „socjalne” – nowe limity,

• pobór podatku od przychodów pracowniczych oraz składanie informacji podatkowych:

- PIT-4R,

- PIT-8AR,

- PIT-11.

2. Obowiązki roczne związane z obrotem i rozliczeniem podatku VAT:

• wyjaśnienie różnic przychód PD/obrót VAT,

• limity roczne – obrót zwolnienia, mały podatnik,

• tzw. ulga na złe długi,

• JPK w zakresie VAT oraz pozostałych ewidencji, plików.

3. Struktura sprzedaży i korekty podatku:

• struktura sprzedaży działalności opodatkowanej i zwolnionej – zasady obliczania proporcji i dokonywania korekt rocznych,

• struktura działalności opodatkowanej i nieopodatkowanej – zasady obliczania tzw. prewspółczynnika i dokonywania korekt rocznych,

• korekty związane ze zmianą przeznaczenia towarów – z działalności opodatkowanej na działalność zwolnioną bądź nieopodatkowaną i odwrotnie.

 

Dzień 3 – 5.02.2019

Rachunkowość – akcja bilans 2018

1. Majątek trwały:

• wartości niematerialne i prawne,

• środki trwałe:

- cechy,

- wycena w wartości godziwej,

- leasing najem dzierżawa,

• środki trwałe w budowie:

- zasady ujmowania w księgach,

- rozliczenie kosztów wspólnych przedsięwzięć wielozadaniowych.

2. Inwestycje – wycena bieżąca.

3. Wycena zapasów:

• cena zakupu,

• cena nabycia,

• koszt wytworzenia,

• cena sprzedaży netto.

4. Należności a zasada ostrożności.

5. Wycena aktywów i zobowiązań finansowych w skorygowanej cenie nabycia.

6. Kapitały własne:

• ujęcie w księgach i prezentacja w bilansie,

• wynik lat ubiegłych,

• prezentacja wyniku spółek osobowych.

7. Rezerwy na zobowiązania.

8. Odroczony podatek dochodowy.

9. Bierne i czynne rozliczenia m/o kosztów.

10. Kontrakty długoterminowe.

11. Rachunek zysków i strat metoda porównawcza a metoda kalkulacyjna.

12. Poprawa błędów. 

Ekspert – doradca podatkowy prowadzący samodzielną podatkową (zał. 1992 r.), wspólnik spółki doradztwa podatkowego "Danina" sp. z o.o.. W latach 2002-2010 członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz działającej w jej ramach Komisji Prawa Podatkowego, od 2010 r. V-ce przewodnicząca Świętokrzyskiego Oddziału KIDP. Od 2007 r. członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej d/s Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów. Członek założyciel Stowarzyszenia Klub Doradców Podatkowych. Autor i współautor publikacji prasowych z dziedziny prawa podatkowego, od 2006 r. redaktor prowadzący i współautor ukazującej się corocznie publikacji "Vademecum Doradcy Podatkowego" (wyd. Datev Polska). Współautor "Komentarza do ustawy o doradztwie podatkowym" pod red. A. Mariańskiego (wyd. Wolters Kluwer). Współautor programu komputerowego "Audyt Podatkowy VAT" oraz "Audyt Podatkowy CIT" (wyd. Datev eG – Niemcy). Wykładowca specjalizujący się w tematyce podatków dochodowych oraz podatku VAT – szkolenia dla firm komercyjnych  (Wolters Kluwer, Infor) oraz Stowarzyszeń.

 

Ekspert – od wielu lat trener w dziedzinie zagadnień podatkowych, księgowych oraz w dziedzinie rachunkowości. Swoją wiedzą i praktyką chętnie dzieli się na szkoleniach przeprowadzanych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Kurs odbędzię sie w dniach 11.01, 28.01, 5.02.2019 roku w Skarżysky-Kamiennej.

 

Godziny szkolenia: 09:00-15:00.

 

Cena kursu – 990 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl