Temat: "Kompendium wiedzy z zakresu podatków, czyli jak poradzić sobie z ciągle zmieniającymi się przepisami?"

Cena: 1800 zł

Data rozpoczecia: 2018-12-28 09:00:00
Data zakończenia: 2019-02-14 15:00:00

Szkolenie adresowane jest do pracowników pionów finansowo-księgowych oraz pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, osób odpowiedzialnych za obliczanie zaliczek na podatek dochodowy jak również do wszystkich zainteresowanych.

W trakcie szkolenia omówione zostaną prawa i obowiązki płatnika wynikające z przepisów Ordynacji podatkowej, ustawy PIT oraz innych obowiązujących przepisów. Szczególny nacisk kładziemy na zmianę przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mające wpływ na prawidłowość dokonanych odliczeń.

Przybliżone zostaną również kluczowe problemy oraz zmiany obowiązujące od stycznia 2018 i planowane zmiany na 2018 w zakresie podatku VAT, z uwzględnieniem bieżących istotnych problemów w sprawach dotyczących opodatkowania podatkiem VAT jednostek prowadzących rozliczenia w tym zakresie.

Część I – Akcja Bilans

 

Dzień 1 – Rachunkowość – akcja bilans 2018 – 28.12.2018

1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych:
·      dowody księgowe,
·      zamknięcie ksiąg,
·      zestawienie obrotów i sald,
·      elementy sprawozdania finansowego,
·      uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg i sporządzaniu sprawozdania finansowego.
2. Odpowiedzialność głównego księgowego, kierownika jednostki i organu nadzorującego za księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe.
3. Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji:
·      spis z natury,
·      potwierdzenie sald,
·      w drodze weryfikacji,
·      rozliczenie i ujęcie w księgach różnic inwentaryzacyjnych,
·      elementy podatkowe.
4. Zasady ustalania wyniku finansowego:
·      metoda porównawcza,
·      obroty wewnętrzne,
·      metoda kalkulacyjna.
5. Rachunek przepływów pieniężnych.
6. Informacja dodatkowa – wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
7. Sprawozdanie z działalności – podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9.
8. Zagadnienia szczegółowe:
·      środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:
-     ustalenie wartości początkowej,
-     metody amortyzacji,
-     elementy podatkowe,
·      leasing:
-     istota leasingu,
-     leasing operacyjny,
-     leasing finansowy,
-     elementy podatkowe,
·      odroczony podatek dochodowy:
-     aktywa,
-     rezerwy,
-     kompensata,
·      zdarzenia po dacie bilansu w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7,
·      zmiany zasad polityki rachunkowości oraz wartości szacunkowych w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7,
·      rozrachunki z dostawcami:
-     zasady tworzenia odpisów aktualizujących,
-     ustanie przyczyn dokonania odpisów aktualizujących,
-     przedawnienie,
-     elementy podatkowe.
·      rozliczenia międzyokresowe:
-     kosztów,
-     przychodów,
·      zdarzenia na przełomie roku.
9. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego i jego składanie.
10. Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym.
11. Pytania i dyskusja.


Dzień 2 – Podatki dochodowe przedsiębiorstwa – 10.01.2019

1. Rodzaj i moment powstania przychodu podatkowego:
·      zasady podatkowe powstania przychodu,
·      wystawienie faktury (dokumentu), otrzymanie zapłaty w aspekcie powstania przychodu,
·      korekta przychodu – zwrot towarów, reklamacja, rabat a oczywista pomyłka,
·      świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne – otrzymane prezenty, usługi,
·      umorzone i przedawnione zobowiązania,
·      otrzymane premie pieniężne, odszkodowania, kary i kaucje,
·      sprzedaż promocyjna, sponsoring a przychód podatkowy,
·      przychody nie stanowiące przychodów podatkowych i przychody zwolnione,
·      nieodpłatne pełnienie funkcji przez członków zarządu i rad nadzorczych,
·      Podatkowa Grupa Kapitałowa – rzeczywista działalność czy metoda optymalizacji podatkowej,
·      wyłączenia z przychodów.
2. Przychody z zysków kapitałowych – wyodrębnione źródło przychodów:
·      przychody z udziału w zyskach osób prawnych,
·      przychody z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego,
·      przychody ze zbycia ogółu praw i obowiązków,
·      przychody ze zbycia wierzytelności,
·      przychody z praw majątkowych.
3. Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów:
·      definicja kosztów uzyskania przychodów,
·      koszty bezpośrednie i pośrednie – ujęcie jednorazowe lub w czasie,
·      odpisy amortyzacyjne a zmiana stawek amortyzacji,
·      sposoby dokumentowania wydatków,
·      moment dokonania korekty kosztów – zwrot towarów, reklamacja, rabat a „oczywista pomyłka”,
·      wydatki związane z zatrudnianiem i pełnieniem funkcji – nagrody, delegacje, świadczenia nieodpłatne,
·      koszty związane z promocją, reklamą i reprezentacją,
·      wierzytelności nieściągalne i przedawnione,
·      szczególne przypadki – zapłata odszkodowania, wydatki związane z leasingiem,
·      nowe zasady rozliczania kosztów „finansowania dłużnego”,
·      dodatkowe ograniczenie zaliczenia w koszty uzyskania kosztów usług niematerialnych i prawnych,
·      koszty wyłączone z kosztów uzyskania.
4. Sposoby rozliczania podatkowych różnic kursowych :
·      wybór metody rozliczania różnic kursowych,
·      pojęcie „kurs faktycznie zastosowany”,
·      kontrowersje w zaliczaniu tzw. ekonomicznych różnic kursowych do różnic podatkowych.
5. Nowe przepisy dotyczące cen transferowych od 01.01.2017:
·      jakie podmioty są objęte obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej (limit obrotów/kosztów),
·      rodzaje transakcji i umów objętych obowiązkiem dokumentacji podatkowej,
·      kryterium istotnego wpływu transakcji na wysokość obrotu/straty podatnika,
·      zmiana definicji powiązań kapitałowych,
·      nowy zakres informacyjny dokumentacji,
·      sankcje (stawka podatku 50%) oraz obowiązki informacyjne i sprawozdawcze.
6. Obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika i podatnika:
·      przejście z wyniku bilansowego na wynik podatkowy – zeznanie roczne,
·      dokumentacja podatkowa podmiotów powiązanych,
·      zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu,
·      pobór podatku od przychodów wypłacanych nierezydentom – „podatek u źródła”,
·      znaczenie certyfikatu rezydencji w „podatku u źródła” – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
·      zasady opodatkowania wypłaconych i otrzymanych dywidend.
·      składanie informacji o zawartych umowach i wypłaconych wynagrodzeniach w stosunku do nierezydentów powiązanych podatkowo.


Dzień 3 – Przedsiębiorca jako płatnik podatku od wynagrodzeń, podatek od towarów i usług (VAT). – 14.02.2019

1. Szczególne przypadki dokonywania świadczeń na rzecz pracowników:
·      kontrowersje wokół wydatków związanych z podróżą służbową,
·      pokrycie kosztów wynajmu mieszkania (noclegu),
·      używanie przez pracowników, osób pełniących funkcje, firmowego samochodu do celów prywatnych,
·      rozliczanie samochodów prywatnych na cele pracodawcy – czy przychód podatkowy?
·      odszkodowania wypłacane pracownikom oraz byłym pracownikom,
·      świadczenia o charakterze socjalnym– koszty „socjalne” – nowe limity,
·      pobór podatku od przychodów pracowniczych oraz składanie informacji podatkowych.
2. Obowiązki roczne związane z obrotem i rozliczeniem podatku VAT:
·      wyjaśnienie różnic przychód PD/obrót VAT,
·      limity roczne – obrót zwolnienia, mały podatnik,
·      tzw. ulga na złe długi,
·      JPK w zakresie VAT oraz pozostałych ewidencji, plików.
3. Struktura sprzedaży i korekty podatku:
·      struktura sprzedaży działalności opodatkowanej i zwolnionej – zasady obliczania proporcji i dokonywania korekt rocznych,
·      struktura działalności opodatkowanej i nieopodatkowanej – zasady obliczania tzw. prewspółczynnika i dokonywania korekt rocznych,
·      korekty związane ze zmianą przeznaczenia towarów – z działalności opodatkowanej na działalność zwolnioną bądź nieopodatkowaną i odwrotnie.

 

Część II – Podatki VAT, PIT i CIT w świetle aktualnych przepisów

 

Dzień 1 – Omówienie obowiązków Płatnika na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Kodeks karny skarbowy z uwzględnieniem zmian na rok 2018 – 15.01.2019

1. Obowiązki i odpowiedzialność płatnika wynikające z obowiązujących przepisów.
2. Omówienie zasad opodatkowania dochodów osiąganych poza granicami kraju – graniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy. Certyfikat rezydencji.
3. Obowiązki płatnika w związku z umowami zlecenia/umowami o dzieło zawartymi z obcokrajowcami – obowiązek poboru podatku u źródła(m.in. podmioty będące płatnikami podatku u źródła, nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy, pojęcie miejsca zamieszkania – wyjaśnienie pojęć „centrum interesów życiowych”, „centrum interesów gospodarczych”, obliczanie okresu 183 dni pobytu w Polsce, kiedy należy przeprowadzić tzw. test rezydencji podatkowej, należności wypłacane na rzecz cudzoziemca z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło m.in. umowy zawierane z rezydentami z krajów UE i z poza UE – ogólne zasady opodatkowania wynagrodzenia zleceniobiorcy, który nie jest polskim rezydentem, postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, obowiązki płatnika, gdy zleceniobiorca przedstawił certyfikat rezydencji lub nie przedstawił certyfikatu rezydencji, rozliczenie cudzoziemca, który w trakcie roku stał się polskim rezydentem).
4. Źródła przychodów:
·      przychody ze stosunku pracy:
-     pojęcie przychodów,
-     koszty uzyskania przychodów,
-     zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
-     opodatkowanie świadczeń po zmarłym pracowniku – w jakich sytuacjach płatnik musi pobrać zaliczkę, a w jakich nie,
-     świadczenia otrzymywane przez emerytów – zasady opodatkowania.
5. Przychody z działalności wykonywanej osobiście:
·      umowy do 200 złotych – zasady opodatkowania według organów podatkowych,
·      koszty w wysokości 50% – stanowiska organów podatkowych,
·      wpływ orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego umów o dzieło,
·      przychody członków zarządów, rad nadzorczych i innych organów stanowiących osób prawnych (szkolenia, ubezpieczenia OC, samochody).
6. Przychody z praw autorskich i praw majątkowych.
7. Przychody z innych źródeł, w tym: prezenty dla pracowników (najnowsze stanowisko organów podatkowych w tym zakresie), umorzone pożyczki, nienależnie pobrane świadczenia, podnoszenie kwalifikacji osób nie będących pracownikami, świadczenia wypłacane z PKZP, wynagrodzenia po zmarłym pracowniku.
8. Przychody zwolnione z opodatkowania m.in.: świadczenia związane z BHP (okulary i szkła kontaktowe dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży), diety i inne należności za czas podróży służbowych – zasady podatkowego traktowania kosztów wyjazdu przekraczających limity z rozporządzenia – najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych; zasady opodatkowania podróży osób niebędących pracownikami – diety, zwrot kosztów – stanowiska organów podatkowych i sądów, kilometrówka a koszty parkingów i autostrad, odszkodowania wypłacane na podstawie ugód sądowych a zwolnienie od opodatkowania, świadczenia z funduszy związków zawodowych, kryterium socjalne a zwolnienie od opodatkowania, ekwiwalenty za używane przez pracowników narzędzia, materiały, sprzęt stanowiące ich własność (komputery, telefony) – podejście organów i sądów do ustalania wysokości ekwiwalentu.
9. Koszty uzyskania przychodów:
·      koszty uzyskania przychodu dla pracowników, w tym wysokość i zasady naliczania 50% kosztów dla pracowników (z uwzględnieniem zmian od 2018 r),
·      koszty uzyskania dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
·      koszty uzyskania przy prawach autorskich i prawach majątkowych po wprowadzeniu limitu (z uwzględnieniem zmian),
·      zastosowanie faktycznie poniesionych kosztów uzyskania przychodów w ramach umów o pracę oraz innych umów.
10. Planowane zmiany w zakresie rozliczeń rocznych
11. Odpowiedzi na pytania.

 

Dzień 2 – Zmiany w podatku CIT oraz PIT na przełomie roku 2018/2019. – 29.01.2019

1. Zmiany wprowadzone ustawą z 15.06.2018 r., o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
·      zwolnienie podatkowe dla wygranych w grach,
·      zwolnienie podatkowe dla świadczeń z tytułu pomocy przyznanej na podstawie art.14 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1197) oraz udzielonej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. z 2015 r. poz. 21), a także inne świadczenia o podobnym charakterze otrzymane w związku z ujawnieniem wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacji dotyczących osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotnych okoliczności jego popełnienia,
·      katalog przychodów, których uzyskiwanie uprawnia podatników do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów,
·      odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny,
·      podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem,
·      doprecyzowanie przepisu dotyczącego opodatkowania przychodów ze zbycia akcji w ramach programów motywacyjnych,
·      wzory oświadczeń oraz zawiadomień – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
·      opodatkowanie wkładów niepieniężnych – doprecyzowanie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Zmiany planowane w podatkach dochodowych od 01.01.2019 r.:
·      likwidację obowiązków, które bezpośrednio nie wpływają na rozliczenia podatkowe i dotyczą okoliczności, których ustalenie możliwe jest w oparciu o inne dokumenty posiadane przez podatnika, w tym obowiązków:
-     informacyjnych m.in. o okresie zawieszenia wykonywania działalności, o zaprowadzeniu księgi przychodów i rozchodów,
-     odrębnego powiadomienia m.in. o wyborze sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, o wyborze przez podatnika rozliczania różnic kursowych ustalanych w oparciu o przepisy o rachunkowości, złożeniu zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku następnym, o wyborze sposobu wpłacania zaliczek,
-     dokumentacyjnych m.in. prowadzenia indywidualnych (imiennych) kart przychodów pracowników, ewidencji wyposażenia, ewidencji zatrudnienia,
-     wydłużenie terminów na dokonanie wyboru sposobu i formy opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów/przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (co do zasady z 20 stycznia roku podatkowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód),
·      podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika”,
·      wprowadzenie ulgi na złe długi,
·      wprowadzenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka podatnika, współpracującego z tym małżonkiem – przedsiębiorcą,
·      wprowadzenie możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł,
·      wprowadzenie zwolnienia z podatku dochodowego kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku,
·      zmian w podatkach dochodowych w zakresie wykorzystywania samochodów osobowych, w tym w ramach umowy leasingu (m.in. ograniczenie w zaliczaniu opłat z tytułu umów leasingu, najmu i dzierżawy do kosztów podatkowych do kwoty 150.000 zł, wydatki związane z korzystaniem z samochodu osobowego służącego podatnikowi także do innych celów niż działalność gospodarcza zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w wysokości 75% tych wydatków),
·      pozostałe zapowiadane zmiany w podatkach dochodowych.

 

Dzień 3 – Zmiany w zakresie podatku VAT planowane od 1 stycznia 2019 r. oraz pierwsze doświadczenia w wykorzystaniu przez podatników mechanizmu podzielonej płatności – 5.02.2019

I Zmiany planowane od 1 stycznia 2019 r.:

1. Modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części, poprzez likwidację warunku, że ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu – zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection Sp. z o.o.
2. Zmiana w zakresie procedury likwidacji spółki cywilnej lub spółki prawa handlowego nieposiadającej osobowości prawnej:
·      nowelizacja przepisów w zakresie spisu z natury,
·      nowe zasady zwrotu podatku byłym wspólnikom.
3. Dostosowanie przepisów dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi do zmian wcześniejszych zmian przepisów w podatkach dochodowych:
·      kiedy powiązania między podmiotami mogą mieć wpływ na kwestionowanie przez organy podatkowe podstawy opodatkowania?
·      zmiana limitu udziałów w przypadku powiązań kapitałowych między podmiotami – wpływ na określenie podstawy opodatkowania.
4. Modyfikacja zasad wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE:
·      doprecyzowanie zasad wykreślenia podatnika VAT czynnego i VAT-UE w przypadku składania deklaracji „zerowych”,

·      nowe zasady przywracania statusu podatnika VAT czynnego i VAT-UE w przypadku wykreślenia z powodu nieskładania deklaracji lub składania deklaracji „zerowych”.
5. Doprecyzowanie warunków uzyskania zwrotu podatku VAT w trybie „25 dni” – bezwzględna konieczność złożenia określonych dokumentów w celu uzyskania zwrotu podatku VAT w terminie 25 dni.
6. Odmowa zwrotu w przypadku gdy kwota do przeniesienia skutkowałaby nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika – kwota do przeniesienia skutkująca nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika w przypadku przerzucenia ciężaru podatku na nabywcę towaru lub usługi lub na osobę trzecią.
7. Nowa wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego – obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej.
8. Wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (200 tys. zł rocznego obrotu) przez kolejne grupy podatników – jakie rodzaje działalności zostaną objęte wyłączeniem.

II Kasy rejestrujące oraz faktury:

1. Planowane zmiany w zakresie kas fiskalnych 2019 (kas online):
·      od kiedy konieczne będzie stosowanie kas online, a do kiedy używać można „starych” kas fiskalnych?
·      omówienie nowych zasad stosowania kas wynikających z ustawy o VAT,
·      zmiany w zakresie warunków technicznych i zasad użytkowania kas – omówienie najistotniejszych dla podatników kwestii wynikających z:
-     projekt rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących,
-     projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące,
-     w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.
2. Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów:
·      wystawienie dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej – nowe wymogi,
·      skutki dla nabywcy, w przypadku uzyskania faktury niezgodnie z nowymi zasadami,
·      czy zmienią się zasady w przypadku wystawiania faktur do paragonów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?
·      terminy wprowadzenia „nowych” kas rejestrujących w poszczególnych branżach w latach 2019 – 2020,
·      obowiązek wystawiania faktury w formacie JPK_FA – podstawa tworzenia centralnego rejestru faktur.
III Bieżące doświadczenia związane z nowym mechanizmem wprowadzonym na potrzeby podatku VAT – Mechanizm podzielonej płatności (VAT Split Payment; dalej MPP):

·      czy możemy zakazać kontrahentowi płatności przy użyciu MPP?
·      faktoring a MPP,
·      faktury zaliczkowe i faktury proforma a MPP,
·      zapłata kontrahentowi na konto zagraniczne lub konto prowadzone w walucie obcej,
·      kompensowanie faktur a zapłata przy użyciu MPP,
·      błędne wypełnienie przelewu – skutki,
·      oraz wiele innych problemów.

Ekspert – biegły rewident, praktyk, właściciel biura Doradztwa ekonomiczno-finansowego, autor kompleksowego opracowania „przykładowej dokumentacji z badania sprawozdania finansowego dla biegłych rewidentów”, wieloletni wykładowca, specjalista ds. rachunkowości.

Ekspert – licencjonowany przez Ministerstwo Finansów doradca podatkowy, doświadczony praktyk (od 19 lat prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego), wykładowca wyższych uczelni, działalność dydaktyczna od 10 lat: szkolenia, wykłady oraz warsztaty z zakresu prawa podatkowego.

Ekspert doradca podatkowy od 2011 roku, swoją przygodę w podatkach rozpoczął od pracy w jednym z wrocławskich urzędów skarbowych, następnie pracował w jednej z najbardziej renomowanych firm doradztwa podatkowego (Rödl & Partner). Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych oraz procedury podatkowej. W podatkach najciekawsza dla niego jest zmienność sytuacji i nieprzewidywalność, które skłaniają do kreatywności i ciągłego rozwoju.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach od 28.12.2018, 10.01, 15.01, 29.01, 5.02, 14.02.2019 w Siemianowicach Śląskich.

Godziny kursu: 9:00-15:00.

 

Cena szkolenia – 1800 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl