Temat: "Kurs Podatkowy dla zaawansowanych - wybrane aspekty"

Cena: 2100 zł

Data rozpoczecia: 2018-10-17 09:00:00
Data zakończenia: 2018-12-11 15:00:00

Szkolenie adresowane jest do pracowników pionów finansowo-księgowych oraz pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, osób odpowiedzialnych za obliczanie zaliczek na podatek dochodowy jak również do wszystkich zainteresowanych.

W trakcie szkolenia omówione zostaną prawa i obowiązki płatnika wynikające z przepisów Ordynacji podatkowej, ustawy PIT oraz innych obowiązujących przepisów. Szczególny nacisk kładziemy na zmianę przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mające wpływ na prawidłowość dokonanych odliczeń.

Przybliżone zostaną również kluczowe problemy oraz zmiany obowiązujące od stycznia 2018 i planowane zmiany na 2018 w zakresie podatku VAT, z uwzględnieniem bieżących istotnych problemów w sprawach dotyczących opodatkowania podatkiem VAT jednostek prowadzących rozliczenia w tym zakresie.

Część I – Podatki VAT, PIT i CIT w świetle aktualnych przepisów

Dzień 1 Rozliczanie VAT w międzynarodowym obrocie towarowym. Wewnątrzwspólnotowe nabycia i dostawy towarów. Eksport i import towarów 17.10.2018

1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji w obrocie międzynarodowym.

• zasady ustalania „miejsca świadczenia, dostawy towarów” dla transakcji ruchomych, nieruchomych oraz dostawy połączonej z montażem, uruchomieniem

• rozróżnienie dostaw z tytułu których podatek należny rozlicza dostawca lub nabywca

2. Transakcje łańcuchowe w obrocie międzynarodowym.

• definicje w dostawach / transakcjach łańcuchowych,

• zasady ustalania miejsca dostawy towarów  i obowiązki dokumentacyjne uczestników transakcji trójstronnej,

• możliwości stosowania procedury uproszczonej – warunki i obowiązki uczestników transakcji.

• organizator dostawy a prawo do stosowania stawki 0%

3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).

• ustawowa definicja  WDT,

• przemieszczenia towarów, które nie stanowią WDT,

• przemieszczenie towarów własnych jako WDT,

• transakcje nieodpłatne jako WDT,

• obowiązek podatkowy,

• zaliczki w WDT,

• podstawa opodatkowania w WDT,

• warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów administracyjnych,

• magazyn konsygnacyjny.

4. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).

• definicja WNT,

• towary transportowane z krajów trzecich a obowiązek rozliczenia WNT,

• przemieszczenie towarów własnych jako WNT,

• obowiązek podatkowy,

• zwolnienie podmiotowe / przedmiotowe a WNT (transakcje > 50.000 PLN)

• moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,

• obowiązek korekty podatku naliczonego z tytułu WNT - brak faktury od kontrahenta

• podstawa opodatkowania w WNT,

• magazyn konsygnacyjny.

5. Eksport towarów.

• pojęcie eksportu towarów,

• eksport bezpośredni i pośredni,

• warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,

• dowody dokonania eksportu towarów 

• obowiązek podatkowy,

• zaliczki w eksporcie

• Incoterms 2010 a określenie momentu dokonania dostawy.

6. Import towarów.

• definicja importu towarów

• określenie momentu powstania obowiązku podatkowego,

• podatnik zobowiązany do rozliczenia VAT należnego w imporcie towarów,

• procedura uproszczona w przypadku importu towarów (odprawa uproszczona, upoważniony podmiot gospodarczy (art. 33a)

• zasady ustalania podstawy opodatkowania.

7. Rejestracja  podatnika VAT UE,  wykreślenie z ewidencji podatników „unijnych”,   informacje podsumowujące.

• obowiązek rejestracji podatnika „VAT UE”

• zasady posługiwania się prefiksem literowym przy numerze identyfikacji podatkowej

• informacje podsumowujące VAT UE (informacje wykazywane, terminy i zasady przekazywania do US).

 

Dzień 2 – Podatek CIT w 2018 r – wybrane problemy – 30.10.2018

1. Podatek u Źródła po zmianach dokonanych w 2017 i 2018 r – czy ubruttowienie zobowiązania staje się regułą.

2. Podwyższenie limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych z 3.500 zł na 10.000 zł odpisywanych jednorazowo w koszty. Niedoskonałości zmian w stosunku do ulepszonych środków trwałych

po 31 grudnia 2017 r.

3. Korzystniejsze od 22 lutego 2018 r  zasady amortyzacji samochodów elektrycznych.

4. Limity kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, zarządzania i kontroli) zawartych z podmiotami powiązanymi w podatku CIT.

5. Rozciągnięcie ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych w podatku dochodowym od osób fizycznych na przypadki otrzymania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych tytułem darmym. Zmiany ponowne w trakcie roku tych przepisów.

6. Katalogi NKUP i jego modyfikacje w 2018 r.

7. Kolejna modyfikacja listy czynności objętych 50% kosztami uzyskania dokonana w trakcie 2018 r.

8. Publikowanie informacji w Internecie o niektórych osobach prawnych.

9. Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników, posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości.

10. Zmiany wywołane ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

11. Skutki wyodrębnienia w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika:

• uwzględnienie tych dwóch źródeł w rozliczaniu zysków z spółek nie posiadających osobowości prawnej,

• wprowadzenie katalogu przychodów uznawanych za zyski kapitałowe,

• dostosowanie ewidencji podatkowych do zmienionych przepisów.

12. Modyfikacja przepisów ograniczających wysokość odliczanych odsetek (kosztów finansowania dłużnego).

13. Aporty w spółkach kapitałowych po zmianach.

14. Kary umowne za opóźnienia w dostawie towaru.

15. Niektóre firmowe przychody wg nowych interpretacji – pośrednictwo, przedpłaty, nieodpłatne świadczenia.

16. Koszty uzyskania przychodów – koszty egzekucji, podatek za kontrahenta, wydatki związane z pogrzebem, urządzenie siłowni.

17. Kursy walut w podróży służbowej, wpłata w systemie PayPal.

18. Przychody ze stosunku pracy – samochód służbowy, nieodpłatne świadczenia, zapłata ZUS za byłego pracownika/zleceniobiorcę.

19. Prywatny samochód w spółce osobowej.

20. Prace remontowe i inwestycyjne w ramach jednej inwestycji – orzecznictwo.

21. Wybrane koszty uzyskania w interpretacjach organów podatkowych (wynajem mieszkania przez przedsiębiorcę, nakłady na prowadzenie bloga, czesne za studia, zawinione niedobory, diety w kosztach przedsiębiorcy i inne).

22. Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym na 2018 r:

• stawki przy najmie,

• rozszerzenie przypadków wykluczenia z ryczałtu.

 

Dzień 3 - VAT 2018. Zmiany przepisów. Aktualne interpretacje. –13.11.2018

1. Zmiany VAT wprowadzone w roku 2018:

• Jednolity Plik Kontrolny – obowiązki dla podatników od dnia 1 stycznia 2018 r. oraz od dnia 01 lipca 2018 r,

• rejestr podatników wykreślonych i przywróconych oraz podatników, którzy nie zostali zarejestrowani,

• ograniczenie tajemnicy bankowej i blokowanie rachunku bankowego podatnika (STIR),

• zmiany w zakresie obniżonych stawek VAT (załącznik nr 3 do ustawy),

• zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących od dnia 01 stycznia 2018 r.

2. Podzielona płatność (split payment) od dnia 01 lipca 2018:

• istota rachunku VAT,

• mechanizm podzielonej płatności:

- fakultatywność wyboru nabywcy,

- zasady podziału transakcji,

- komunikat przelewu,

• teoretyczne korzyści z zastosowania podzielonej płatności:

- wyłączenie stosowania przepisów o odpowiedzialności solidarnej zawartych w dziale Xa ustawy o VAT,

- wyłączenie stosowania regulacji związanych ze stosowaniem sankcji, określonych w art. 112b ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 112c ustawy o VAT,

- rezygnacja ze stosowania art. 56b Ordynacji podatkowej (który ustanawia podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług),

- obniżenie kwoty podatku VAT w przypadku wcześniejszej płatności (art. 108d),

- zmiana art. 87 ustawy o VAT – skrócony termin zwrotu różnicy podatku na rachunek VAT,

• ograniczenia w dysponowaniu rachunkiem VAT:

- przeznaczenie środków na rachunku VAT,

- „uwolnienie” środków finansowych zgromadzonych na rachunku VAT.

3. Inne zmiany planowane w 2018 roku, m.in.:

• NIP nabywcy w paragonie fiskalnym – wprowadzenie zasady aby fakturę do paragonu fiskalnego na rzecz  nabywcy posługującego się NIP wystawiło się tylko w przypadku, gdy paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera ten numer,

• dostosowanie definicji „pierwszego zasiedlenia” do orzecznictwa TSWE,

• złagodzenie warunków uznania podmiotów za podmioty powiązane,

• doprecyzowanie przesłanek i warunków wykreślenia podatnika VAT czynnego oraz podatnika VAT-UE,

• złagodzenie zasad nakładania dodatkowego zobowiązania podatkowego,

• ograniczenie zwolnienia podmiotowego (art.113),

• zmiany w zakresie faktur VAT-RR,

• zmiany w załączniku nr 13 do ustawy,

• planowana wymiana kas rejestrujących (kasy on-line).

4. Bieżące problemy w rozliczaniu podatku VAT z zakresu:

• usług związanych z rynkiem budowlanym:

- warunek świadczenia usług w charakterze podwykonawcy,

- obowiązki podatników związane z mechanizmem odwrotnego obciążenia w budownictwie:

- obowiązki podatnika świadczącego usługę,

- obowiązki podatnika nabywającego usługę,

- krajowe informacje podsumowujące VAT-27 „kto i kiedy”.

• dostawa nieruchomości a podatek VAT lub podatek od czynności cywilnoprawnych:

- zwolnienia oraz możliwość rezygnacji ze zwolnienia,

- obowiązek dokonywania korekty podatku naliczonego.

• szczególne zasady odliczenia podatku VAT naliczonego po zmianach obowiązujących od stycznia 2017 roku,

• rozwiązania wątpliwości związanych z fakturowaniem, z obowiązkiem podatkowym oraz prawem odliczenia podatku naliczonego,

• transakcje międzynarodowe w podatku VAT:

- transakcje trójstronne,

- transakcje łańcuchowe z udziałem podmiotów zagranicznych.

 

 

Dzień 4 – Omówienie obowiązków Płatnika na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Kodeks karny skarbowy z uwzględnieniem zmian na rok 2018 – 30.11.2018

I Obowiązki i odpowiedzialność płatnika wynikające z obowiązujących przepisów.

II Omówienie zasad opodatkowania dochodów osiąganych poza granicami kraju – graniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy. Certyfikat rezydencji.

III Źródła przychodów.

1. Przychody ze stosunku pracy:

• Pojęcie przychodów,

- inne nieodpłatne świadczenia np. imprezy integracyjne, dowóz pracowników, polisy ubezpieczeniowe (wyrok TK  sygn. akt  K 7/13),

- zasady ustalania przychodu z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych w tym koszty paliwa – stanowiska organów podatkowych i orzeczenia sądów administracyjnych,

- wycena i opodatkowanie świadczeń rzeczowych,

- umorzone pożyczki,

- świadczenia dla pracowników oddelegowanych za granice – koszty przejazdów i zakwaterowania,

- możliwość wykorzystania argumentacji z wyroku Trybunału Konstytucyjnego (K 7/13) do innych świadczeń dla pracowników,

- rabaty udzielane dla pracowników i współpracowników – kiedy powstaje przychód podatkowy,

- konkursy organizowane dla pracowników – zasady opodatkowania,

- koszty zakwaterowania pracowników mobilnych – stanowiska organów podatkowych i sądów,

- spotkania z kontrahentami w restauracji a przychód pracownika,

• Koszty uzyskania przychodów,

- koszty podstawowe i koszty podwyższone,

- koszty 50% przy umowach o pracę (premie, zwolnienia lekarskie, itp. a 50% koszty podatkowe),

• Zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

• Opodatkowanie świadczeń po zmarłym pracowniku – w jakich sytuacjach płatnik musi pobrać zaliczkę,

a w jakich nie,

• Świadczenia otrzymywane przez emerytów – zasady opodatkowania.

2. Przychody z działalności wykonywanej osobiście:

• Umowy do 200 złotych – zasady opodatkowania według organów podatkowych,

• Koszty w wysokości 50%  - stanowiska organów podatkowych,

• Wpływ orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego umów o dzieło,

• Przychody członków zarządów, rad nadzorczych i innych organów stanowiących osób prawnych (szkolenia, ubezpieczenia OC, samochody),

• Świadczenia wypłacane nierezydentom pracującym za granicą – regulacja, które weszła od 1 stycznia 2017 roku,

• Certyfikaty rezydencji podatkowej – okres ważności, kiedy potrzebne.

3. Przychody z praw autorskich i praw majątkowych.

4. Przychody z innych źródeł, w tym: prezenty dla pracowników (najnowsze stanowisko organów podatkowych w tym zakresie), umorzone pożyczki, nienależnie pobrane świadczenia, podnoszenie kwalifikacji osób nie będących pracownikami, świadczenia wypłacane z PKZP, wynagrodzenia po zmarłym pracowniku.

IV Przychody zwolnione z opodatkowania, w tym:

1. Świadczenia związane z BHP (okulary i szkła kontaktowe dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży),

2. Diety i inne należności za czas podróży służbowych – zasady podatkowego traktowania kosztów wyjazdu przekraczających limity z rozporządzenia – najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych),

3. Zasady opodatkowania podróży osób niebędących pracownikami – diety, zwrot kosztów – stanowiska organów podatkowych i sądów,

4. Kilometrówka a koszty parkingów i autostrad,

5. Odszkodowania wypłacane na podstawie ugód sądowych a zwolnienie od opodatkowania,

6. Świadczenia z funduszy związków zawodowych,

7. Kryterium socjalne a zwolnienie od opodatkowania,

8. Ekwiwalenty za używane przez pracowników narzędzia, materiały, sprzęt stanowiące ich własność (komputery, telefony) – podejście organów i sądów do ustalania wysokości ekwiwalentu.

V Opodatkowanie świadczeń wypłacanych byłym pracownikom.

VI Koszty uzyskania przychodów:

1. Koszty uzyskania przychodu dla pracowników, w tym wysokość i zasady naliczania 50% kosztów dla pracowników (z uwzględnieniem zmian od 2018 r),

2. Koszty uzyskania dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,

3. Koszty uzyskania przy prawach autorskich i prawach majątkowych po wprowadzeniu limitu (z uwzględnieniem zmian),

4. Zastosowanie faktycznie poniesionych kosztów uzyskania przychodów w ramach umów o pracę oraz innych umów.

VII Odpowiedzi na pytania.

Część II – Akcja Bilans

Dzień 1 – Rachunkowość – akcja bilans 2018 – 6.11.2018

1. Majątek trwały

• wartości niematerialne i prawne,

• środki trwałe,

- cechy,

- wycena w wartości godziwej,

- leasing najem dzierżawa,

• środki trwałe w budowie,

- zasady ujmowania w księgach,

- rozliczenie kosztów wspólnych przedsięwzięć wielozadaniowych.

2. Inwestycje – wycena bieżąca.

3. Wycena zapasów:

• cena zakupu,

• cena nabycia,

• koszt wytworzenia,

• cena sprzedaży netto.

4. Należności a zasada ostrożności.

5. Wycena aktywów i zobowiązań finansowych w skorygowanej cenie nabycia.

6. Kapitały własne:

• ujęcie w księgach i prezentacja w bilansie,

• wynik lat ubiegłych,

• prezentacja wyniku spółek osobowych.

7. Rezerwy na zobowiązania.

8. Odroczony podatek dochodowy.

9. Bierne i czynne rozliczenia m/o kosztów.

10. Kontrakty długoterminowe.

11. Rachunek zysków i strat metoda porównawcza a metoda kalkulacyjna.

12. Poprawa błędów. 

 

Dzień 2 – Podatki dochodowe przedsiębiorstwa – 27.11.2018

1. Rodzaj i moment powstania przychodu podatkowego:

• zasady podatkowe powstania przychodu,

• wystawienie faktury (dokumentu), otrzymanie zapłaty w aspekcie powstania przychodu,

• korekta przychodu – zwrot towarów, reklamacja, rabat a oczywista pomyłka,

• świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne – otrzymane prezenty, usługi,

• umorzone i przedawnione zobowiązania,

• otrzymane premie pieniężne, odszkodowania, kary i kaucje,

• sprzedaż promocyjna, sponsoring a przychód podatkowy,

• przychody nie stanowiące przychodów podatkowych i przychody zwolnione,

• nieodpłatne pełnienie funkcji przez członków zarządu i rad nadzorczych,

• Podatkowa Grupa Kapitałowa – rzeczywista działalność czy metoda optymalizacji podatkowej,

• wyłączenia z przychodów.

2. Przychody z zysków kapitałowych – wyodrębnione źródło przychodów:

• przychody z udziału w zyskach osób prawnych,

• przychody z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego,

• przychody ze zbycia ogółu praw i obowiązków,

• przychody ze zbycia wierzytelności,

• przychody z praw majątkowych.

3. Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów:

• definicja kosztów uzyskania przychodów,

• koszty bezpośrednie i pośrednie – ujęcie jednorazowe lub w czasie,

• odpisy amortyzacyjne a zmiana stawek amortyzacji,

• sposoby dokumentowania wydatków,

• moment dokonania korekty kosztów – zwrot towarów, reklamacja, rabat a „oczywista pomyłka”,

• wydatki związane z zatrudnianiem i pełnieniem funkcji – nagrody, delegacje, świadczenia nieodpłatne,

• koszty związane z promocją, reklamą i reprezentacją,

• wierzytelności nieściągalne i przedawnione,

• szczególne przypadki – zapłata odszkodowania, wydatki związane z leasingiem,

• nowe zasady rozliczania kosztów „finansowania dłużnego”,

• dodatkowe ograniczenie zaliczenia w koszty uzyskania kosztów usług niematerialnych i prawnych,

• koszty wyłączone z kosztów uzyskania.

4. Sposoby rozliczania podatkowych różnic kursowych:

• wybór metody rozliczania różnic kursowych,

• pojęcie „kurs faktycznie zastosowany”,

• kontrowersje w zaliczaniu tzw. ekonomicznych różnic kursowych do różnic podatkowych.

5. Nowe przepisy dotyczące cen transferowych od 01-01-2017:

• jakie podmioty są objęte obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej (limit obrotów / kosztów),

• rodzaje transakcji i umów objętych obowiązkiem dokumentacji podatkowej,

• kryterium istotnego wpływu transakcji na wysokość obrotu  / straty podatnika,

• zmiana definicji powiązań kapitałowych,

• nowy zakres informacyjny dokumentacji,

• sankcje (stawka podatku 50%) oraz obowiązki informacyjne i sprawozdawcze,

- CIT-TP

- ORD-U.

6. Obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika i podatnika:

• przejście z wyniku bilansowego na wynik podatkowy – zeznanie roczne,

• dokumentacja podatkowa podmiotów powiązanych,

• zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu,

• pobór podatku od przychodów wypłacanych nierezydentom – „podatek u źródła”,

• znaczenie certyfikatu rezydencji w „podatku u źródła” – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,

• zasady opodatkowania wypłaconych i otrzymanych dywidend,

- CIT-6R

- PIT-8AR

- IFT-2/IFT-2R.

• składanie informacji o zawartych umowach i wypłaconych wynagrodzeniach w stosunku do nierezydentów powiązanych podatkowo,

- CIT-10Z

- IFT-2R.

 

Dzień 3 – Przedsiębiorca jako płatnik podatku od wynagrodzeń, podatek od towarów i usług (VAT). – 11.12.2018

1. Szczególne przypadki dokonywania świadczeń na rzecz pracowników:

• kontrowersje wokół wydatków związanych z podróżą służbową,

• pokrycie kosztów wynajmu mieszkania (noclegu),

• używanie przez pracowników, osób pełniących funkcje, firmowego samochodu do celów prywatnych,

• rozliczanie samochodów prywatnych na cele pracodawcy – czy przychód podatkowy?

• odszkodowania wypłacane pracownikom oraz byłym pracownikom,

• świadczenia o charakterze socjalnym – koszty „socjalne” – nowe limity,

• pobór podatku od przychodów pracowniczych oraz składanie informacji podatkowych,

- PIT-4R

- PIT-8AR

- PIT-11.

2. Obowiązki roczne związane z obrotem i rozliczeniem podatku VAT:

• wyjaśnienie różnic przychód PD/obrót VAT,

• limity roczne – obrót zwolnienia, mały podatnik,

• tzw. ulga na złe długi,

• JPK w zakresie VAT oraz pozostałych ewidencji, plików.

3. Struktura sprzedaży i korekty podatku:

• struktura sprzedaży działalności opodatkowanej i zwolnionej - zasady obliczania proporcji i dokonywania korekt rocznych,

• struktura działalności opodatkowanej i nieopodatkowanej – zasady obliczania tzw. prewspółczynnika i dokonywania korekt rocznych,

• korekty związane ze zmianą przeznaczenia towarów – z działalności opodatkowanej na działalność zwolnioną bądź nieopodatkowaną i odwrotnie.

 

Ekspert – uznany szkoleniowiec, który tematyką podatku VAT, głównie w formie pracy zawodowej, wykładów, zajmuje się od 25 lat, czyli od samego początku wprowadzenia w Polsce podatku VAT (od 5 lipca 1993r.). Posiada bogate doświadczenie zawodowe, m. in. 25-letnia praca w organach skarbowych, wykładowca prawa podatkowego na wyższych uczelniach, zdany egzamin państwowy na doradcę podatkowego, posiada licencję doradcy podatkowego Ministerstwa Finansów.

 

Ekspert – prawnik, doradca podatkowy, prowadzący od 1995 roku własną Kancelarię z pełnym zakresem czynności doradztwa podatkowego. W latach 2002-2007 i ponownie od 2014 Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego w latach 2006-2014. Zajmuje się także dydaktyką – wykładowca Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, współpracuje z regionalnymi oddziałami KIDP oraz z wieloma renomowanymi firmami, min. Datev Symfonia, Infor i wieloma innymi. Posiada w dorobku wiele publikacji branżowych, w tym stałą rubrykę w miesięczniku Przegląd Podatkowy oraz publikacje w Biuletynie KIDP, Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej. Jest współautorem Vademecum Podatkowego wyd. Datev Symfonia.

 

Ekspert – biegły rewident, doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako księgowa, a następnie biegły rewident w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, z którymi obecnie współpracuje w zakresie przeprowadzania audytów sprawozdań finansowych. Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości, podatków oraz kadr i płac.

Ekspert – wysokiej klasy specjalista z zakresu podatku dochodowego. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w organach skarbowych.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 17.10, 30.10, 6.11, 13.11, 27.11, 30.11, 11.12.2018 roku w Przemyślu.

Godziny kursu: 09:00-15:00.

 

Cena szkolenia – 2100 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl