Temat: "Zmiany w podatku CIT oraz PIT na przełomie roku 2018/2019"

Cena: 349 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

Szkolenie adresowane jest do pracowników pionów finansowo-księgowych oraz pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, osób odpowiedzialnych za obliczanie zaliczek na podatek dochodowy jak również do wszystkich zainteresowanych.
W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące podatku CIT i PIT oraz innych obowiązujących przepisów. Szczególny nacisk kładziemy na zmianę przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mające wpływ na prawidłowość dokonanych odliczeń.

Program szkolenia:

 1. Zmiany wprowadzone ustawą z 15.06.2018 r., o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
  • zwolnienie podatkowe dla wygranych w grach,
 • zwolnienie podatkowe dla świadczeń z tytułu pomocy przyznanej na podstawie art.14 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1197) oraz udzielonej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz. U.
  z 2015 r. poz. 21), a także inne świadczenia o podobnym charakterze otrzymane w związku
  z ujawnieniem wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacji dotyczących osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotnych okoliczności jego popełnienia,
 • katalog przychodów, których uzyskiwanie uprawnia podatników do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów,
 • odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny,
 • podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem,
 • doprecyzowanie przepisu dotyczącego opodatkowania przychodów ze zbycia akcji w ramach programów motywacyjnych,
 • wzory oświadczeń oraz zawiadomień – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • opodatkowanie wkładów niepieniężnych – doprecyzowanie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 1. Zmiany planowane w podatkach dochodowych od 01.01.2019 r.:
 • likwidację obowiązków, które bezpośrednio nie wpływają na rozliczenia podatkowe i dotyczą okoliczności, których ustalenie możliwe jest w oparciu o inne dokumenty posiadane przez podatnika, w tym obowiązków:
 • informacyjnych m.in. o okresie zawieszenia wykonywania działalności, o zaprowadzeniu księgi przychodów i rozchodów,
 • odrębnego powiadomienia m.in. o wyborze sposobu ustalania daty powstania przychodu
  w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, o wyborze przez podatnika rozliczania różnic kursowych ustalanych w oparciu o przepisy o rachunkowości, złożeniu zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku następnym, o wyborze sposobu wpłacania zaliczek,
 • dokumentacyjnych m.in. prowadzenia indywidualnych (imiennych) kart przychodów pracowników, ewidencji wyposażenia, ewidencji zatrudnienia,
 • wydłużenie terminów na dokonanie wyboru sposobu i formy opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów/przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (co do zasady z 20 stycznia roku podatkowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód),
 • podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika”,
 • wprowadzenie ulgi na złe długi,
 • wprowadzenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka podatnika, współpracującego z tym małżonkiem – przedsiębiorcą,
 • wprowadzenie możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł,
 • wprowadzenie zwolnienia z podatku dochodowego kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku,
 • zmian w podatkach dochodowych w zakresie wykorzystywania samochodów osobowych, w tym
  w ramach umowy leasingu (m.in. ograniczenie w zaliczaniu opłat z tytułu umów leasingu, najmu
  i dzierżawy do kosztów podatkowych do kwoty 150.000 zł, wydatki związane z korzystaniem
  z samochodu osobowego służącego podatnikowi także do innych celów niż działalność gospodarcza zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w wysokości 75% tych wydatków),
 • pozostałe zapowiadane zmiany w podatkach dochodowych.

 

Ekspert – doradca podatkowy. Były nauczyciel akademicki z 24 letnim stażem. Prawem podatkowym zajmuje się od 1995 r. działając w ramach własnej kancelarii.  Jest autorem kilkunastu książek z zakresu prawa podatkowego. Publikuje regularnie artykuły lub wypowiedzi eksperckie w dziale prawnym gazet Rzeczpospolita oraz Gazeta Prawna. Od 2001 roku do 2007 r.  był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów przeprowadzającej egzaminy na doradców podatkowych. Od 2010 r. jest ponownie członkiem tej Komisji.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Szkolenie odbędzię sie 14 stycznia 2019 roku w Poznaniu.

Godziny szkolenia: 9:00-15:00.

 

Przy zgłoszeniu na min. 7 dni przed szkoleniem obowiązuje promocyjna cena 349 zł/os + VAT*.

Cena szkolenia w przypadku zgłoszenia na mniej niż 7 dni przed szkoleniem – 379 zł/os + VAT*

 

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl