Temat: "Kurs podatkowy dla zaawansowanych – wybrane aspekty"

Cena: 2000 zł

Data rozpoczecia: 2018-09-21 09:00:00
Data zakończenia: 2018-12-03 15:00:00

Szkolenie adresowane jest do pracowników pionów finansowo-księgowych oraz pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, osób odpowiedzialnych za obliczanie zaliczek na podatek dochodowy jak również do wszystkich zainteresowanych.

W trakcie szkolenia omówione zostaną prawa i obowiązki płatnika wynikające z przepisów Ordynacji podatkowej, ustawy PIT oraz innych obowiązujących przepisów. Szczególny nacisk kładziemy na zmianę przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mające wpływ na prawidłowość dokonanych odliczeń.

Przybliżone zostaną również kluczowe problemy oraz zmiany obowiązujące od stycznia 2018 i planowane zmiany na 2018 w zakresie podatku VAT, z uwzględnieniem bieżących istotnych problemów w sprawach dotyczących opodatkowania podatkiem VAT jednostek prowadzących rozliczenia w tym zakresie.

Częsc I – Podatki VAT, PIT, CIT w świetle aktualnych przepisów

Dzień 1 – Podatek CIT w 2018 r – wybrane problemy – 21.09.2018

1. Podatek u Źródła po zmianach dokonanych w 2017 i 2018 r – czy ubruttowienie zobowiązania staje się regułą.

2. Podwyższenie limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych z 3.500 zł na 10.000 zł odpisywanych jednorazowo w koszty. Niedoskonałości zmian w stosunku do ulepszonych środków trwałych po 31 grudnia 2017 r.

3. Korzystniejsze od 22 lutego 2018 r  zasady amortyzacji samochodów elektrycznych.

4. Limity kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, zarządzania i kontroli) zawartych z podmiotami powiązanymi w podatku CIT.

5. Rozciągnięcie ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych w podatku dochodowym od osób fizycznych na przypadki otrzymania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych tytułem darmym. Zmiany ponowne w trakcie roku tych przepisów.

6. Katalogi NKUP i jego modyfikacje w 2018 r.

7. Kolejna modyfikacja listy czynności objętych 50% kosztami uzyskania dokonana w trakcie 2018 r.

8. Publikowanie informacji w Internecie o niektórych osobach prawnych.

9. Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników, posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości.

10. Zmiany wywołane ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

11. Skutki wyodrębnienia w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika:

• uwzględnienie tych dwóch źródeł w rozliczaniu zysków z spółek nie posiadających osobowości prawnej,

• wprowadzenie katalogu przychodów uznawanych za zyski kapitałowe,

• dostosowanie ewidencji podatkowych do zmienionych przepisów.

12. Modyfikacja przepisów ograniczających wysokość odliczanych odsetek (kosztów finansowania dłużnego).

13. Aporty w spółkach kapitałowych po zmianach.

14. Kary umowne za opóźnienia w dostawie towaru.

15. Niektóre firmowe przychody wg nowych interpretacji – pośrednictwo, przedpłaty, nieodpłatne świadczenia.

16. Koszty uzyskania przychodów – koszty egzekucji, podatek za kontrahenta, wydatki związane z pogrzebem, urządzenie siłowni.

17. Kursy walut w podróży służbowej, wpłata w systemie PayPal.

18. Przychody ze stosunku pracy – samochód służbowy, nieodpłatne świadczenia, zapłata ZUS za byłego pracownika/zleceniobiorcę.

19. Prywatny samochód w spółce osobowej.

20. Prace remontowe i inwestycyjne w ramach jednej inwestycji – orzecznictwo.

21. Wybrane koszty uzyskania w interpretacjach organów podatkowych (wynajem mieszkania przez przedsiębiorcę, nakłady na prowadzenie bloga, czesne za studia, zawinione niedobory, diety w kosztach przedsiębiorcy i inne).

22. Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym na 2018 r:

• stawki przy najmie,

• rozszerzenie przypadków wykluczenia z ryczałtu.

 

Dzień 2 – VAT 2018. Zmiany przepisów. Aktualne interpretacje. – 27.09.2018

I Uchwalone zmiany w podatku VAT na 2018 r.

1. Nowelizacja ustawy ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy  Ordynacja podatkowa (Dz.U. D20172169  obowiązuje od 25.12.2017 r.).

2. Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment) – ustawa podpisana przez Prezydenta, czeka na opublikowanie.

3. Ustawa STIR czyli System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (śledzenie rachunków  bankowych przedsiębiorców)

Ustawa o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz.U. 2017/2491- obowiązuje od 13.01.2018 r.).

II Pozostałe akty prawne uszczelniające VAT i podatki dochodowe. Projekty na 2018 r.

1. Kasa Fiskalna on-line  projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące od 1 stycznia 2018:

2. Projekt zmian dotyczący Elektronicznego Wykazu Podatników VAT:

3. Projekt kolejnej nowelizacji ustawy o VAT 27 luty 2018:

III JPK aktualne przepisy dotyczące jednolitego pliku kontrolnego na 1 stycznia 2018 r.

Jednolity Plik Kontrolny JPK- nowy system do analizy i sprawdzania podatników.

1. Najczęściej popełniane błędy w dostarczanych strukturach JPK-VAT wg wyjaśnień Ministerstwa Finansów.

2. Sposób ujęcia poszczególnych rodzajów sprzedaży w strukturze w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów:

3. Konsekwencje błędów i nieprawidłowości wykrytych w JPK-VAT:

IV Świadczenia kompleksowe w podatku VAT

1. Usługa kompleksowa czy pojedyncze świadczenie.

2. Ważne orzecznictwo TSUE i NSA.

3. Niezbędna analiza z punktu widzenia podatnika i jego kontrahenta.

4. Imprezy okolicznościowe a opodatkowanie VAT.

5. Odwrotne obciążenie a świadczenie kompleksowe.

V Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT

1. Ogólne zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego.

2. Szczególne zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego.

3. Mały podatnik a moment powstania obowiązku podatkowego

VI Odliczenie podatku VAT – przypadki szczególne

1. Odliczenie VAT w przypadku odwrotnego obciążenia.

2. Odliczenie VAT w przypadku importu usług.

 

Dzień 3  Rozliczanie VAT w międzynarodowym obrocie towarowym. Wewnątrzwspólnotowe nabycia i dostawy towarów. Eksport i import towarów – 12.10.2018

1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji w obrocie międzynarodowym.

• zasady ustalania „miejsca świadczenia, dostawy towarów” dla transakcji ruchomych, nieruchomych oraz dostawy połączonej z montażem, uruchomieniem

• rozróżnienie dostaw z tytułu których podatek należny rozlicza dostawca lub nabywca

2. Transakcje łańcuchowe w obrocie międzynarodowym.

• definicje w dostawach / transakcjach łańcuchowych,

• zasady ustalania miejsca dostawy towarów  i obowiązki dokumentacyjne uczestników transakcji trójstronnej,

• możliwości stosowania procedury uproszczonej – warunki i obowiązki uczestników transakcji.

• organizator dostawy a prawo do stosowania stawki 0%

3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).

• ustawowa definicja  WDT,

• przemieszczenia towarów, które nie stanowią WDT,

• przemieszczenie towarów własnych jako WDT,

• transakcje nieodpłatne jako WDT,

• obowiązek podatkowy,

• zaliczki w WDT,

• podstawa opodatkowania w WDT,

• warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów administracyjnych,

• magazyn konsygnacyjny.

4. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).

• definicja WNT,

• towary transportowane z krajów trzecich a obowiązek rozliczenia WNT,

• przemieszczenie towarów własnych jako WNT,

• obowiązek podatkowy,

• zwolnienie podmiotowe / przedmiotowe a WNT (transakcje > 50.000 PLN)

• moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,

• obowiązek korekty podatku naliczonego z tytułu WNT - brak faktury od kontrahenta

• podstawa opodatkowania w WNT,

• magazyn konsygnacyjny.

5. Eksport towarów.

• pojęcie eksportu towarów,

• eksport bezpośredni i pośredni,

• warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,

• dowody dokonania eksportu towarów 

• obowiązek podatkowy,

• zaliczki w eksporcie

• Incoterms 2010 a określenie momentu dokonania dostawy

6. Import towarów.

• definicja  importu towarów

• określenie momentu powstania obowiązku podatkowego,

• podatnik zobowiązany do rozliczenia VAT należnego w imporcie towarów,

• procedura uproszczona w przypadku importu towarów (odprawa uproszczona, upoważniony podmiot gospodarczy (art. 33a)

• zasady ustalania podstawy opodatkowania.

7. Rejestracja  podatnika VAT UE,  wykreślenie z ewidencji podatników „unijnych”,   informacje podsumowujące.

• obowiązek rejestracji podatnika „VAT UE”

• zasady posługiwania się prefiksem literowym przy numerze identyfikacji podatkowej

• informacje podsumowujące VAT UE (informacje wykazywane, terminy i zasady przekazywania do US)

 

Dzień 4 – Omówienie obowiązków Płatnika na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Kodeks karny skarbowy z uwzględnieniem zmian na rok 2018 – 26.10.2018

I Obowiązki i odpowiedzialność płatnika wynikające z obowiązujących przepisów.

II Omówienie zasad opodatkowania dochodów osiąganych poza granicami kraju – graniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy. Certyfikat rezydencji.

III Źródła przychodów.

1. Przychody ze stosunku pracy:

2. Przychody z działalności wykonywanej osobiście:

3. Przychody z praw autorskich i praw majątkowych.

4. Przychody z innych źródeł, w tym: prezenty dla pracowników (najnowsze stanowisko organów podatkowych w tym zakresie), umorzone pożyczki, nienależnie pobrane świadczenia, podnoszenie kwalifikacji osób nie będących pracownikami, świadczenia wypłacane z PKZP, wynagrodzenia po zmarłym pracowniku.

IV Przychody zwolnione z opodatkowania, w tym:

1. Świadczenia związane z BHP (okulary i szkła kontaktowe dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży),

2. Diety i inne należności za czas podróży służbowych – zasady podatkowego traktowania kosztów wyjazdu przekraczających limity z rozporządzenia – najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych),

3. Zasady opodatkowania podróży osób niebędących pracownikami – diety, zwrot kosztów – stanowiska organów podatkowych i sądów,

4. Kilometrówka a koszty parkingów i autostrad,

5. Odszkodowania wypłacane na podstawie ugód sądowych a zwolnienie od opodatkowania,

6. Świadczenia z funduszy związków zawodowych,

7. Kryterium socjalne a zwolnienie od opodatkowania,

8. Ekwiwalenty za używane przez pracowników narzędzia, materiały, sprzęt stanowiące ich własność (komputery, telefony) – podejście organów i sądów do ustalania wysokości ekwiwalentu.

V Opodatkowanie świadczeń wypłacanych byłym pracownikom.

VI Koszty uzyskania przychodów:

1. Koszty uzyskania przychodu dla pracowników, w tym wysokość i zasady naliczania 50% kosztów dla pracowników (z uwzględnieniem zmian od 2018 r),

2. Koszty uzyskania dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,

3. Koszty uzyskania przy prawach autorskich i prawach majątkowych po wprowadzeniu limitu (z uwzględnieniem zmian),

4. Zastosowanie faktycznie poniesionych kosztów uzyskania przychodów w ramach umów o pracę oraz innych umów.

VII Odpowiedzi na pytania.

 

Częsc II – Akcja Bilans

Dzień 1 – Rachunkowość – akcja bilans 2018 – 15.11.2018

1. Majątek trwały

2. Inwestycje – wycena bieżąca.

3. Wycena zapasów:

4. Należności a zasada ostrożności.

5. Wycena aktywów i zobowiązań finansowych w skorygowanej cenie nabycia.

6. Kapitały własne:

7. Rezerwy na zobowiązania.

8. Odroczony podatek dochodowy.

9. Bierne i czynne rozliczenia m/o kosztów.

10. Kontrakty długoterminowe.

11. Rachunek zysków i strat metoda porównawcza a metoda kalkulacyjna.

12. Poprawa błędów. 

 

Dzień 2 – Podatki dochodowe przedsiębiorstwa – 26.11.2018

1. Rodzaj i moment powstania przychodu podatkowego.

2. Przychody z zysków kapitałowych – wyodrębnione źródło przychodów.

3. Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów.

4. Sposoby rozliczania podatkowych różnic kursowych.

5. Nowe przepisy dotyczące cen transferowych od 01-01-201

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 21.09, 27.09, 12.10, 26.10, 15.11, 26.11, 3.12.2018 roku w Ostrowie Wielkopolskim.

Godziny kursu: 09:00-15:00.

 

Cena szkolenia – 2000 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl