Temat: "Kurs podatkowy dla zaawansowanych – wybrane aspekty"

Cena: 2400 zł

Data rozpoczecia: 2018-10-05 09:00:00
Data zakończenia: 2018-12-13 15:00:00

Głównych księgowych, dyrektorów finansowych oraz pracowników działów finansowych i księgowości, a także prowadzących i pracowników biur rachunkowych. Jest to wiedza niezbędna również dla przedsiębiorców prowadzących samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą. Kurs zawiera również kompendium wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług – VAT, kontroli skarbowej i przepisów KKS z zakresu VAT oraz podatków dochodowych niezbędne dla osób przygotowujących się do zawodu doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta. Na zajęciach omówione zostanie orzecznictwo ETS, sądów administracyjnych oraz interpretacje Generalnego Dyrektora Informacji Skarbowej dotyczące VAT.

Metodyka prowadzenia zajęć obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie odpowiedzi na zgłaszane przez nich pytania.

CZĘŚĆ I

DZIEŃ 1 – 5.10.2018

Temat: Podatek dochodowy od osób prawnych uwzględnieniem zmian w 2018 roku

1. Podmiot i przedmiot opodatkowania.

2. Przedmiot opodatkowania i podział na źródła przychodów od 1 stycznia 2018 r.

3. Rok podatkowy (obrotowy).

4. Ewidencje rachunkowe (podatkowe).

5. Podmioty powiązane.

6. Różnice kursowe.

 

7. Przychody z udziału w zyskach kapitałowych (art. 7b u.p.d.o.p.).

8. Pozostałe przychody podatkowe (w istocie przychody z działalności gospodarczej).

 

DZIEŃ 2 – 17.10.2018

Temat: CIT – koszty uzyskania, ustalenie dochodu, zeznania roczne

1. Koszty uzyskania przychodów.

2. Rozliczanie amortyzacji podatkowe.

3. Opodatkowanie stron umowy leasingu.

4. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.

 

DZIEŃ 3 – 30.10.2018

Temat: Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2018

A. Podatek dochodowy od osób fizycznych– zasady ogólne

1. Podmiot i przedmiot opodatkowania.

 

2. Źródła przychodów ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej.

 

 

3. Zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21).

 

4. Koszty uzyskania przychodów.

 

5. Zdarzenia szczególne.

 

6. Wydatki nie uznawane za koszty uzyskania przychodu (art. 23).

 

7. Szczególne zasady ustalania dochodu i podstawy opodatkowania.

 

8. Dochód a podstawa obliczenia podatku, wyliczenie podatku.

 

 

9. Zaliczki i roczne rozliczenie podatku.

 

B. ZRYCZŁTOWANE FORMY OPODATKOWANIA

1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

 

2. Karta podatkowa.

 

 

DZIEŃ 4 – 8.11.2018

Temat: Prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług (VAT) w 2018 a wpływ na CIT

1. Podatek VAT jako koszt podatkowy.

 

2. Zakres i zasady opodatkowania (podatek naliczony i należny).

 

3. Obowiązek podatkowy.

 

4. Miejsce świadczenia.

 

5. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.

 

6. Rozdwojona płatność - zasady obowiązujące od 1 lipca 2018.

 

7. Odliczenia i zwrot podatku.

 

8. Fakturowanie.

 

9. Rejestracja, deklaracje i informacje podsumowujące.

 

 

10. Przywrócenie sankcji 30% lub 20% zawyżenia podatku naliczonego lub zaniżenia podatku należnego (art. 110a i 110b).

 

11. Dokumentacja.

 

 

CZĘŚĆ II

Dzień 1 – 21.11.2018

Zmiany w zakresie podatku VAT planowane od 1 stycznia 2019 r. oraz pierwsze doświadczenia w wykorzystaniu przez podatników mechanizmu podzielonej płatności

I Zmiany planowane od 1 stycznia 2019 r.:

1. Modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części, poprzez likwidację warunku, że ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu – zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection Sp. z o.o.

2. Zmiana w zakresie procedury likwidacji spółki cywilnej lub spółki prawa handlowego nieposiadającej osobowości prawnej.

 

3. Dostosowanie przepisów dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi do zmian wcześniejszych zmian przepisów w podatkach dochodowych.

 

4. Modyfikacja zasad wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE.

 

5. Doprecyzowanie warunków uzyskania zwrotu podatku VAT w trybie „25 dni” – bezwzględna konieczność złożenia określonych dokumentów w celu uzyskania zwrotu podatku VAT w terminie 25 dni.

6. Odmowa zwrotu w przypadku gdy kwota do przeniesienia skutkowałaby nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika – kwota do przeniesienia skutkująca nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika w przypadku przerzucenia ciężaru podatku na nabywcę towaru lub usługi lub na osobę trzecią.

7. Nowa wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego – obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej.

8. Wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (200 tys. zł rocznego obrotu) przez kolejne grupy podatników – jakie rodzaje działalności zostaną objęte wyłączeniem.

II Kasy rejestrujące oraz faktury:

1. Planowane zmiany w zakresie kas fiskalnych 2019 (kas online).

2. Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów.

 

III Bieżące doświadczenia związane z nowym mechanizmem wprowadzonym na potrzeby podatku VAT – Mechanizm podzielonej płatności (VAT Split Payment; dalej MPP):

• czy możemy zakazać kontrahentowi płatności przy użyciu MPP?

• faktoring a MPP,

• faktury zaliczkowe i faktury proforma a MPP,

• zapłata kontrahentowi na konto zagraniczne lub konto prowadzone w walucie obcej,

• kompensowanie faktur a zapłata przy użyciu MPP,

• błędne wypełnienie przelewu – skutki,

• oraz wiele innych problemów.

 

CZĘŚĆ III

DZIEŃ 1 – 15.11.2018

Temat: Rachunkowość – akcja bilans 2018

1. Majątek trwały:

• wartości niematerialne i prawne,

• środki trwałe,

 

• środki trwałe w budowie.

 

2. Inwestycje – wycena bieżąca.

3. Wycena zapasów:

• cena zakupu,

• cena nabycia,

• koszt wytworzenia,

• cena sprzedaży netto.

4. Należności a zasada ostrożności.

5. Wycena aktywów i zobowiązań finansowych w skorygowanej cenie nabycia.

6. Kapitały własne:

• ujęcie w księgach i prezentacja w bilansie,

• wynik lat ubiegłych,

• prezentacja wyniku spółek osobowych.

7. Rezerwy na zobowiązania.

8. Odroczony podatek dochodowy.

9. Bierne i czynne rozliczenia m/o kosztów.

10. Kontrakty długoterminowe.

11. Rachunek zysków i strat metoda porównawcza a metoda kalkulacyjna.

12. Poprawa błędów. 

 

DZIEŃ 2 – 29.11.2018

Temat: Podatki dochodowe przedsiębiorstwa

1. Rodzaj i moment powstania przychodu podatkowego.

 

2. Przychody z zysków kapitałowych – wyodrębnione źródło przychodów.

 

3. Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów.

 

4. Sposoby rozliczania podatkowych różnic kursowych.

 

5. Nowe przepisy dotyczące cen transferowych od 01-01-2017.

 

6. Obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika i podatnika

 

DZIEŃ 3 – 13.12.2018

Temat: Przedsiębiorca jako płatnik podatku od wynagrodzeń, podatek od towarów i usług (VAT).

1. Szczególne przypadki dokonywania świadczeń na rzecz pracowników.

 

 

2. Obowiązki roczne związane z obrotem i rozliczeniem podatku VAT.

 

3. Struktura sprzedaży i korekty podatku.

 

Ekspert – absolwent Wydziału Ekonomiki Przemysłu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego, w 2007 roku zakończył szkolenie dla trenerów, w trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Posiada również dyplom uprawniający do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Doświadczony doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Podatkowej i Biura Rachunkowego. Wybitny specjalista w zakresie prawa bilansowego i podatkowego, sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości, cen transakcyjnych oraz kodeksu spółek handlowych.

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także dyrektor działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadają wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, ze szczególnych uwzględnieniem obrotu międzynarodowego. Wieloletni i doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

Ekspert – dyrektor Departamentu Audytu, Biegły rewident. Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach od 5.10, 17.10, 30.10, 8.11, 21.11, 15.11, 29.11, 13.12.2018 roku w Opolu.

 

Godziny kursu: 09:00-15:00.

 

Cena szkolenia – 2400 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl