Temat: "Kurs podatkowy dla zaawansowanych - część III"

Cena: 990 zł

Data rozpoczecia: 2018-11-16 09:00:00
Data zakończenia: 2018-12-17 15:00:00

Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku podatkowego. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych. Podczas szkolenia nasi eksperci przedstawią najważniejsze zagadnienia związane z bilansowym zamknięciem roku pod względem podatkowym i rachunkowym. Będą omawiane kwestie wynikające ze specyfiki przedsiębiorstwa z uwzględnieniem niezbędnych uregulowań wewnętrznych. Cały zakres szkolenia prowadzony jest przez praktyków na co dzień zajmujących się tematyką podatkową i rachunkową.

DZIEŃ 1 - 16.11.2018

Temat: Rachunkowość – akcja bilans 2018

 

1. Majątek trwały

• Wartości niematerialne i prawne

• Środki trwałe

- podstawowe cechy

- wycena w wartości godziwej

- leasing najem dzierżawa

• Środki trwałe w budowie

- zasady ujmowania w księgach

- rozliczenie kosztów wspólnych przedsięwzięć wielozadaniowych.

 

2. Inwestycje -  wycena bieżąca.

 

3. Wycena zapasów

• cena zakupu

• cena nabycia

• koszt wytworzenia

• cena sprzedaży netto.

 

4. Należności a zasada ostrożności.

5. Wycena aktywów i zobowiązań finansowych w skorygowanej cenie nabycia.

 

6. Kapitały własne

• ujęcie w księgach i prezentacja w bilansie

• wynik lat ubiegłych

• prezentacja wyniku spółek osobowych.

 

7. Rezerwy na zobowiązania.

8. Odroczony podatek dochodowy.

9. Bierne i czynne rozliczenia m/o kosztów.

10. Kontrakty długoterminowe.

11. Rachunek zysków i strat metoda porównawcza a metoda kalkulacyjna.

12. Poprawa błędów. 

 

DZIEŃ 2 - 3.12.2018

Temat: Podatkowe zamknięcie roku w PIT/CIT i VAT

 

1. Metody ustalania cen transferowych w aspekcie podatkowym 

• Metody transakcyjne

• Porównywalnej ceny niekontrolowanej

• Cen odsprzedaży 

• Kosztu plus 

• Metody zysku transakcyjnego

• Podziału zysku

• Marży transakcyjnej netto

 

2. Rozliczenia cash pooligu w podatku dochodowym 

• Rodzaje cash poolingu

• Oprocentowanie cash poolingu

• Ustalanie wynagrodzenia pool leadera

• Moment ustalania przychodu uczestników struktury cash poolingu

• Ujęcie aspektów podatkowych w umowach cash poolingu

 

3. Zmiany w CIT i PIT od 12 sierpnia 2017 r.

• Jednorazowa amortyzacja do 100.000 PLN.

• Likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych.

 

4. Zmiany w CIT i PIT od 1 stycznia 2018 r.

• Wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych.

• Wprowadzenie nowych zasad zaliczania odsetek do kosztów podatkowych.

• Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość KUP związanych z umowami o usługi niematerialne oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych w odniesieniu do podmiotów powiązanych.

• Wprowadzenie tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych

• Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku.

• Zmiana zasad w zakresie przekazań nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.

• Wyłączenie ze stosowania przepisów o cenach transferowych dla spółek Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, jak również wyłączenie ze stosowania przepisów o cenach transferowych w przypadku posiadania APA.

• Zmiana przepisów umożliwiającego zaliczenie do KUP start z tytuły odpłatnego zbycia wierzytelności

• Podwyższenie do 10.000 PLN tzw. jednorazowej amortyzacji.

• Modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC).

• Modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie PGK.

• Podwyższenie limitu dotyczącego stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów.

• Rozciągnięcie ograniczenia w zaliczaniu do KUP odpisów amortyzacyjnych w podatku PIT na przypadki otrzymania środków trwałych oraz WNiP tytułem darmym.

• Wprowadzenie rocznego limitu kwotowego w wysokości 100.000,00 dla przychodów z tytułu najmu w PIT.

• Wyłączenie ze źródła „kapitały pieniężne” przychodów uzyskiwanych z realizacji pochodnych instrumentów finansowych lub praw wynikających z papierów wartościowych w PIT.

• Doprecyzowanie zasad określania dochodu uzyskanego w wyniku realizacji programów motywacyjnych.

• Zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna zaliczka nie przekracza 1.000,00 PLN.

 

5. Planowane zmiany w CIT i PIT od 2018 r. i 2019 r.

• Zmiany w zakresie ulgi badawczo – rozwojowej.

• Wprowadzenie tzw. ulgi na złe długi w CIT i PIT.

• Likwidacja szeregu obowiązków informacyjnych m.in. w zakresie różnic kursowych oraz zaliczek uproszczonych.

• Podwyższenie kwoty przychodów uprawniającego do uzyskania statusu małego podatnika z 1,2 mln euro do 2 mln euro.

• Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln zł.

• Zwolnienie od podatku dochodowego przychodów uzyskanych od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za szkodę w środku trwałym.

• Wprowadzenie obowiązku wydania interpretacji ogólnej z urzędu.

• Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków, których płatność na rzecz czynnego podatnika VAT została dokonana na inny rachunek bankowy niż zawarty w wykazie podatników VAT czynnych.

 

6. Upublicznienie danych największych podatników.

 

DZIEŃ 3 - 17.12.2018

Temat: Podatkowe zamknięcie roku w VAT

 

1. Odliczanie częściowe i korekta podatku VAT

• zasady odliczania VAT od wydatków związanych z działalnością mieszaną

• jak ustalić współczynnik proporcji?

• kiedy nie ma obowiązku rozliczania proporcji?

• korekta roczna podatku naliczonego

• korekta podatku VAT od środków trwałych wykorzystywanych do działalności mieszanej

• korekta podatku VAT w związku ze sprzedażą towarów i usług w okresie korekty

• korekta VAT w związku ze zmianą przeznaczenia towarów

• korekta podatku VAT w związku ze zmianą sposobu użytkowania samochodu w działalności

• wykazywanie korekty w deklaracji podatkowej

• zasady odliczania podatku VAT od zakupów wykorzystywanych nie tylko do działalności gospodarczej

 

2. Metoda kasowa rozliczania podatku VAT

• na czym polega rozliczanie podatku VAT przy metodzie kasowej?

• kto może rozliczać podatek VAT metodą kasową?

• kim jest mały podatnik?

• obowiązek podatkowy u podatnika stosującego metodę kasową

• zasady odliczania podatku przy metodzie kasowej

• dlaczego metoda kasowa jest mało popularna?

• konsekwencje otrzymania faktury od podatnika rozliczającego się metodą kasową

 

3. Obrót towarami wrażliwymi

• procedura odwrotnego obciążenia a procedura odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zobowiązania dostawcy

• wykaz towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia

• wykaz towarów objętych procedurą odpowiedzialności solidarnej nabywcy

• zasady rozliczania procedury odwrotnego obciążenia

• odwrotne obciążenie w deklaracji podatkowej

• dodatkowe obowiązki informacyjne podmiotu stosującego procedurę odwrotnego obciążenia

• jak uchronić się przed odpowiedzialnością za zobowiązania dostawcy towarów wrażliwych?

• co to jest kaucja gwarancyjna i kto może ją złożyć?

• gdzie można znaleźć wykaz podmiotów, które wpłaciły kaucję gwarancyjną?

• konsekwencje niezastosowania odpowiedniej procedury u sprzedającego

• konsekwencje niezastosowania odpowiedniej procedury u kupującego

• odpowiedzialność solidarna nabywcy a split payment od 2018 roku

 

4. Rejestracja do VAT UE

• podatnicy zobowiązani do rejestracji do VAT UE

• kiedy należy dokonać zgłoszenia rejestracyjnego

• konsekwencje zgłoszenia po terminie

• wypełnianie zgłoszenia rejestracyjnego do VAT UE

• sposoby na potwierdzenie rejestracji do VAT UE

• obowiązki podatnika zarejestrowanego do VAT UE

• deklarowanie transakcji VAT UE 

• informacje podsumowujące w obrocie zagranicznym

• terminy składania informacji VAT UE i deklaracji 

• „zerowe” informacje podsumowujące

• możliwość składania informacji za okresy kwartalne 

• korygowanie informacji VAT UE

 

5. Usługi w obrocie zagranicznym

• obrót usługami na terytorium UE i poza UE

• ustalenie miejsca świadczenia usług – zasada ogólna

• szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia usług

• pojęcie importu usług

• obowiązek podatkowy przy świadczeniu i imporcie usług

• zasady deklarowania świadczenia i nabywania usług od kontrahentów zagranicznych

• obowiązki informacyjne w przypadku usług świadczonych na terytorium UE

Wysokiej klasy specjalista, trener. Posiada 25-letni staż pracy na stanowiskach głównego księgowego, dyrektora finansowego, prezesa zarządu oraz kontrolera finansowego w dużych i średnich przedsiębiorstwach. Od wielu lat zajmuje się szkoleniami  w obszarach m.in. rachunkowości, finansów, zarządzania. Podczas szkoleń i treningów szczególny nacisk kładzie na przekazanie wiedzy popartej licznymi przykładami umiejętne wykorzystanie poznanej  wiedzy oraz nabytych umiejętności w pracy codziennej uczestników szkoleń.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 16.11, 3.12, 17.12.2018 roku. 

 

GODZINY KURSU: 09:00 – 15:00

 

Cena szkolenia – 990 zł/os + VAT*

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia. 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl