Temat: "Akcja Bilans"

Cena: 990 zł

Data rozpoczecia: 2019-01-15 09:00:00
Data zakończenia: 2019-02-06 15:00:00

Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku obrotowego. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych.

Podczas szkolenia nasi eksperci przedstawią najważniejsze zagadnienia związane z  zamknięciem roku obrotowego pod względem rachunkowym (bilansowym) i podatkowym z uwzględnieniem dodatkowych obowiązków sprawozdawczych dotyczących wypłaconych dywidend, podatku u źródła czy obowiązków wynikających z transakcji z podmiotami powiązanymi. Będą omawiane w/w kwestie wynikające ze specyfiki przedsiębiorstwa z uwzględnieniem obowiązujących wewnętrznych uregulowań. Cały zakres szkolenia prowadzony jest przez praktyków na co dzień zajmujących się tematyką podatkową i rachunkową.

DZIEŃ 1 – 15.01.2019

Temat: Podatki dochodowe przedsiębiorstwa

1. Rodzaj i moment powstania przychodu podatkowego

• zasady podatkowe powstania przychodu

• wystawienie faktury (dokumentu), otrzymanie zapłaty w aspekcie powstania przychodu

• korekta przychodu – zwrot towarów, reklamacja, rabat a oczywista pomyłka

• świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne – otrzymane prezenty, usługi

• umorzone i przedawnione zobowiązania

• otrzymane premie pieniężne, odszkodowania, kary i kaucje

• sprzedaż promocyjna, sponsoring  a przychód podatkowy

• przychody nie stanowiące przychodów podatkowych i przychody zwolnione

• nieodpłatne pełnienie funkcji przez członków zarządu i rad nadzorczych

• Podatkowa Grupa Kapitałowa – rzeczywista działalność czy metoda optymalizacji podatkowej

• wyłączenia z przychodów.

2. Przychody z zysków kapitałowych – wyodrębnione źródło przychodów

• przychody z udziału w zyskach osób prawnych

• przychody z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego

• przychody ze zbycia ogółu praw i obowiązków

• przychody ze zbycia wierzytelności

• przychody z praw majątkowych.

3. Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów

• definicja kosztów uzyskania przychodów

• koszty bezpośrednie i pośrednie – ujęcie jednorazowe lub w czasie;

• odpisy amortyzacyjne a zmiana stawek amortyzacji;

• sposoby dokumentowania wydatków;

• moment dokonania korekty kosztów – zwrot towarów, reklamacja, rabat a „oczywista pomyłka”

• wydatki związane z zatrudnianiem i pełnieniem funkcji – nagrody, delegacje, świadczenia nieodpłatne;

• koszty związane z promocją, reklamą i reprezentacją;

• wierzytelności nieściągalne i przedawnione;

• szczególne przypadki – zapłata odszkodowania, wydatki związane z leasingiem

• nowe zasady rozliczania kosztów „finansowania dłużnego”

• dodatkowe ograniczenie zaliczenia w koszty uzyskania kosztów usług niematerialnych i prawnych

• koszty wyłączone z kosztów uzyskania.

4. Sposoby rozliczania podatkowych różnic kursowych 

• wybór metody rozliczania różnic kursowych,

• pojęcie „kurs faktycznie zastosowany”,

• kontrowersje w zaliczaniu tzw. ekonomicznych różnic kursowych do różnic podatkowych.

5. Nowe  przepisy dotyczące cen transferowych  od 01-01-2017

• jakie podmioty są objęte  obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej (limit obrotów / kosztów)

• rodzaje transakcji i umów objętych obowiązkiem dokumentacji podatkowej

• kryterium istotnego wpływu transakcji na wysokość obrotu  / straty podatnika

• zmiana definicji powiązań kapitałowych

• nowy zakres informacyjny dokumentacji

• sankcje (stawka podatku 50%) oraz obowiązki informacyjne i sprawozdawcze

- CIT-TP

- ORD-U

6.  Obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika i podatnika

• przejście z wyniku bilansowego na wynik podatkowy – zeznanie roczne

• dokumentacja podatkowa podmiotów powiązanych

• zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu

• pobór podatku od przychodów wypłacanych  nierezydentom – „podatek u źródła”

• znaczenie certyfikatu rezydencji w „podatku u źródła” – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

• zasady opodatkowania wypłaconych i otrzymanych dywidend:

- CIT-6R

- PIT-8AR

- IFT-2/IFT-2R

• składanie informacji o zawartych umowach i wypłaconych wynagrodzeniach w stosunku do nierezydentów powiązanych podatkowo

- CIT-10Z

- IFT-2R

 

DZIEŃ 2 – 29.01.2019

Temat: Rachunkowość – akcja bilans 2018

1. Majątek trwały

• Wartości niematerialne i prawne

• Środki trwałe

- cechy

- wycena w wartości godziwej

- leasing najem dzierżawa

• Środki trwałe w budowie

- zasady ujmowania w księgach

- rozliczenie kosztów wspólnych przedsięwzięć wielozadaniowych.

2. Inwestycje -  wycena bieżąca.

3. Wycena zapasów

• cena zakupu

• cena nabycia

• koszt wytworzenia

• cena sprzedaży netto.

4. Należności a zasada ostrożności.

5. Wycena aktywów i zobowiązań finansowych w skorygowanej cenie nabycia

6. Kapitały własne

• ujęcie w księgach i prezentacja w bilansie

• wynik lat ubiegłych

• prezentacja wyniku spółek osobowych

7. Rezerwy na zobowiązania.

8. Odroczony podatek dochodowy.

9. Bierne i czynne rozliczenia m/o kosztów.

10. Kontrakty długoterminowe.

11. Rachunek zysków i strat metoda porównawcza a metoda kalkulacyjna.

12. Poprawa błędów. 

 

DZIEŃ 3 – 6.02.2019

Temat: Przedsiębiorca jako płatnik podatku od wynagrodzeń, podatek od towarów i usług (VAT).

1.  Szczególne przypadki dokonywania świadczeń na rzecz pracowników 

• kontrowersje wokół wydatków związanych z podróżą służbową

• pokrycie kosztów wynajmu mieszkania (noclegu)

• używanie przez pracowników, osób pełniących funkcje, firmowego samochodu do celów prywatnych

• rozliczanie samochodów prywatnych na cele pracodawcy – czy przychód podatkowy?

• odszkodowania wypłacane pracownikom oraz byłym pracownikom

• świadczenia o charakterze socjalnym- koszty „socjalne” - nowe limity

• pobór podatku od przychodów pracowniczych oraz składanie informacji podatkowych

- PIT-4R

- PIT-8AR

- PIT-11

2.  Obowiązki roczne związane z obrotem i rozliczeniem podatku VAT

• wyjaśnienie różnic przychód PD/obrót VAT

• limity roczne – obrót zwolnienia, mały podatnik

• tzw. ulga na złe długi

• JPK w zakresie VAT oraz pozostałych ewidencji, plików.

3.  Struktura sprzedaży i korekty podatku.

• struktura sprzedaży działalności opodatkowanej i zwolnionej - zasady obliczania proporcji i dokonywania korekt rocznych;

• struktura działalności opodatkowanej i nieopodatkowanej – zasady obliczania tzw. prewspółczynnika i dokonywania korekt rocznych;

• korekty związane ze zmianą przeznaczenia towarów – z działalności opodatkowanej na działalność zwolnioną bądź nieopodatkowaną i odwrotnie.

 

Ekspert – absolwent Wydziału Ekonomiki Przemysłu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego, w 2007 roku zakończył szkolenie dla trenerów, w trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Posiada również dyplom uprawniający do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Doświadczony doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Podatkowej i Biura Rachunkowego. Wybitny specjalista w zakresie prawa bilansowego i podatkowego, sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości, cen transakcyjnych oraz kodeksu spółek handlowych.

Ekspert – dyrektor Departamentu Audytu, Biegły rewident. Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 15.01, 29.01, 6.02.2019 w Lubinie.

 

GODZINY KURSU: 09:00-15:00.

 

Cena szkolenia – 990 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie

podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl