Temat: "Akademia VAT dla średniozaawansowanych"

Cena: 1500 zł

Data rozpoczecia: 2019-01-28 09:00:00
Data zakończenia: 2019-03-11 15:00:00

Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie sankcji 30, 20 i 100% oraz rygorystycznych przepisów w ustawie VAT, a także zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS i KK. Bardzo istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi parametrów technicznych kas fiskalnych i terminów ich wprowadzenia do użytkowania  oraz uwarunkowań wynikających z wprowadzanej zasady podzielonej płatności (split payment), a także zasad rozliczania obrotu wspólnotowego. Istotną kwestię stanowi dodatkowo zachowanie należytej staranności przy analizie prawa odliczenia podatku naliczonego czy stawki zerowej przy WDT.

DZIEŃ 1 – 28.01.2019

Temat: Podatek od towarów i usług – zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania. Powstawanie obowiązku podatkowego. Podstawa opodatkowania. Odwrotne obciążenie. Faktury i kasy rejestrujące.

 

1. Istota, zakres i zasady opodatkowania VAT.

• czynności podlegające opodatkowaniu VAT a czynności wyłączone

• generalne zasady i istota podatku VAT 

• zasada neutralności podatku w świetle przepisów unijnych i krajowych 

• podatnik, płatnik, przedstawiciel podatkowy, pełnomocnik

• zwolnienia podmiotowe z VAT

• rozpoczęcie i likwidacja działalności gospodarczej a VAT

2. Ramy prawne systemu podatku VAT w Polsce.

• źródła prawa: dyrektywy, rozporządzenia unijne a regulacje krajowe

• bezpośrednie stosowania prawa unijnego

• sądownictwo krajowe w sprawach podatkowych 

• orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE a orzeczenia polskich sądów administracyjnych

• interpretacja Dyrektora Informacji Skarbowej, interpretacje indywidualne a ogólne

3. Moment powstania obowiązku podatkowego.

• zasad ogólna: dokonanie dostawy, wykonanie, częściowe wykonanie usługi

- zastosowanie zasad Incoterms 2010

• obowiązek podatkowy u „małych podatników” stosujących „Metodę kasową”

• szczególne terminy powstania obowiązku podatkowego: otrzymanie zapłaty,

• wystawienie faktury

• obowiązek podatkowy w transakcjach wspólnotowych, imporcie – eksporcie towarów i usług

4. Podstawa opodatkowania.

• rodzaj transakcji a ustalanie podstawy opodatkowania

• koszty, wydatki wyłączone z podstawy opodatkowania a te które zwiększają podstawy

• opodatkowania

• opakowania zwrotne, kaucjonowane

• korekta podstawy opodatkowania zmniejszające podstawę opodatkowania

5. „Odwrotne obciążenie” – szczególna zasada rozliczania podatku należnego.

• istota odwrotnego obciążenia i podstawowa zasada zastosowania

• wykaz towarów objętych zasadą odwrotnego obciążenia (zał. 11) 

• roboty budowlane a odwrotne obciążenie (zał. 14), wątpliwości interpretacyjne

• negatywne skutki błędnego / braku zastosowania odwrotnego obciążenia dla nabywcy i dostawcy

• wykazywanie odwrotnego obciążenia w wystawianych fakturach

• ujęcie rozliczanie „odwrotnego obciążenia” w deklaracjach VAT

6. Faktury.

• zasady i obowiązek wystawiana faktur

• zakres informacyjny faktur

• rodzaje faktur (faktura, korekta, nota korygujące, duplikaty, dok.  zrównane z fakturami,  refaktury)

• faktury zbiorcze, „uproszczone”

• terminy i zasady wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji 

• faktury „puste” i wystawione przez podmiot „nieistniejący” - konsekwencje

7. Kasy rejestrujące („kasy fiskalne”).

• kto i kiedy musi stosować kasę fiskalną

• zwolnienie podmiotowe z stosowania kas fiskalnych

• wyłączenia przedmiotowe ze zwolnienia

• nowe warunki techniczne kas fiskalnych,

• kasy fiskalne a branże wrażliwe, terminy wprowadzania

 

DZIEŃ 2 – 4.02.2019

Temat: Stawki podatku. Zwolnienia przedmiotowe. Solidarna odpowiedzialność nabywcy. Ulga na złe długi. Usługi w obrocie międzynarodowym.

 

1. Stawki podatku VAT.

• stawka podstawowa a stawki obniżone

• stawki obniżone a klasyfikacja PKWiU 

• prawo stosowania stawki obniżonej dla usług budowlanych i remontowych dotyczących tzw. „budownictwa społecznego” 

• stawka VAT 0% w WDT i eksporcie towarów oraz dostawach krajowych (art. 83 ustawy)

• zastosowanie wadliwej stawki – skutki dla dostawcy i nabywcy

2. Zwolnienia przedmiotowe z VAT.

• czynności zwolnione z VAT ujęte „opisowo” w art. 43 ustawy

• najważniejsze zwolnienia przedmiotowe

- wynajem lokali mieszkalnych

- usługi edukacyjne

- usługi medyczne

- dostawa towarów używanych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych

• zwolnienia o charakterze przedmiotowo - podmiotowym

3. Solidarna odpowiedzialność nabywcy za zaległości podatkowe dostawcy.

• odpowiedzialność solidarna nabywcy,  

• przesłanki niezbędne dla zaistnienia odpowiedzialności solidarnej

- poszerzony załącznik 13 do ustawy

• możliwości zabezpieczenia się przed odpowiedzialnością solidarną

• zasady złożenia  i wysokość kaucji gwarancyjnej

4. „Ulga na złe długi” w podatku VAT.

• wierzytelność nieściągalna w rozumieniu VAT a prawo do korekty podatku należnego

• warunki niezbędne do skorzystania z „ulgi na złe długu”

• zasady dokonania korekty VAT należnego

5. Nabywanie i świadczenie usług w obrocie międzynarodowym.

• podstawowe zasady ustalenia miejsca świadczenia usług B2B i C2C

• wyjątki od zasady podstawowej

• miejsce świadczenia a zasady wykazywania podatku należnego i naliczonego

• obowiązek podatkowy w imporcie usług – moment powstania

• prawo do odliczenia podatku naliczonego

• obowiązki dokumentacyjne i ewidencyjne

 

DZIEŃ 3 – 11.02.2019

Temat: Odliczanie podatku naliczonego. Sankcja VAT.

 

1. Zasady odliczania podatku naliczonego.

• zasada neutralności podatku i prawo podatnika do zwrotu (VI Dyrektywa),

• zasady odliczania podatku naliczonego,    

• zasady i terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego, 

• uzależnienie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego od weryfikacja zasadności zwrotu,

- sprawdzenie rozliczeń podatnika oraz innych podmiotów biorących udział w    transakcji (dodany ust. 2B i 2c art. 87)

- zaostrzone warunki zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni (znowelizowany ust. 6 art. 87);

• odliczanie częściowe podatku i korekta podatku naliczonego,

• „prewspółczynnik” - ograniczenie odliczania podatku naliczonego

- wpływ czynności spoza zakresu VAT na prawo odliczania VAT od 01.01.2016 r.

- mechanizm stosowania „prewspółczynnika” 

- kto jest zobowiązany do stosowania „prewspółczynnika” 

- problem braku precyzyjnych kryteriów wyliczania tego wskaźnika

- „wyjaśnienia” ministerstwa finansów

2. Odliczenia VAT w związku z zakupami inwestycyjnymi.

• przeznaczenie majątku a zakres odliczenia VAT

• korekta VAT przy zbyciu majątku 

• korekta VAT w związku ze zmianą przeznaczenia majątku

• okresowe  wykorzystywanie inwestycji, a prawo do odliczenia VAT

3. Szczególne zasady odliczania VAT w użytkowaniu pojazdów.

• nowelizacja przepisów dotycząca zasady odliczenia VAT naliczonego od nabycia

• importu, wytworzenia  pojazdów   samochodowych  i ciężarowych – wyłączenia

• prawo do odliczeń 50% podatku naliczonego

• używanie pojazdu na cele mieszane a prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków eksploatacyjnych pojazdu samochodowego

• obowiązek informowania urzędu skarbowego o zmianie przeznaczenia pojazdów

• korekta podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia samochodów. (prawo i obowiązek)

• deklaracja VAT-26 - terminy i zasady wypełnienia

• obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu, - zakres informacyjny ewidencji

• zagadnienia konfliktowe, interpretacje, orzecznictwo

4. Ryzyko zakwestionowana prawa do odliczenia w zw. z zakupem od nieuczciwego dostawcy, zasada zachowania należytej staranności.

• poszerzone informacje w rejestrze podatników VAT czynnych, obowiązek weryfikacji kontrahenta

• kwestionowanie przez organy skarbowe prawa odliczenia VAT przy nabyciach od nieuczciwych kontrahentów

• minimalizacja ryzyka podatkowego, weryfikacja kontrahentów

5. Sankcja 30%, 20% i 100% - kara za wadliwe rozliczenie VAT.

• powszechność zastosowania,

• warunki odstąpienia od zastosowania sankcji,

• sankcja 100% wynikająca z faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący lub

• dokumentujących czynność pozorną;

• split payment a stosowane sankcje

6. Mechanizm podzielonej płatności (split payment).

• prawo do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności

• dodatkowy rachunek bankowy

• prawo do dysponowania środkami zgromadzonymi na tym rachunku

• ograniczenia i zalety stosowania zasady podzielonej płatności.

 

DZIEŃ 4 – 26.02.2019

Temat: Rozliczanie VAT w międzynarodowym obrocie towarowym. Wewnątrzwspólnotowe nabycia i dostawy towarów. Eksport i import towarów

 

1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji w obrocie międzynarodowym.

• zasady ustalania „miejsca świadczenia, dostawy towarów” dla transakcji ruchomych, nieruchomych oraz dostawy połączonej z montażem, uruchomieniem

• rozróżnienie dostaw z tytułu których podatek należny rozlicza dostawca lub nabywca

2. Transakcje łańcuchowe w obrocie międzynarodowym.

• definicje w dostawach / transakcjach łańcuchowych,

• zasady ustalania miejsca dostawy towarów  i obowiązki dokumentacyjne uczestników transakcji trójstronnej,

• możliwości stosowania procedury uproszczonej – warunki i obowiązki uczestników transakcji.

• organizator dostawy a prawo do stosowania stawki 0%

3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).

• ustawowa definicja  WDT,

• przemieszczenia towarów, które nie stanowią WDT,

• przemieszczenie towarów własnych jako WDT,

• transakcje nieodpłatne jako WDT,

• obowiązek podatkowy,

• zaliczki w WDT,

• podstawa opodatkowania w WDT,

• warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów administracyjnych,

• magazyn konsygnacyjny.

4. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).

• definicja WNT,

• towary transportowane z krajów trzecich a obowiązek rozliczenia WNT,

• przemieszczenie towarów własnych jako WNT,

• obowiązek podatkowy,

• zwolnienie podmiotowe / przedmiotowe a WNT (transakcje > 50.000 PLN)

• moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,

• obowiązek korekty podatku naliczonego z tytułu WNT - brak faktury od kontrahenta

• podstawa opodatkowania w WNT,

• magazyn konsygnacyjny.

5. Eksport towarów.

• pojęcie eksportu towarów,

• eksport bezpośredni i pośredni,

• warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,

• dowody dokonania eksportu towarów 

• obowiązek podatkowy,

• zaliczki w eksporcie

• Incoterms 2010 a określenie momentu dokonania dostawy

6. Import towarów.

• definicja  importu towarów

• określenie momentu powstania obowiązku podatkowego,

• podatnik zobowiązany do rozliczenia VAT należnego w imporcie towarów,

• procedura uproszczona w przypadku importu towarów (odprawa uproszczona, upoważniony podmiot gospodarczy (art. 33a)

• zasady ustalania podstawy opodatkowania.

7. Rejestracja  podatnika VAT UE,  wykreślenie z ewidencji podatników „unijnych”,   informacje podsumowujące.

• obowiązek rejestracji podatnika „VAT UE”

• zasady posługiwania się prefiksem literowym przy numerze identyfikacji podatkowej

• informacje podsumowujące VAT UE (informacje wykazywane, terminy i zasady przekazywania do US)

 

DZIEŃ 5 – 11.03.2019

Temat: Rejestrowanie i wyrejestrowanie podatnika VAT. Obowiązki ewidencyjne. Klauzula nadużycia prawa. Postępowania kontrolne. VAT a inne podatki. Planowane zmiany.

 

1. Rejestracja, deklaracje i rozliczenia podatku.

• rejestracja i wyrejestrowanie podatnika w rejestrze podatników VAT czynnych

• odmowa rejestracji podatnika jako „VAT czynnego”

• sytuacje dające  organom skarbowym możliwość wykreślenia podatnika 

- z rejestru podatników VAT czynnych (art. 96 ust 9),

- warunki przywrócenia do rejestru,

- z rejestru podatników VAT UE;

• odpowiedzialność pełnomocnika dokonującego rejestracji;

• deklaracje składane przez czynnych podatników VAT

• deklaracje miesięczne (wyłączenie deklaracji  kwartalnych dużych podatników)

• JPK – Jednolity Plik Kontrolny

- pliki przekazywane obligatoryjne co miesiąc

- pliki przekazywane na żądanie

2. „Klauzula nadużycia prawa”.

• przepis dający organom skarbowym możliwość kwestionowania skutków podatkowych czynności dokonanych jedynie, w rozumieniu organów skarbowych, w celu zaniżenia zobowiązań podatkowych

• stosowanie „klauzuli nadużycia prawa” przez organy skarbowe i sądy administracyjne

• „klauzula nadużycia prawa” a „klauzula przeciwko unikania opodatkowania”

3. Kontrola podatkowa, a kontrola celno-skarbowa.

• podstawa prawna kontroli podatkowej

• podstawa prawna kontroli celno-skarbowej

• zakres kontroli podatkowej i celno-skarbowej.

4. Kontrola podatkowa, a czynności sprawdzające.

• istota i cel czynności sprawdzających

• zakres czynności sprawdzających

• znaczenie czynności sprawdzających dla zobowiązania podatkowego

• konsekwencje dla podatnika wynikające z czynności sprawdzających i kontroli podatkowej.

5. Zasady prowadzenia kontroli podatkowej.

• instytucja przedsiębiorcy w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i jej znaczenie

• zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli i jego znaczenie

• upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

• kontrola „na legitymację służbową”

• czas trwania kontroli podatkowej

• zakres kontroli podatkowej – czy może ulec zmianie

• prawa i obowiązki kontrolowanego

• uczestnictwo czynne i bierne podatnika

• miejsce prowadzenia kontroli

• udostępnienie dokumentów do kontroli.

• protokół kontroli zakończeniem postępowania kontrolnego

• termin i możliwość wniesienia zastrzeżeń do protokołu kontroli, złożenie deklaracji korygującej

6. Postępowanie podatkowe i decyzja podatkowa.

• zasady wszczęcia postępowania podatkowego

• zasady prowadzenia postępowania podatkowego

• decyzja kończy postępowanie podatkowe

• co zawiera decyzja podatkowa 

• wykonalność decyzji

• postępowanie odwoławcze od decyzji podatkowej

7. Zasady prowadzenia kontroli celno-skarbowej.

• upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

• kontrola „na legitymację służbową”

• czas trwania kontroli celno-skarbowej

• zakres, przedmiot kontroli oraz podmioty podlegające kontroli celno-skarbowej

• prawa i obowiązki kontrolowanego

• zakończenie kontroli celno-skarbowej

• termin i możliwość wniesienia zastrzeżeń do protokołu kontroli, złożenie deklaracji korygującej

8. Powiązanie VAT z innymi podatkami.

• VAT czy PCC – jakich transakcji i podatników dotyczy

• VAT a PIT i CIT – kiedy podatek od towarów i usług jest kosztem uzyskania

• przychodów

• VAT jako element planowania i dopuszczalnej optymalizacji podatkowej.

Ekspert – wysokiej klasy specjalista, doradca podatkowy, pracownik Tax Advisors Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego (TAXA GROUP), trener, wykładowca. Podatkami zajmuje się od lipca 2011 r. Doświadczenie zdobyła w TLA Smoczyński Koniewski Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o., Accounting Audyt Partner Sp. z o.o. S.K. (Grupa Impel), GIA Goldenstein International Advisors Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu VAT i podatków dochodowych.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzie się w dniach 28.01, 4.02, 11.02, 26.02, 11.03.2019 w Lubinie.

 

GODZINY KURSU: 09:00-15:00.

 

Cena szkolenia – 1500 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie

podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl