Temat: Akademia Rachunkowości dla średniozaawansowanych

Cena: 1590 zł

Data rozpoczecia: 2019-05-28 09:00:00
Data zakończenia: 2019-10-11 15:00:00

Kurs adresowany jest do pracowników działów finansowych i księgowości, a także osób prowadzących biura rachunkowe i ich pracowników. To niezbędna wiedza również z punktu widzenia przedsiębiorców prowadzących samodzielnie lub w formie spółek osobowych i kapitałowych działalność gospodarczą, a także osób przygotowujących się do zawodu doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta.

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych z prawem bilansowym, z elementami podatkowymi. W trakcie szkolenia będą prezentowane i omawiane praktyczne zagadnienia związane z prowadzeniem ksiąg, zdarzeniami gospodarczymi, ze sporządzaniem i zatwierdzaniem sprawozdań finansowych.

Podczas szkolenia nasi eksperci przedstawią najważniejsze zagadnienia dotyczące prowadzenia ksiąg, z uwzględnieniem przepisów podatkowych. Cały zakres szkolenia prowadzony jest przez praktyków na co dzień zajmujących się tematyką bilansową i podatkową.

Temat 1 – Środki trwałe, wartości materialne i niematerialne. – 28.05.2019

1.         Podstawy prawne w zakresie aktywów trwałych.
2.         Wycena wartości początkowej środków trwałych.
3.         Amortyzacja środków trwałych.
4.         Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 – Utrata wartości aktywów.
5.         Nieruchomości inwestycyjne w polskim prawie bilansowym.
6.         Leasing środków trwałych.
7.         Rozliczanie środków trwałych objętych dotacją.
8.         Definicje i klasyfikacje wartości niematerialnych i prawnych.
9.         Wartość początkowa.
10.     Amortyzacja.
11.     Likwidacja.
Temat 2 – Rachunek przepływów pieniężnych. – 6.06.2019

1.         Istota oraz geneza rachunku przepływów pieniężnych.
2.         Sprawozdanie o zmianach strumieni pieniężnych:
·      działalność operacyjna,
·      działalność inwestycyjna,
·      działalność finansowe.
3.         Rachunek przepływów pieniężnych w Polsce:
·      metoda bezpośrednia a praktyczne jej wykorzystanie,
·      sposób ustalenia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej wg metody pośredniej,
·      przepisy ustawy o rachunkowości,
·      metodologia sporządzania w oparciu o Krajowy Standard Rachunkowości nr 1.
4.         Rachunek przepływów pieniężnych na przykładach.

Temat 3 – Kontrakty długoterminowe, rezerwy, instrumenty finansowe. – 13.06.2019

1.         Podstawy prawne rachunkowości usług długoterminowych.
2.         Ustawa o Rachunkowości art. 34a-d:
·      ustalanie przychodów z wykonania niezakończonej usługi,
·      metody pomiaru stopnia zaawansowania usługi,
·      koszty wytworzenia niezakończonej usługi.

3.         KSR 6 „Rezerwy, rozliczenia międzyokresowe bierne i zobowiązania warunkowe”:
·      podstawowe pojęcia,
·      schemat decyzyjny tworzenia rezerw w oparciu o KSR 6,
·      rezerwy a bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów,
·      zobowiązania warunkowe na tle rezerw,
·      przykłady rezerw oraz biernych RMK,
·      klasyfikacja aktywów finansowych,
·      ujęcie księgowe operacji związanych z instrumentami finansowymi.

Temat 4 – Podatek dochodowy odroczony. – 5.09.2019

1.         Uzasadnienie potrzeby alokacji podatku dochodowego w czasie.
2.         Podatek bieżący – ujmowanie i prezentacja.
3.         Wartość księgowa i podatkowa aktywów i pasywów.
4.         Różnice przejściowe.
5.         Aktywa i zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.
6.         Uznanie podatku odroczonego.
7.         Prezentacja i ujawnienie informacji o podatku dochodowym w sprawozdaniu finansowym.

Temat 5 – Bilans i rachunek zysków i strat, elementy sprawozdania finansowego, ceny, koszty, koszt wytworzenia, ustalanie stanu zapasów. – 11.10.2019

1.       Rozrachunki a koszty.
2.         Materiały i towary.
3.         Różnice kursowe.
4.         Inwentaryzacja.
5.         Przychody i koszty.
6.         Produkty.
7.         Sprawozdanie finansowe.

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu i materiałów szkoleniowych,
jeśli w czasie trwania kursu pojawią się zmiany w przepisach dotyczących omawianych zagadnień.

Szkolenie prowadzić będą wybitni praktycy, mający na swoich kontach wiele publikacji, co zapewni bardzo szerokie spojrzenie na omawiane tematy.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 28.05, 6.06, 13.06, 5.09, 11.10.2019 Łodzi.
Godziny szkolenia: 9:00-15:00.

Cena kursu – 1590 zł/os + VAT*.

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl