Temat: Akademia podatkowa dla średniozaawansowanych

Cena: 3600 zł

Data rozpoczecia: 2019-04-15 09:00:00
Data zakończenia: 2019-11-13 15:00:00

Kurs adresowany jest do pracowników działów finansowych i księgowości przedsiębiorstw i instytucji, a także osób prowadzących biura rachunkowe i ich pracowników. To niezbędna wiedza również z punktu widzenia przedsiębiorców prowadzących samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą, a także osób przygotowujących się do zawodu doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta.

Kurs składa się z trzech modułów dotyczących zagadnień z zakresu podatku VAT, podatków dochodowych, a także aspektów związanych z podatkowym oraz bilansowym zamknięciem roku. Celem kursu jest omówienie wiedzy niezbędnej dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego. Metodyka prowadzenia zajęć obejmuje w głównej mierze omówienie aktualnych i praktycznych rozwiązań prawnych, przedstawienie tematów kontrowersyjnych, jak również dyskusję z uczestnikami na tematy ściśle związane z przedstawianym zakresem. Istotne jest również to, że na kursie zaprezentowane zostanie orzecznictwo sądów administracyjnych, Trybunału Sprawiedliwości UE, a także interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, a fakt, iż kurs prowadzony będzie przez praktyków, przyniesie Państwu wymierne korzyści w codziennej pracy zawodowej.

Moduł I – Podatek VAT
Program obejmuje swym zakresem wiedzę niezbędną do minimalizacji ryzyka podatkowego, zwłaszcza po zaostrzeniu przepisów służących zwalczaniu nadużyć w podatku VAT. Szczególny nacisk został położony na omówienie nowych regulacji, które weszły lub mają wejść w życie w trakcie 2019 r. Uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszymi wytycznymi oraz interpretacjami Ministerstwa Finansów i innych organów podatkowych dotyczącymi podatku VAT, a także z orzecznictwem sądów krajowych i unijnych w tym zakresie.

Temat 1 – 15.04.2019
Czynności opodatkowane. Faktury, kasy rejestrujące, moment rozliczenia VAT. Zwolnienie podmiotowe. Zakończenie działalności, likwidacja spółki, śmierć podatnika, zarząd sukcesyjny.
1. Czynności opodatkowane VAT – sytuacje nietypowe, budzące wątpliwości, szczególne sytuacje podlegające opodatkowaniu lub wyłączeniu z opodatkowania.
2. Faktury – zagadnienia kontrowersyjne.
3. Kasy rejestrujące („kasy fiskalne”) – zmiany 2019 r., zagadnienia kontrowersyjne.
4. Moment powstania obowiązku podatkowego – zagadnienia kontrowersyjne wynikające z aktualnych interpretacji.
5. Zwolnienie „podmiotowe” (do 200.000 zł) z uwzględnieniem zmian 2019 r.
6. Zakończenie działalności, likwidacja spółki, śmierć wspólnika, zarząd sukcesyjny – aktualne interpretacje.

Temat 2 – 8.05.2019
Stawki i zwolnienia z podatku. Usługi w obrocie międzynarodowym.
1. Stawki podatku VAT – aktualne interpretacje, przygotowanie do zmian „matrycy stawek”.
2. Wynajem, zakwaterowanie – kiedy stawki: ZW, 8%, 23% – kontrowersje wynikające z aktualnych interpretacji.
3. Zwolnienia z VAT transakcji „dostawy” nieruchomości – najbardziej kontrowersyjne zagadnienie w VAT.
4. Pozostałe zwolnienia z VAT – wybrane zagadnienia wynikające z najnowszych interpretacji.

Temat 3 – 15.05.2019
Podatek naliczony – aktualne przepisy, interpretacje i orzecznictwo. Ryzyka związane z zakwestionowaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego.
1. Zasady odliczania podatku naliczonego.
2. Szczególne zasady rozliczania VAT dot. pojazdów samochodowych – aktualne interpretacje.
3. Ryzyko zakwestionowana prawa do odliczenia w zw. z zakupem od nieuczciwego dostawcy, zasada zachowania należytej staranności.
4. Sankcje związane z nieprawidłowościami w rozliczeniu podatku – postępowanie z fakturami – weryfikacja kontrahentów.
5. Mechanizm podzielonej płatności jako sposób na ograniczenie ryzyka związanego z odliczeniem podatku naliczonego.

Temat 4 – 29.05.2019
Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych – aktualne przepisy, interpretacje i orzecznictwo.
1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji w obrocie międzynarodowym.
2. Transakcje łańcuchowe w obrocie międzynarodowym.
3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).
4. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).
5. Eksport towarów.
6. Import towarów.

Temat 5 – 14.06.2019
Deklaracje, JPK, rejestrowanie i wyrejestrowywanie – zmiany na 2019 r. Podatek VAT a inne podatki. Sposoby interpretowania prawa podatkowego. Ulga na złe długi 2019 r. Odwrotne obciążenie – zmiany na 2019/2020.
1. Rejestracja, deklaracje i JPK – wątpliwości interpretacyjne, zmiany wchodzące w życie w 2019 r.
2. „Klauzula nadużycia prawa”.
3. Kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa a możliwość korekty deklaracji VAT.
4. Powiązanie VAT z innymi podatkami.
5. Sposoby interpretowania prawa dotyczącego VAT przez organy podatkowe.
6. Odwrotne obciążenie w obrocie krajowym – zmiany 2019/2020, aktualne interpretacje.

Moduł II – Podatki dochodowe
Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie klauzuli o unikaniu opodatkowania w ustawie Ordynacja Podatkowa oraz zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS oraz wprowadzenia w życie tzw. „domiaru podatkowego. Bardzo istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami od stycznia 2019 roku dotyczącymi podmiotów powiązanych, cen transakcyjnych w celu uniknięcia sankcyjnej stawki podatkowej 50%. Nie mniej ważne jest wprowadzenie nowych reguł dotyczących zasad składania zeznań i informacji podatkowych oraz sprawozdań finansowych do KRS i US a także zastosowanie stawki CIT 9%. Omówione zostanie opodatkowanie obrotu walutą wirtualną oraz dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w powiązaniu z wydatkami na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, exit tax oraz kosztów używania firmowych i prywatnych samochodów osobowych.

Temat 1 – 3.09.2019
CIT – podmiot, przedmiot opodatkowania, przychody z zysków kapitałowych oraz przychody z innych źródeł.
1. Podmiot i przedmiot opodatkowania.
2. Przedmiot opodatkowania i podział na źródła przychodów.
3. Rok podatkowy (obrotowy)
4. Ewidencje rachunkowe (podatkowe).
5. Podmioty powiązane.
6. Różnice kursowe.
7. Przychody z udziału w zyskach kapitałowych (art. 7 b u.p.d.o.p.).
8. Przychody z innych źródeł (w tym przychody z działalności gospodarczej).

Temat 2 – 17.09.2019
CIT – Koszty uzyskania przychodów, ustalenie podstawy opodatkowania – zeznanie roczne.
1. Koszty uzyskania przychodów – zagadnienia ogólne.
2. Moment potrącenia kosztu w czasie.
3. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.
4. Straty jako koszt uzyskania przychodu.
5. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.

Temat 3 – 30.09.2019
Podatek dochodowy od osób fizycznych – zasady ogólne po zmianach w 2019 r.
1. Podmiot i przedmiot opodatkowania.
2. Źródła przychodów ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej.
3. Zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21).
4. Koszty uzyskania przychodów.
5. Szczególne zasady ustalania dochodu i podstawy opodatkowania.
6. Dochód a podstawa obliczenia podatku, wyliczenie podatku.
7. Zaliczki i roczne rozliczenie podatku.

Temat 4 – 14.10.2019
Zryczałtowane formy opodatkowania. Wybrane koszty nie stanowiące kosztów podatkowych. Zakład Pracy jako płatnik podatków dochodowych.
A. Zryczałtowane formy opodatkowania.
1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
2. Karta podatkowa.
B. Wybrane koszty nie stanowiące kosztów podatkowych.
1. Koszty nie stanowiące kosztów podatkowych (art. 16 ustawy).
2. Koszty używania samochodów osobowych od 1 stycznia 2019 r.
3. Podatek VAT jako koszt podatkowy.
C. Zakład Pracy jako płatnik podatków dochodowych.
1. Przychody ze stosunku pracy.
2. Podatek u źródła od umów z tytułu działalności wykonywanej osobiście/

Moduł III – Akcja Bilans
W tej części kompleksowo przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące bilansowego i podatkowego zamknięcia roku obrotowego, przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych. Nasi eksperci zaprezentują najistotniejsze kwestie związane z zamknięciem roku obrotowego pod względem rachunkowym (bilansowym) i podatkowym z uwzględnieniem dodatkowych obowiązków sprawozdawczych.
Cały zakres szkolenia realizowany jest przez praktyków, którzy na co dzień zajmują się tematyką podatkową oraz rachunkową.

Temat 1 – 28.10.2019
Rachunkowość.
1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych.
2. Odpowiedzialność głównego księgowego, kierownika jednostki i organu nadzorującego za księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe.
3. Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji.
4. Zasady ustalania wyniku finansowego.
5. Rachunek przepływów pieniężnych.
6. Informacja dodatkowa – wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
7. Sprawozdanie z działalności – podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9.
8. Zagadnienia szczegółowe.
9. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego i jego składanie.
10. Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym.
11. Pytania i dyskusja.

Temat 2 – 5.11.2019
Zamknięcie roku podatkowego – podatek dochodowy.
1. Roczne rozliczenie podatku – zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego.
2. Zakończenie roku podatkowego i bilansowego.
3. Przychód podatkowy a przychód finansowy – ujęcie w rocznym sprawozdaniu finansowym.
4. Przychód podatkowy i moment jego uzyskania.
5. Koszty uzyskania przychodu – definicja i zasady rozliczania kosztów w czasie.
6. Korekta kosztów – kiedy na bieżąco a kiedy wstecz?
7. Płatności gotówkowe w koszty – art. 15d.
8. Ograniczenia związane z kosztami finansowania dłużnego – art. 15c.
9. Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów wydatków na usługi niematerialne – art. 15e.
10. Koszty sporządzenia i badania rocznego sprawozdania finansowego.
11. Dokumentowanie kosztów.
12. Koszty podatkowe a koszty finansowe.
13. Zaliczki na podatek dochodowy opłacane w trakcie roku.
14. Podatek od przychodów z tytułu własności nieruchomości – art. 24b – rozliczenie zaliczek i potrącenia.
15. Zwolnienia od podatku – roczne obowiązki podatników korzystających ze zwolnień.
16. Obliczenie podatku.
17. Zeznanie roczne.
18. Obowiązki roczne w kontekście podatku u źródła (WHT) – rozliczenia podatku u źródła (obowiązki sprawozdawcze CIT-10Z, IFT-2, ORD-U).
19. Obowiązki roczne w kontekście dokumentacji cen transferowych (CIT-TP).
20. Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej (TPR).
21. Obowiązki płatnika.

Temat 3 – 13.11.2019
Zamknięcie roku podatkowego – podatek od towarów i usług (VAT).
1. Podatek od towarów i usług jako podatek rozliczany w okresach rozliczeniowych – obowiązki roczne związane z rozliczaniem podatku od towarów i usług.
2. Podatek naliczony – określenie zakresu prawa do odliczenia.
3. Odliczenie częściowe podatku naliczonego.
4. Korekta odliczonego podatku.
5. Odliczenie częściowe w oparciu o przepisy dot. tzw. Prewspółczynnika.
6. „Ulga na złe długi” w podatku VAT po zmianach od 2019 r.
7. Korekta podatku naliczonego u dłużnika – art. 89b – od 2019 r.
8. Zwolnienie „podmiotowe” z art. 113 – warunki stosowania i wyłączenia.
9. Kasa rejestrująca – zwolnienia z obowiązku fiskalizacji.
10. Należyta staranność w kontekście prawidłowej weryfikacji kontrahentów.
11. Podatek od towarów i usług jako koszt podatkowy.

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu i materiałów szkoleniowych,
jeśli w czasie trwania kursu pojawią się zmiany w przepisach dotyczących omawianych zagadnień.

Ekspert – wysokiej klasy specjalista, doradca podatkowy, pracownik Tax Advisors Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego (TAXA GROUP), trener, wykładowca. Podatkami zajmuje się od lipca 2011 r. Doświadczenie zdobyła w TLA Smoczyński Koniewski Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o., Accounting Audyt Partner Sp. z o.o. S.K. (Grupa Impel), GIA Goldenstein International Advisors Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu VAT i podatków dochodowych.

Ekspert – doradca podatkowy. Prawem podatkowym zajmuje się od 1995 r. działając w ramach własnej kancelarii.  Jest autorem kilkunastu książek z zakresu prawa podatkowego. Publikuje regularnie artykuły lub wypowiedzi eksperckie w dziale prawnym gazet Rzeczpospolita oraz Gazeta Prawna. Od 2001 roku do 2007 r.  był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów przeprowadzającej egzaminy na doradców podatkowych. Od 2010 r. jest ponownie członkiem tej Komisji.

Ekspert – wysokiej klasy specjalista, trener. Posiada 25-letni staż pracy na stanowiskach głównego księgowego, dyrektora finansowego, prezesa zarządu oraz kontrolera finansowego w dużych i średnich przedsiębiorstwach. Od wielu lat zajmuje się szkoleniami w obszarach m.in. rachunkowości, finansów, zarządzania. Podczas szkoleń i treningów szczególny nacisk kładzie na przekazanie wiedzy popartej licznymi przykładami umiejętne wykorzystanie poznanej wiedzy oraz nabytych umiejętności w pracy codziennej uczestników szkoleń.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 15.04, 8.05, 15.05, 29.05, 14.06, 3.09, 17.09, 30.09, 14.10, 28.10, 5.11, 13.11.2019 Lesznie.

Godziny szkolenia: 9:00-15:00.

Cena kursu – 3600 zł/os + VAT*.

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl