Temat: "Kompendium wiedzy z zakresu podatków, czyli jak poradzić sobie z ciągle zmieniającymi się przepisami?"

Cena: 1800 zł

Data rozpoczecia: 2018-12-13 09:00:00
Data zakończenia: 2019-02-12 15:00:00

Szkolenie adresowane jest do pracowników pionów finansowo-księgowych oraz pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, osób odpowiedzialnych za obliczanie zaliczek na podatek dochodowy jak również do wszystkich zainteresowanych.

W trakcie szkolenia omówione zostaną prawa i obowiązki płatnika wynikające z przepisów Ordynacji podatkowej, ustawy PIT oraz innych obowiązujących przepisów. Szczególny nacisk kładziemy na zmianę przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mające wpływ na prawidłowość dokonanych odliczeń.

Przybliżone zostaną zmiany w zakresie podatku VAT, które zgodnie z założeniami ustawodawcy obowiązywać mają od dnia 1 stycznia 2019 r., ze wskazaniem ich praktycznego znaczenia dla codziennego funkcjonowania podatników, a także zasygnalizowane pierwsze praktyczne problemy związane ze stosowaniem w praktyce gospodarczej mechanizmu podzielonej płatności wraz z sugestiami rozwiązania wskazanych kwestii.

Uczestnictwo w szkoleniu przyniesie wszystkim uczestnikom korzyści w postaci znajomości bieżących zmian w podatku VAT, a także możliwości ich wpływu na codziennej funkcjonowanie jednostki, w której uczestnik prowadzi rozliczenia podatku VAT.

W trakcie kursu będą prezentowane i omawiane zagadnienia związane z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku obrotowego oraz praktyczne zagadnienia związane ze sporządzaniem i zatwierdzaniem sprawozdań finansowych. Cały zakres szkolenia prowadzony jest przez praktyków na co dzień zajmujących się tematyką bilansową i podatkową.

 

Dzień 1 – Omówienie obowiązków Płatnika na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Kodeks karny skarbowy z uwzględnieniem zmian na rok 2018 – 13.12.2018

 

 1. Obowiązki i odpowiedzialność płatnika wynikające z obowiązujących przepisów.
 2. Omówienie zasad opodatkowania dochodów osiąganych poza granicami kraju – graniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy. Certyfikat rezydencji.
 3. Obowiązki płatnika w związku z umowami zlecenia/umowami o dzieło zawartymi z obcokrajowcami – obowiązek poboru podatku u źródła(m.in. podmioty będące płatnikami podatku u źródła, nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy, pojęcie miejsca zamieszkania – wyjaśnienie pojęć „centrum interesów życiowych”, „centrum interesów gospodarczych”, obliczanie okresu 183 dni pobytu w Polsce, kiedy należy przeprowadzić tzw. test rezydencji podatkowej, należności wypłacane na rzecz cudzoziemca z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło m.in. umowy zawierane z rezydentami z krajów UE i z poza UE – ogólne zasady opodatkowania wynagrodzenia zleceniobiorcy, który nie jest polskim rezydentem, postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, obowiązki płatnika, gdy zleceniobiorca przedstawił certyfikat rezydencji lub nie przedstawił certyfikatu rezydencji, rozliczenie cudzoziemca, który w trakcie roku stał się polskim rezydentem).
 4. Źródła przychodów.
 5. Przychody z działalności wykonywanej osobiście:
 • umowy do 200 złotych – zasady opodatkowania według organów podatkowych,
 • koszty w wysokości 50% – stanowiska organów podatkowych,
 • wpływ orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego umów o dzieło,
 • przychody członków zarządów, rad nadzorczych i innych organów stanowiących osób prawnych (szkolenia, ubezpieczenia OC, samochody).
 1. Przychody z praw autorskich i praw majątkowych.
 2. Przychody z innych źródeł, w tym: prezenty dla pracowników (najnowsze stanowisko organów podatkowych w tym zakresie), umorzone pożyczki, nienależnie pobrane świadczenia, podnoszenie kwalifikacji osób nie będących pracownikami, świadczenia wypłacane z PKZP, wynagrodzenia po zmarłym pracowniku.
 3. Przychody zwolnione z opodatkowania m.in. (świadczenia związane z BHP (okulary i szkła kontaktowe dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży), diety i inne należności za czas podróży służbowych – zasady podatkowego traktowania kosztów wyjazdu przekraczających limity z rozporządzenia – najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych), zasady opodatkowania podróży osób niebędących pracownikami – diety, zwrot kosztów – stanowiska organów podatkowych i sądów, kilometrówka a koszty parkingów i autostrad, odszkodowania wypłacane na podstawie ugód sądowych a zwolnienie od opodatkowania, świadczenia z funduszy związków zawodowych, kryterium socjalne a zwolnienie od opodatkowania, ekwiwalenty za używane przez pracowników narzędzia, materiały, sprzęt stanowiące ich własność (komputery, telefony) – podejście organów i sądów do ustalania wysokości ekwiwalentu.
 4. Koszty uzyskania przychodów:
 • koszty uzyskania przychodu dla pracowników, w tym wysokość i zasady naliczania 50% kosztów dla pracowników (z uwzględnieniem zmian od 2018 r),
 • koszty uzyskania dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • koszty uzyskania przy prawach autorskich i prawach majątkowych po wprowadzeniu limitu (z uwzględnieniem zmian),
 • zastosowanie faktycznie poniesionych kosztów uzyskania przychodów w ramach umów o pracę oraz innych umów.
 1. Planowane zmiany w zakresie rozliczeń rocznych
 2. Odpowiedzi na pytania.

 

Dzień 2 – Rachunkowość – akcja bilans 2018 – 17.12.2018

 1. Majątek trwały
 2. Inwestycje - wycena bieżąca.
 3. Wycena zapasów
 4. Należności a zasada ostrożności.
 5. Wycena aktywów i zobowiązań finansowych w skorygowanej cenie nabycia
 6. Kapitały własne
 7. Rezerwy na zobowiązania.
 8. Odroczony podatek dochodowy.
 9. Bierne i czynne rozliczenia m/o kosztów.
 10. Kontrakty długoterminowe.
 11. Rachunek zysków i strat metoda porównawcza a metoda kalkulacyjna.
 12. Poprawa błędów.

 

Dzień 3 – Zmiany w zakresie podatku VAT planowane od 1 stycznia 2019 r. oraz pierwsze doświadczenia w wykorzystaniu przez podatników mechanizmu podzielonej płatności – 14.01.2019

I Zmiany planowane od 1 stycznia 2019 r.:

 1. Modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części, poprzez likwidację warunku, że ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu – zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection Sp. z o.o.
 2. Zmiana w zakresie procedury likwidacji spółki cywilnej lub spółki prawa handlowego nieposiadającej osobowości prawnej.
 3. Dostosowanie przepisów dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi do zmian wcześniejszych zmian przepisów w podatkach dochodowych.
 4. Modyfikacja zasad wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE.
 5. Doprecyzowanie warunków uzyskania zwrotu podatku VAT w trybie „25 dni” – bezwzględna konieczność złożenia określonych dokumentów w celu uzyskania zwrotu podatku VAT w terminie 25 dni.
 6. Odmowa zwrotu w przypadku gdy kwota do przeniesienia skutkowałaby nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika – kwota do przeniesienia skutkująca nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika w przypadku przerzucenia ciężaru podatku na nabywcę towaru lub usługi lub na osobę trzecią.
 7. Nowa wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego – obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej.
 8. Wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (200 tys. zł rocznego obrotu) przez kolejne grupy podatników – jakie rodzaje działalności zostaną objęte wyłączeniem.

II Kasy rejestrujące oraz faktury:

 1. Planowane zmiany w zakresie kas fiskalnych 2019 (kas online).
 2. Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów.

III Bieżące doświadczenia związane z nowym mechanizmem wprowadzonym na potrzeby podatku VAT – Mechanizm podzielonej płatności (VAT Split Payment; dalej MPP):

 • czy możemy zakazać kontrahentowi płatności przy użyciu MPP?
 • faktoring a MPP,
 • faktury zaliczkowe i faktury proforma a MPP,
 • zapłata kontrahentowi na konto zagraniczne lub konto prowadzone w walucie obcej,
 • kompensowanie faktur a zapłata przy użyciu MPP,
 • błędne wypełnienie przelewu – skutki,
 • oraz wiele innych problemów.

 

Dzień 4 – Zmiany w podatku CIT oraz PIT na przełomie roku 2018/2019. – 21.01.2019

 1. Zmiany wprowadzone ustawą z 15.06.2018 r., o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 • zwolnienie podatkowe dla wygranych w grach,
 • zwolnienie podatkowe dla świadczeń z tytułu pomocy przyznanej na podstawie art.14 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1197) oraz udzielonej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. z 2015 r. poz. 21), a także inne świadczenia o podobnym charakterze otrzymane w związku z ujawnieniem wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacji dotyczących osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotnych okoliczności jego popełnienia,
 • katalog przychodów, których uzyskiwanie uprawnia podatników do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów,
 • odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny,
 • podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem,
 • doprecyzowanie przepisu dotyczącego opodatkowania przychodów ze zbycia akcji w ramach programów motywacyjnych,
 • wzory oświadczeń oraz zawiadomień – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • opodatkowanie wkładów niepieniężnych – doprecyzowanie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 1. Zmiany planowane w podatkach dochodowych od 01.01.2019 r.:
 • likwidację obowiązków, które bezpośrednio nie wpływają na rozliczenia podatkowe i dotyczą okoliczności, których ustalenie możliwe jest w oparciu o inne dokumenty posiadane przez podatnika, w tym obowiązków:
 • podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika”,
 • wprowadzenie ulgi na złe długi,
 • wprowadzenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka podatnika, współpracującego z tym małżonkiem – przedsiębiorcą,
 • wprowadzenie możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł,
 • wprowadzenie zwolnienia z podatku dochodowego kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku,
 • zmian w podatkach dochodowych w zakresie wykorzystywania samochodów osobowych, w tym w ramach umowy leasingu (m.in. ograniczenie w zaliczaniu opłat z tytułu umów leasingu, najmu i dzierżawy do kosztów podatkowych do kwoty 150.000 zł, wydatki związane z korzystaniem z samochodu osobowego służącego podatnikowi także do innych celów niż działalność gospodarcza zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w wysokości 75% tych wydatków),
 • pozostałe zapowiadane zmiany w podatkach dochodowych.

  

Dzień 5 – Podatki dochodowe przedsiębiorstwa – 29.01.2019

 

 1. Rodzaj i moment powstania przychodu podatkowego.
 2. Przychody z zysków kapitałowych – wyodrębnione źródło przychodów.
 3. Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów.
 4. Sposoby rozliczania podatkowych różnic kursowych.
 5. Nowe przepisy dotyczące cen transferowych od 01.01.2017.
 6. Obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika i podatnika.

 

Dzień 6 – Przedsiębiorca jako płatnik podatku od wynagrodzeń, podatek od towarów i usług (VAT) – 12.02.2019

 1. Szczególne przypadki dokonywania świadczeń na rzecz pracowników:
 • kontrowersje wokół wydatków związanych z podróżą służbową,
 • pokrycie kosztów wynajmu mieszkania (noclegu),
 • używanie przez pracowników, osób pełniących funkcje, firmowego samochodu do celów prywatnych,
 • rozliczanie samochodów prywatnych na cele pracodawcy – czy przychód podatkowy?
 • odszkodowania wypłacane pracownikom oraz byłym pracownikom,
 • świadczenia o charakterze socjalnym– koszty „socjalne” – nowe limity,
 • pobór podatku od przychodów pracowniczych oraz składanie informacji podatkowych.
 1. Obowiązki roczne związane z obrotem i rozliczeniem podatku VAT:
 • wyjaśnienie różnic przychód PD/obrót VAT,
 • limity roczne – obrót zwolnienia, mały podatnik,
 • tzw. ulga na złe długi,
 • JPK w zakresie VAT oraz pozostałych ewidencji, plików.
 1. Struktura sprzedaży i korekty podatku:
 • struktura sprzedaży działalności opodatkowanej i zwolnionej – zasady obliczania proporcji i dokonywania korekt rocznych,
 • struktura działalności opodatkowanej i nieopodatkowanej – zasady obliczania tzw. prewspółczynnika i dokonywania korekt rocznych,
 • korekty związane ze zmianą przeznaczenia towarów – z działalności opodatkowanej na działalność zwolnioną bądź nieopodatkowaną i odwrotnie.

 

Ekspert – wybitna specjalistka z zakresu Podatku VAT, PIT i CIT. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Izbie Skarbowej oraz jako pracownik działu kontroli w Urzędzie Skarbowym. Aktualnie wykładowca na studiach podyplomowych. Współpracuje między innymi z Krajową Izbą Doradców Podatkowych w Szczecinie.

Ekspert – prawnik, doradca podatkowy, wieloletni pracownik organów podatkowych, specjalizujący się w zakresie podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, procedur podatkowych oraz procedur w zakresie postępowania przed sądami administracyjnymi, a także spraw karno-skarbowych. Wykładowca na licznych kursach i szkoleniach w zakresie szeroko pojętej tematyki podatkowej w tym w szczególności podatku od towarów i usług. Doświadczony specjalista w sporządzaniu opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego. W ramach praktyki zawodowej – przeprowadza także konsultacje oraz audyty podatkowe.

Ekspert – doradca podatkowy. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego. Prowadził gościnne wykłady dla Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego przy Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor publikacji prasowych z zakresu opodatkowania świadczeń pozapłacowych w miesięczniku dla kadrowych i kadry menadżerskiej “Benefit”. Doświadczenie zdobywał między innymi na stanowisku eksperta w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu. Obecnie prowadzi własną Kancelarię Doradztwa Podatkowego.

Ekspert – wpisana na listę biegłych rewidentów. Wykładowca na studiach podyplomowych w Poznaniu i Koszalinie. Swoje doświadczenie zdobywała na stanowiskach dyrektora i głównego księgowego w Spółce Akcyjnej. Ceniona przez uczestników szkoleń za praktyczne przekazywanie wiedzy.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 13.12, 17.12.2018, 14.01, 21.01, 29.01, 12.02.2019 roku w Koszalinie.

 

Godziny kursu: 09:00-15:00.

 

Cena szkolenia – 1800 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl