Temat: "Transakcje wewnątrzwspólnotowe – w aspekcie prawnym i praktycznym z uwzględnieniem znaczącego orzecznictwa krajowego i europejskiego sądownictwa"

Cena: 660 zł

Data rozpoczecia: 2018-12-11 09:00:00
Data zakończenia: 2019-01-16 15:00:00

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z problematyką dotyczącą wewnątrzwspólnotowych rozliczeń podatku VAT w międzynarodowym obrocie towarowym, przedstawienie praktycznych skutków związanych z uczestnictwem podatników w transakcjach łańcuchowych i trójstronnych.

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, doradców podatkowych, dyrektorów działów finansowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, wszystkich mających styczność z zagadnieniami finansowo-księgowymi i zajmującymi się rozliczaniem podatku VAT. Korzyści: uzupełnienie wiedzy dotyczącej podatku VAT w obrocie transgranicznym.

Dzień 1 – 11.12.2018

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:

• przesłanki przedmiotowe i podmiotowe dla uznania transakcji za WDT,

• fizyczne przemieszczenie towarów jako warunek WDT w świetle orzecznictwa sądowego,

• nietransakcyjne przemieszczanie towarów a WDT,

• znaczenie miejsca dostawy towarów dla WDT,

• terminy do rozliczania WDT – moment powstania obowiązku podatkowego,

• opodatkowanie zaliczek przy WDT,

• dokumentowanie WDT,

• podstawa opodatkowania WDT,

• zwroty reklamacyjne towarów – korekta rozliczeń WDT,

• bezpośredni zwrot VAT – nowe przepisy prawne,

• przesłanki zastosowania stawki 0% przy  WDT- praktyka organów podatkowych a orzecznictwo sądowe,

• wykazywanie WDT w deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej (czy zawsze WDT wykazywane jest w VAT UE?),

• nieodpłatne przekazania towarów a WDT,

• obowiązek rejestracji jako podatnik VAT UE-zasada proporcjonalności (czy zarejestrowanie jest wystarczającym dowodem do wykazania wewnątrzwspólnotowego charakteru transakcji?- ważne orzeczenia TS UE),

• przetworzenie towarów w ramach łańcucha dwóch dostaw a stawka VAT 0% – orzecznictwo TSUE,

• dowody i zachowanie należytej staranności ważne dla uznania przez organy podatkowe transakcji za WDT.

2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:

• przesłanki przedmiotowe i podmiotowe dla uznania transakcji za WNT,

• miejsce dokonania WNT(kraj zakończenia transportu vs kraj numeru VAT UE),

• magazyn konsygnacyjny – brak potrzeby rejestracji podatnika w państwie siedziby odbiorcy towaru,

• czy każde nabycie z innego państwa UE stanowi dla kupującego WNT,

• termin rozliczenia VAT należnego,

• podstawa opodatkowania przy WNT,

• moment obowiązku podatkowego,

• jaka stawka VAT jest właściwa dla WNT,

• przedpłaty a WNT – termin rozliczenia VAT należnego w przypadku otrzymania faktury zaliczkowej i końcowej,

• termin rozliczenia VAT należnego w przypadku braku faktury końcowej od kontrahenta,

• podatek naliczony a WNT – termin odliczenia VAT naliczonego, gdy została wystawiona faktura zaliczkowa,

• wykazywanie WNT w deklaracji podatkowej VAT oraz informacji podsumowującej,

• korekta rozliczeń WNT, 

• nieodpłatne przekazania towarów a WNT,

• zwroty reklamacyjne towarów a rozliczenie VAT

 

Dzień 2 – 16.01.2019

1. Transakcje łańcuchowe oraz transakcje trójstronne w obrocie międzynarodowym:

• pojęcie transakcji łańcuchowych (art.7 ust. 8 ustawy VAT),

• ustalenie miejsca świadczenia w przypadku transakcji łańcuchowych,

• dostawa ruchoma i nieruchoma a przyporządkowanie transportu do dostawy towarów,

• wewnętrzne transakcje trójstronne – procedura uproszczona art. 135 i następne ustawy VAT,

• na czym polega transakcja trójstronna,

• opodatkowanie w transakcji trójstronnej na zasadach ogólnych,

• przyporządkowanie transportu dostawie dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika,

• na czym polega procedura uproszczona w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej

• pierwszy w kolejności podatnik w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej rozliczanej zgodnie z procedurą uproszczoną (obowiązki dokumentacyjne, obowiązki sprawozdawczo-ewidencyjne),

• drugi w kolejności podatnik w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej rozliczanej zgodnie z procedurą uproszczoną (obowiązki dokumentacyjne, obowiązki sprawozdawczo-ewidencyjne),

• trzeci w kolejności podatnik w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej rozliczanej zgodnie z procedurą uproszczoną (obowiązki sprawozdawczo-ewidencyjne),

• która dostawa będzie ruchoma, gdy transport jest organizowany przez ostatni podmiot w łańcuchu,

• transakcje łańcuchowe w orzecznictwie TS UE.

2. Sprzedaż wysyłkowa towarów z terytorium kraju:

• definicja sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju,

• status dostawcy,

• status odbiorcy towaru,

• państwo przeznaczenia wysyłanego towaru,

• szczególne zasady ustalania miejsca opodatkowania transakcji,

• wybór miejsca opodatkowania,

• przesłanki podmiotowe dla sprzedaży wysyłkowej,

• wyłączenia ze sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju,

• zasady opodatkowania transakcji sprzedaży wysyłkowej z kraju,

• sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju w praktyce,

• przekroczenie limitu sprzedaży wysyłkowej z kraju.

3. Sprzedaż wysyłkowa towarów na terytorium kraju 

• definicja sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,

• warunki do uznania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,

• sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju a WNT,

• zasady opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,

• wyłączenia ze sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,

• sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju w praktyce.

Ekspert – posiada wieloletnie doświadczenie pracy w Urzędzie Skarbowym i Izbie Skarbowej na wielu stanowiskach kierowniczych w tym również na stanowisku Naczelnika Urzędu Skarbowego i Kierownika Oddziału VAT w Izbie Skarbowej. Praktyk podatkowy z zakresu procedury postępowania podatkowego, podatku od towarów i usług, egzekucji administracyjnej, prawa karno-skarbowego, finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych. Zajmowała się kontrolą i orzecznictwem w I i II instancji – prowadziła kontrole, postępowania podatkowe, wydawała decyzje administracyjne i uczestniczyła w postępowaniach sądowych. Posiada duże doświadczenie trenerskie i umiejętność przekazywania praktycznej wiedzy uczestnikom szkoleń.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 11.12.2018 i 16.01.2019 w Kielcach.

 

Godziny kursu: 09:00-15:00.

 

Cena szkolenia: 660 zł/os + VAT*.

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl