Temat: "Akcja Bilans"

Cena: 990 zł

Data rozpoczecia: 2019-01-14 09:00:00
Data zakończenia: 2019-02-04 15:00:00

Szkolenie skierowanie jest do głównych księgowych, dyrektorów finansowych oraz pracowników działów finansowych i księgowości a także prowadzących i pracowników biur rachunkowych. Jest to wiedza niezbędna również dla przedsiębiorców prowadzących samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą.

Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku obrotowego. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych.

Podczas szkolenia nasi eksperci przedstawią najważniejsze zagadnienia związane z  zamknięciem roku obrotowego pod względem rachunkowym (bilansowym) i podatkowym z uwzględnieniem dodatkowych obowiązków sprawozdawczych dotyczących wypłaconych dywidend, podatku u źródła czy obowiązków wynikających z transakcji z podmiotami powiązanymi. Będą omawiane w/w kwestie wynikające ze specyfiki przedsiębiorstwa z uwzględnieniem obowiązujących wewnętrznych uregulowań. Cały zakres szkolenia prowadzony jest przez praktyków na co dzień zajmujących się tematyką podatkową i rachunkową.

DZIEŃ 1 – 14.01.2019 

Temat: Rachunkowość – akcja bilans 2018

1. Majątek trwały

• Wartości niematerialne i prawne

• Środki trwałe

- cechy

- wycena w wartości godziwej

- leasing najem dzierżawa

• Środki trwałe w budowie

- zasady ujmowania w księgach

- rozliczenie kosztów wspólnych przedsięwzięć wielozadaniowych.

2. Inwestycje -  wycena bieżąca.

3. Wycena zapasów

• cena zakupu

• cena nabycia

• koszt wytworzenia

• cena sprzedaży netto.

4. Należności a zasada ostrożności.

5. Wycena aktywów i zobowiązań finansowych w skorygowanej cenie nabycia

6. Kapitały własne

• ujęcie w księgach i prezentacja w bilansie

• wynik lat ubiegłych

• prezentacja wyniku spółek osobowych

7. Rezerwy na zobowiązania.

8. Odroczony podatek dochodowy.

9. Bierne i czynne rozliczenia m/o kosztów.

10. Kontrakty długoterminowe.

11. Rachunek zysków i strat metoda porównawcza a metoda kalkulacyjna.

12. Poprawa błędów. 

 

DZIEŃ 2 – 21.01.2019

 

Temat: Przedsiębiorca jako płatnik podatku od wynagrodzeń, podatek od towarów i usług (VAT).

1.  Szczególne przypadki dokonywania świadczeń na rzecz pracowników 

• kontrowersje wokół wydatków związanych z podróżą służbową

• pokrycie kosztów wynajmu mieszkania (noclegu)

• używanie przez pracowników, osób pełniących funkcje, firmowego samochodu do celów prywatnych

• rozliczanie samochodów prywatnych na cele pracodawcy – czy przychód podatkowy?

• odszkodowania wypłacane pracownikom oraz byłym pracownikom

• świadczenia o charakterze socjalnym- koszty „socjalne” - nowe limity

• pobór podatku od przychodów pracowniczych oraz składanie informacji podatkowych

- PIT-4R

- PIT-8AR

- PIT-11

2.  Obowiązki roczne związane z obrotem i rozliczeniem podatku VAT

• wyjaśnienie różnic przychód PD/obrót VAT

• limity roczne – obrót zwolnienia, mały podatnik

• tzw. ulga na złe długi

• JPK w zakresie VAT oraz pozostałych ewidencji, plików.

3.  Struktura sprzedaży i korekty podatku.

• struktura sprzedaży działalności opodatkowanej i zwolnionej - zasady obliczania proporcji i dokonywania korekt rocznych;

• struktura działalności opodatkowanej i nieopodatkowanej – zasady obliczania tzw. prewspółczynnika i dokonywania korekt rocznych;

• korekty związane ze zmianą przeznaczenia towarów – z działalności opodatkowanej na działalność zwolnioną bądź nieopodatkowaną i odwrotnie.

 

DZIEŃ 3 – 4.02.2019

Temat: Podatki dochodowe przedsiębiorstwa

1. Rodzaj i moment powstania przychodu podatkowego

• zasady podatkowe powstania przychodu

• wystawienie faktury (dokumentu), otrzymanie zapłaty w aspekcie powstania przychodu

• korekta przychodu – zwrot towarów, reklamacja, rabat a oczywista pomyłka

• świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne – otrzymane prezenty, usługi

• umorzone i przedawnione zobowiązania

• otrzymane premie pieniężne, odszkodowania, kary i kaucje

• sprzedaż promocyjna, sponsoring  a przychód podatkowy

• przychody nie stanowiące przychodów podatkowych i przychody zwolnione

• nieodpłatne pełnienie funkcji przez członków zarządu i rad nadzorczych

• Podatkowa Grupa Kapitałowa – rzeczywista działalność czy metoda optymalizacji podatkowej

• wyłączenia z przychodów.

2. Przychody z zysków kapitałowych – wyodrębnione źródło przychodów

• przychody z udziału w zyskach osób prawnych

• przychody z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego

• przychody ze zbycia ogółu praw i obowiązków

• przychody ze zbycia wierzytelności

• przychody z praw majątkowych.

3. Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów

• definicja kosztów uzyskania przychodów

• koszty bezpośrednie i pośrednie – ujęcie jednorazowe lub w czasie;

• odpisy amortyzacyjne a zmiana stawek amortyzacji;

• sposoby dokumentowania wydatków;

• moment dokonania korekty kosztów – zwrot towarów, reklamacja, rabat a „oczywista pomyłka”

• wydatki związane z zatrudnianiem i pełnieniem funkcji – nagrody, delegacje, świadczenia nieodpłatne;

• koszty związane z promocją, reklamą i reprezentacją;

• wierzytelności nieściągalne i przedawnione;

• szczególne przypadki – zapłata odszkodowania, wydatki związane z leasingiem

• nowe zasady rozliczania kosztów „finansowania dłużnego”

• dodatkowe ograniczenie zaliczenia w koszty uzyskania kosztów usług niematerialnych i prawnych

• koszty wyłączone z kosztów uzyskania.

4. Sposoby rozliczania podatkowych różnic kursowych 

• wybór metody rozliczania różnic kursowych,

• pojęcie „kurs faktycznie zastosowany”,

• kontrowersje w zaliczaniu tzw. ekonomicznych różnic kursowych do różnic podatkowych.

5. Nowe  przepisy dotyczące cen transferowych  od 01-01-2017

• jakie podmioty są objęte  obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej (limit obrotów / kosztów)

• rodzaje transakcji i umów objętych obowiązkiem dokumentacji podatkowej

• kryterium istotnego wpływu transakcji na wysokość obrotu  / straty podatnika

• zmiana definicji powiązań kapitałowych

• nowy zakres informacyjny dokumentacji

• sankcje (stawka podatku 50%) oraz obowiązki informacyjne i sprawozdawcze

- CIT-TP

- ORD-U

6.  Obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika i podatnika

• przejście z wyniku bilansowego na wynik podatkowy – zeznanie roczne

• dokumentacja podatkowa podmiotów powiązanych

• zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu

• pobór podatku od przychodów wypłacanych  nierezydentom – „podatek u źródła”

• znaczenie certyfikatu rezydencji w „podatku u źródła” – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

• zasady opodatkowania wypłaconych i otrzymanych dywidend:

- CIT-6R

- PIT-8AR

- IFT-2/IFT-2R

• składanie informacji o zawartych umowach i wypłaconych wynagrodzeniach w stosunku do nierezydentów powiązanych podatkowo

- CIT-10Z

- IFT-2R.

Ekspert doradca podatkowy od 2011 roku, swoją przygodę w podatkach rozpoczął od pracy w jednym z wrocławskich urzędów skarbowych, następnie pracował w jednej z najbardziej renomowanych firm doradztwa podatkowego (Rödl & Partner). Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych oraz procedury podatkowej. W podatkach najciekawsza dla niego jest zmienność sytuacji i nieprzewidywalność, które skłaniają do kreatywności i ciągłego rozwoju.

Ekspert – były pracownik organów podatkowych, trener, coach. W latach 1999-2003 pracował w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w Wydziale Podatku od towarów i usług. W latach 2003-2011 i 2012-2014 pracował w Dziale Kontroli Podatkowej Urzędu Skarbowego, gdzie zajmował się kontrolą podatkową, poczynając od stanowiska Inspektora do Starszego Komisarza Skarbowego. Od 2008 r. projektuje i prowadzi szkolenia, głównie w zakresie procedury kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego, postępowania podatkowego oraz podatków VAT i CIT. W latach 2008-2014 współtworzył i prowadził w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów cykl szkoleń dotyczących kontroli podmiotów handlujących przez Internet oraz w zakresie procedury kontroli podatkowej i skarbowej. Prowadził również szkolenia w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Autor i współautor prasowych i książkowych publikacji podatkowych.

 

Ekspert – wysokiej klasy specjalista, trener. Posiada 25-letni staż pracy na stanowiskach głównego księgowego, dyrektora finansowego, prezesa zarządu oraz kontrolera finansowego w dużych i średnich przedsiębiorstwach. Od wielu lat zajmuje się szkoleniami  w obszarach m.in. rachunkowości, finansów, zarządzania. Podczas szkoleń i treningów szczególny nacisk kładzie na przekazanie wiedzy popartej licznymi przykładami umiejętne wykorzystanie poznanej wiedzy oraz nabytych umiejętności w pracy codziennej uczestników szkoleń.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 14.01, 21.01, 4.01.2019 roku w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Godziny kursu: 9:00-15:00.

 

Cena szkolenia: 990 zł/os + VAT*.

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl