Temat: "Kadry i płace – najnowsze zmiany dla praktyków"

Cena: 1500 zł

Data rozpoczecia: 2018-10-30 09:00:00
Data zakończenia: 2018-12-11 15:00:00

• Kompleksowe przedstawienie aktualnych i planowanych uregulowań prawnych w Prawie Pracy.

• Zapoznanie się z aktualnym stanowiskiem Komisji Prawnej Głównego Inspektoratu Pracy i orzeczeniami Sądu Najwyższego.

• Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności stosowania poszczególnych procedur prawa pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się sprawami pracowniczymi-osobowymi, dla wszystkich tych, którzy mogą odpowiadać za nieprawidłowe nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy. Sprawdź wszystkie zmiany w Kodeksie Pracy wprowadzone w ostatnim czasie oraz co wynika z najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i jakie są aktualne stanowiska PIP w zakresie czasu pracy – aby nie ponosić odpowiedzialności wykroczeniowej.

Dzień 1 – Zmiany w prawie pracy w 2018 roku – 30.10.2018

1. Nowe uprawnienia rodziców dzieci specjalnej troski od 06.06.2018 r.:

• możliwość świadczenia pracy w formie telepracy na nowych warunkach.

• możliwość wnioskowania o wykonywanie pracy w elastycznych systemach czasu pracy zgodnie z potrzebami.

2. Zmiany w czasie pracy w 2018 r. – zasady stosowania zakazu handlu w niedzielę od 01.03.2018 roku.

3. Dokumentacja pracownicza od 01.01.2019 r.:

• zmiany w formie prowadzenia dokumentacji pracowniczej,

• nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej,

• raport informacyjny do ZUS,

• obowiązki pracodawcy w związku z wprowadzeniem nowych zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.

4. Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych w 2018 r. i 2019 r.:

• e-zwolnienia – wyłącznie e-zwolnienia od 01.12.2018 r.,

• zmiana zasad finansowania prewencji wypadkowej od.01.01.2018 r.,

• przywrócenie możliwości generowania dokumentu płatniczego w Płatniku,

• zmiany w dokumencie wyrejestrowania i dokumentach rozliczeniowych od 01.01.2019 r.,

• uprawnienia ZUS do ustalania płatników składek przy stosowaniu outsourcingu.

5. Nowe zasady wypłaty wynagrodzenia od 01.01.2019 r.

6. Zmiany w zatrudnianiu młodocianych od 01.09.2018 r.:

• nowa definicja młodocianego,

• dopuszczalność pracy przez młodocianych poniżej 15 roku życia.

7. Nowa umowa prawa cywilnego – umowa o pomocy przy zbiorach – od 18.05.2018 r.:

• rodzaje upraw przy których można zatrudnić osoby przy zbiorach,

• czynności wykonywane w ramach pomocy przy zbiorach,

• maksymalny okres zatrudnienia na umowę o pomocy przy zbiorach,

• obowiązki rolnika wobec pomocnika,

• zasady podlegania ubezpieczeniom,

• dopuszczalność wypowiedzenia umowy przy zbiorach.

8. Ochrona przedemerytalna po zmianach 01.10.2017 r.:

• nowy wiek emerytalny,

• nowe zasady ochrony przedemerytalnej dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny przed wejściem w życie zmian i po wejściu w życie zmian,

• okoliczności wyłączające zakaz wypowiadania umowy o pracę w wieku przedemerytalnym.

9. Podatek dochodowy od osób fizycznych od 2018 r.:

• waloryzacja kwoty zmniejszającej podatek,

• wyższe zwolnienia podatkowe świadczeń z ZFŚŚ oraz ze środków pracodawcy od 01.01.2018 r.,

• dwukrotne zmiany w autorskich kosztach uzyskania przychodu w 2018 r.

10. Nowe obowiązki pracodawcy użytkownika korzystającego z pracy pracowników tymczasowych od 01.06.2017 r.:

• zmiana w ograniczeniach stosowania pracy tymczasowej – limity zatrudnienia okresowego, w tym dla osób zatrudnianych przez APT na umowy prawa cywilnego,

• zmiany w zakazie powierzania niektórych prac zatrudnionym do prac tymczasowych na umowę o pracę i umowy prawa cywilnego – w tym przepisy przejściowe,

• wprowadzenie zasady przedłużania umów do dnia porodu dla pracownicy tymczasowej – wyjaśnienia MRPiPS,

• nowe obowiązki informacyjne i ewidencyjne pracodawcy użytkownika,

• ustalanie okresu wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę i umów prawa cywilnego – przepisy przejściowe,

• rozszerzenie uprawnień kontrolnych PIP,

• wprowadzenie sankcji karnych dla pracodawcy użytkownika.

11. Zmiany w umowach zlecenia od 01.01.2017 r.:

• zawarcie umowy zlecenia,

• ochrona wynagrodzenia zleceniobiorcy,

• realizacja umowy przez więcej niż jedną osobę lub powierzenie jej realizacji osobie trzeciej,

• sposoby i termin potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług,

• zasady corocznej waloryzacji,

• przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy zlecenia,

• rozszerzenie uprawnień PIP w zakresie dokonywania kontroli,

• sankcje za niezgodne z prawem naliczanie wynagrodzenia dla zleceniobiorcy.

12. Najciekawsze orzeczenia SN z 2016 – 2018 r.:

• czy zapłacone przez płatnika za ubezpieczonego składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne stanowią jego przychód? – stanowiska dyrektora KIS i sądu najwyższego,

• jak ustalić kwotę do, gdy w jednym miesiącu występuje wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy?

• czy należy zastosować kwotę wolną od podatku oraz koszty uzyskania przychodu przy wypłacie wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy?

• jak rozliczyć wynagrodzenie, gdy pracownik miał orzeczoną niezdolność do pracy z powodu choroby przez wszystkie dni robocze?

• czy paliwo mieści się w ryczałcie samochodowym przyznanym z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych? – najnowsze orzeczenia sądów.

13. Panel dyskusyjny.

 

Dzień 2 – Praktyczna Ochrona Danych Osobowych po wejściu RODO 2018 – 6.11.2018

1. Czym jest i jakie znaczenie ma RODO? Jakie są konsekwencje dla zagadnień związanych z zatrudnieniem?

2. Z jakimi danymi osobowymi spotykamy się w dziale kadr:

• kim jest pracownik w rozumieniu RODO?

• specyfika RODO w przedmiocie zatrudnienia.

3. Odpowiedzialność prawna i sankcje:

• uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

• dopuszczalne sankcje, czyli co nam grozi za naruszenie danych pracowniczych,

• jak traktować pozew pracowniczy oparty na RODO?

4. Dane osobowe przetwarzane przez kadry:

• zakres pojęcia danych osobowych, skąd wynika tyle rozbieżnych stanowisk?

• orzecznictwo,

• dane osobowe pracowników,

• dane osobowe kandydatów na pracowników,

• inne zbiory danych? Czy szerszy zakres dotychczasowego zbioru?

5. Różnice w zakresie postępowania z pracownikami a innymi osobami w kontekście RODO w zakresie zbierania, przechowywania, usuwania, archiwizacji danych.

6. Kim jest odbiorca danych? Jak należy traktować zapytania padające od podmiotów trzecich?

• banki i firmy windykacyjne,

• komornik, sąd,

• inne podmioty.

7. Dokumentacja wymagana przez RODO:

• upoważnienia,

• umowa powierzenia,

• rejestrowanie czynności przetwarzania,

• ocena skutków dla ochrony danych,

• ocena ryzyka,

• rejestr naruszeń,

• dokumentacja fakultatywna.

8. Zadania działu kadr w bieżącej dokumentacji RODO:

• zgłaszanie zmian,

• codzienna praktykę działu kadr.

9. Zabezpieczenia danych osobowych:

• jak wygląda sytuacja w firmie?

• co na ten temat mówią przepisy RODO,

• zabezpieczenia danych pracowników,

• zabezpieczenia danych kandydatów na pracowników,

• jak należy postępować z incydentami?

10. Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych:

• szczególne miejsce pracownika w zakresie przesłanek legalizujących,

• pojęcie zgody pracownika.

11. Co nam daje certyfikacja? Czy warto o nią starać się z perspektywy kadr?

12. Zasady przetwarzania danych w RODO:

• stan na dzień dzisiejszy,

• zasady RODO na przykładzie danych pracowniczych,

• przyszłość danych pracowniczych w kontekście zasad.

13. Jak powinna wyglądać zgoda według RODO?

• elementy składowe „zgody”,

• waga zgody pracowniczej,

• możliwości zakwestionowania zgody pracownika?

• zbieranie i archiwizacja zgód?

• zgoda wyrażane za pośrednictwem systemów informatycznych.

14. Dane wrażliwe (szczególnie chronione):

• wykaz danych wrażliwych,

• biometria,

• orzeczenia sądowe i administracyjne,

• pracownicze dane wrażliwe,

• warunki, kiedy pracodawca może przetwarzać dane szczególnie chronione.

15. Obowiązki pracodawcy względem pracownika według RODO:

• obowiązki względem pracowników,

• obowiązki względem osób, których dane są ujęte w zbiorach,

• obowiązki względem organów administracji.

16. Prawa pracowników i kandydatów na pracowników:

• prawo do usunięcia danych i prawo do bycia zapomnianym,

• prawo do ograniczenia przetwarzania,

• sprostowanie i usuwanie danych,

• inne prawa.

17. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

• podmioty, które muszą wyznaczyć Inspektora?

• kiedy warto wyznaczyć IOD?

• zadania IOD.

18. Przekazywanie danych pracowniczych do państw trzecich:

• definicja państwa trzeciego,

• kiedy można przekazać dane do państwa trzeciego.

19. Pytania i dyskusja

 

Dzień 3 i 4 – Czas pracy w praktyce – warsztaty – 20-21.11.2018

1. Obowiązki i ograniczenia pracodawcy związane z czasem pracy

• obowiązki w zakresie planowania czasu pracy,

• obowiązku w zakresie dokumentowania czasu pracy,

• ograniczenia w zakresie stosowania różnych systemów czasu pracy względem poszczególnych grup pracowników,

• zasady dokonywania zmian w zakresie obowiązujących wewnętrznie przepisów w zakresie czasu pracy

2. Zasady prawidłowego harmonogramowania czasu pracy:

• norma a wymiar czasu pracy,

• doba i tydzień w rozumieniu czasu pracy,

• odpoczynki dobowe i tygodniowe,

• okresy rozliczeniowe.

3. Rozkłady i systemy czasu pracy:

• systemy czasu pracy dostosowane do potrzeb pracodawcy,

• rozkłady czasu pracy.

4. Praca w porze nocnej.

5. Rozliczanie godzin nadliczbowych i ponadwymiarowych:

• rodzaje dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych,

• zasady oddawania czasu wolnego za godziny nadliczbowe,

• rozliczanie udzielania wolnego na wniosek pracownika,

• rozliczanie udzielania wolnego – decyzja pracodawcy.

6. Praca w dniu wolnym od pracy:

• zasady zlecenia i rekompensowania pracy w dniu wolnym od pracy,

• rozliczanie wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym o pracy.

7. Praca w niedziele i święta.

• zasady zlecenia i rekompensowania pracy w niedziele i święta,

• rozliczanie wynagrodzenia za pracę w niedziele i święta.

8. Dyżur w pracy i w domu.

9. Czas pracy w podróży służbowej.

 

Dzień 5 – Szczególne przypadki w rozliczaniu wynagrodzeń i zasiłków oraz dokonywaniu potrąceń – 11.12.2018

1. Zmiana kwalifikacji rodzaju umowy a rozliczenie składkowo-podatkowe:

• przekwalifikowanie umowy cywilnoprawnej,

• zapłata ze środków zakładu pracy zaległych składek społecznych i zdrowotnych za pracowników, byłych pracowników i zleceniobiorców w aspekcie podatkowym – wyrok NSA z 2015 r.

2. Szczególne przypadki w rozliczaniu wynagrodzeń a orzeczenia sądowe i interpretacje instytucji publicznoprawnych:

• kwota wolna od podatku należy a wypłata wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy – orzeczenie NSA z 2016 r.,

• gdy w danym miesiącu pracownik miał orzeczoną niezdolność do pracy z powodu choroby przez wszystkie dni robocze – stanowisko MPIPS z 2015 r. i odpowiedź na interpelację poselską z 2016 r.

3. Świadczenia wypłacane pracownikom a zwolnienia składkowe i podatkowe – najnowsze interpretacje urzędowe:

• zmiany w wysokościach kwot świadczeń zwolnionych z opodatkowania realizowanych z ZFŚS,

• świadczenia zwolnione z oskładkowania i opodatkowania,

• oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń pozapłacowych.

4. Ustalanie wysokości wynagrodzenia do wypłaty w szczególnych przypadkach:

• ustalanie wysokości wynagrodzenia za pracę łącznie ze świadczeniem pozapłacowym zwolnionym z oskładkowania ale podlegającym opodatkowaniu,

• ustalanie wysokości wynagrodzenia za pracę łącznie ze świadczeniem zwolnionym z opodatkowania ale podlegającym oskładkowaniu,

• ustalanie wynagrodzenia, gdy w danym miesiącu pracownik miał orzeczoną niezdolność do pracy z powodu choroby przez wszystkie dni robocze – stanowisko MPiPS z 2015 r. i odpowiedź na interpelację poselską z 2016 r.

5. Zmiana kwalifikacji świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz wypadkowego:

• wypłata wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego,

• wypłata zasiłku wypadkowego zamiast wynagrodzenia chorobowego,

• wypłata świadczenia chorobowego w zaniżonej wysokości,

• wypłata zasiłku chorobowego zamiast zasiłku wypadkowego,

• wyrównanie zasiłku macierzyńskiego w razie rezygnacji z urlopu związanego z rodzicielstwem.

6. Szczególne przypadki dokonywania potraceń z wynagrodzeń i zasiłków:

• dokonywanie potrącenia z wynagrodzenia i zasiłku w jednym miesiącu,

• dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia a kilka wypłat w jednym miesiącu,

• ustalanie kwoty potrącenia a rozliczanie świadczeń niepieniężnych,

• ustalanie kwoty wolnej od potrąceń a zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca.

Ekspert – absolwent wydziału prawa UMCS, od 2000r. zatrudniony w instytucji zajmującej się nadzorem i kontrolą nad warunkami pracy, od 2008r. na stanowisku kierowniczym. Specjalizuje się w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy oraz wynagrodzeń. Począwszy od 2008r. zaangażowany w kontrole w ramach rządowej strategii: „Czas jazdy, przerw i odpoczynków kierowców”. W pracy zawodowej zajmuje się problematyką czasu pracy (w tym kierowców), wynagrodzeniami i innymi świadczeniami, działalnością związków zawodowych, delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług za granicę, agencjami pracy. W latach 2007 – 2010 członek Komisji Prawnej przy Głównym Inspektorze Pracy w Warszawie. Członek komisji egzaminacyjnej dla specjalistów oraz głównych specjalistów przy Głównym Inspektorze Pracy. Wykładowca prawa pracy m.in. na Wyższej Szkole Bankowej Wydział Ekonomiczny w Opolu, Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego oraz w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu; współpracuje z uznanymi jednostkami szkoleniowymi, na rzecz których prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, wybranych zagadnień technicznego bezpieczeństwa pracy oraz ochrony danych osobowych. Ma za sobą kilkaset godzin wykładów, prowadził zamknięte szkolenia m. in. dla Enea, Tauron, Selgros.

Ekspert – Radca Prawny, ukończył aplikację radcowską OIRP w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”. W codziennej pracy świadczy usługi doradcze oraz prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych, w szczególności z zakresu ochrony danych osobowych. Posiada własne publikacje, szkolenia prowadzi od 2006 r. Ochroną danych osobowych zajmuje się zawodowo od 11 lat, od kilku lat wykonuje ponadto obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Prowadził szkolenia m.in. dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Starostwa Powiatowego w Brzegu, Starostwa Powiatowego w Dębicy, Sądu Rejonowego w Krakowie, Citibanku Handlowego S.A., Banku Zachodniego WBK S.A., Shell Polska S.A., Bayer Sp. z o.o. i wielu innych.

Ekspert – doktorant na wydziale prawa, Biegły Rewident, Doradca podatkowy, Licencjonowany Audytor Wewnętrzny, Project Manager IPMA, Międzynarodowy Trener Zarządzania Uniwersytetu Thames Valley w Londynie, Międzynarodowy Specjalista Inżynierii Finansowej Ecole Superieure de Commerce in France and the University of Strathclyde, Scotland, Dyplom Mastere (MBA). Doradca-konsultant, coach, trener z zakresu finansów, rachunkowości, podatków, płac, zarządzania firmą oraz tematyki ogólnospołecznej. Od 1998 r właściciel Kancelarii prawno-podatkowej „Audit” Sp. z o.o., Dyrektor ds. rozwoju, Prelegent na Kongresie Kadry, Autorka wielu artykułów z zakresu Prawa Pracy i HR.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach od 30.10, 6.11, 20-21.11, 11.12.2018 roku w Bielsku-Białej.

Godziny kursu: 09:00-15:00.

 

Cena szkolenia – 1500 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl