Temat: Omówienie obowiązków Płatnika na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Kodeks Karny Skarbowy z uwzględnieniem zmian na rok 2018

Cena: 320 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

Dla kogo?

Szkolenie jest przeznaczone osób odpowiedzialnych za obliczanie zaliczek na podatek dochodowy jak również do wszystkich zainteresowanych.

 

Czego się dowiesz?

W trakcie szkolenia omówione zostaną prawa i obowiązki płatnika wynikające z przepisów Ordynacji podatkowej, ustawy PIT oraz innych obowiązujących przepisów.

Szczególny nacisk kładziemy na zmianę przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mające wpływ na prawidłowość dokonanych odliczeń.

 

I. Obowiązki  i odpowiedzialność płatnika wynikające z obowiązujących przepisów

II. Omówienie zasad opodatkowania dochodów osiąganych poza granicami kraju - graniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy. Certyfikat rezydencji .

III. Źródła przychodów:

1. Przychody ze stosunku pracy:

1.1 Świadczenia do których zapewnienia pracodawca zobowiązany jest na podstawie przepisów bhp, dowóz pracowników do miejsca pracy, podróże służbowe (najnowsze stanowisko MF) podnoszenie kwalifikacji, dopłaty do mieszkań, samochody służbowe wykorzystywane do celów prywatnych (najnowsze stanowisko MF), wygrane w grach i konkursach dla pracowników, świadczenia rzeczowe, świadczenia  częściowo odpłatne oraz przychody z nieodpłatnych świadczeń w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 roku. 

• świadczenia finansowane z środków ZFŚS oraz funduszy związków zawodowych, w tym: spotkania okolicznościowe, imprezy integracyjne, wycieczki dla pracowników, wypoczynek pracowników, dofinansowanie do wypoczynku  dzieci i młodzieży, finansowanie opieki nad dziećmi, umorzone świadczenia, zapomogi – z omówieniem zmian obowiązujących od 2018 roku.

2. Przychody z działalności wykonywanej osobiście - kontrakty menadżerskie, przychody członków komisji oraz osób pełniących obowiązki społeczne lub obywatelskie, umowy zlecenia, umowy o dzieło.

4. Przychody z praw autorskich i praw majątkowych.

5. Przychody z innych źródeł, w tym: prezenty dla pracowników (najnowsze stanowisko organów podatkowych w tym zakresie), umorzone pożyczki, nienależnie pobrane świadczenia, podnoszenie kwalifikacji  osób nie będących pracownikami, świadczenia wypłacane z PKZP, wynagrodzenia po zmarłym pracowniku.

IV. Przychody zwolnione z opodatkowania, w tym:

• Zapomogi – zmiana przepisów na rok 2018

• Świadczenia dla emerytów i rencistów – zmiana przepisów od stycznia 2018 roku.

• Świadczenia dla osób innych niż pracownicy zwolnione z uwagi na konieczność ich zapewnienia przez pracodawcę (w tym: świadczenia przyznawane na podstawie przepisów BHP – zmiana przepisów.

• Podróże służbowe i delegacje po zmianie przepisów, w tym: ubezpieczenia w podróży krajowej i zagranicznej,  zasady ustalania diet w przypadku zapewnienia wyżywienia, możliwość zwrotu wydatków na autostrady oraz opłaty parkingowe, zwrot kosztów leczenia podczas zagranicznej podróży służbowej.  

• Inne zwolnienia (alimenty, świadczenia rodzinne, zasiłki porodowe, zasiłki pogrzebowe, odprawy, odszkodowania).

V. Opodatkowanie świadczeń wypłacanych byłym pracownikom.

VI. Koszty uzyskania przychodów:

• koszty uzyskania przychodu dla pracowników, w tym wysokość i zasady naliczania 50% kosztów dla pracowników (z uwzględnieniem zmian od 2018 r);

• koszty uzyskania dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych;

• koszty uzyskania przy prawach autorskich i prawach majątkowych po wprowadzeniu limitu(z uwzględnieniem zmian)

• zastosowanie faktycznie poniesionych kosztów uzyskania przychodów w ramach umów o pracę oraz innych umów.

VII. Odpowiedzi na pytania.

 

Ekspert - wieloletni pracownik organów podatkowych. Wykładowca licznych szkoleń z zakresu podatków. Autorka publikacji z zakresu tematyki podatkowej.

 

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Szkolenie odbędzię sie w dniu 5 marca 2018 roku w Sieradzu.

Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00

 

Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 28 lutego 2018 roku – 320 zł/os + VAT*

Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 1 marca 2018 roku – 350 zł/os + VAT*

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl